Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokatfullmektig Per Harald Pettersen, Advokatene Enoksen og Steiro,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokatfullmektig Per Harald Pettersen, Advokatene Enoksen og Steiro,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokatfullmektig Per Harald Pettersen, Advokatene Enoksen og Steiro,
Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp Advokatfullmektig Per Harald Pettersen, Advokatene Enoksen og Steiro, 8400 Sortland

2 Aktuelle problemstillinger
Hvordan gi nødvendig helsehjelp til pasienter med senil demens eller annen mental svekkelse Helsetjenester – basert på frivillighet Informert samtykke Unntak når det foreligger lovhjemmel, for eksempel tvangsinnleggelse i psykiatri

3 Krav om samtykke Pasientrettighetsloven § 4-1:
Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.

4 Samtykket Pasientrettighetsloven § 4-2:
Samtykke kan gis uttrykkelig eller stilltiende. Stilltiende samtykke anses å foreligge dersom det ut fra pasientens handlemåte og omstendighetene for øvrig er sannsynlig at hun eller han godtar helsehjelpen.

5 Pasienter uten samtykkekompetanse
Personer over 16 år har rett til å samtykke til helsehjelp (Pasrl § 4-3) Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter. Kan føre til at helsetjenester ikke blir gitt selv om det er til beste for pasienten

6 Hvilke typer tiltak er vanlige
Undersøkelser i eldreomsorgen viser: Bruk av tvang overfor mange pasienter Sammenheng mellom kognitiv svikt (demens) og bruk av tvangstiltak Holding av hender, føtter eller hode under stell, tvang til dusj/bad Tilsetting av medisiner i mat og drikke Bruk av sengehest Låsing av dører eller annen begrensning av bevegelsesfrihet

7 Frihet fra tvang – sentral menneskerettighet
Tvang kan bare brukes når det lovlig adgang til det Generelt prinsipp i norsk rett En sentral menneskerettighet – EMK Bruken av tvang skal være minst mulig og vi må lete etter alternativer

8 Pasientrettighetsloven § 4-6
Helsehjelp – et generelt begrep som omfatter alt arbeid som utføres i behandling eller omsorg for pasienter Lite inngripende tiltak kan gjennomføres uten samtykke, men ikke hvis pasienten motsetter seg helsehjelp, pasientrettighetsloven § 4-6

9 Mulige rettsgrunnlag når pasienten ikke vil
Helsepersonelloven § 7 – plikt til å yte øyeblikkelig hjelp – påtrengende nødvendig Nødrett (straffeloven § 47) – handling foretatt for å redde noens person eller gods fra en fare Kan bare gjelde alvorlige tilstander og kortvarig Straffeloven § 48 – nødverge

10 Sykehjemsforskriften
§ 3-3 Det er ikke hjemmel for å bruke tvangstiltak i boformen. Ved behov kan beskyttelsestiltak benyttes for å beskytte beboerne mot å skade seg selv, og for å beskytte andre beboere. beskytte mot egen atferd, beskytte andre beboeredels av hensyn til andre beboere enkle beskyttelsestiltak, sengehest, bruk av belte for å hindre beboer fall må ikke benyttes i større utstrekning enn formålet tilsier.

11 Hva er lovlig? Konklusjon: Ikke grunnlag for å gi helsehjelp med tvang annet når det er Strengt nødvendig Kortvarig Konflikt mellom faglige og etiske vurderinger og hva som er lovlig NB: Det forskjell på hva som er ulovlig og straffbart

12 Huleboeren Vasket mot sin vilje
54-åringen vil ikke være på sykehjemmet, og holder fast på sin fullstendige mangel på personlig hygiene. Helsepersonell mente han kunne utgjøre en smitterisiko, og vasket mannen selv om han ikke ville. Det førte til at han anmeldte Oslo kommune for bruk av tvang. kjennelse fra Byfogden: 54-åringen kan ikke motsette seg å bli vasket

13 Tvang i forbindelse med stell
Må prøve å unngå bruk av tvang Observere og analysere, tid/sted/personell Finne alternativer til bruk av tvang Må ikke bli en lettvint løsning Når tvang er nødvendig må dette dokumentere

14 Medikamenter Nødvendig medisin kan gis kamuflert i mat eller drikke
Har blitt vurdert og kan ikke anses som et tvangstiltak Må vurdere og undersøke om tilsetting i mat eller drikke har betydning farmakologisk (depottabletter osv).

15 I forbindelse med medisinsk undersøkelse og behandling
Plikt til å unngå tvang mest mulig og vurdere alternativer Om det blir brukt tvang må det medisinske behovet være klart Fordelene må klart oppveie ulempene for pasienten Bør orientere og samrå seg med pårørende Må dokumenteres (journalføres)

16 Nye regler fra 2009 Nytt kapittel 4A i pasientrettighetsloven trer i kraft 1. januar 2009 Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Lovhjemmel for bruk av tvang, innleggelse og tilbakeholdelse

17 Kort om innholdet § 4A-3. må forsøke alternative (tillitskapende) tiltak, med mindre det er åpenbart formålsløst Ved fortsatt motstand (eller sannsynlig motstand) kan det treffes vedtak dersom a)en unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten, og b)helsehjelpen anses nødvendig, og c)tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen.

18 Kort om innholdet § 4A-3. Annet ledd:
Må være det beste alternativet etter en helhetsvurdering Skal legge vekt på graden av motstand Skal dokumenteres

19 Kurs og opplæring Fylkesmannens helseavdeling skal gjennomføre kurs for helsepersonell i løpet av høsten 2008 (oktober evt. November) Lovteksten (kobling til forarbeider):

20 Lenker Pasientrettighetsloven: Rundskriv om sykehjemsforskriften med merknader:


Laste ned ppt "Advokatfullmektig Per Harald Pettersen, Advokatene Enoksen og Steiro,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google