Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsøksordning i barnehage Hmmm Hvordan gå fram for å inngå lokale forsøksordninger?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsøksordning i barnehage Hmmm Hvordan gå fram for å inngå lokale forsøksordninger?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsøksordning i barnehage Hmmm Hvordan gå fram for å inngå lokale forsøksordninger?

2 Forsøksordning § 4-6 Lokale forsøksordninger (avtaleteksten) Forhandlinger skjer mellom den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift og den enkelte arbeidstakerorganisasjons eller forhandlingssammenslutningens lokale ledd. Det kan inngås forsøksordninger lokalt som avviker fra sentral tariffavtale der alle de berørte parter er enige om dette. Slike forsøksordninger inngås i form av lokal særavtale. Særavtalen faller bort ved særavtaleperiodens utløp, med mindre partene blir enige om ny avtale innen utløpstidspunktet. De sentrale parter skal informeres om inngåtte lokale forsøksordninger.

3 forsøksordning Hvem er parter i forhandlingene om lokale forsøksordninger? Kommunen & Utdanningsforbundet

4 forsøksordning Det kan inngås forsøksordninger lokalt som avviker fra sentral tariffavtale der alle de berørte parter er enige om dette. Hva er avvik fra sentral tariffavtale? For eksempel 3 timer ubundet tid og 1 time fellestid eller 37 ½ time brukes i barnehagen og disponeres av arbeidsgiver til  Planlegging og vurdering av det pedagogiske arbeidet rettet mot barn kollektivt/individuelt  Faglig ajourføring  Samarbeid internt- hele personalet  Pedagogisk utviklingsarbeid  Samarbeid eksternt  Veiledning  Gjennomføring av pedagogisk arbeid/ arbeid med barn

5 forsøksordning Hvem er alle berørte parter? Utdanningsforbundet – oss Kommunen – arbeidsgiver Andre organisasjoner som har partsforhold i avtalen og som organiserer ansatte i aktuelle barnehager – Fagforbundet, Delta m.fl

6 Forsøksordning Når vi ønsker forsøk Hva vil vi ha forsøk om? Hva vil vi prøve ut? Hvorfor? Prosess om hva medlemmene ønsker! Når kommunen ønsker forsøk… Hva vil de ha forsøk om? Hvorfor? Vi vil ha tid til prosess om hva medlemmene ønsker! HUSK; at kommunen ikke ensidig kan bestemme at det skal gjennomføres forsøk som avviker fra sentral særavtale

7 Forsøksordning Prosess om hva medlemmene ønsker! - med alle Utdanningsforbundets medlemsgrupper i barnehagen: Styrere/ledere, pedagogiske ledere, førskolelærere, støttepedagoger m.fl. Medlemsmøter Klubbmøter Lokal høring

8 Forsøkordning Etter en god prosess i organisasjonen, evt i samarbeid med de andre organisasjonene; HTV ber om forhandlinger Skriftlig be kommunen om forhandlinger; Hjemmel i Hovedavtalens Del A § 4-6 Lokale forsøksordninger. Kommunen skal da; Svare innen 14 dager og ta initiativ til et forhandlingsmøte Hjemmel Hovedavtalens Del A § 4-5 Forhandlinger om lokale særavtaler

9 Forsøksordning § 4-5 Forhandlinger om lokale særavtaler Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift og arbeidstakerorganisasjonens/forhandlings- sammenslutningens lokale ledd har gjensidig plikt til, etter skriftlig krav fra den annen part, innen 14 dager å ha avtalt møtetidspunkt for forhandlinger om inngåelse av lokal særavtale. Forhandlingsmøte skal være avholdt senest innen 1 måned, med mindre partene blir enige om noe annet. Utdanningsforbundets lokallag (ikke Unio) og kommunen er parter.

10 Forsøksordning Hva skal en lokal forsøksavtale inneholde Viktig å ha med:  Hvem er parter i avtalen (Kommunen, Utdanningsforbundet…….)  Målsettingen med å inngå en lokal forsøksavtale (hva vil vi finne ut / prøve ut. Se modellen og de overordnede målsettingene)  Hvilke tidselementer skal ligge i arbeidstida innenfor de 37,5 timene i uka og hvordan skal de fordeles

11 Forsøksordning Elementer i forsøksavtale kan bl.a. være; Ubundet tid / egen tid – hvor mye Tid til samarbeid mellom pedagogene – hvor mye Tid til felles planlegging hele personalet – hvor mye Tid til barna – minimum….. Tid til styrer – administrasjon Skal tid utover 33,5 timer bindes til institusjonen – hva slags kontorplasser m.m.

12 Forsøksordning  Det må stå i avtalen at alle elementer i arbeidstiden skal arbeidsplanfestes  Hvor skal arbeidet i de ulike tidselementene utføres  Hva utløser overtid og hvilken hjemmel/bestemmelse skal brukes (definere hva en regner som pålagt overtid, - f.eks. foreldresamtaler, rapportskriving, planlegging, veiledning av medarbeidere m.m., som en ikke har fått nok tid til innenfor avtalefestet tid og som må utføres utover 37,5 timer i uken)

13 Forsøksordning  Avtalens varighet (fra dato til dato)  At det skal være en evaluering med partene i avtalen og hvordan en evaluering skal gjennomføres – frist

14 Forsøksordning Lokal forsøksordning = Lokal særavtale Skal inneholde; De elementer partene er blitt enige om Avtaleperioden (fra dato til dato)! Forsøksordningen i form av Lokal særavtale faller bort ved avtaleperiodens utløp, med mindre partene blir enige om ny avtale innen utløpstidspunktet.

15 Forsøksordning Be om hjelp fra fylkeslaget dersom lokallaget føler behov for det! Lokallaget skal informere Utdanningsforbundet sentralt!!! Kommunen skal informere KS!!! Send kopi av forsøksavtalen til fylkeslaget

16 Forsøksordning Før eventuell ny avtaleperiode; Evaluering av avtalen og virkningene av den! Hmm Hmmm – Dette gikk jo bra…..?


Laste ned ppt "Forsøksordning i barnehage Hmmm Hvordan gå fram for å inngå lokale forsøksordninger?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google