Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reduksjon av uønsket deltid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reduksjon av uønsket deltid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reduksjon av uønsket deltid
i Bamble kommune Tariffkonferanse Larvik Heidi Solstad Glittum

2 Bakgrunn: Noen fakta om Bamble kommune pr. 31.12.09:
870,5 årsverk (274,9 i helse/omsorg) 1041 fast ansatte (83% kvinner/17% menn) 45 % av de ansatte jobber deltid (61% i 1998) 93,8 % av de deltidsansatte er kvinner Av alle kvinner som jobber deltid i Bamble kommune, har 28% registrert seg i databasen for uønsket deltid. __________________________________ Bakgrunn: HTA § 2.3. Hvordan få oversikt over den uønskede deltida? Hvilke tiltak kan vi bruke for å redusere omfanget av uønsket deltid?

3 Forenklede retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid:
Vedtak ADU i 2005: Forenklede retningslinjer for utvidelse av deltidsstillinger og opprettelse av en sentral database med oversikt over ansatte som ønsker større stillinger. Databasen har nå vært i bruk i over 4 år. Forenklede retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid: HTA §2 Tilsetting Alle avdelinger vurderer muligheten for å ansette vikarer med fast stillingsprosent, men ikke fast arbeidstid (jfr. prosjekt Vest-Bamble aldershjem) På bakgrunn av spørreskjema opprettes en sentral felles database med oversikt over ansatte som ønsker større stillinger. Ved ledighet skjer utvidelse av deltidsstillinger i h.h.t. Ansettelsesreglementet § 3.7. Myndigheten til å utvide deltidsstillinger legges til virksomhetsleder i samarbeid med plasstillitsvalgt.

4 Uønsket deltid ble tatt inn i handlingsplan for likestilling i 2006.
Fra handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering, vedtatt i ADU : Fokusområde Mål Tiltak Uønsket deltid Alle fast ansatte som ønsker full stilling, skal få tilbud om det. Videreføring av databasen for uønsket deltid. Uønsket deltid som tema i medarbeidersamtaler Motivere til å prøve ut ulike arbeidstids- og turnus- ordninger.

5 Kartleggingsskjemaet - ligger i personalhåndboka og skal være
tilgjengelig for alle ansatte på arbeidsplassene _______________________________________________________ KARTLEGGING OG SØKNAD OM UTVIDELSE AV STILLING Navn: __________________________________Fødselsdato:__________ 1. Nåværende stillingsstørrelse (fast): ______________________________ 2. Hvilken kompetanse/utdanning har du?: ____________________________ ____________________________________________________________ 3. På hvilke arbeidssteder jobber du i dag?__________________________

6 4. Hvor stor fast stilling ønsker du?: _____________%
5. Ønsker du bare økt stilling på ditt nåværende arbeidssted? Ja / Nei 6. Dersom du svarte nei på forrige spørsmål, hvilke andre arbeidssteder ønsker du å arbeide ved? ________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Er du interessert å jobbe i en vikarbank (flere arbeidssteder)? Ja / Nei 8. Begrensninger vedr. arbeidstid___________________________________ Kommentarer/synspunkter:________________________________________ Dersom dine ønsker endres, må du melde fra til personalavdelingen snarest.

7 Databasen - hva registrerer vi?
Omfatter kun fast ansatte Virksomhetsleder får utskrift ved ledig stilling Excel-ark med summering og sortering Følgende opplysninger registreres: Navn Nåværende stillingsstørrelse Kompetanse Nåværende arbeidssted Ønsket stillingsstørrelse Økt stilling kun på nåværende arbeidssted (ja/nei) Evt. aktuelle arbeidssteder Interesse for å jobbe i vikarbank (ja/nei) Evt. kommentarer, begrensninger i arbeidstid

8 Praktisk gjennomføring / oppstart:
Informasjon viktig! Informasjon i alle enheter Informasjon på personalmøter med utdeling av skjema ”kartlegging og søknad om utvidelse av stilling” + infobrev Informasjon til plasstillitsvalgte Virksomhetsleder orienterer om denne rutinen i medarbeidersamtaler og ved nytilsetting på deltid. HUSK: Endringsarbeid tar tid! De tillitsvalgte er en viktig ressurs i arbeidet

9 Årlig, som en del av årsrapporten om likestilling
Rapportering: Årlig, som en del av årsrapporten om likestilling Å Ant. ansatte registrert 160 132 Diff.mellom faktisk og ønsket stillingsbrøk (årsv.) 52,5 42 Ant. som bare ønsker utvidelse på eget arb.sted 101 78 Ant. som kan tenke seg andre arb.steder 59 54 Ant. som kan tenke seg å jobbe i vikarbank 41 33 Viktig å kunne følge utvikling over tid LDO

10 Resultater så langt: Til nå har 80 ansatte fått økt stilling til ønsket stillingsstørrelse og er ute av databasen 62 har fått økt stilling, men har fortsatt uønsket deltid

11 Målet er en ”levende” og oppdatert database!
Fordeler med databasen: Forutsigbarhet og god praksis Ansvarliggjøring av ansatte ved at de må sende inn skjema God oversikt og rapportering Dokumentasjon av hva vi gjør i arbeidet mot uønsket deltid Lettere å sette inn tiltak når vi vet hva folk ønsker Tydeliggjøring av utfordringer, for eksempel at de fleste bare ønsker utvidelse på eget arbeidssted. Utfordringer: Manuell ajourføring av databasen Avhengig av at alle sender inn skjemaer ved endringer i ønsker Hva er ønsket og hva er uønsket deltid? Er det bare en ønskeliste???

12 Tiltak som reduserer uønsket deltid:
Aktivt bruke fortrinn til ledig stilling, jfr. HTA Utvikling av løsninger innenfor turnus, fleksibel arbeidstid/årsarbeidstid og vikarordninger Opprette nye hele stillinger Dilemmaer: Rekrutteringsstillinger på helger Mange ansatte med delvis trygd/delvis arbeid Tilrettelegging, omsorgspermisjoner, seniorpolitikk Prosjekt med 100% rekrutteringsstillinger diskriminering av eldre arbeidstakere

13 Årsarbeidstid/fleksibel arbeidstid:
Vi får større faste stillinger ved å legge vikarvakter og vakante vakter inn i årsarbeidstida. Ansatte har selv ansvar for å ”plukke” ledige vakter. Avtale om årsarbeidstid er frivillig og baseres på rammeavtaler med arbeidstakerorganisasjonene. Pr. d.d. har 32 ansatte inngått avtaler om årsarbeidstid, fordelt på følgende arbeidssteder: Vest-Bamble aldershjem Bamble sykehjem Langesund sone Reidunsvei bofellesskap Krogshavn bofellesskap


Laste ned ppt "Reduksjon av uønsket deltid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google