Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En første innføring i læringsteorier med utgangspunkt i Imsen, 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En første innføring i læringsteorier med utgangspunkt i Imsen, 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 En første innføring i læringsteorier med utgangspunkt i Imsen, 2006.
Hva er læring? En første innføring i læringsteorier med utgangspunkt i Imsen, 2006.

2 Læringstrappa SYNTESE ANALYSE ANVEN-DELSE GJEN- GIVELSE PUGG

3 Læringstrappa Ubevisst dugelig – du tenker ikke over det
Bevisst dugelig – nå vet du at du kan Bevisst udugelig – du synes ikke at det går noe bedre Udugelig – men du vet det ikke, og er lykkelig

4 Hva er læring? Reflekter over følgende utsagn:
Læring er et resultat av lærerens aktivitet? Enig Uenig Læring er et resultat av lærerens og elevens aktivitet? Enig Uenig Læring er et resultat av elevens og lærerens aktivitet?

5 Sentrale spørsmål Hva er læring? Hva er kunnskap? Synet på mennesket?
Ytre eller indre prosesser? Lærerens oppgave?

6 Læringsteorier Teoriene: Hvordan lærer vi? Forsøk på analyse og systematisering. Konsekvensene: læringsstrategier og praksis/metoder Hvordan arbeider vi som lærere for at læring skal skje hos elevene? Det vi gjør må ha bakgrunn i teoriene, dvs. vi må vite hva vi driver med!

7 En oversikt Kap 7.7, side 176 Behavioristisk læringsteori
Kognitiv læringsteori Konstruktivistisk læringsteori Sosiokulturell læringsteori

8 Behavioristisk læringsteori
Kap.: 7.4: De to første avsnitt Kap.: Kap.: 13.1

9 Menneskene reagerer automatisk på ytre stimuli
Alle kan lære alt: stimulus – respons Straff og belønning Barnet et objekt

10 Alle kan lære alt: flaskepåfylling
K= noe som er der ute Flaskepåfylling L= K bringes inn i hodet på eleven K= oppfylling av noe i hodet

11 Alle kan lære alt: S - R Før betinging: rotta = nøytral stimulus
Albert ikke redd for rotter! Albert er redd for høye lyder Kobling av høye lyder og rotte

12 Straff og belønning Forsterkere (straff/belønning): 2 slag
Positive forsterkere: Fungerer som belønning når de blir føyd til situasjonen Hvis du tar vekk belønningen svekkes atferden Negative forsterkere Fungerer som belønning når de fjernes fra situasjonen (det å fjerne en ubehagelig tilstand kan fungere som belønning) Viktig: straff/belønning må knyttes til situasjonen umiddelbart for at det skal være behaviorisme!

13 Objektivisme Eleven er et objekt!

14 Oppsummering Ytre atferd vs indre prosesser?
Vekt på ytre atferd. Enkle læringsformer Drivkrefter i læringen? (Motivasjon) Ytre belønning – hedonisme Mennesket aktivt eller passivt? Mest passiv læring: Flaskepåfylling Syn på kunnskap? Ferdig kunnskap som overføres til individet. Lærerens oppgave? Legge til rette oppgaver. Gi belønning

15 Oppgave Tilrettelegg en norsktime/mattetime med utgangspunkt i behaviorismen!

16 Kognitive læringsteorier
Kap. 7,4 f.o.m. avsnitt 3 Kap. 9 Kap. 13,2

17 Mennesket reagerer ikke automatisk på ytre stimuli
Lærer ved å behandle informasjon: Tolke Vurdere Finne mening og sammenheng i tilværelsen Dette skjer via våre sanser og vår hjerne

18 Fra sanseapparatet til vår hjerne
Sanser: Syn Hørsel Lukt Smak Berøring Korttids- Minnet (KTM) Langtids- Minne (LTM)

19 Hukommelse Visuelt Auditivt Kinestetisk Taktilt
Spesialiserte avdelinger i det superkorte sanseregister: Ferdighetsminne Visuelt Auditivt Kinestetisk Taktilt Sentral arbeids- enhet Kognitivt minne Episodisk Semantisk

20 Gjenkalling Hvor er det lagret? Ferdighetsminnet? Kognitivt minne?
Episodisk? Semantisk?

21 Språk Språket en viktig del av den kognitive læringsteorien.

22 Oppsummering Ytre atferd vs indre prosesser?
Vekt på indre hukommelsesprosesser. Komplekse læringsformer. Drivkrefter i læringen? (Motivasjon) Finne struktur og mønstre. Indre motivasjon. Mennesket aktivt eller passivt? Både aktivt og passivt. ”Lagre” kunnskap. Syn på kunnskap? Ferdig kunnskap, men preget av den enkeltes bearbeiding. Lærerens oppgave? Strukturere, forklare, stimulere gode læringsstrategier.

23 Oppgave Tilrettelegg en mattetime/norsktime med utgangspunkt i kognitiv læringsteori!

24 3. Det konstruktivistiske perspektivet
Kap. 10.1 Kap. 13.3

25 Konstruksjon Prosess der informasjonen velges ut og pakkes sammen til helhetlige, meningsbærende enheter

26 Kunnskap = et menneskelig produkt!

27 Jean Piaget Indre representasjon: Skjema Læringsprosess
Sensomotoriske skjema Kognitive skjema Læringsprosess Assimilasjon Akkomodasjon Motivasjon: Drivkraften i prosessen: Likevektsprinsippet

28 Oppsummering Ytre atferd vs indre prosesser?
Indre prosesser. Skjemaer. Drivkrefter i læringen? (Motivasjon) Nysgjerrighet, trang til å ”finne ut av”. Indre motivasjon. Mennesket aktivt eller passivt? Aktivt. Syn på kunnskap? Kunnskap konstruert av individet. Lærerens oppgave? Legge til rette for aktivitet, Samspill mest med ting men også sosialt.

29 Oppgave Tilrettelegg en norsktime/mattetime med utgangspunkt ikonstruktivismen!

30 Sosiokulturelt perspektiv på læring - Vygotsky
Utvikling skjer ved samspill mellom biologi (modning) + sosiale forhold (miljøet) + språket/artefakter Kulturen tar bolig i mennesket via språket

31 NB: Forskjell individuell utvikling skaper sosial aktivitet (Piaget)
sosial aktivitet skaper individuell utvikling og læring = barnet kan gjøre ting sammen med andre som igjen leder til at barnet kan gjøre ting alene Den proksimale utviklingssonen Undervisning Lek

32 Oppsummering Ytre atferd vs indre prosesser?
Ytre kultur og indre mentale prosesser. Drivkrefter i læringen? (Motivasjon) Være et sosialt vesen. Mennesket aktivt eller passivt? Aktivt. Syn på kunnskap? Overlevert fra kulturen, internalisert hos individet. Lærerens oppgave? Strukturere, gi hjelp og støtte, ”tøye” eleven, sosialt samspill, vekt på språk.

33 Oppgave Tilrettelegg en norsktime/mattetime med utgangspunkt i sosiokulturell teori!

34 Hva er læring nå? Reflekter over følgende utsagn:
Læring er et resultat av lærerens aktivitet? Enig Uenig Læring er et resultat av lærerens og elevens aktivitet? Enig Uenig Læring er et resultat av elevens og lærerens aktivitet?


Laste ned ppt "En første innføring i læringsteorier med utgangspunkt i Imsen, 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google