Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kari Annette Os 31. Mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kari Annette Os 31. Mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kari Annette Os 31. Mars 2011

2 Kapittel 4 A i pasientrettighetsloven
Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Trådte i kraft 1. januar 2009 Hva må vi kunne??? Hva bør vi gjøre??? Hvordan??? Bestemmelsene i nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven gir lovhjemmel for å yte somatisk helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Bestemmelsene trer etter planen i kraft 1. januar 2009. | 2

3 Lørenskog kommunes 3-delte rutine og opplæringstiltak
Litt om: Formål Virkeområde Litt mer om: Samtykkekompetanse En del om: Lørenskog kommunes 3-delte rutine og opplæringstiltak Bestemmelsene i nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven gir lovhjemmel for å yte somatisk helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Bestemmelsene trer etter planen i kraft 1. januar 2009. | 3

4 Omsorgsvikt? Ulovlig bruk av tvang? Dilemma :
Dilemmaet er at pasienter uten samtykkekompetanse ofte ikke forstår konsekvensene av å motsette seg helsehjelpen, og at helsepersonell da kan oppleve å stå overfor valget mellom omsorgsvikt eller ulovlig bruk av tvang. Øyeblikkelig hjelp bestemmelsen i helsepersonelloven § 7 og nødrettsbestemmelsene i strl. §§ 47 og 48 er laget bare for å håndtere akutte og enkeltstående hendelser. Realiteten for den pasientgruppen vi snakker om, er at de ofte står overfor et mer langvarig og forutsigbart behov for helsehjelp – der skadene kanskje ikke vil være vesentlige i første omgang, men først på lengre sikt. Det har lenge vært arbeidet med lovbestemmelser for å sikre denne pasientgruppen rett til nødvendig helsehjelp. Resultatet er pasientrettighetsloven kapittel 4 A.

5 Lovens formål Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvang Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett. § 4 A-1 er formålsbestemmelsen. Denne bestemmelsen forteller oss hva lovgiver (Stortinget) vil oppnå med kapittel 4 A. Dersom man er i tvil om forståelsen av en annen bestemmelse i kapittel 4 A, vil formålsbestemmelsen kunne gi viktige momenter til forståelsen. Kapittel 4 A har til formål å sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse, og dermed hindre vesentlig helseskade. Samtidig skal reglene bidra til å forebygge å begrense bruken av tvang. Særskilte saksbehandlingsregler og krav om at tillitskapende tiltak skal prøves før det gis tvungen helsehjelp, er virkemidler i denne forbindelse. Formålsbestemmelsen inneholder også den viktige påminnelsen at helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så lang mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett. Selv om pasienten mangler samtykkekompetanse skal det så langt mulig tilrettelegges for at pasienten kan medvirke frivillig. | 5

6 Virkeområde Hvilke handlinger omfattes av kapittel 4 A?
Ytelse av somatisk helsehjelp uten pasientens eget samtykke Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten eget samtykke kan bare skje etter bestemmelse i lov om psykisk helsevern. § 4 A-2 forteller oss om hvilke handlinger kapittel 4 A gjelder og hvem som omfattes av bestemmelsen i kapittelet. For det første: Hvilke handlinger omfattes av kapittel 4 A? Bestemmelsen gir adgang til å yte helsehjelp: Helsehjelp er definert i pasientrettighetsloven § 1-3 c). Det er ”handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie og omsorgsformål og som blir utført av helsepersonell.” Kapittel 4 A gir bare adgang til å yte somatisk helsehjelp. Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten eget samtykke kan fortsatt bare skje etter bestemmelsen i psykisk helsevernloven. Grunnen til dette er at lovgiver ikke har ønsket et ”dobbeltsporet” system, med alternative hjemler for tvungen psykisk helsevern. Særskilt for de som arbeider med psykisk utviklingshemmede i kommunene: Vær obs på grensegang mellom tvangsreglene i sosialtjenesteloven kapittel 4 A (bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning) og pasientrettighetsloven kapittel 4 A. På sitt virkeområde går reglene i i sosialtjenesteloven kapittel 4 A foran pasientrettighetsloven. Dette har betydning for hvilket regelverk som regulerer bruk av tvang ved gjennomføring av pleie- og omsorg til denne gruppen. Se nærmere om dette i rundskriv IS-10/2008.

7 Virkeområde Hvilke pasienter gjelder kapittel 4 A for? Pasienter må
være over 16 år, mangle samtykkekompetanse, og motsette seg helsehjelpen Hvilke pasienter omfattes av kapittel 4 A? Det er tre vilkår som må være oppfylt for at en pasient skal være omfattet av kapittel 4 A: Pasienter må være over 16 år. Både mindreårige over 16 år (gruppen år), myndige (over 18 år) og umyndiggjorte omfattes. Videre må pasienten mangle samtykkekompetanse. Reglene om bortfall av samtykkekompetansen finnes i pasientrettighetsloven § Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning åpenbart ikke er stand til å forstå hva samtykket gjelder. Dersom pasienten ikke ”åpenbart” er ute av stand til å forstå hva samtykket gjelder, må helsepersonell legge til grunn av pasienten har samtykkekompetanse. Det er den som yter helsehjelpen som avgjør om pasienten har samtykkekompetanse eller ei. Avgjørelsen skal være begrunnet og skriftlig. Og pasienten må motsette seg helsehjelpen. Motstanden kan være verbal eller fysisk. For enkelte pasienter kan det være vanskelig å gi tydelig uttrykk for motstand, små bevegelser kan være uttrykk for sterk motstand. Da er det viktig at helsepersonell kjenner pasienten, og forstår hva pasienten vil uttrykke. | 7

8 Henger sammen med prinsippet om autonomi -
Samtykkekompetanse…. Henger sammen med prinsippet om autonomi - individets rett til å handle og ta beslutninger på egne vegne Hvilke pasienter omfattes av kapittel 4 A? Det er tre vilkår som må være oppfylt for at en pasient skal være omfattet av kapittel 4 A: Pasienter må være over 16 år. Både mindreårige over 16 år (gruppen år), myndige (over 18 år) og umyndiggjorte omfattes. Videre må pasienten mangle samtykkekompetanse. Reglene om bortfall av samtykkekompetansen finnes i pasientrettighetsloven § Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning åpenbart ikke er stand til å forstå hva samtykket gjelder. Dersom pasienten ikke ”åpenbart” er ute av stand til å forstå hva samtykket gjelder, må helsepersonell legge til grunn av pasienten har samtykkekompetanse. Det er den som yter helsehjelpen som avgjør om pasienten har samtykkekompetanse eller ei. Avgjørelsen skal være begrunnet og skriftlig. Og pasienten må motsette seg helsehjelpen. Motstanden kan være verbal eller fysisk. For enkelte pasienter kan det være vanskelig å gi tydelig uttrykk for motstand, små bevegelser kan være uttrykk for sterk motstand. Da er det viktig at helsepersonell kjenner pasienten, og forstår hva pasienten vil uttrykke. | 8

9 Samtykkekompetanse….i forhold til hva??
Kjøre bil? Skrive testamente? Ordne med finanser? Ta imot helsehjelp? Disse områdene innebærer ulike funksjonelle og kognitive evner og er satt inn i ulike kontekster Hvilke pasienter omfattes av kapittel 4 A? Det er tre vilkår som må være oppfylt for at en pasient skal være omfattet av kapittel 4 A: Pasienter må være over 16 år. Både mindreårige over 16 år (gruppen år), myndige (over 18 år) og umyndiggjorte omfattes. Videre må pasienten mangle samtykkekompetanse. Reglene om bortfall av samtykkekompetansen finnes i pasientrettighetsloven § Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning åpenbart ikke er stand til å forstå hva samtykket gjelder. Dersom pasienten ikke ”åpenbart” er ute av stand til å forstå hva samtykket gjelder, må helsepersonell legge til grunn av pasienten har samtykkekompetanse. Det er den som yter helsehjelpen som avgjør om pasienten har samtykkekompetanse eller ei. Avgjørelsen skal være begrunnet og skriftlig. Og pasienten må motsette seg helsehjelpen. Motstanden kan være verbal eller fysisk. For enkelte pasienter kan det være vanskelig å gi tydelig uttrykk for motstand, små bevegelser kan være uttrykk for sterk motstand. Da er det viktig at helsepersonell kjenner pasienten, og forstår hva pasienten vil uttrykke. | 9

10 Samtykkekompetanse….knyttet til helsehjelp:
En persons kognitive, verbale og emosjonelle evner til selv å beslutte om han/hun: Vil ta imot helsehjelp Vil avslå helsehjelp Vil søke alternativ helsehjelp Evne til å ta beslutninger knyttet til egen helsehjelp, er fundamentalt for selvstendighet og integritet Hvilke pasienter omfattes av kapittel 4 A? Det er tre vilkår som må være oppfylt for at en pasient skal være omfattet av kapittel 4 A: Pasienter må være over 16 år. Både mindreårige over 16 år (gruppen år), myndige (over 18 år) og umyndiggjorte omfattes. Videre må pasienten mangle samtykkekompetanse. Reglene om bortfall av samtykkekompetansen finnes i pasientrettighetsloven § Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning åpenbart ikke er stand til å forstå hva samtykket gjelder. Dersom pasienten ikke ”åpenbart” er ute av stand til å forstå hva samtykket gjelder, må helsepersonell legge til grunn av pasienten har samtykkekompetanse. Det er den som yter helsehjelpen som avgjør om pasienten har samtykkekompetanse eller ei. Avgjørelsen skal være begrunnet og skriftlig. Og pasienten må motsette seg helsehjelpen. Motstanden kan være verbal eller fysisk. For enkelte pasienter kan det være vanskelig å gi tydelig uttrykk for motstand, små bevegelser kan være uttrykk for sterk motstand. Da er det viktig at helsepersonell kjenner pasienten, og forstår hva pasienten vil uttrykke. 10

11 Samtykkekompetanse….5 viktige prinsipp:
Samtykkekompetanse foreligger i utgangspunktet alltid Forholdene skal i størst mulig grad være lagt til rette for å optimalisere pasientens mulighet til å gjøre egne valg Pasienten har rett til å gjøre ”ukloke valg” Beslutninger tatt på vegne av personer som mangler samtykkekompetanse, skal alltid være i deres interesse De minst inngripende alternativene skal ALLTID velges først Hvilke pasienter omfattes av kapittel 4 A? Det er tre vilkår som må være oppfylt for at en pasient skal være omfattet av kapittel 4 A: Pasienter må være over 16 år. Både mindreårige over 16 år (gruppen år), myndige (over 18 år) og umyndiggjorte omfattes. Videre må pasienten mangle samtykkekompetanse. Reglene om bortfall av samtykkekompetansen finnes i pasientrettighetsloven § Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning åpenbart ikke er stand til å forstå hva samtykket gjelder. Dersom pasienten ikke ”åpenbart” er ute av stand til å forstå hva samtykket gjelder, må helsepersonell legge til grunn av pasienten har samtykkekompetanse. Det er den som yter helsehjelpen som avgjør om pasienten har samtykkekompetanse eller ei. Avgjørelsen skal være begrunnet og skriftlig. Og pasienten må motsette seg helsehjelpen. Motstanden kan være verbal eller fysisk. For enkelte pasienter kan det være vanskelig å gi tydelig uttrykk for motstand, små bevegelser kan være uttrykk for sterk motstand. Da er det viktig at helsepersonell kjenner pasienten, og forstår hva pasienten vil uttrykke. 11

12 Vurdering av samtykkekompetanse
KOMMUNIKASJON – evne til å uttrykke seg eller kommunisere et valg i seg selv. Har sammenheng med innholdet i beslutningen FORSTÅELSE – evne til å forstå informasjon som er relevant for beslutninger om helsehjelp VEDKJENNELSE - evne til å vedkjenne seg sin helsetilstand og konsekvenser av beslutninger RASJONALITET – evne til å avveie ulike behandlingsalternativer Testad, Ingelin, 2009 Stavanger Undervisningssykehjem MacCAT-T, Grisso 1997 Hvilke pasienter omfattes av kapittel 4 A? Det er tre vilkår som må være oppfylt for at en pasient skal være omfattet av kapittel 4 A: Pasienter må være over 16 år. Både mindreårige over 16 år (gruppen år), myndige (over 18 år) og umyndiggjorte omfattes. Videre må pasienten mangle samtykkekompetanse. Reglene om bortfall av samtykkekompetansen finnes i pasientrettighetsloven § Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning åpenbart ikke er stand til å forstå hva samtykket gjelder. Dersom pasienten ikke ”åpenbart” er ute av stand til å forstå hva samtykket gjelder, må helsepersonell legge til grunn av pasienten har samtykkekompetanse. Det er den som yter helsehjelpen som avgjør om pasienten har samtykkekompetanse eller ei. Avgjørelsen skal være begrunnet og skriftlig. Og pasienten må motsette seg helsehjelpen. Motstanden kan være verbal eller fysisk. For enkelte pasienter kan det være vanskelig å gi tydelig uttrykk for motstand, små bevegelser kan være uttrykk for sterk motstand. Da er det viktig at helsepersonell kjenner pasienten, og forstår hva pasienten vil uttrykke. 12

13 Kriterier Pasientoppg H arb oppg Spørsmål Forklaring Kommunikasjon
Kunne utrykke et valg Be pasienten foreta et valg Har du bestemt deg for hva du vil gjøre? Hvorfor er det vanskelig for deg å velge? Dersom pasienten ikke greier å holde fast ved et valg, kan dette indikere manglende samtykkekompetanse Forståelse Forstå meningen med det som blir fortalt Be pasienten gjengi informasjon om sin helsetilstand Fortell med dine ord hva du vet om helsetilstanden din nå. Pasienten må vise innsikt i egen tilstand Vedkjennelse Vedkjenne seg sin helsetilstand og konsekvenser for behandling Be pasienten gi uttrykk for sitt syn Hva tror du feiler deg? Har du behov for behandling? Tror du den vil ha effekt? Pasienter som ikke vedkjenner seg sin helsetilstand, kan ikke ta avgjørelser i forhold til egen helse og behandling Rasjonalitet MacCAT-T, Grisso 1997 Delta i rasjonell drøfting av situasjonen Be pasienten sammenligne og avveie ulike alternativer Hvorfor synes du dette alternativet er bedre enn det andre? Dette kriteriet har fokus på pasientens evne til å delta i drøftingen, ikke på innholdet i selve beslutningen Hvilke pasienter omfattes av kapittel 4 A? Det er tre vilkår som må være oppfylt for at en pasient skal være omfattet av kapittel 4 A: Pasienter må være over 16 år. Både mindreårige over 16 år (gruppen år), myndige (over 18 år) og umyndiggjorte omfattes. Videre må pasienten mangle samtykkekompetanse. Reglene om bortfall av samtykkekompetansen finnes i pasientrettighetsloven § Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning åpenbart ikke er stand til å forstå hva samtykket gjelder. Dersom pasienten ikke ”åpenbart” er ute av stand til å forstå hva samtykket gjelder, må helsepersonell legge til grunn av pasienten har samtykkekompetanse. Det er den som yter helsehjelpen som avgjør om pasienten har samtykkekompetanse eller ei. Avgjørelsen skal være begrunnet og skriftlig. Og pasienten må motsette seg helsehjelpen. Motstanden kan være verbal eller fysisk. For enkelte pasienter kan det være vanskelig å gi tydelig uttrykk for motstand, små bevegelser kan være uttrykk for sterk motstand. Da er det viktig at helsepersonell kjenner pasienten, og forstår hva pasienten vil uttrykke. 13

14 Prosedyrer og rutiner I Lørenskog kommune: Tre-delt rutine:
Forebyggende arbeid (tillitsskapende tiltak) Når vedtak om helsehjelp ved bruk av tvang må fattes Oppfølging av vedtak som er fattet Bestemmelsene i nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven gir lovhjemmel for å yte somatisk helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Bestemmelsene trer etter planen i kraft 1. januar 2009. | 14

15 Rutine 1: Forebyggende arbeid
Tillitskapende tiltak skal forsøkes: Tilpasset informasjon God kommunikasjon Gi pasienten tid Tilrettelegging av pleie- og omsorgsmiljø Unntak: Kan unnlates når det er åpenbart formålsløst I § 4 A-3 finner vi de nærmere vilkårene for å yte helsehjelp. Det er strenge vilkår for å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg. I forarbeidene til loven heter det at tvangstiltak ikke skal brukes for å spare ressurser eller på grunn av mangelfull kompetanse, og et viktig formål med lovbestemmelsene er å forebygge og begrense bruken av tvang ved ytelse av helsehjelp. Et grunnleggende vilkår er derfor at tillitskapende tiltak som hovedregel prøves før man anvender tvang. Trolig kan en del tvang unngås ved at helsepersonellet tar hensyn til individuelle forhold hos pasienten, bruker tilstrekkelig tid, miljøet tilrettelegges osv. Dette er nærmere omtalt i rundskriv IS-10/2008. I studieheftet IS-1566 er det i tilknytning til konkrete eksempler lagt opp til diskusjoner om hvordan man kan jobbe med tillitskapende tiltak. Helsepersonell kan la være å forsøke tillitskapende tiltak der dette er åpenbart formålsløst. Begrepet ”åpenbart” forteller oss at dette bare er strengt unntaksvis. 15

16 Tillitskapende tiltak….
Tilpasset informasjon Enkelt språk, korte setninger, ikke medisinske fremmedord God kommunikasjon Hvordan kommunisere med akkurat denne pasienten? Gi pasienten tid Forståelse fra andre i avdelingen – ikke ”ugle-se” hverandre – vise fleksibilitet Tilrettelegging av pleie- og omsorgsmiljø Omgivelsenes betydning, måltider, planlegging av stellsituasjoner, musikk, velværetiltak, ansattes atferd, skape trygg atmosfære i avdelingen Hvilke pasienter omfattes av kapittel 4 A? Det er tre vilkår som må være oppfylt for at en pasient skal være omfattet av kapittel 4 A: Pasienter må være over 16 år. Både mindreårige over 16 år (gruppen år), myndige (over 18 år) og umyndiggjorte omfattes. Videre må pasienten mangle samtykkekompetanse. Reglene om bortfall av samtykkekompetansen finnes i pasientrettighetsloven § Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning åpenbart ikke er stand til å forstå hva samtykket gjelder. Dersom pasienten ikke ”åpenbart” er ute av stand til å forstå hva samtykket gjelder, må helsepersonell legge til grunn av pasienten har samtykkekompetanse. Det er den som yter helsehjelpen som avgjør om pasienten har samtykkekompetanse eller ei. Avgjørelsen skal være begrunnet og skriftlig. Og pasienten må motsette seg helsehjelpen. Motstanden kan være verbal eller fysisk. For enkelte pasienter kan det være vanskelig å gi tydelig uttrykk for motstand, små bevegelser kan være uttrykk for sterk motstand. Da er det viktig at helsepersonell kjenner pasienten, og forstår hva pasienten vil uttrykke. 16

17 Gå tilbake til vilkårene……
Unnlatelse av å gi helsehjelp kan gi vesentlig helseskade Helsehjelpen anses nødvendig Tiltaket (tvangstiltaket) må stå i forhold til behovet for helsehjelpen Helhetsvurdering: Helsehjelpen skal bare gis der den fremstår som den klart beste løsningen for pasienten. Dersom pasienten – på tross av tillitskapende tiltak – ikke vil ta imot den helsehjelpen han eller hun blir tilbudt, kan helsepersonell likevel gi helsehjelpen, dersom følgende tre vilkår er oppfylt: Unnlatelse av å gi helsehjelpen kan gi vesentlig helseskade. Vesentlig understreker at det skal en del til. Det kreves likevel ikke at faren for helseskade er så stor at helsehjelpen er påtrengende nødvendig – da inntrer øyeblikkelig hjelp-plikten i helsepersonelloven § 7. I den andre enden av skalaen er det klart at lovgiver med ”vesentlig” ikke har ment å inkludere lettere helseplager og lignende. For eksempel kan manglende pleie- og omsorg i form av vask føre til skader på en inkontinent person, men hos mange andre vil ikke manglende vask umiddelbart føre til vesentlig helseskade. Da foreligger ikke vilkåret for å bruke tvang. Det er viktig å merke seg at det bare er helseskade på pasienten som omfattes. Dersom pasienten er til fare eller plage for andre, må eventuelle tvangstiltak forankres i andre lovbestemmelser. Helsehjelpen anses nødvendig. Hva som er nødvendig beror på en konkret vurdering av pasientens behov. Ikke et krav at helsehjelpen gjør pasienten frisk, også forebyggende og lindrende tiltak kan være nødvendig helsehjelp. Tiltaket (tvangen) må stå i forhold til helsehjelpen. Virkningen av helsehjelpen må fremstå som klart mer positiv enn den negative virkningen av tvangen. Hvis man må bruke betydelig tvang for å gjennomføre en behandling med usikkert resultat, kan man måtte konstatere at tiltaket ikke står i forhold til helsehjelpen.

18 Rutine 2: Vedtak om helsehjelp ved bruk av tvang
Dersom vilkårene er oppfylt kan gjennomføring av helsehjelp skje ved tvang eller andre tiltak for å omgå motstand Velg tiltak som er minst mulig inngripende! Dersom vilkårene i § 4 A-3 er oppfylt, kan helsehjelpen gjennomføres ved tvang eller andre tiltak for å omgå motstand hos pasienten. ”Andre tiltak” omfatter tiltak som etter alminnelig språklig forståelse ikke er et typisk tvangstiltak. Et praktisk eksempel på dette er legemidler som blandes i mat eller drikke fordi helsepersonellet ut fra tidligere erfaring med pasienten vet at vedkommende vil motsette seg å ta legemidlene. Dette framstår kanskje ikke som tvang i mer alminnelig språkbruk, men er likevel tiltak som sikter på å omgå motstand – og derfor må reglene i kapittel 4 A følges. Det skal velges tiltak som er minst mulig inngripende. Husk formålsbestemmelsen: Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet! 18

19 Helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen, kan fatte vedtak om tvang. Må gå frem av interne rutiner Den som fatter vedtak må være faglig kvalifisert til å vurdere alle konsekvenser av tvangen Vedtak om alvorlig inngrep treffes i samråd med annet kvalifisert helsepersonell Vedtak treffes av helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen, typisk lege eller tannlege, men sykepleier kan også fatte vedtak. Det kan for eksempel være aktuelt ved tvungen helsehjelp i form av pleie- og omsorgstjenester. Forsvarlighetskravet innebærer at helsepersonellet som fatter vedtak, må være i stand til å vurdere alle konsekvenser av tvangstiltaket, og innhente bistand der det er nødvendig. Vedtak etter kapittel 4 A kan ikke fattes av personell som kun har administrative funksjoner. 19

20 Utforming av et vedtak Skjema + standard brev
Skriftlig –bruk Hdir skjema eller tilsvarende Vise til de lovbestemmelsene vedtaket bygger på Beskrive de faktiske forholdene vedtaket bygger på Være begrunnet Angi hva helsehjelpen og tvangen går ut på Redegjøre for hva nærmeste pårørende har opplyst Angi tidsrammen for vedtaket – aldri mer enn 1 år Opplyse om klageadgangen Underskrives av den ansvarlige for helsehjelpen Vedtak om tvungen helsehjelp er enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, og forvaltningsloven anvendes så langt den passer. Det innebærer bl.a. krav om at vedtaket skal være skriftlig. Vedtaket skal vise til de lovbestemmelsene vedtaket bygger på – § 4 A-5. Vedtaket må beskrive de faktiske forholdene vedtaket bygger på – opplysninger om helsetilstand, manglende samtykkekompetanse, hvordan pasientens motstand kommer til uttrykk og hvilke tillitskapende tiltak som er prøvd. Vedtaket må være begrunnet – hvordan vurderes faren for helseskade? Hvorfor er helsehjelpen nødvendig? Og hvorfor helsehjelpen etter en helhetlig vurdering vurderes som det klart beste for pasienten? Angi hva helsehjelpen og tvangen går ut på. Beskrive hvilken helsehjelp som skal gis og hvilket tvangstiltak som benyttes. Vedtaket må redegjøre for hva nærmeste pårørende har opplyst om hva pasienten ville ha ønsket. Vedtaket må angi tidsrammen for vedtaket. Max ett år. Vedtaket må opplyse om klageadgangen etter § 4 A-7 (omtales nærmere senere). Vedtaket må være underskrevet av den ansvarlige for helsehjelpen.

21 Rutine 3: Oppfølging av vedtak om tvang
Underretning Klagebehandling Dokumentasjon Etterfølgende kontroll Avvikshåndtering Hovedregel er at pasient og nærmeste pårørende snarest mulig skal underrettes om vedtaket. Dette må som utgangspunkt skje før vedtaket iverksettes. Det kan gjøres unntak fra dette dersom underretning vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres; for eksempel kan en tenke seg at nødvendig medisinering ikke blir mulig å gjennomføre dersom pasienten på forhånd er underrettet om at vedkommende vil få medisinen blandet inn i maten. Kopi av underretning skal gå til den som har overordnete faglig ansvaret for helshjelpen. Det er naturlig å følge de vanlige ansvarslinjene som er valgt i tjenesten. Helsetilsynet i fylket skal ha kopi av vedtaket. Dette for at de skal kunne gjennomføre overprøving og kontroll slik de er pålagt i medhold at § 4 A-8.

22 Opplæring Halvdagskurs for alle ledere, utpekte ressurspersoner (2 pr virksomhet) og lege Jurister fra Fylkeslegen Intern kompetanse Innhold: Lovens formål, virkeområde, leders ansvar, gjennomgang av rutiner, skjema for vedtak, vurdering av samtykkekompetanse

23 Opplæring Halvdags kurs: Opplæring av ressurspersoner Innhold:
Kommunens jurist Intern kompetanse Innhold: Lovens formål, virkeområde, leders ansvar, gjennomgang av rutiner, skjema for vedtak, vurdering av samtykkekompetanse, pasientrettighetsloven/ sosialtjenesteloven kapittel 4 A. Hva skiller disse lovene, gjennomføring i praksis, ressurspersonens rolle og funksjon, gjennomgang av opplæringsverktøy, oppfølging av ressurspersoner

24 Produkter som kan lastes ned eller bestilles på www. helsedirektoratet
Produkter som kan lastes ned eller bestilles på www. helsedirektoratet.no Rundskriv IS-10/2008 Studiehefte IS-1566 Brosjyre til helsepersonell IS-1568 Brosjyre til pasienter og pårørende IS-1569

25 Husk formålet med kapittel 4 A!
Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvang At helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett. Til slutt – en repetisjon med formålet bak kapittel 4 A: Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvang At helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett. Er du usikker å forståelsen av en bestemmelse eller på dine vurderinger, gå tilbake til formålsbestemmelsen og se om denne kan bidra til tolkning og vurdering. Husk at adgangen til å bruke tvang ikke skal løse mangel på ressurser eler kompetanse i virksomheten, og at tillitskapende tiltak og frivillig medvirkning fra pasienten må prøves først.

26


Laste ned ppt "Kari Annette Os 31. Mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google