Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kognitiv utvikling (del 2)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kognitiv utvikling (del 2)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kognitiv utvikling (del 2)
Jean Piaget ( ) Liv og lære Vygotsky ( )

2 Piaget og Vygotsky: ulike utgangspunkt
Piaget: individet utgangspunkt for læring og kognitiv utvikling individet ”arbeider” og utvikler seg selvstendig ved å utforske omgivelsene de er satt inn i Vygotsky: sosialt samspill er utgangspunkt for læring og kognitiv utvikling liten og ”stor” er sammen om å løse problemer- en interaksjon mellom dem

3 Hvilken betydning har sosialt samspill for utviklingen?
Ulike standpunkter: Piaget: Det betyr noe i utviklingen etter hvert som barn blir eldre- du får motbør i hva du mener, og det bidrar til ”bevegelse” i utvikling av tenkningen Vygotsky: som gener er det sosiale samspillet, det sosiale miljøet helt sentralt for utviklingen

4 Hvem i samspillet bidrar til utvikling?
Piaget; De voksne er overlegne, de er ikke viktige for barna, det er viktig med likeverdige partnere- da kan det oppstå konflikt i egne oppfatninger, men å endre sin oppfatning, og komme i ny indre balanse ved at verden stemmer Vygotsky: Det er viktig at samspillet består av en som bedre løser problemer, kan gi språk og strategier for hvordan oppgaver kan løses...

5 Hva driver den kognitive utviklingen framover?
Piaget: - barnet forstår ut fra egen erfaring nye erfaringer gir konflikt- passer ikke med det barnet vet fra før - ubalanse som gjør at barnet søker endre tidligere oppfatninger og utvikler et større referanseramme ”i sitt hode” Vygotsky: ikke enig dette reduserer kognitiv utvikling til en kontinuerlig konflikt mellom ulike måter å tenke på

6 Språket Piaget: de er så egosentriske så de har ikke en egentlig dialog i tidlige stadier, monolog Prater parallelt- når kan ta de andres perspektiv detter monologen vekk Vygotsky: tale som styrer tanken, handlingen, når de tenker godt alene, er talen på et indre plan...

7 Oversikt 20.02.01 Piaget Vygotsky bakgrunn sentrale begreper
en stadieteori kritikk av Piaget pedagogiske konsekvenser Vygotsky bakgrunn sosiokulturelt perspektiv språkstyringsteori den proximale sone pedagogiske konsekvenser Piaget og Vygotsky

8 Jean Piaget: Bakgrunn Far: professor i historie / ateist
Mor: Hjemmeværende / dypt religiøs Konflikter i hjemmet 10 år: 1. Vitenskapelig artikkel (biologi) 16 år: Tilbudt stilling museumsdirektør 22 år: doktorgrad i biologi - ” bløtdyr”

9 Piaget: Askeladden som fant...
Arbeidet hos Binet med IQ- tester / ”kjedelige greier…” Spennende: ... barns gale svar: egen logikk, det var system i ”galskapen” Årsak: barns tenkemåte varierer på ulike alderstrinn 1955 Eget forskningssenter i Geneve: ”Det internasjonale senter for erkjennelsens utvikling.”

10 Sentrale begreper i Piagets teori
Skjema indre forestilling / indre representasjon flere skjema danner kognitive strukturer / indre organisering Assimilasjon nye erfaringer tolkes i lys av gamle skjema eks: generalisering / ”vov-vov” om flua som spaserer

11 Sentrale begreper... Akkomodasjon Likevektprinsipp (adaptasjon)
forandring av gamle skjemaer eks: differensiering ”vov-vov skjema” endres til ”flue-skjema” , ”katte-skjema”… Likevektprinsipp (adaptasjon) drivkraften i den kognitive utviklingen ”aktivitet hos barnet selv”

12 Piagets teori om kognitiv utvikling: en stadieteori
Kjennetegn ved stadieteorier: kvalitativ forandring mellom stadiene universell utvikling nye stadier bygger på det foregående ”nissen følger med på lasset”

13 Piagets teori om kognitiv utvikling
1.stadium: Den sensori-motoriske (0 - ca.2 år) objektkonstans ”borte…titt tei”, borte men finnes likevel indre forestillinger / representasjoner

14 Piagets teori om kognitiv ut...
2. Stadium: Det preoperasjonelle stadiet ( 2 -6/7 år) operasjon = mentale prosesser eks. manglende reversibilitet /manglende konservering konkret situasjon - ”det de ser” språk utvikles evnen til å tenke symbolsk fra parallell-lek til rollelek

15 Piagets teori om kognitiv utv...
2.stadium: Det preoperasjonelle stadium animisme: døde ting har liv og hensikter egosentrisitet: vanskelig å ta andres perspektiv manglende desentrering

16 Piagets teori om kognitiv utv...
3.stadium: Det konkret operasjonelle (6/7-12 år reversibel tenking utvikles konservering eks. leire, vann ser flere aspekter ved situasjonen abstrakt i forhold til det nære, kjente systematiserer densentrerer

17 Piagets teori om kognitiv utv...
4.stadium: Det formal operasjonelle (fra 12 år) frigjør seg fra avhengighet av det nære for å tenke abstrakt hypotetisk tenking forståelse av normer personlighet / livsplan

18 Kritikk av Piagets teori
Metodikken: utvalget var egne barn måten spørsmålene ble stilt på (Donaldson) manglende vekt på sosialt miljø / samspill Språkets betydning tillagt liten vekt Begrensninger ved stadieinndelingen foregår hele livet. NB! Piagets arbeid har fremmet mye forskning!

19 Pedagogiske konsekvenser
Hva er igjen av Piagets teori? Aktivitet - egne erfaringer -konstruksjon av kunnskap (L 97) Det konkrete, nære og lokale lokal kunnskap tilpasset opplæring verkstedpedagogikk (Trageton)

20 Vygotsky: Bakgrunn Jødisk bakgrunn- fra Gomel (Minsk)
Lykkelig barndom- privat jødisk skole Sokratisk dialog filosofi- teater- litteratur Studieplan: medisin (mor og far ønsker) Vygotsky ønsker: jus-filosofi- historie Tilbake til Gomel som lærer 1924: invitasjon til Moskva- psyk. Inst.

21 Vygotskys bidrag: sosiokulturelt perspektiv
Vygotskys teori om internalisering fra et interpsykologisk (sosialt) plan hvor den voksne styrer (other direction) til et intrapsykologisk plan hvor barn styrer selv (self direction) Språk - strategier - gryende metakognisjon

22 Vygotsky: Språkstyringsteorien
Språket styrer…handlinger, tanker egosentrisk tale: barnet styrer handlingen ved å si høyt hva som må gjøres… senere er det internalisert: indre tale

23 Vygotsky: Den proximale utviklingssonen
”The zone of proximal development” Testing: Hva klarer Ole alene? Hva klarer Ole når jeg hjelper han? Kritisk til ”misbruk” IL-basis: ny leseprøve etter Vygotskys prinsipp

24 Vygotsky: Pedagogiske konsekvenser
Læring gjennom samarbeid M87; L97 Voksen ledelse … eldre medelever som god modell språkutvikling læringsstrategier refleksjon over egen aktivitet / metakognisjon

25 Piaget og Vygotsky Utvikling Egosentrisk tale
er barnet en liten forsker som skaper sine egne tanker? Eller har vi voksne avgjørende inflytelse på hvordan denne utviklingen skjer? Egosentrisk tale bare et uttrykk for egosentrisme? Eller verdifull vei til å styre sin tanke …og handling?


Laste ned ppt "Kognitiv utvikling (del 2)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google