Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykepleiefaget i utvikling – eHelse i sykepleierutdanningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykepleiefaget i utvikling – eHelse i sykepleierutdanningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykepleiefaget i utvikling – eHelse i sykepleierutdanningen
Jarle Grumstad, Assisterende fagsjef NSF

2 Utforme NSFs politikk gjennom utvikling av plattformer = gir fokus og retning på spesifikke områder
Vite hvor vi skal Gi skyv kraft Gi definisjonsmakt Mange vil ha en del av kaka Kreve politisk oppmerksomhet Skape grunnlag for god sykepleie i tråd med pasientenes behov Profesjonsutvikling Fasttelefonen kontra mobil telefonen – det dreier seg om telefoni

3 NSFs sju politiske plattformer
I løpet av 2013 har NSF utarbeidet sju politiske plattformer – innenfor områdene Folkehelse, Sykepleierutdanning, eHelse, Forskning, Psykisk helse og rus, Ledelse – og <KLIKK> Innovasjon og tjenesteutvikling. Hensikten med alle disse plattformene, er at de skal tydeliggjøre og gi retning for sykepleiernes rolle innenfor de respektive områdene. De skal synliggjøre hvordan sykepleie og sykepleiere er avgjørende for at man skal lykkes på områdene, og hva som konkret må gjøres for å lykkes. Plattformene skal være et verktøy for å formidle NSFs politikk overfor politiske myndigheter, samarbeidsparter og media, og de skal bidra til at dere får en bedre forståelse av hva som er viktig for NSF innenfor det fag- og helsepolitiske området, og hvorfor det er viktig.

4 Sykepleierutdanning En suksesshistorie 3500 kandidater hvert år
Stor ressurs for befolkning Gir en sentral, fleksibel kjernekompetanse for fremtidens helsetjeneste

5 Meld.St. 13 – Utdanning for velferd
Bakteppe: Den teknologiske utviklingen, og behov for innovasjon i helse- og omsorgstjenester Forventninger om og behov for integrering av teknologi i helse- og omsorgstjenesten En stor utvikling innenfor teknologi – og håndtering av teknologi i dagliglivet. Gir mange muligheter – mht kvalitet, pasientsikkerhet, tilgjengelighet – og ressursbruk. Behov for økt teknologisk kompetanse hos helse- og omsorgspersonell; blir adressert i stortingsmeldingen.

6 NSFs satsingsområder i utdanningspolitikken
Styrke kvalitet og relevans i sykepleierutdanningene på alle nivåer Styrke praksisstudiene Styrket satsing på kliniske masterutdanninger i sykepleie Styrke utdanningsledelse Behovet for nye sykepleiere øker sterkt. Sykepleierutdanningen gir en sentral og fleksibel kjernekompetanse for fremtidens helsetjenester. Innholdet i sykepleierutdanningen skal være relevant og utdanningen skal ha høy kvalitet på alle nivå, noe som er det viktigste grunnlaget for kvalitet i helsetjenesten. Innholdet i sykepleierutdanningen må bygge på sykepleiekunnskap og følge utviklingen i faget og behovene i samfunnet. Nye medisinske behandlingsmuligheter, økt bruk av medisinsk-teknisk utstyr og teknologi, forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis, nye pasientforløp, metoder, prosedyrer og tiltak må gjenspeiles i utdanningene. 1. Sykepleierutdanningens kvalitet og relevans må samsvare med helse – og omsorgstjenestens behov for profesjonsfaglig kompetanse, og sikre studentenes sykepleiefaglige identitet. Samtidig må den stimulere utvikling av tverrfaglig samarbeidskompetanse, studentenes kunnskap om velferdssamfunnet, og den helhetlige forståelsen av rammene for tjenesteutøvelsen. Endringsarbeidet må realiseres i et forpliktende samarbeid mellom de sykepleiefaglige utdanningene og i tett samspill med yrkesfelt og studenter. 2. Sykepleierutdanningene står i en særstilling når det gjelder omfang av praksisstudier. Nærheten til yrkesfeltet gir unike muligheter til å styrke kvalitet og relevans i utdanningene. For å utnytte dette må innhold og organisering av praksisstudiene være relevant for den kommende yrkesutøvelsen, gi den nødvendige veiledning og oppfølging. En høyere andel kombinasjonsstillinger, altså stillinger som er delt mellom universitet/ høgskole og praksisfelt, kan bidra til en god gjennomføring av utdanning. 3. Manglende satsing på utdanning av spesialsykepleiere vil i fremtiden være en direkte trussel mot kapasitet, kvalitet og pasientsikkerhet. Det er behov for en videreutvikling av dagens videreutdanninger inn i mastergradsstrukturen der innhold og omfang av praksisstudier under veiledning sikrer klinisk kompetanse og funksjonsdyktighet. 4. Utdanningsledelse er et viktig virkemiddel i arbeidet med utdanningskvalitet. Myndighetene må i langt større grad identifisere og skolere ledertalenter og gi status og myndighet til ledelse innenfor sykepleiefaglig utdanning. Lederne må stimuleres til å styrke den pedagogiske og fagdidaktiske kompetansen hos de ansatte.

7 NSFs forventninger til utdanningen
Høy kvalitet og revelans Gir kunnskap om krav til yrkesutøvelsen Preges av innovativ tenkning Egnede pedagogiske verktøy i praksisstudiene Les teksten på lysark først. NSF ønsker: Høy kvalitet og revelans i sykepleierutdanningene på alle nivå – og et er klart at eHelse er en del av dette. At utdanningene gir kunnskap om det nyte velferdssamfunnets krav til yrkesutøvelsen At utdanningen preges av innovativ tenkning. Integrasjon av eHelse er avhengig av innovasjon At studentenes læring i praksisstudiene beskrives og understøttes med egnede pedagogiske verktøy Dette er bare noen av de forventinger vi har i plattformen


Laste ned ppt "Sykepleiefaget i utvikling – eHelse i sykepleierutdanningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google