Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- rolle- retning og påvirkning Kari E. Bugge Fagsjef

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- rolle- retning og påvirkning Kari E. Bugge Fagsjef"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 - rolle- retning og påvirkning Kari E. Bugge Fagsjef
NSF’s fag og helsepolitiske plattformer i et folkehelseperspektiv Folkehelse handler om å fremme helse og forebygge sykdom/helseplager. Å ha en sunn livsstil. Vi driver alle med det på individnivå og mange har et spesielt fokus på det nå etter nyttår. Med nyttårsforsetter som å slutte å røyke, trene mer, gå ned i vekt eller spise mindre gotteri. På samfunnsnivå handler det om å bedre befolkningens levekår, forebygge og fremme helse for alle og ha målrettede tiltak for utsatte grupper. I helsetjenesten må vi kjenne til hvilke sykdomsutfordringer som er i befolkningen, hva som er uheldig livsstil for helsen, og belastninger som overgår muligheter til mestring. Jeg har selv jobbet ved et Senter for helsefremmende arbeid på Ahus. I min seksjon jobbet vi med å forebygge komplisert sorg som kan være langvarig og invalidiserende hos barn, ungdom og voksne. Senteret jobbet tverrfaglig med prosjekter blant annet knyttet til barn som pårørende, samspill mellom foreldre, syke barn og helsepersonell, livsstilsendringer for å forebygge komplikasjoner etter kreftoperasjoner i tarmsystemet, mestringstilbud til foreldre med funksjonshemmede barn, og overvekts problemer blant annet hos små barn. Alt viktig Folkehelsearbeid. Senteret var i de 5 årene jeg jobbet der hele tiden truet av nedleggelse og er i dag oppsplittet og redusert i størrelse. Tjenester som ikke er lovpålagt lønner seg sjelden økonomisk (selv om forskning viser at de har betydelig helsegevinst) og forebyggende og helsefremmende arbeid står ofte i direkte konkurranseforhold til behandlende virksomhet. Denne konferansen handler om Folkehelse, så når jeg nå skal presentere våre 7 nye politiske plattformer vil jeg se de alle i et folkehelseperspektiv. Alle områdene Plattformene dekker har betydning for at vi skal lykkes i Folkehelsearbeidet. . - rolle- retning og påvirkning Kari E. Bugge Fagsjef

3 NSFs sju politiske plattformer
I løpet av 2013 har NSF utarbeidet sju politiske plattformer – innenfor områdene Folkehelse, Sykepleierutdanning, eHelse, Forskning, Psykisk helse og rus, Ledelse – og Innovasjon og tjenesteutvikling. Hensikten med plattformene, er at de skal tydeliggjøre og gi retning for NSF’s påvirkningsarbeid innenfor områdene. De skal synliggjøre hvordan sykepleie og sykepleiernes kompetanse er avgjørende for at man skal lykkes på områdene, og hva som konkret må gjøres for å lykkes. Plattformene skal være et verktøy for å formidle NSFs politikk overfor politiske myndigheter, samarbeidsparter og media, og de skal bidra til at dere får en bedre forståelse av hva som er viktig for NSF innenfor det fag- og helsepolitiske området, og hvorfor det er viktig. Alle plattformene har betydning i Folkehelsearbeidet Vi trenger; Sykepleiere som etter endt bachelorutdanning har handlingskompetanse i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid og forståelse for risikofaktorer og for flerfaglig og tverretatlig samarbeid. Sykepleiere med videreutdanninger/master som helsesøster eller i Folkehelse. Ledere som legger rammer Nytenkning og utvikling av tilbud og metoder; Innovasjon, tjenesteutvikling og forskning bla. inne psykisk helse og rus eHelse som gir befolkningen mer helseopplysninger, medvirkning og teknologi til å klare seg selv lenger i eget hjem ,

4 Bakgrunn for arbeidet NSF’s vedtatte politikk på områdene Samfunnsutfordringer, endringer i pasienter, pårørende og brukeres behov og forventninger Fagkunnskap og politisk påvirkningsmuligheter Gode eksempler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Lover, forskrifter, Stortingsmeldinger mm.-

5 Plattform for Folkehelse
Sykepleiere i alle ledd av helsetjenesten har kunnskap om årsakssammenhenger mellom levevaner og sykdommer, om hvilke krefter som virker tilfrisknende og tiltak som kan stimulere til bedre folkehelse. Dersom alle sykepleiere har en forebyggende og helsefremmende tilnærming i sitt arbeid vil det få stor betydning for folkehelsen og derved et friskere samfunn. Vi må tydeliggjøre sykepleiernes plass i Folkehelsearbeidet ut ifra vår kompetanse For et sunnere Norge

6 Folkehelse «…samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse» IS-1846, Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle, Helsedirektoratet 2010

7 Sykepleie og folkehelsearbeid
I alle deler av helsetjenesten På individ-, gruppe- og befolkningsnivå En stor profesjonsgruppe Å legge grunnlaget for gode levevaner tidlig i livet er betydelig letter og har større helsegevinst. Derfor er satsningen på helsefremmende og forebyggende arbeid blant gravide, barn og ungdom svært viktig. Men også for eldre som kan få feler gode selvstendige år.

8 NSFs mål NSF skal jobbe for at helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom hele livsløpet er prioritert Satsningsområdene i Folkehelseplattformen vil dere bli god kjent med i løpet av denne konferansen. Alle satsningsområdene vil blir gjennomgått; Folkehelse i all sykepleie Barn unge og familier Eldre Sykepleieren som samfunnsaktør

9 Plattform for innovasjon og tjenesteutvikling
Fem satsingsområder: Kultur Rammebetingelser Ansvars- og oppgavedeling Brukerinvolvering Velferdsteknologi Vi har lenge hatt kjennskap til livsstilsfaktorer og livssituasjoner som er uheldig for helsen. Allikevel øker livsstilssykdommene med økt fedme, angst/depresjoner, diabetes med mer. Det er behov for nytenkning og utbygging av tjenester, og en dreining mot å forebygge framfor å reparere. For å få dette til må det til en kulturendring, bedre rammebetingelser for innovasjon og tjenesteutvikling. Innovasjon representerer en verdikjede, fra problemforståelse, til å komme opp med løsninger, til forankring, til utprøving, til analyser, og til eventuell spredning av resultatene. Det må også understrekes at nyskaping og utvikling av sykepleietjenesten foregår på alle nivåer – nasjonalt, regionalt og lokalt.

10 NSFs mål med innovasjon og tjenesteutvikling
Ta i bruk sykepleieres kunnskap og erfaring Løse fremtidens utfordringer Realisere muligheter Skal vi finne veien fram trengs det handling. Vi vet mye om utfordringene og hvor vi er, men vi må også ha tro på at sykepleiere kan være med å løse framtidens utfordringer. Utløse midler til innovasjon og utvikling av nye tjenester og legge press på myndighetene for å prioritere midler til helsefremmende og forebyggende prosjekter og forskning.

11 Brukerinvolvering NSF ønsker at behov og forventninger hos pasienter og pårørende skal være utgangspunkt for beslutninger . Det betyr at pasientene må få tilgang til informasjon, slik at de i samråd med kyndig helsepersonell skal kunne foreta aktive valg i forhold til egen helse. Sykepleiere må i større grad ta del i helseinformasjon til befolkningen, utvikle brukertilpasset informasjon og muligheter til å komme i kontakt med helsepersonell med spørsmål om livsstil og helse. Målet er et helsetilbud som ikke bare endrer livsstilen, men også gir mulighet til å leve et godt liv i relasjoner med andre og i skole eller arbeid om mulig.

12 NSFs politisk plattform for forskning
Sykepleieforskning på sykepleiens fenomener og på effekter av sykepleiernes brede innsats i helsetjenesten.

13 NSF og forskning Det skal arbeides for å utvikle og styrke forskning som bidrar til kunnskapsbaserte sykepleietjenester og forbedret praksis Forskning og anvendelse av forskningsresultater er en forutsetning for å opprettholde og styrke kvaliteten på tjenestene NSF strategiske plan for Forskning på forebyggende og helsefremmende tjenester er krevende hvis målet er å måle effekten av tiltakene på livsstilsendringer og reduksjon i risikofaktorer. Ofte må forskningen pågå over lang tid for å se effekter og mange mellomliggende variabler kan spille inn. Å forske på barn og ungdom er også utfordrende i forhold til etiske problemstillinger som informert samtykke. Ikke desto mindre er forskning i forhold til Folkehelse tjenester helt nødvendig.

14 Skape gode rammebetingelser for forskning
Rammer og vilkår må bedres Flere kvalifiserte forskere Samspill mellom forskning-, utdanning- og praksis For at sykepleieforskningen skal kunne utvikle seg med den kvalitet og det omfang som er nødvendig i dagens helsetjeneste må rammer og vilkår bedres. For å lykkes er det behov for en kombinasjon av flere kvalifiserte forskere, mer forskningsfinansiering, flere forskningsstillinger, flere forskernettverk og forskningsmiljøer med sykepleieforskere, og samspill mellom sykepleieforskning-, utdanning- og praksis både nasjonalt og internasjonalt

15 Forskningsformidling og økt bruk av sykepleieforskning
Det må utvikles robuste strukturer som sikrer at forsknings-resultater fra kliniske studier overføres og anvendes i praksis

16 Eksempel Glavin K, Smith L, Sørum R, Ellefsen B. Supportive counselling by public health nurses for women with postpartum depression. J Adv Nurs. 2010;66: Funnene i denne studien bør ha konsekvenser for tilbudet til barselkvinner i norske kommuner. Sykepleiere må utvikle tjenester der vi ser behov og vise effekten av disse tjenestene. Ofte er det behov for flerfaglig innsats og forskning for å redusere helseproblemer i befolkningen. Sykepleiere må delta i disse arbeidene.

17 NSFs politiske plattform for psykisk helse og rus
I denne plattformen er fokus sykepleiernes innsats for å gi gode psykiske helsetjenester, god omsorg til eldre med psykiske lideler, helsefremmende og forebyggende arbeid, både til barn og unge, og gjennom hele livsløpet i forhold til psykisk helse og rus og ivaretagelse av menneskerettighetene og redusere tvang i forhold til mennesker med rus problemer eller psykiske lidelser.. Vi har hørt et eksempel fra Eli Gunhild om Arenamodellen og tidlig innsats på rusområdet. Vi har også en helseminister som er svært opptatt av tidlig behandling av rusavhengige

18 Målene Være pådriver til styrking av - lavterskeltilbud i kommunene innenfor psykisk helse for alle aldersgrupper. (NSFs stratgiplan 2013 – 2016) Sykepleiekompetanse skal være en selvfølgelig del av det forebyggende og helsefremmende arbeid overfor rusmiddelavhengige. (NSFs LM 2011)  Psykisk helse og rus bør være en tydelig del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet i Norge. Det innebærer tidlig innsats overfor risikoutsatte grupper, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Grunnlaget for god fysisk og psykisk helse legges i mors liv og de første leveår. Helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge må ha særlig oppmerksomhet. Barn som lever med foreldre som har psykiske lidelser og eller rusproblemer, er en særlig utsatt gruppe. NSF ønsker en tydelig nasjonal helsepolitikk som forplikter og skaper forutsigbarhet for både psykisk syke, rusavhengige og deres pårørende. God sykepleie gis betingelsesløst og uten noen form for diskriminering. Som sykepleiere har vi et spesialt ansvar i møte med sårbare grupper. 18

19 Tidlig innsats for risikoutsatte grupper
Sykepleiernes kompetanse vil kunne bidra til å identifisere og intervenering ved risikofylt rusbruk og begynnende psykisk helsesvikt i alle aldre. Vi har et godt eksempel i «Trygghetssykepleieren i Bergen» (side 16 i plattformen). Trygghetssykepleieren er et forebyggende helsetilbud til hjemmeboende eldre over 75 år. Trygghetssykepleier tar kontakt per brev med tilbud om hjemmebesøk. Formålet med besøket er å skape trygghet og trivsel ved å gi råd og veiledning om helsebevarende og forebyggende tiltak.

20 Sykepleiere i alle deler av helsetjenesten har ressurser til å identifisere og intervenere overfor risikofylt og skadelig bruk av rusmidler. Det er bygd ut helsefremmende og forebyggende tjenester til eldre innen psykisk helse og rus i kommunene.

21 NSF strategi: eHelse eHelse har vært et viktig område for NSF siden Dette er vårt tredje eHelse strategi. Det pågår et stort arbeid i NSF for å påvirke helsemyndigheter, utdanningsinstitusjoner, helseinstitusjoner og leverandører for å lage elektroniske løsninger som støtter sykepleiernes dokumentasjon og arbeidsprosesser og gir brukerne tilgang til egne helseopplysninger. NSF er også opptatt av at alle sykepleier skal få nødvendig kompetanse til å bruker støtteverktøy og elektronisk dokumentasjon.

22 Hensikten med eHelse Gjør helsetjenester mer tilgjengelig
Bidrar til gode dokumentasjons rutiner og effektiv informasjonsflyt Styrker faglig rådgiving Forbygge og utsette omfattende tjenester Erstatte fysiske besøk med kontakt på distanse

23 Omfang Telemedisin – telehelse mHelse (mobilhelse) Velferdsteknologi
Smarthusteknologi Elektronisk pasientjournal Helseinformasjons-systemer for pasienter Mobil helse – mye brukt i andre land, i Nigeria, USA etc. Når det gjelder helseinformasjonssystemer – finnes det mange forskjellige app for diabetes etc. Rådgiving til pasienter –via epost, eller internett sider.

24 NSFs politisk plattform
Sykepleierutdanning

25 NSFs satsingsområder i utdanningspolitikken
Styrke kvalitet og relevans i sykepleierutdanningene på alle nivåer Styrke praksisstudiene Styrket satsing på kliniske masterutdanninger i sykepleie Styrke utdanningsledelse Sykepleierutdanningens kvalitet og relevans må samsvare med helse – og omsorgstjenestens behov for profesjonsfaglig kompetanse, og sikre studentenes sykepleiefaglige identitet. Samtidig må den stimulere utvikling av tverrfaglig samarbeidskompetanse, studentenes kunnskap om velferdssamfunnet, og den helhetlige forståelsen av rammene for tjenesteutøvelsen.

26 Styrke satsing på kliniske masterutdanninger i sykepleie
SATSINGSOMRÅDE 3 Styrke satsing på kliniske masterutdanninger i sykepleie Manglende satsing på utdanning av spesialsykepleiere vil i fremtiden være en direkte trussel mot kapasitet, kvalitet og pasientsikkerhet. Det er behov for en videreutvikling av dagens videreutdanninger inn i mastergradsstrukturen der innhold og omfang av praksisstudier under veiledning sikrer klinisk kompetanse og funksjonsdyktighet. NSFs forventninger : † - det utarbeides nasjonale prinsipper for etablering av masterprogrammer - likhet i masterprogrammer innen samme område sikres - klinisk kompetanse etter endt masterutdanning på spesialisert klinisk område sikres - myndighetsgodkjenning og oppdatering av klinisk kompetanse sikres (NSF jobber for helsesøstrene) † - utdanning av tilstrekkelig antall sykepleiere med kliniske mastergrader (Helsesøstre og i Folkehelsearbeid (ikke klinisk)) -

27 NSFs POLITISK PLATTFORM FOR LEDELSE
Har satsningsområdene; Bedre rammevilkår for leder på pasientnært nivå Effektiv organisering av sykepleietjenesten Ledelseskompetanse NSF

28 Om ledelse i helsetjenesten
GRUNNPILARER: helhetsperspektiv fokus på pasientens behov ansvar for faglig kvalitet kultur med fokus på læring god praksis; faglig kunnskap, lover, etikk NSF NSF mener lederskap i helsetjenesten må være basert på følgende grunnpilarer, som også står sentralt i klinisk sykepleiepraksis: • Et helhetsperspektiv med tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom nivåer/sektorer • Fokus på pasientens behov med sykepleiekompetanse, kontinuitet, og observasjon • Ansvar for faglig kvalitet med prioritering, koordinering, og kunnskapsbasert praksis • En kultur med fokus på læring, godt arbeidsmiljø, og god avvikshåndtering • God praksis med basis i faglig forsvarlighet der faglig kunnskap, lover og etikk er sentralt

29 NSFs mål for ledelse Sykepleiere leder eget fag og sykepleietjenesten, har lederansvar på alle nivåer i helsetjenesten, og bidrar til en faglig forsvarlig, samordnet og effektiv helsetjeneste av høy kvalitet. NSFs strategiske plan 2013 – 2016: - Synliggjøre verdien av sykepleiefaglig kompetanse i ledelsen av helse- og omsorgstjenesten - Ha særskilt satsning på ledelse på pasientnært nivå. Vi er avhengig av ledere som skaper rom for helsefremmende og forebyggende arbeid i hele helsetjenesten. - Som tenker helhetlig og bruker sykepleiekompetansen til forebyggende og helsefremmende aktiviteter Som skaper rutiner som inneholder helsefremmende elementer der det er mulig. Som igangsetter fagutvikling og forskning Som er åpne for innovative løsninger og tjenesteutvikling Som bruker faglige argumenter og tar i bruk sykepleierens kompetanse i helsefremmende og forebyggende arbeid Helsesøster som samfunnsaktør NSF

30 Takk for oppmerksomheten
Sammen kan vi få det til! Takk for oppmerksomheten Alle de 7 plattformene har dere nå fått og denne lille innføringen jeg har gitt dere med folkehelsebriller. Jeg håper det har gitt dere nysgjerrighet på å lese mer i plattformene og ta de i bruk til argumentasjon for en bedre helsetjeneste på mange viktige fagområder. Plattformene gir både overordnende føringer og konkrete virkemidler og forventninger/mål for å lykkes. Vi i NSF vil jobbe for å realisere plattformenes forventninger. Vi har større mulighet til å lykkes om vi står sammen og jobber i samme retning. Vi ønsker at plattformenes forventninger skal bli deres forventninger også. Jeg gleder meg til disse to dagene med dere.


Laste ned ppt "- rolle- retning og påvirkning Kari E. Bugge Fagsjef"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google