Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG OG TRADISJONER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG OG TRADISJONER"— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG OG TRADISJONER
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 3 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

2 Ulike samfunnsvitenskapelige fag: Viktige metoder
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

3 Teoritradisjoner (1): Metodologiske implikasjoner
Teoretisk tradisjon Generelle trekk ved teoritradisjonen Typiske teoridannelser Fag der tradisjonen står særlig sentralt Metodologiske implikasjoner Rasjonelle valgteorier Fokus på de enkelte aktører og handlinger. Handlinger forutsettes å bygge på aktørenes rasjonelle valg, ofte med sikte på nyttemaksi-mering (utilitarisme) Neoklassisk økonomisk teori Bytteteori Beslutnings-teori Spillteori Sosialøkonomi Statsvitenskap Sosiologi Metodologisk individualisme. Nomotetiske studier. Formelle modeller. Ofte eksperimentelle opplegg. Hovedsakelig kvantitative tilnærminger Forstående teorier Handling og samhandling fortolkes ut fra den mening de har for aktøren selv i den aktuelle konteksten Handlingsteori Hermeneutisk teori Fenomenologi Symbolsk interaksjonisme Sosialantropologi Idiografiske studier. Induktive opplegg. Hovedsakelig kvalitative tilnærminger, med vekt på deltakende observasjon eller feltforskning Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

4 Teoritradisjoner (2): Metodologiske implikasjoner
Teoretisk tradisjon Generelle trekk ved teoritradisjonen Typiske teoridannelser Fag der tradisjonen står særlig sentralt Metodologiske implikasjoner Strukturalistiske teorier Fokus på større mønstre av relasjoner (struktur). Det enkelte element i samfunnet forstås ut fra elementets relasjon til andre elementer og til strukturen som helhet Strukturell lingvistisk teori Rolleteori Strukturell marxistisk teori Nettverksteori Psykologi Samfunnsgeografi Sosialantropologi Sosiologi Historiske og komparative studier. Både kvalitative og kvantitative tilnærminger, basert på ulike metoder Funksjonalistiske teorier Fokus på ulike sam-funnsforholds konse-kvenser (funksjoner) for hverandre og for samfunnet som helhet. Det enkelte element i samfunnet forstås ut fra elementets funksjon for andre elementer og for samfunnet som helhet Struktur-funksjonalisme Systemteori Neo-funksjonalisme Statsvitenskap Konfliktteorier Fokus på motsetninger og forandringer. Forutsetter at samfunnet preges av motsetninger knyttet til den historiske utviklingen av ulikheter i folks fundamentale livsvilkår og interesser Marxisme Feminisme Kritisk teori Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

5 Ulike kombinasjoner i samfunnsvitenskapelige studier
Flerfaglighet: Kombinasjoner av ulike disipliner Teorimangfold: Kombinasjoner av ulike teoretiske tradisjoner Metodetriangulering: Kombinasjoner av ulike data eller metoder Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder


Laste ned ppt "SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG OG TRADISJONER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google