Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språk og sosialisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språk og sosialisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Språk og sosialisering
Mangfold og likeverd Språk og sosialisering

2 Språk og sosialisering
Hvordan sosialisere barn av andre kulturer og språk ved hjelp av samtaler og andre metoder i barnehagen? Med fokus på fagstoff om tema språk og sosialisering, vil vi presentere hvordan Knapløkka barnehage arbeider med sosialisering av barn med andre kulturer i barnehagen.

3 FAGMÅLENE FOR SEMESTERET
Pedagogikk Samfunnsfag Reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder kulturelt mangfold, og kunne arbeide pedagogisk med barn i samarbeid med foreldre/foresatte som har ulik kulturell og sosial bakgrunn. Lære å se betydningen av tilrettelegging for kulturelt mangfold i barnehagen. Lære å reflektere over spørsmål og dilemmaer knyttet til makt, kultur, mangfold og likeverd i barnehagen. Tilegne oss kunnskaper om familie og barndom i dagens samfunn både i et historisk og flerkulturelt perspektiv. Lære å møte foreldre/foresatte og barn med ulik bakgrunn med respekt. Tilegne oss et reflektert forhold til begreper som kjønnsforskjeller, likestilling og sosial ulikhet. Utvikle evne til å gjøre etiske refleksjoner i forhold til vår egen yrkesrolle i møte med barn og foreldre.

4 Problemstilling Hvordan sosialisere barn av andre kulturer og språk ved hjelp av samtaler og andre metoder i barnehagen? Kunnskapen om dialogenes viktige betydning for barn og unges læring har i liten grad vært implementert i lærerutdanningene, og følgelig heller ikke i barnehagen og skolen (Gjems, Liv : s.147)

5 Sosialisering Sosialisering handler om en prosess der et nytt medlem av et sosialt system blir en selverkjennende og funksjonsdyktig person innenfor dette sosiale systemet. Gjennom prosessen overføres og tilegnes verdier og normer, kunnskaper og ferdigheter, som internaliseres i større eller mindre grad (Larsen og Slåtten s.17).

6 Rammeplanen Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opp­ levelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. (R06: s.34)

7 Knapløkka barnehage Gjentakelser Hverdagssamtaler Ordbøker for barn
Kroppsspråk

8 George Herbert Mead ”Jeg speiler meg i andres reaksjoner på meg”
Speilingsteorien George Herbert Mead ”Jeg speiler meg i andres reaksjoner på meg” (Evenshaug og Hallen : i Larsen og Slåtten : s.26).

9 Knapløkka barnehage Gjentakelser Hverdagssamtaler Ordbøker for barn
Kroppsspråk Norskopplæring for voksne

10 (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

11 ”Gi barna røtter og vinger”

12 Litteraturliste Gjems, Liv. (2009) Å samtale seg til kunnskap : Sosiokulturelle teorier om barns læring om språk og gjennom språk. Bergen : Fagbokforlaget. Kunnskapsdepartementet. (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet (2005) Lov om barnehager. Oslo : Kunnskapsdepartementet. Larsen, Ann Kristin og Slåtten, Mette Vaagan. (2006) En bok om oppvekst. Bergen : fagbokforlaget.


Laste ned ppt "Språk og sosialisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google