Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tillitsvalgtsamling 17. Mars 2011. Kontaktlærer i 1. klasse ”Superpedagogen”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tillitsvalgtsamling 17. Mars 2011. Kontaktlærer i 1. klasse ”Superpedagogen”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tillitsvalgtsamling 17. Mars 2011

2 Kontaktlærer i 1. klasse ”Superpedagogen”

3 Hva er 1.klasselærerens utfordringer? pedagogisk organisatorisk sosialt Påstand: Mindre antall ressurstimer går utover elevens læringsmiljø, og lærerens arbeidssituasjon. Andre konsekvenser????

4 Pedagogressurs I første klasse utløser 19. elev pedagog nr. 2. Assistentressursen i klasser under 18 er fjernet. Pedagog nr. 2 blir ikke kontaktlærer. En førsteklasse kan ha 28 elever en pedagog som er kontaktlærer, og en som ikke er det. Når elevtallet når 29 blir det to klasser, og det utløser to kontaktlærere. Den 37. eleven utløser pedagog nr. 3. I resten av barneskolen er det en pedagog pr 28. På ungdomstrinnet er det en pedagog pr 30. Telledato som avgjør ressurstildelingen er 1. juni.

5 Rektors utfordring. Hva med rekrutteringen? Må rektor bruke styringsretten sin, i forhold til det å få på plass 1. klasse lærere foran nytt skoleår? Hvordan er dette på din arbeidsplass?

6 Utdanningsforbundet Karmøy sin rolle Hvordan kan vi i lokallaget være en pådriver i arbeidet med å få pedagogressursen/voksentettheten i 1.klasse på dagsorden? Er dette noe vi bør ha fokus på i det videre arbeidet vårt?

7 Diskusjon i smågrupper Påstand: Mindre antall ressurstimer i 1.klasse, går utover elevens læringsmiljø, og lærerens arbeidssituasjon. Andre konsekvenser??? Hva med rekrutteringen? Må rektor bruke styringsretten sin i forhold til det å få på plass 1.klasselærere foran nytt skoleår? Hvordan er dette på din arbeidsplass? Hvordan kan vi i lokallaget være en pådriver i arbeidet med å få pedagogressursen/voksentettheten i 1.klasse på dagsorden? Er dette noe vi bør ha fokus på i det videre arbeidet vårt?

8 Klubbmøter – God praksis? Dere som har flere organisasjoner, hvordan organiserer dere klubbmøtene?

9 Plan for omstilling Nedleggelse av skoler i Karmøy kommune – vilkår for ansatte Oppvekst- og kultursjefen ønsker å ha klare og oversiktlige retningslinjer for å håndtere forhold som oppstår vedrørende arbeidssted, lønnsforhold og stillingsplassering ved skole-nedleggelse. Oppvekst- og kultursjefen understreker viktigheten av å ha et godt og nært samarbeid med fagforeningene for å få til best mulig ordninger for de ansatte som berøres av skolenedleggelse. Retningslinjer Representanter for fagforeningene trekkes inn i prosessen på et så tidlig tidspunkt som mulig, med sikte på å finne løsninger som ivaretar de ansattes rettigheter på en god måte. Det er naturlig å legge opp til samtaler både på arbeidsplassnivå og avdelingssjefsnivå. Ansatte som berøres av skolenedleggelse, informeres også så tidlig som mulig i prosessen, og holdes orientert mens prosessen pågår.

10 Plan for omstilling 1. Arbeidssted 1.1Dersom det er mulig, legges det opp til fleksible ordninger basert på frivillighet. 1.2Ansatte ved en skole som legges ned, står fritt til å ønske seg til andre skoler enn den elevene overføres til (mottakerskolen). De vil ha fortrinnsrett til ledige stillinger ved andre skoler, eller tilsvarende stillinger de fyller kompetansekravene til. 1.3Ved overtallighet på mottakerskolen legges til vanlig ansiennitetsprinsippet til grunn. Det er samlet ansiennitet i Karmøy kommune som gjelder. 1.4Dersom en ansatt har en særlig kompetanse, kan ansiennitetsprinsippet fravikes. Dette følger av arbeidsgivers behov for å ha den aktuelle kompetansen på mottakerskolen. 1.5Vurdering og fastsettelse av hvor den enkelte ansatte skal ha sitt daglige arbeidssted, hører inn under arbeidsgivers styringsrett.

11 Plan for omstilling 2.Rektorer og inspektører 2. 1 Overtallige rektorer/inspektører får fortrinnsrett på tilsvarende ledige jobber. Denne fortrinnsretten gjelder i minst ett år fra datoen for endringsoppsigelsen. 2.2Hvis en overtallig rektor/inspektør omplasseres til en lavere lønnet stilling, skal rektoren/inspektøren beholde sin lønnsplassering så lenge fortrinnsretten gjelder. 2.3Etter fortrinnsrettens utløp, og hvis det ikke er funnet tilsvarende rektor-/inspektør-stilling, skal arbeidstakeren beholde sin lønnsplassering som en personlig ordning.

12 Plan for omstilling 3.Funksjonstillegg 3.1 Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale forhandlinger, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. 3.2 Bestemmelsen i punkt 3.1 gjelder alle funksjonstillegg, herunder samlingsstyrere, med unntak av det sentralt bestemte kontaktlærertillegget på kr. 10.000.- og det sentrale tillegget for rådgiver- og sosiallærertjenesten i ungdomsskolen på kr. 12.000,- Lokale tillegg ut over minstesummene på kr. 10.000,-/12.000,- faller derimot inn under bestemmelsen i punkt 3.1. 3.3Lærere/skoleledere som mister et funksjonstillegg, men som tildeles et nytt, skal ikke ha full lønn for begge. De skal da ha funksjonstillegget for den nye funksjonen. Dersom dette utgjør mindre enn det nedlagte funksjonstillegget, skal differansen legges til grunnlønnen. 3.4Funksjonstillegget gitt til koordinerende miljøarbeider faller også inn under bestemmelsen i punkt 3.1.

13 Plan for omstilling 4. Andre tillegg Alle tillegg gitt for kompetanse beholdes fullt ut, likeså tillegg som følger av stillingskode. Andre tillegg gitt for ansvar skal vurderes i forhold til HTA § 3.4.1.

14 Plan for omstilling 5.Endringsoppsigelse 5.1Hvis noen blir tilbudt en ny stilling som har et annet grunnpreg enn den opprinnelige stillingen, vil det være snakk om en endringsoppsigelse. Dette kan være rektorer eller inspektører som ikke kan tilbys ny rektor- /inspektørstilling, og lærere eller sekretærer som tilbys en miljøarbeiderstilling. 5.2Prosedyrene for oppsigelsessaker gjelder ved endringsoppsigelser.


Laste ned ppt "Tillitsvalgtsamling 17. Mars 2011. Kontaktlærer i 1. klasse ”Superpedagogen”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google