Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutine-beskrivelser for oppfølging av og tiltak ved elevfravær i Ringsaker kommune Mørkved skole skoleåret 2012/13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutine-beskrivelser for oppfølging av og tiltak ved elevfravær i Ringsaker kommune Mørkved skole skoleåret 2012/13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutine-beskrivelser for oppfølging av og tiltak ved elevfravær i Ringsaker kommune
Mørkved skole skoleåret 2012/13

2 Formål: Sikre ajourførte fraværsregistre som kan begrunne tidlig innsats i forhold til elever med bekymringsfullt fravær Mørkved skole skoleåret 2012/13

3 Generelt om fravær Elevens og foreldrenes plikter og kommunens plikter
Mørkved skole skoleåret 2012/13

4 Hovedregelen: Alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Retten og plikten til grunnskoleopplæring kan oppfylles på fire forskjellige måter: Mørkved skole skoleåret 2012/13

5 2. privat hjemmeundervisning
1. offentlig grunnskole 2. privat hjemmeundervisning 3. privat grunnskole godkjent etter privatskoleloven 4. privat grunnskole godkjent etter opplæringsloven Mørkved skole skoleåret 2012/13

6 Permisjoner: Kommunen eller rektor kan gi en elev permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Forutsetningen er at dette er forsvarlig. Dersom foreldrene ønsker å ta barna ut av skolen lenger enn dette, og de oppholder seg i Norge, gjelder reglene om hjemmeundervisning. Mørkved skole skoleåret 2012/13

7 Dokumentert og udokumentert fravær:
Bakgrunnen for dette er elevenes opplæringsplikt. Eleven skal i utgangspunktet delta i opplæringen. Mørkved skole skoleåret 2012/13

8 Dokumentert fravær: Fravær i henhold til permisjon gitt av skolen.
Fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen. Fravær der eleven har legeerklæring. Mørkved skole skoleåret 2012/13

9 Udokumentert fravær: Fravær som foreldrene ikke har meldt fra om.
Fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for. Mørkved skole skoleåret 2012/13

10 Fravær: Skal meldes skolen samme dag som eleven er fraværende. Det skal gis beskjed fra foresatte om årsaken til fraværet, og hvor lenge man tror det blir. Mørkved skole skoleåret 2012/13

11 Fravær: Kontaktlærer kontakter hjemmet samme dag der eleven er fraværende uten at det er gitt beskjed fra foresatte. Mørkved skole skoleåret 2012/13

12 Fravær: Kontaktlærer har ansvar for at fravær føres daglig i LMS – systemet fronter. Ved fravær utover 5 dager skal kontaktlærer ta kontakt med hjemmet Mørkved skole skoleåret 2012/13

13 Langvarig fravær: Når eleven er borte av helsemessige årsaker, er melding fra foreldrene gyldig dokumentasjon. Skolen kan kreve legeerklæring for langvarig fravær. Mørkved skole skoleåret 2012/13

14 Prosedyre når en elev er borte uten at fraværet er dokumentert:
1. Skolen kontakter hjemmet. 2. dersom skolen ikke får kontakt med foreldrene eller hjemmet bør den: Mørkved skole skoleåret 2012/13

15 Kontakte andre skoler eller barnehage, hvis eleven har søsken der.
Skrive et brev til foresatte om hvor det informeres om opplæringsplikten og straffeansvar Kontakte andre skoler eller barnehage, hvis eleven har søsken der. Oppsøke hjemmet Kontakte foreldrenes arbeidsgiver Kontakte folkeregisteret. Mørkved skole skoleåret 2012/13

16 Bekymringsmelding: Skoleleder sender bekymringsmelding til barnevernet hvis eleven ikke møter opp til pliktig opplæring. Mørkved skole skoleåret 2012/13

17 Dokumentasjon: Informasjon om fravær.
Skriftlig dokumentasjon på oppfølging. Kopier av brev og andre dokumenter til foreldre. Mørkved skole skoleåret 2012/13

18 Dokumentasjon: Skolen bør dokumentere telefonsamtaler og andre muntlige samtaler: Hvem har tatt kontakt Hvem ble kontaktet Når Resultatet av kontaktforsøkene, opplysninger som er framkommet Mørkved skole skoleåret 2012/13

19 Melding til NAV: Hvis en elev ikke kommer tilbake etter et ferieopphold, eller det er grunn til å tro et eleven oppholder seg i utlandet skal NAV ha melding om dette. Mørkved skole skoleåret 2012/13

20 Prosedyrer ved bekymringsfullt fravær:
Ved gjentatt fravær der årsaken ikke er knyttet til sykdom, kalles foresatte og eleven inn til et møte på skolen. Dette skal dokumenteres. Tiltak en blir enige om iverksettes umiddelbart. Kopi av tiltak gis skolens helsesøster til orientering. Mørkved skole skoleåret 2012/13

21 Overgangsmøter: Det skal være egne overgangsmøter med foresatte i elevsaker der fravær er et problem. Mørkved skole skoleåret 2012/13

22 Eksternt støtteapparat:
Skolen vurderer til enhver tid behov for å involvere eksternt støtteapparat i oppfølgingen av disse elevsakene. Mørkved skole skoleåret 2012/13


Laste ned ppt "Rutine-beskrivelser for oppfølging av og tiltak ved elevfravær i Ringsaker kommune Mørkved skole skoleåret 2012/13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google