Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KURS FOR ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE (ATV)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KURS FOR ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE (ATV)"— Utskrift av presentasjonen:

1 KURS FOR ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE (ATV)
TILLITSVALGTES 2 ROLLER: ARBEIDET I KLUBBEN SAMARBEIDET MED ARBEIDSGIVER RETTIGHETER OG PLIKTER LOKALLAGETS FORVENTNINGER UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN LOKALLAGSLEDER ELLEN STIGUM JANUAR 2013

2 1: DEN ENE ROLLEN - KLUBBLEDER
Denne rollen styres av Utdanningsforbundets vedtekter. Det skal velges tillitsvalgt på alle arbeidsplasser. I tillegg kan det velges varatillitsvalgt. Alle klubber bør velge både tillitsvalgt (ATV) og vara. Vara må hele tiden holdes oppdatert på info fra såvel Udf. som arbeidsgiver og overtar alle oppgaver hvis ATV har fravær over flere dager eller har forfall til et kurs/møte.

3 Noen gode lokale eksempler, nå og før 

4 A: Bruk av e-post Det beste er at klubben har en egen e-postadresse som brukes av de som til enhver tid er ATV og vara. Begge må ha passordet. Lokallagskontoret oppretter denne i Gmail og «eier» adressen. Alle kommunalt tilsatte har slik e-post nå, og flere i private barnehager også. Eks: og Vi ber alle om å ta kontakt for å få slik Gmailadresse 

5 A: Bruk av e-post Det beste er at klubben har en egen e-postadresse som brukes av de som til enhver tid er ATV og vara. Begge må ha passordet. Lokallagskontoret oppretter denne i Gmail og «eier» adressen. Alle kommunalt tilsatte har slik e-post nå, og flere i private barnehager også. Eks: og Vi ber alle om å ta kontakt for å få slik Gmailadresse 

6 B: Klubbstyret Der forholdene ligger til rette for det, og i alle klubber med minst 10 medlemmer, skal det til vanlig velges et klubbstyre, som ledes av den tillitsvalgte. I små klubber utgjør ATV og vara-ATV klubbstyret. Antallet bestemmes på klubbmøte, det bør stå i forhold til antall medlemmer i klubben. Ledermedlemmer kan sitte i klubbstyret, men det kan by på praktiske problemer i en del saker og tilrådes derfor vanligvis ikke.

7 C: Klubbmøter Klubben skal være en møteplass for alle medlemmene. De skal gi den tillitsvalgte / klubbstyret råd i de sakene klubben får seg forelagt. Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter. Ikke glem evt. små medlemsgrupper, eks. SFO-leder, miljøterapeut. Så sant sakene angår dem, bør klubbmøtet legges til et tidspunkt der alle kan delta. Det bør holdes regelmessige klubbmøter, f.eks. hver måned. Klubbstyret arrangerer, velger saker og innkaller. Det er ikke bare ATV som skal avgjøre dette selv – og ikke bare ATV som skal ha jobben med det 

8 D: Ledermedlemmer Medlemmer i stilling som arbeidsgivers representant deltar i klubben, unntatt i behandling av saker som er forberedelse til møter etter medbestemmelsesdelen i hovedavtalene. Leder/rektor/styrer deltar ikke når klubben diskuterer saker som senere skal opp på medbestemmelsesmøte. Jfr. Merknad om ledere som klubbstyremedlem. Lokale eksempler

9 E: Klubbmøte med valg og andre vedtak
Valgmøter og andre klubbmøter som skal gjøre bindende vedtak, skal innkalles med minst to dagers varsel. Merk at dette gjelder alle saker. Vedtakene må også skriftliggjøres i form av referat/protokoll fra møtet. Ordinære valgmøter i klubben avholdes hvert år innen 15. mai. Valg gjelder normalt for to år fra 1. august. Lokallaget råder klubben til å holde valg slik at ATV og vara er på valg annethvert år. Hvis man må fratre vervet før 2 år har gått, velger klubben en ny bare for den perioden som gjenstår, ikke for 2 år fra valgdatoen. Hvis ATV må fratre, rykker vara opp ut perioden, og klubben velger ny vara.

10 F: Andre oppgaver for klubbstyret
Diskutere saker som skal behandles på medbestemmelsesmøter, evt. andre besluttende organer. Forberede slike saker for evt. diskusjon på klubbmøte. Behandle og eventuelt videresende saker fra medlemmene i klubben eller fra andre organisasjonsledd. Eks. hvis et medlem ønsker at lokallagsstyret skal ta opp en sak, eller hvis lokallagskontoret ber klubben svare på en undersøkelse som Udf. sentralt foretar. Klubbstyret skal ikke involveres i personalsaker (angår ett medlem og som gjelder en mulig konflikt med foreldre og/eller arbeidsgiver). Bare for ATV, evt. vara.

11 G: Medlemmer som trenger hjelp
Den tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgivers representant på stedet og være bindeledd mellom klubben, eventuelt klubbstyret, og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet. Å ivareta interesser betyr ikke nødvendigvis å si seg enig med medlemmet i ett og alt. Men sørge for at medlemmet behandles korrekt, saklig og på en måte som tar medmenneskelige hensyn. Saker / spørsmål fra medlemmene til overordnede ledd skal alltid gå tjenestevei, dvs. via arbeidsplasstillitsvalgt til lokallagskontoret, som evt. formidler det videre til fylkesnivå og sentralt. Be medlemmene om å spørre DERE først, ikke gå direkte til lokallaget. Unntak: Ledermedlemmer. HTV/lokallagsleder er deres direkte tillitsvalgte. Medlemmene kan (bare) henvende seg direkte til sentralt nivå i spørsmål om medlemskap, forsikringer osv. ved å ringe

12 H: Hva forventer lokallaget av ATV og klubbstyret?
ATV kommer på kurs som lokallaget eller fylkeslaget innkaller til. Vara får kursinnkallingene og er parat til å stille opp hvis ATV er opptatt eller må melde forfall. ATV svarer på henvendelser fra medlemmer og lokallagskontoret uten unødige forsinkelser. Klubbstyret avlaster ATV og bidrar til rimelige arbeidsforhold. Klubbstyret avholder regelmessige klubbmøter og skriver referat, som ATV sender til både medlemmene og lokallagskontoret. Klubbstyret har oversikt over hvilke verv som er på valg hvert år og sørger for å avholde valgmøte i god tid før 15. mai. Orienterer evt. valgkomité, som starter sitt arbeid flere uker før klubbmøtet. Sørger for protokoll ved bruk av lokallagets mal. Orienterer evt. ny ATV/vara om dato for grunnopplæringskurs modul 1.

13 2: DEN ANDRE ROLLEN: SAMARBEID MED ARBEIDSGIVER

14 A: Formål og rettigheter for organiserte ansatte ansatte
Denne rollen styres av Hovedavtalen for eget tariffområde (KS del B, PBL-A, Staten, FUS mfl.). ATV og arbeidsgiver kalles der for «parter». Eksemplene på dette kurset er bare fra KS og PBL-A. Evt. problemer skal søkes løst gjennom ordningen med tillitsvalgte (KS § ). Medbestemmelse utøves gjennom ordningen med tillitsvalgte (KS § 1.3). Den erfaring og innsikt som de ansatte har, skal gjennom samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver komme til nytte for både virksomheten og den enkelte arbeidstaker (PBL-A § 1.1). (forts.)

15 Formål og rettigheter for organiserte ansatte - 2
Medbestemmelse etter denne avtale utøves i samarbeidsutvalget og gjennom tillitsvalgtordningen (PBL-A § 1.2) Tillitsvalgte skal ha informasjon på et tidligst mulig tidspunkt, og det er bare de som har rett til medbestemmelse / innflytelse på vegne av de ansatte. Uorganiserte har mao. ingen innflytelse, ingen rett til medbestemmelse. Det er viktig at saker først tas opp til drøfting på medbestemmelsesmøte, etterpå kan det informeres på personalmøte, pedledermøte mm. og arbeides videre i plangruppe o.l.

16 B: Arbeidsforhold for ATV
Skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver etter de retningslinjer som er fastsatt i denne avtalen (KS § 1.2 og PBL-A § 1.1). Skal ha tjenestefri for å utføre sine oppgaver. Gjelder både under utøvelsen av virksomhet som tillitsvalgt og under drøftinger med arbeidsgiver. (KS § 3.4) Tillitsvalgt har rett til fri med lønn fra ordinært arbeid for å utføre sine oppgaver iht. denne avtale (PBL-A § 3.4.) Under utøvelsen av sin virksomhet som tillitsvalgt og under forhandlinger og drøftinger med arbeidsgiver, beholder den tillitsvalgte sin lønn (PBL-A § 3.5.) (forts.)

17 Arbeidsforhold for ATV- 2
For tillitsvalgt som innkalles av arbeidsgiver til møter som faller utenfor vedkommendes arbeidstid, avklares om medgått tid kompenseres med timelønn eller avspasering (KS § 3.4) Forholdene skal legges slik til rette at tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeidstid som faller utenfor ordinær arbeidstid, får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeidstid (PBL-A § 3.4). Medbestemmelsesmøter kan godt legges utenom ATV sin arbeidstid av praktiske grunner, med altså mot kompensasjon.

18 C: Permisjon og opplæring
KS § 3.5-6: Ved deltakelse i og nødvendig forberedelse til lokale forhandlinger innvilges permisjon med lønn Rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt. Forholdene skal legges til rette slik at det tas hensyn til arbeidstakerorganisasjonens og den enkelte tillitsvalgtes behov for opplæring (forts.)

19 Permisjon og opplæring - 2
PBL-A § 5.2.b: Permisjon innvilges for kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene. Den tillitsvalgte innvilges slik permisjon med lønn. Med kurs forstås opplæring som skal gjøre den tillitsvalgte bedre skikket til å utøve sin funksjon. Rett til permisjon etter denne bestemmelse kan avslås dersom søknad legges frem for arbeidsgiver senere enn 10 dager før kursstart. Permisjon til deltakelse på andre arrangementer/møter i regi av arbeidstakerorganisasjonene med hel eller delvis lønn kan innvilges etter søknad.

20 D: Rett og plikt til medbestemmelse
Tillitsvalgte har rett og plikt til å drøfte spørsmål vedr. lønns- og arbeidsvilkår der dette har hjemmel i lov, regler eller tariffavtale (KS § 3.2). «Drøfte» betyr en forpliktende informasjon, argumentasjon og meningsutveksling på et område der arbeidsgiver har rett til å fatte den endelige beslutningen (styringsrett). Styringsretten forutsetter reelle drøftinger! Begge parter skal tilstrebe å komme fram til enighet. Forutsetter åpenhet og vilje til å finne løsninger! Personalsaker skal ikke tas opp på slike møter (eget møte, eget referat). .

21 E: Hva slags saker må/bør drøftes?
Eksempler: hvordan vedtatt budsjett skal disponeres valg ved anskaffelse og fordeling av utstyr og hjelpemidler stillingsplan, dvs. behov for pedagogisk personale skolen: utlysing og tilsetting i funksjoner (skolen) og tidsressurs til disse iht. lokalt vedtatt funksjonsstruktur skolen: forhold vedr. lokal arbeidstidsavtale (LAT): arbeidsplaner, tidsressurser der fordelingen ikke er fastlagt i avtaler og regler barnehagen: vaktplan og ferieavvikling planlegging av aktiviteter som angår medlemmenes arbeidstid planer for reiser og ekskursjoner for barn / elever andre saker som en av partene mener har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon.

22 Hva slags saker kan drøftes? - 2
Spesifisert i PBL-A § – 3.2.4, bl.a.: Virksomhetens økonomiske utvikling • Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift De alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved virksomheten Omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold Sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser og Innskrenkninger Virksomhetens regnskaper Tillitsvalgte skal videre gis innsyn i forhold som vedrører virksomhetens økonomiske situasjon i den grad tillitsvalgte har bruk for slik informasjon for å ivareta medlemmenes interesser.

23 F: Arbeidsgivers plikter
Før virksomheten treffer sine beslutninger i saker som angår arbeidstakernes sysselsetting og arbeidsforhold, skal de tillitsvalgte gis muligheter for å fremme sine synspunkter. I de tilfeller virksomhetens ledelse ikke finner å kunne ta hensyn til de tillitsvalgtes anførsler, skal den grunngi sitt syn. Fra drøftinger eller forhandlinger skal det skrives drøftingsreferat som undertegnes av partene. (PBL-A § 3.2.3) I de tilfeller det føres drøftinger mellom partene skal det skrives drøftingsreferat (KS § 3.1.i)

24 G: Medbestemmelse: Hva forventer lokallaget av de tillitsvalgte?
De benytter medbestemmelsesretten aktivt og melder saker til drøfting, venter ikke bare på at lederen skal gjøre det. De bruker klubbstyret til diskusjon om mindre saker De tar opp store saker på klubbmøte og fatter forpliktende vedtak som tas med til medbestemmelsesmøte (så sant det ikke strider mot Utdanningsforbundets politikk eller mot avtaleverket). De fremmer Utdanningsforbundets politikk overfor arbeidsgiver (er ikke «privatpraktiserende») De bidrar til struktur og gode rutiner: frist for å melde saker, skriftlig innkalling med saksliste, referat sendes innen avtalt frist som vedlegg pr. e-post, godkjenning av referatet er fast sak på neste møte, godkjent referat underskrives av begge parter. De påser at evt. uenighet og Udf. sitt syn framkommer i referatene og sender dem fortløpende til lokallagskontoret og alle medlemmene.

25 H: Tilsettinger Tillitsvalgtes rettigheter:
Uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk/forfremmelse (KS § 3.2). Arbeidsgivers plikter På et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd ved om ledige og nyopprettede stillinger og prosedyrer ved utlysing og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater. Fast ordning: Sende søkerliste til tillitsvalgte. Snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser (KS § 3.1) Virksomheten skal snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser. Tillitsvalgte har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stillinger innenfor sitt område (PBL-A § og 3.3.f)

26 I: Tilsettinger - hva forventer lokallaget av de tillitsvalgte?
De krever tilstrekkelig tid til å kunne sette seg inn i søkerlista slik at de kan uttale seg på bakgrunn av dette De forholder seg til lovverkets krav om kompetanse for stillingen, f.eks. opplæringslovas krav om pedagogisk kompetanse og ulik faglig kompetanse for de ulike trinn. Kommunalt tilsatte: De påser at referat fra tilsettingsmøter sendes til lokallagskontoret slik at vi vet at innstillingen er tatt opp med ATV før det sendes til kommunenivå. Nytilsatte i pedagogiske stillinger tas imot med hilsen fra Utdanningsforbundet: spørsmål om hvorvidt de er medlem og informasjons-/vervemateriell hvis de ikke er det, samt informasjon om klubbstyret, oppslagstavle o.l.

27 J: Andre plikter - arbeidsgiver
Påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtale (KS § 3.1.a) ) / lov, regler og tariffavtale (PBL-A § 3). Arbeidsgiver kan f.eks. ikke sende barn/elever og lærere på skoletur uten å følge bestemmelsene i SGS1010 om godtgjøring, og ikke kan holde kveldsmøter uten å utbetale kveldstillegg og delt dagsverk iht. HTA. Meddele tillitsvalgte hvilke arbeidsgiverrepresentanter de skal rette sine henvendelser til (KS § 3.1.f, PBL-A § 3.3.a: «skriftlig»). Gi nyansatte beskjed om hvem som er tillitsvalgt (KS § 3.1.g og PBL-A § 3.2.5)

28 K: Andre forhold – tillitsvalgtes rett og plikt
Påse at rettigheter og plikter overholdes i forhold til gjeldende tariffavtaler (KS § 3.2.b) / lov, regler og tariffavtale (PBL-A § 3). Informere arbeidsgiver forhold som vil ha betydning for arbeidsplassen(KS § 3.2.e og PBL-A § 3.3.e). Melde valg skriftlig til arbeidsgiver. Rettigheter og plikter inntrer når melding er mottatt av arbeidsgiver (KS § 3.3g). Slik meddelelse skal gis snarest og senest 8 dager etter valget. (PBL-A § 3.1). De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne (medlemmene) i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere i den utstrekning tariffavtale ikke er til hinder for det. Det er en forutsetning at de tillitsvalgte, hvis de anser det nødvendig, legger saken fram for medlemmene før de tar standpunkt til spørsmålet. (KS § 3.2.c)

29 L: Andre forhold - hva forventer lokallaget av de tillitsvalgte?
De forventer at medlemmene forholder seg til inngåtte avtaler, både bestemmelser i hovedtariffavtalen og i særavtaler. Men de plasserer ansvaret hos arbeidsgiver. De passer på at arbeidsgiver ikke bryter disse forpliktelsene, og de inngår bare avtaler som er i samsvar med avtaleverket. Hvis de oppdager brudd på dette, tar de det først opp med arbeidsgiver, hvis nødvendig heves det til lokallagsnivå for hjelp der. De informerer arbeidsgiver om relevante saker i Udf. og i klubben. De gir arbeidsgiver kopi av protokoll fra valg i klubben.

30 3: Hvordan skal du kunne oppfylle alt dette?
Bruk dette manuset og heftene avtaler som oppslagsverk  Ha struktur og orden i form av ringperm med skilleark osv.  Søk samarbeid (med vara, klubbstyret, medlemmer, arbeidsgiver)  Ikke nøl med å be oss på lokallagskontoret om hjelp  Senk skuldrene  Stol på deg selv 


Laste ned ppt "KURS FOR ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE (ATV)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google