Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i legemiddelhåndtering for

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i legemiddelhåndtering for"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i legemiddelhåndtering for
Oslo kommune Undervisningshjemmetjenesten Kurs i legemiddelhåndtering for pleieassistenter/hjemmehjelper i hjemmetjenesten Denne kan stå på når deltagerne kommer.

2 Forventninger til dagen
Presentasjon Tidligere erfaringer Forventninger Forventninger til dagen Presentasjon: Velkommen og presentasjon av deg selv, av hver enkelt kurs deltager, hva heter du, hvor jobber du. (her kan du få nyttig informasjon for å trekke inn ønsker, erfaringer, og lignende senere i kurset) Tidligere erfaringer: har du delt ut medisiner tidligere, har du opplevd noe som var vanskelig i forhold til det? Forventinger: hvilke forventinger har du til denne dagen? Er det noe spesielt du ønsker å lære? (her får du konkrete ønsker som du også kan henvise til utover i kurset)

3 MÅL Hovedmål: sikre faglig forsvarlig legemiddelhåndtering
Å vite hva du har ansvar for Å dele ut medikamenter fra multidose/engangsdose, gi fra dosett, gi øyedråper, bruk av kremer/salver Å få en bevisst holdning til oppgaven Mål: vårt hovedmål med dette kurset er at dere skal kunne ha kunnskaper nok til å gjennomføre en faglig forsvarlig legemiddelhåndtering. Hva faglig forsvarlig betyr, kommer vi nærmere inn på under helsepersonelloven. Kurset skal gjøre deg i stand til å vite hvilket ansvar du har som pleieassistent og ansatt i Oslo kommune. Du skal vite hvordan du deler ut medisiner, hvordan du skal kontrollere at du gir riktig medisin på rett måte. Vi ønsker at du selv blir klar over hvor viktig det er å gjøre dette riktig og at det blir en del av hvordan du jobber ute for å sikre faglig forsvarlig legemiddelhåndtering.

4 Faglig forsvarlig legemiddelhåndtering…
Helsepersonelloven Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenester Pasientrettighetsloven Faglig forsvarlig legemiddelhåndtering Her er det listet opp hvilke lover og forskrifter som er med på å bestemme hva dere kan gjøre, hvilket ansvar dere har, hvilket ansvar deres leder har og hvilke rettigheter pasientene dere skal til har.

5 Helsepersonelloven Helsepersonell Helsehjelp Forsvarlighet
Hva betyr dette for deg? Helsepersonelloven ”skal bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste” Hva tenker dere er sikkerhet for pasientene når det gjelder medisiner? Hva tror dere er kvalitet i denne sammenheng? Denne loven gjelder for helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp. Hva forstår dere med virksomheter som yter helsehjelp? Det kan være hjemmetjenesten i bydelen vår, sykehjem, boliger for psykiatri, psykiskutviklingshemmede, og lignende. Men hva med helse personell, er dere det? Helsepersonell, denne loven definerer dere som helsepersonell selv om dere ikke har tittel hjelpepleier, sykepleier. Det er ikke hvilken yrkestittel dere har som avgjør om dere er helsepersonell, det er hva dere gjør i forhold til brukeren. Dere gir det loven definerer som helsehjelp og da er dere regnet som helsepersonell. Helsehjelp: etter loven er det ”enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterendemål som utføres av helsepersonell. Alt helsepersonell som yter helsehjelp i helsetjenesten omfattes av denne loven” Her er det nyttig å ha dialog med gruppa om enkelt ord i teksten og spørre hva de tror forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende er. Hvilke av deres daglige oppgaver faller inn under disse begrepene? Forsvarlighet: § 4 sier at ”helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de ulike krav til fagligforsvarlighet og omsorgsfull helsehjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Hva forstår dere med kvalifikasjoner? Kan det tenkes at det stilles høyere krav til at dere behandler medisiner riktig hjemme hos bruker etter at dere har vært her i dag? Ja det gjør det, etter som dere har fått grundig opplæring i hvordan dere skal behandle medisiner riktig. Arbeidets karakter? Har dere fått opplæring i denne oppgaven dere skal gjøre nå? Det er for eksempel ikke bare å gi pariapparat om du ikke har fått opplæring i hvordan du bruker det, hvilke medisiner som skal oppi og hvordan det skal rengjøres mellom hver gang. Og Situasjonen for øvrig? Her tenker jeg det er høyt arbeidspress og stress de tenker på. Har dere opplevd dette? §5 Helse personell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonellets kontroll og tilsyn Hva betyr dette for deg?

6 Forskrift om legemiddelhåndtering
Virksomhetsleders ansvar Sykepleiers/vernepleiers ansvar Ditt ansvar Forskrift om legemiddelhåndtering Virksomhetsleders ansvar: at legemiddelhåndtering i virksomheten utføres forsvarlig og i henhold til lover og forskrifter. Skal sørge for at helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse utfører oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte. Helsepersonellets kompetanse må vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner, oppgavens art og den oppfølging som gis. Sykepleiers/vernepleiers/hjelpepleiers ansvar: Ditt ansvar: Du må si fra hvis du blir satt til oppgaver du ikke har fått opplæring i eller fortsatt føler deg utrygg i å utføre.

7 Internkontroll Prosedyrer/rutiner Avvik Ditt ansvar Internkontroll
Prosedyrer/rutiner: Vise hver bydels rutiner/prosedyrer og forklare disse. Avvik: Forklare hva avvik er ut i fra bydelens rutiner/prosedyrer. Ta fram praktiske opplysninger. Ditt ansvar: Kunne rutinene og vite hva er avvik er, når avvik oppstår skal du melde dette. Grunnen til det er at vi skal se på avvikene og kunne gjøre noe med situasjonen

8 Pasientrettighetsloven
Medvirkning Informasjon Ditt ansvar Pasientrettighetsloven Medvirkning: Alle brukere har rett til å være med på å bestemme sin egen helsehjelp. Informasjon: Brukere har rett til å vite virkning og bivirkning på medisiner. Ditt ansvar: Du skal videreformidle

9 Å dele ut medikamenter De 5 R- er: Riktig bruker Riktig tid
Riktig mengde Riktig legemiddel Riktig måte Å dele ut medikamenter De 5 R: Riktig bruker: Riktig tid: Dato, klokkeslett står på posen, sjekk neste pose på rullen, da det kan være flere poser pr. dose. Riktig mengde: Ved multidose antall piller mot o. kort, mengde krem, ml ved lactulose og lignende, dråper ved øye preparater og laxoberal. Målebeger ved miksturer. Riktig legemiddel: Ved M.D eller dosett skal du se at det er de samme navnene på medisinene både på posen og på o-kortet og telle antall tabletter, fordi dette er kontrollert flere ganger på forhånd. Ved krem eller dråper skal du se på beholder og sjekke mot medisinkort. Riktig måte: Tabletter, pulver, plaster, stikkpiller, resorbitabl. Hvilke kan deles og hvilke ikke. Brusetabletter. Øyedråper, kremer. Obs spesial preparater som fosamax og lignende. Vi kommer tilbake til riktig behandling av tabletter og lignende.

10 Multidose Definisjon og garanti: ferdigpakkede legemidler i forseglete poser for 14 dager Praktisk utdeling Dokumentasjon/kvittering Multidose Definisjon og garanti: Ferdig pakkede legemidler i forseglede poser for 14 dager. Bakgrunn for valg av M.D, trygghet med forsegling. Praktisk utdeling: Hvordan åpne posene, klippe riktig, rive. Dokumentasjon/kvittering: Hvordan gjør vi det i forhold til gerica, PDA, hjemmejournal. Hvorfor dokumenterer vi og hva skal vi skrive. Det skal også framgå klart og tydelig i hjemmejournal dine initialer.

11 Ordinasjonskort Definisjon og gjennomgang av kortet Ordinasjonskort
Definisjon og gjennomgang av kortet: Gjennomgang og hva betyr de viktigste feltene. Cave og lignende.

12 Gericakortet Gerica-kort
Definisjon og gjennomgang av kortet: Gjennomgang og hva betyr de viktigste feltene. Cave og lignende.

13 Marevankort (sett inn bilde)
Mangler siden dette er noe bruker har, prøv å skaffe Marevankort Definisjon og gjennomgang av kortet: Gjennomgang og hva betyr de viktigste feltene. Cave og lignende.

14 Dosett Definisjon Engangsdose Dokumentasjon/kvittering Dosett

15 Øyedråper/øyesalve Håndhygiene De 5R-er
Holdbarhet, oppbevaring, merking Dokumentasjon/kvittering Øyedråper/øyesalve Håndhygiene: God hånd hygiene, hva ville dere ønsket av en person som skulle dryppe dine øyne? Hvordan kan vi vise bruker at vi vasker oss? De 5 R: Hvordan gjør vi dette praktisk, vise praktisk ved øvelse. Holdbarhet, oppbevaring, merking: Vanligvis holder øyedråper i 4 uker etter de er åpnet, grunnen til det er at da regner man med at det er for mange bakterier i flaska til at de kan brukes lenger. Det skal stå en klistrelapp på emballasjen med navn på bruker, hvordan de skal brukes og når de går ut på dato. De fleste har dråpene i kjøleskapet, spør bruker. Dokumentasjon/kvittering: Dere kvitterer på liste i hjemmejournal og på gerica når dere er tilbake på kontoret.

16 Kremer/salver Håndhygiene/hansker De 5 R-er
Holdbarhet, oppbevaring, merking Dokumentasjon/kvittering Kremer/Salver Håndhygiene/hansker: God håndhygiene, hva ønsker du selv? Hvorfor tror dere det er viktig å bruke hansker? Kremer med virkestoffer trekker inn i huden før dere får vasket det bort. De 5 R: Hvordan skal vi overholde de 5 R her? Holdbarhet/oppbevaring, merking: Alle kremer og salver er merket med holdbarhetsdato, enten på emballasjen, eller ofte nederst på tuben. Er det krem bruker har fått på resept er det et klistremerke med brukers navn, hvordan det skal brukes og når det går ut på dato. Dokumentasjon/kvittering: Dere kvitterer på liste i hjemmejournal og på gerica når dere er tilbake på kontoret.

17 Avvik Hva er et avvik? Hvorfor er det viktig å melde et avvik?
Hvordan rapportere et avvik? Ditt ansvar Avvik Hva er et avvik? Hva tror dere et avvik er? Vi har prosedyrer på hvordan dere skal gi medisiner fra multidose. Dersom det er noe som ikke kan gjennomføres slik det står i prosedyren, er det et avvik. Altså noe som ikke er som forventet eller slik det er til vanlig. For eksempel, dere kommer hjem til Nelly Sypriansen og det står i o-kortet at hun skal ha 4 piller klokka Dere sjekker posen og det ligger bare 2 piller, dersom dette er riktig pose har vi et avvik. Det kan også være at dere kommer og skal gi Marevan fra dosett, men dosetten er tom. Også et avvik. Dere har kommet til Bjørn Hansen og der setter vi vanligvis fram medisinene som han tar etter at vi har gått. Du finner to eggeglass med medisiner fra kvelden i forveien. Er dette et avvik? Ja. Hvorfor er det så viktig å melde dette videre til leder? Fordi bruker kanskje er i en situasjon hvor han ikke lenger kan klare å ta medisiner selv, men at vi må endre vedtaket og gi han og se at han tar medisiner for å sikre at de blir tatt. Hvorfor er det viktig å melde et avvik? Hvis dere ser tilbake på Bjørn Hansen historien, hvorfor er det viktig å melde avvik her? Vi melder avvik for å bli klar over svakheten ved tjenesten vår, da ser vi hvor det er nødvendig å sette inn f. eks ekstra ressurser eller endre praksis, kanskje gi mer opplæring. Men og det er et stor men dersom vi ikke melder avvik hva skjer med feilene vi oppdager ute i praksis da? Hvordan rapportere et avvik? Vise lokale skjemaer/losen/skrive ut Ditt ansvar: Melde fra om de feil og mangler du ser, oppdager, erfarer ute i praksis, vi melder ikke avvik for å henge ut noen men for å bli bedre for brukerne våre, det er de vi er til for.

18 Hva skjer med legemidlene i kroppen?
Hva er et legemiddel? Opptak, transport, nedbryting, utskillelse Virkning Halveringstid Hva skjer med legemidlene i kroppen? Hva er et legemiddel? Preparater som er bestemt til eller som utgis til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer, eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr. Påvise sykdom innvortes eller utvortes. Opptak, transport, nedbryting, utskillelse:? Virkning: Blokkerende, bakteriedrepende, beroligende, utvidende, stimulerende, smertelindrende. Halveringstid: Tiden det tar å halvere mengden legemiddel i blodbanen/kroppen

19 Legemidler og eldre Nedsatt toleranse Bruker mange medisiner
Ernæring/væskebalanse Obstipasjon Ditt ansvar Legemidler og eldre Nedsatt toleranse: Flere eldre har ofte nedsatt nyre og leverfunksjon. Det betyr at leveren bruker lenger tid på å bryte ned legemiddelet og nyrene bruker lenger tid på å skille det ut. Da vil legemiddelet være lenger i kroppen en for eksempel deg og meg, dette gir også lenger virketid og nedbrytingstid. Bruker mange medisiner: Mange eldre bruker også mange flere tabletter sammen. Rekorden jeg har hørt om er 22 tabletter om morgenen, da er det mange virkninger som ikke blir som forventet og faren for at flere tabletter skal ha interaksjoner. Interaksjoner: når to eller flere virkestoffer i en tablett forsterker hverandre eller gjør at virkningen kan opphøre. Derfor er det viktig å gå gjennom brukerens medisinliste ofte og ta bort de som ikke lenger er nødvendig. Ofte er ikke legen så flink til å huske dette og derfor kan dere stille spørsmål. Er alle disse medisinene nødvendig for fru Hansen? Det kan sette i gang tankeprosessen til legene Ernæring/væskebalanse: Er pasienten uttørret vil det ta lenger til for at medisinen skal virke, har de spist lite vil virkningen komme fortere enn om de hadde spist. Obstipasjon: Veldig mange preparater gir treg mage, spesielt smertestillende. Derfor kan du gjøre en viktig jobb gjennom å følge med om bruker får gått på toalettet ofte nok. Det er ikke flaut å spørre hvor ofte bruker har pleid å gå på toalettet og hvor ofte han/hun går nå. Da kan du fange opp om bruker har fått treg mage. Dette må du rapportere videre til sykepleier. Treg mage vil gi moderate til sterke magesmerter og disse er viktig å ta på alvor. Ditt ansvar: Se på bruker og følg med på hvordan hun/han har det, spør og rapporter videre.

20 Bivirkninger Munntørrhet Obstipasjon Allergi, kløe Forgiftning
Kvalme og oppkast Diarè Blødninger Stivhet i kroppen Depresjoner Økt vekt Forvirring hos eldre Bivirkninger Munntørrhet: Hva er det? Har dere opplevd dette selv? Det er spesielt noen typer medisin som gjør at man blir veldig tørr i munnen på morgenen? Obstipasjon: Hva er det? Har dere opplevd dette selv? Det er smertefullt å ikke få gått på toalettet. Hvordan kan dere finne ut om pasienten er treg i magen? Allergi, kløe: Hva er det? Noen som har sett dette eller opplevd det selv. Når pasienter skal få ny medisin, kan det være fare for at de får en allergisk reaksjon. Dette kan også skje i forhold til mat/drikke. Har noen hørt om anafylaktisk sjokk? Dette er en sterk allergisk reaksjon som kan gi kløe, utslett, pustevansker, tap av bevissthet. Forgiftning: Hva er det? Det skjer som oftest med eldre som får for mye medisin. Dersom dere har brukere som står på ”digitoksin” skal det sjekkes ved hjelp av blodprøve at bruker får riktig mengde medisin. Om det glemmes kan bruker få for mye medisin i kroppen og bli forgiftet. Dette kan gjøre at bruker som du kjenner god, kan virke rar, uklar, ustø og litt forvirret. Kjenner du brukere som vanligvis er klare og kvikke, som endrer seg bør det ringe en bjelle om at det kanskje er medisinforgiftning. Kvalme og oppkast: De fleste har vel opplevd dette og da føler man seg virkelig syk. Enkelte medisiner kan gi kvalme, og bør da gis med mat. Om man kaster opp og har tatt medisiner, får ikke kroppen tatt opp stoffet og bruker får ikke virkning. Det er derfor viktig å kontakte sykepleier dersom bruker kaster opp og du er usikker på om bruker får i seg medisiner. Det er viktig å finne ut hvilke medisin bruker skal ha og om der er nødvendig å få de i seg den dagen. Kan medisinene for eksempel gis på annen måte. Dette finner du ut ved å kontakte sykepleier. Diaré: løs mage skyldes ofte bruk av antibiotika. Blødninger: Hva er det og hvordan ser det ut? Blødninger i huden sees ofte ved bruk av blodfortynnende. Det ser ut som store brune/lilla flekker i huden, disse hud områdene er spesielt sårbare og har lett for å sprekke. Stivhet i kroppen: Hva er det og hvordan påvirkes brukeren? En del medisiner gir stivhet i kroppen om morgenen og dette er ofte grunnen til at eldre faller. Depresjoner: Hva er det og hvordan kan du merke det på bruker? Økt vekt: Kan være er problem Forvirring hos eldre: Hva forstår dere med forvirring? Forvirring som bivirkning er når en bruker dere kjenner fra før, virker forvirret. Når det oppstår akutt skal dere tenke mulig bivirkning.

21 Legemidler og mat Tom mage er lik raskere opptak
Tablettene sklir lettere ned Best opptak med et glass vann Noen legemidler fører til kvalme og kan lindres med mat Noen legemidler skal tas uten mat Legemidler og mat Tom mage er lik raskere opptak: Dersom bruker ikke har spist og du kommer for å gi morgenmedisin vil medisinene bli tatt opp og virke fortere enn om magen var full av mat og drikke. Tablettene sklir lettere ned: med mat og drikke Best opptak med et glass vann: Da løser tabletten seg opp å tas opp når det er mer enn en svelg Noen legemidler fører til kvalme og kan lindres med mat: For eksempel flere typer antibiotika kan gi kvalme og en skive brød vil kunne dempe kvalmefølelsen. Noen medisiner skal tas uten mat: Noen medisiner blir påvirket av mat ved at de tas opp saktere enn uten mat og dette er uheldig for ønsket virkning av tabletten. Alle spesielle merknader i forhold til hvordan tablettene skal gis vil stå på medisinkortet.

22 Legemidler for… Hjerte-karsykdommer Søvnvansker Reumatiske sykdommer
Smerter Beroligende Infeksjoner Diabetes Legemidler for Hjerte og karsykdommer Søvnvansker Reumatiske sykdommer Smerter Beroligende Infeksjoner Diabetes

23 Tabletter Tabletter med delestrek Tabletter som er ruglete
Tabletter som er oppløselige under tungen Tabletter som skal blandes i vann Tabletter utforming Tablett Drasjerte Delestrek Glaserte Kapsel Resorbitabletter Brusetablett Endosepulver Depot

24 OPPSUMMERING De 5 R-er Ditt ansvar Observasjon Dokumentasjon
Faglig forsvarlig Trygghet Hva har du lært i dag? Hva savner du? Hva trenger du å lære mer om? Oppsummering De 5 R Husker dere hva disse står for? Lurt å summe sammen eller å la de sitte i små grupper, da kan en gruppe komme med et svar hver. Skriv på tavla eller på flipover. Ditt ansvar: Hvis dere skal oppsummere hvilket ansvar dere selv har, kan dere komme fram og skrive på tavla, eller si det høyt… Det er viktig å kommentere litt rundt hvert punkt slik at de får bekreftelse eller rettelse om det er noen andres ansvar.


Laste ned ppt "Kurs i legemiddelhåndtering for"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google