Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2007 /2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2007 /2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2007 /2008
Visjon for Lillehammerskolen. Elevene i Lillehammerskolen opplever en skole der de blir møtt med åpenhet, tillit og respekt, og de får støtte og utfordring i sin utvikling og læring I Lillehammerskolen er det rom for alle og blikk for den enkelte

2 Tilpasset opplæring Vi har en felles forståelse av begrepet tilpasset opplæring Vi har kunnskap om hvorfor opplæringa skal tilpasses og hvordan det skal gjøres Vi har høy vurderingskompetanse; både formell og uformell, skriftlig og muntlig Mål: Tiltak: Ansvar: Vurdering: Komme til en felles forståelse av begrepet tilpasset opplæring Kursdag m/ T.Nordahl 17. aug. Drøfting av begrepet på team og i PU-tid høst 07 Skolekontoret Teamleder/ PU-gr Inngår i skolebasert vurdering. Foreldre / foresatte skal kunne mene noe om og ha medvirkning ifht læringstilbudet for sitt barn (jfr tilsynsrapport og foreldreundersøkelsen) Begrepet tilpasset opplæring tas opp på alle foreldremøter høst 07. Tilsynsrapport og foreldreundersøkelsen følges opp i FAU Hjem/ skole samtaler høst 07 og vår 08 Teamleder Rektor Kontaktlærer FAU-møte i november. Vi skal ha kunnskap om læringsstiler og læringsstrategier, og bruke dette i undervisninga Intern / ekstern kursing for alle lærere PU-gruppa Spes.ped team Skriftlig vurdering teamvis 2 ganger pr. år. Bruke vurdering som metode for tilpasset opplæring Kursing, erfaringsutveksling, gruppearbeid i vurdering som metode i pu-tid. Vår 2008.

3 Læring og utvikling Utvikling av leseferdighet
Utvikling av matematisk ferdighet Utvikling av digital kompetanse Utvikling av sosialkompetanse Mål: Tiltak: Ansvar: Vurdering: Leseferdighet: Ligge over landsgjennomsnittet på standardiserte prøver 2. trinn og nasjonale prøver for 5. trinn. Bruke målark og Jørgen Frost`s metodikk i begynneropplæringen i hht skolens norskplan. Systematisk utsjekking av utviklingen i faget hos hver elev. Følge opp testresultater av nasjonale prøver. Fagbok i bruk for trinn Aktive leselysttiltak. Norlis leselystaksjon Lærere 1. og 2. trinn / spes.ped team Alle Kontaktlærer 2. og 5. tr Kjersti/Anne-Mari Spes.ped.team Kontaktlærer/ Kjersti/Anne-Mari Kontaktlærere/ bibliotekansvarlig Kontinuerlig Minst 4 ganger i året Sjekklister, tester Kartleggeren 5.-7. trinn Når resultatet for landet er klart Alle kontaktlærere Bibliotekansvarlig Nov 07

4 læring og utvikling forts.
Mål: Tiltak: Ansvar: Vurdering: Matematisk ferdighet: Egen matematikkontakt. ”Mattekvarten” –erfaringsdeling Læringsøkter i personalet Kursing Bokfrieøkter systematisk Mattedager for hele skolen Innkjøp av nytt matematikkverk, ”Multi” Rektor Pu-gruppa Matematikkontakt/ Pu-gruppa/ kommunale matematikkgruppa/ eksterne kurs Kontaklærere / matematikkontakt Skriftlig vurdering teamvis 2 ganger pr. år. Digital kompetanse: Innen utgangen av 2008 skal faglig og pedagogisk personale i udanning/opplæring –herunder skoleleder være digitalt kompetente. Inne 2008 skal vurdering med digitale mapper være tatt i bruk på alle nivå i utdanningen I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse (Program for Digital kompetanse ) Rektor / (IKT-ansv) deltar på DIG3 samlinger Kursing av lærere i fellestid * It`s learning, Excel, Powerpoint 1. og 3 trinn skal i gang med digital mappevurdering. Trinnets årsplaner skal synliggjøre bruk av IKT i undervisningen Kartleggeren skal benyttes på trinn It`s learning skal brukes på trinn. LIKT-moduler skal gjennomføres fra 3. trinn Bruke IKT-veilederne i kommunen aktivt til kursing og veiledning Rektor /IKT-ansvarlig IKT_ansvarlig Teamleder Teamleder/Kontaktlærer Teamleder / IKT-ansvarlig Rektor / IKT_ansvarlig Vurdering etter hver økt, Teamet og IKT-ansvarlig vår 2008. Av adm. inne sept.07. Adm. 2 ganger pr. år. Fortløpende v/ IKT-ansv.

5 læring og utvikling forts.
Mål: Tiltak: Ansvar: Vurdering: Sosiale kompetanse: Trygge og sosialt kompetente elever Lage en helhetlig plan for trinn. Presentere planen for personalet Innføre planen på alle trinn Sosiallærer, 2 lærere Sosiallærer i PU-tid Teamleder / kontaktlærer Underveis og når planen er ferdig, våren 2008. Høsten 2008.

6 Læreplanarbeid De 3 ungdomsskolekretsene har felles plan for å oppnå
kompetansemålene i LK-06 og en felles forståelse av hvordan målene kan nås Mål: Tiltak: Ansvar: Vurdering: *Bli kjent i skolekretsen *Utveksle erfaringer *Skape felles forståelse av LK 06 i vår region *Sikre sammenheng i progresjonen Fagsamarbeid i grupper sammensatt av lærere i Åretta krets. Uke 44: Arbeidsmåter, organisering Uke 45: Tilpasset opplæring i faget Uke 46: Innhold, tema, progresjon Uke 5, 6, og 7: vurdering og tilpasset opplæring Rektor Mandag 3. desember i utvidet ”rektorgruppe”

7 Skolevurdering Skolene vurderer sentrale sider ved sin virksomhet og
iverksetter tiltak etter grundig refleksjon Mål: Tiltak: Ansvar: Vurdering: Skolen gjennomfører systematisk evaluering av tilpasset opplæring i egen virksomhet. Drøftinga av begrepet tilpasset opplæring på team. Hvert team plukker ut 2-3 mål for trinnet og setter i gang tiltak. Innføring og drøfting av tilpasset opplæring med foreldrene. Hvert team skriver en vurdering ifht trinnets tiltak. Samlet vurdering leveres skolesjefen. Presentasjon og gjennomgang med FAU og i kollegiet Rektor og teamleder. August/sept. Teamleder/kontaktlærer Foreldrekontakter/kontaktlærer på foreldremøte høst 2007 Teamleder, innen Rektor innen utgangen av uke 50. Februar 2008. Teamvis uke 42 og uke 46. Vurdering på team


Laste ned ppt "PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2007 /2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google