Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional FoU-strategi for Oslo og Akershus Ås 13. oktober 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional FoU-strategi for Oslo og Akershus Ås 13. oktober 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Regional FoU-strategi for Oslo og Akershus Ås 13. oktober 2010

3 Fortrinn og styrker 1. Et stort kunnskaps- og verdiskapingsmiljø –Volum og diversitet –Høyt utdanningsnivå 2. Allsidig spesialisert innen kunnskapsintensive næringer og sektorer –Innen”livsvitenskap” (helse, medisin, kosthold, mat), maritim/offshore, miljø- og energiteknologi, IKT, finansnæringer, rådgivingsbransjen og FoU-sektoren.

4 Fortrinn og styrker 3. Et sterkt forsknings- og utdanningsmiljø  25 UoH-institusjoner  56 FoU-institutter innenfor naturvitenskap, samfunnsvitenskap og –humanoria  Profesjons- og sektororienterte kunnskapsmiljøer. Internasjonalt ledende –på enkelte.  Flere av kunnskapsmiljøene i regionen har ellers støtte fra nasjonale –ekspertsenter- programmer (OCC: NCE, UiO: SFI/SFF, UMB-IFE: SEE) 4. Et omfattende serviceapparat for forskning, innovasjon og entreprenørskap

5 Fortrinn og styrker 5. Innovasjon og entreprenøskap  Landets høyeste nyetableringsrater og utskiftingstempo i bedrifts- populasjonen.  Innovasjonsratene blant etablerte bedrifter bare litt høyere enn landet forøvrig, andelen radikale innovasjoner er klart høyere. FoU-intensiv industri (særlig IKT, farmasøytisk, maritim) og deler av kunnskapsintensiv service (særlig telekom/IKT, FoU) er de mest innovative bransjemiljøene i regionen. 6. Attraktivitet L andets største hovedkontorregion. Attraktivt lokaliseringssted for bedrifter og entreprenører innen medisin/farmasøytisk virksomhet, IKT, rådgivingsbransjen, næringsmiddel, handel og distribusjon samt reiseliv. Regionen er attraktiv som bosted for unge voksne med høyere utdanning og som bosted for unge voksne

6 Fortrinn og styrker 7. Økt regional samhandling for innovasjon og utvikling  Regionalt innovasjonsprogram  Oslo Teknopol  Virkemidler for regional innovasjon (VRI) Det har vært en indre komplementaritet og helhet i satsingene som har vært i overenstemmelse med de felles innovasjonspolitiske målene. 8. Sysselsetting og velferd  Høy produktivitet og verdiskaping Landets høyeste velstandsnivå

7 Svakheter 1. Regional kompleksitet og fragmentering  Manglende evne til å utnytte synergier på tvers av de mange ulike nasjonale sektordynamikkene og internasjonale verdikjedene.  Mangel på regionalt lederskap 2. FoU og innovasjon i næringslivet  Næringslivets FoU-investeringer i regionen er lave i forhold til sammen- liknbare internasjonale målestokker.  Næringslivets bidrag i forhold til de totale FoU-utgiftene i OA er også betydelig under de nasjonale forskningspolitiske mål. innovasjonsraterMiddelmådige innovasjonsrater sammenliknet med andre land og storbyregioner.

8 Svakheter 3. Kunnskapsmiljøene  Svak regional orientering  Nettverk til det regionale næringslivet for lite utviklet. 4. Flaskehalser i innovasjonsprosessene  Mange små innovative bedrifter har problemer med å få innpass hos store, krevende pilotbrukere i regionen (eks. sykehusene).  Finansierings-problemer både i tidlig ide- og utviklingsfaser, og i senere faser med kommersialisering og videreutvikling av ferdig produkt/tjeneste.

9 Svakheter 5. Service- og virkemiddelapparatet  De offentlige virkemiddelordningene oppfattes som kompliserte og uoversiktlige. 6. Attraktivitet  OR er en relativt lite kjent og profilert storby internasjonalt. 7. Tilgjenglighet og infrastruktur  Skårer svært lavt på global og kontinental tilgjengelighet sammenliknet med andre storbyregioner.  Trafikkavviklingen internt i regionen har klare svakheter. 8. Regionale satsinger Felles regionale satsinger knyttet til innovasjon og klyngeutvikling er nominelt lave og utgjør en svært liten andel av regionens, og særlig Oslos, verdiskaping. Mye vekt på etableringsstøtte og klyngeutvikling, men svært lite på samhandling og møteplasser mellom aktører fra myndigheter, kunnskapsmiljø, næringsliv og kapital i regionen.

10 Utfordringer for regional innovasjon og utvikling  Bedre utnytte potensialet i regionens store forsknings- og innovasjonsressurser.  Forsknings-, innovasjons- og utviklingskapasitet og samhandlingen innenfor og mellom privat og offentlig sektor, og særlig rettet mot kunnskapsintensive næringer.  OAs internasjonale konkurranseevne og attraktivitet som lokaliserings-, arbeids- og bostedsregion for bedrifter og personer orientert mot kunnskapsintensive næringer.  OAs og Østlandsregionens tilgjenglighet og transporteffektivitet gjennom en forsert utbygging kollektivtransporten og tiltak for å styrke dennes konkurranseevne i hele regionen.

11 Hovedelementer i regional FoU-strategi 1. FoU-strategien skal styrke forskningsbasert innovasjon i eksisterende bedrifter på områder med særskilte potensialer. Kunnskapsmiljøer: 1. Miljø- og energiteknologi 2. Livsvitenskap 3. IKT.

12 Hovedelementer i regional FoU-strategi 2. Styrke forskningsbasert innovasjon og nyetableringer fra kunnskaps­miljøene på områder med særskilte potensialer. 3. Styrke forskningsbasert læring og innovasjon i offentlig sektor på områder der OA har spesielle utfordringer og potensialer. 4.Styrke kunnskaps­institusjonenes kompetanseoppbygging og internasjonale konkurranseevne på felt med stor relevans for regional innovasjon og utvikling.

13 Hovedelementer i regional FoU-strategi 5. Styrke den regionale samhandlingen om FoU på områder der regionen har spesielle fortrinn, utfordringer og potensialer. Mobiliseringsprosjekter mellom kunnskapsprodusenter og brukere. FoU-prosjekter mellom kunnskaps­produsenter og - brukere. FoU-prosjekter mellom myndigheter, kunnskapsmiljøer, offentlig og privat sektor forøvrig.

14 RFF som en del av det næringspolitiske samarbeidet i regionen Virkemidler for regional innovasjon (VRI) Delprosjekter –Fornybar energi –Maritim –IKT –Marin biologi Mål –Videreutvikle eksisterende næringsklynger og bidra til utvikling av nye initiaitiv –Mobilisere til økt forskningsbasert innovasjon i klyngene gjennom økt samhandling mellom bedrifter og FoU-institusjoner

15 RFF som en del av det næringspolitiske samarbeidet i regionen Regionalt innovasjonsprogram (RIP) for Oslo og Akershus Innsatsområder –Entreprenørskap –Innovasjon –Samarbeid skole/næringsliv –Internasjonal profilering 18 prosjekter og tiltak Økonomisk ramme: 39 mill kr Næringspolitisk handlingsprogram for Akershus 14 prosjekter og tiltak Økonomisk ramme. 8,3 mill kr


Laste ned ppt "Regional FoU-strategi for Oslo og Akershus Ås 13. oktober 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google