Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kognitiv utvikling (del 2)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kognitiv utvikling (del 2)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kognitiv utvikling (del 2)
Jean Piaget ( ) Liv og lære Vygotsky ( )

2 Oversikt 20.02.01 Piaget Vygotsky bakgrunn sentrale begreper
en stadieteori kritikk av Piaget pedagogiske konsekvenser Vygotsky bakgrunn sosiokulturelt perspektiv språkstyringsteori den proximale sone pedagogiske konsekvenser Piaget og Vygotsky

3 Jean Piaget: Bakgrunn Far: professor i historie / ateist
Mor: Hjemmeværende / dypt religiøs Konflikter i hjemmet 10 år: 1. Vitenskapelig artikkel (biologi) 16 år: Tilbudt stilling museumsdirektør 22 år: doktorgrad i biologi - ” bløtdyr”

4 Piaget: Askeladden som fant...
Arbeidet hos Binet med IQ- tester / ”kjedelige greier…” Spennende: ... barns gale svar: egen logikk, det var system i ”galskapen” Årsak: barns tenkemåte varierer på ulike alderstinn 1955 Eget forskningssenter i Geneve: ”Det internasjonale senter for erkjennelsens utvikling.”

5 Sentrale begreper i Piagets teori
Skjema indre forestilling / indre representasjon flere skjema danner kognitive strukturer / indre organisering Assimilasjon nye erfaringer tolkes i lys av gamle skjema eks: generalisering / ”vov-vov” om flua som spaserer

6 Sentrale begreper... Akkomodasjon
forandring av gamle skjemaer eks: differensiering ”vov-vov skjema” endres til ”flue-skjema” , ”katte-skjema”… Likevektprinsipp (adaptasjonsprosess) drivkraften i den kognitive utviklingen ”aktivitet hos barnet selv”

7 Piagets teori om kognitiv utvikling: en stadieteori
Kjennetegn ved stadieteorier: kvalitativ forandring mellom stadiene universell utvikling nye stadier bygger på det foregående ”nissen følger med på lasset”

8 Piagets teori om kognitiv utvikling
1.stadium: Den sensori-motoriske (0 - ca.2 år) objektkonstans ”borte…titt tei”, borte men finnes likevel indre forestillinger / representasjoner

9 Piagets teori om kognitiv ut...
2. Stadium: Det preoperasjonelle stadiet ( 2 -6/7 år) operasjon = mentale prosesser eks. manglende reversibilitet /manglende konservering konkret situasjon - ”det de ser” språk utvikles evnen til å tenke symbolsk fra parallell-lek til rollelek

10 Piagets teori om kognitiv utv...
2.stadium: Det preoperasjonelle stadium animisme: døde ting har liv og hensikter egosentrisitet: vanskelig å ta andres perspektiv manglende desentrering

11 Piagets teori om kognitiv utv...
3.stadium: Det konkret operasjonelle (6/7-12 år reversibel tenking utvikles konservering eks. leire, vann ser flere aspekter ved situasjonen abstrakt i forhold til det nære, kjente systematiserer densentrerer

12 Piagets teori om kognitiv utv...
4.stadium: Det formal operasjonelle (fra 12 år) frigjør seg fra avhengighet av det nære for å tenke abstrakt hypotetisk tenking forståelse av normer personlighet / livsplan

13 Kritikk av Piagets teori
Metodikken: utvalget var egne barn måten spørsmålene ble stilt på (Donaldson) manglende vekt på sosialt miljø / samspill Språkets betydning tillatt liten vekt Begrensninger ved stadieinndelingen foregår hele livet. NB! Piagets arbeid har fremmet mye forskning!

14 Pedagogiske konsekvenser
Hva er igjen av Piagets teori? Aktivitet - egne erfaringer -konstruksjon av kunnskap (L 97) Det konkrete, nære og lokale lokal kunnskap tilpasset opplæring verkstedpedagogikk (Trageton)

15 Vygotskys bidrag: sosiokulturelt perspektiv
Vygotskys teori om internalisering fra et interpsykologisk (sosialt) plan hvor den voksne styrer (other direction) til et intrapsykologisk plan hvor barn styrer selv (self direction) Språk - strategier - gryende metakognisjon

16 Vygotsky: Språkstyringsteorien
Språket styrer…handlinger, tanker egosentrisk tale: barnet styrer handlingen ved å si høyt hva som må gjøres… senere er det internalisert: indre tale

17 Vygotsky: Den proximale utviklingssonen
”The zone of proximal development” Testing: Hva klarer Ole alene? Hva klarer Ole når jeg hjelper han? Kritisk til ”misbruk” IL-basis: ny leseprøve etter Vygotskys prinsipp

18 Vygotsky: Pedagogiske konsekvenser
Læring gjennom samarbeid M87; L97 Voksen ledelse … eldre medelever som god modell språkutvikling læringsstrategier refleksjon over egen aktivitet / metakognisjon

19 Piaget og Vygotsky Utvikling Egosentrisk tale
er barnet en liten forsker som skaper sine egne tanker? Eller har vi voksne avgjørende inflytelse på hvordan denne utviklingen skjer? Egosentrisk tale bare et uttrykk for egosentrisme? Eller verdifull vei til å styre sin tanke …og handling?


Laste ned ppt "Kognitiv utvikling (del 2)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google