Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Skoledirektøren i Kristiansand 2004 Skolens styre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Skoledirektøren i Kristiansand 2004 Skolens styre."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Skoledirektøren i Kristiansand 2004 Skolens styre

2 2 Styrets ansvar/delegert myndighet Side A Styret er delegert fullmakt innen følgende områder 1. Vedta strategiplan for skolen som omfatter skolens visjon og mål for virksomheten. 2. Vedta planer for samarbeidet mellom hjem og skole, herunder retningslinjer for foreldrekonferanser og foreldremøter. 3. Vedta skolens reglement. 4. Vedta fritidstiltak. 5. Fatte vedtak i saker vedrørende trafikkforhold og hvordan skolevegen skal gjøres tryggere. 6. Vedta verne- og helsetiltak for elevene.

3 3 Side B Styret er delegert fullmakt innen følgende områder 7. Vedta plan for skolens informasjonsvirksomhet. 8. Vedta gjennomføring av brukerundersøkelser og oppfølging av disse. 9. Vedta gjennomføring av trivsels-/mobbeundersøkelser og oppfølging av disse. 10. Salg eller kassering av utrangert inventar og utstyr. 11. Planer for tilbygg/ombygging, ominnredning og vedlikehold av skoleanlegg. 12. Utenlandsreiser, leirskole og turer med overnatting.

4 4 Side C Rektor skal legge følgende saker fram for styret til drøfting og orientering: 1. Skolens bemanningsplan. 2. Opplæringsplan for ansatte. 3. Skolens budsjett. 4. Disponering av eventuelt overført overskudd og tiltak for å dekke inn eventuelt underskudd. 5. Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, herunder handlingsprogram. 6. Disponering av undervisningstimetallet ved skolen 7. Omfanget av den sosialpedagogiske tjenesten. 8. Skolens tilbud av tilvalgsfag. 9. Opptak av barn til SFO (skolefritids­ordningen) dersom det er et begrenset antall plasser.

5 5 Side D Viktig!  Styret er et administrativt utvalg og kan ikke sammenlignes med et styre i en privat bedrift. Styrevedtak iverksettes av rektor. Styret kan ikke fatte enkeltvedtak i forhold til forvaltningsloven (på grunn av de juridiske forpliktelser vedtakene får for kommunen).  Styret kan vedta å legge budsjettet og handlingsprogram fram for skoledirektøren til vurdering.  Rektor har en generell informasjonsplikt overfor styret, og styret har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen.

6 6 Anmerkninger: Side E Styret skal gis reell innflytelse i de sakene som skal framlegges for styret til drøfting og orientering. Det innebærer: I. Styret skal gis anledning til å sette seg skikkelig inn i disse sakene. Det gjøres ved at saksdokumentene normalt skal følge innkallingen til styremøtet. Dersom det er enighet i styret om det, kan slike saker behandles selv om ikke saksdokumentene har vært sendt ut på forhånd. II. Styret skal gis reell anledning til å uttale seg. Det innebærer at styret skal behandle disse sakene og vedta styrets uttalelse.

7 7 Side F Styret skal gis reell innflytelse i de sakene som skal framlegges for styret til drøfting og orientering. Det innebærer: Fortsettelse fra side E III. Styrets uttalelse skal realitetsbehandles. Det innebærer at styremøtet må holdes i god tid før tidsfrister løper ut, slik at rektor får mulighet til å følge opp styrets uttalelse på en forsvarlig måte etter styremøtet. IV. Styret skal få tilbakemelding fra rektor. Dersom styrets uttalelse ikke blir tatt til følge, skal begrunnelsen for dette legges fram skriftlig for styret. Dersom det er enighet i styret om det, kan begrunnelsen være muntlig.

8 8 Styret består av:  3 foreldre  3 ansatte (2 fra det pedagogiske personalet + 1 fra andre ansatte)  1 representant oppnevnt av kommunen (politiker)  2 elever (på barnetrinnet har ikke elevene stemmerett).  Det må velges et hensiktsmessig antall vararepresen- tanter til de ulike deltakergruppene. Styrets sammensetning

9 9 Mer om rektors funksjon i styret  Rektor er saksforbereder og sekretær for styret og iverksetter styrets vedtak.  Rektor har møte-, tale- og forslagsrett, samt mulighet for protokolltilførsel.  Rektor har ansvar for at vedtak som fattes av styret er i samsvar med lovverket.  Rektor har plikt til å forelegge vedtak som ikke er i samsvar med lov- og avtaleverk for skoledirektøren.

10 10 Anke av vedtak i styret  Rektor kan bringe en sak inn for skole- direktøren med bakgrunn i lovlighetskontroll.  Et mindretall på minst 3 kan få et styrevedtak vurdert av skoledirektøren.

11 11 Forholdet mellom styrets medlemmer og rådsorganene  Styrets medlemmer skal oppfatte elevrådet, KKU (nå FAU), det pedagogiske personalet og andre ansatte som referansegrupper for sin funksjon.  Styremedlemmene har ikke bundet mandat.  Elevrepresentantene skal ha reell innflytelse. Dette må sikres ved at kontaktlærer bistår med nødvendig hjelp, blant annet til å forklare vanskelige saker.

12 12 Fastsetting av møter. Saksliste. Innkalling  Styret utarbeider en plan for møtene hvert skoleår.  Antall møter bør være 6-10 i året.  I samarbeid med styreleder utarbeider rektor saksliste og sender innkalling.  Rektor er utvalgets sekretær og skriver referat fra møtene. Kommentarer Dersom både leder og nestleder er forhindret fra å møte, bør en utsettelse av møtet vurderes. Rektor bør vanligvis ikke lede møtet.


Laste ned ppt "1 Skoledirektøren i Kristiansand 2004 Skolens styre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google