Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av utredningen av forhold vedrørende ny felles parkeringsregulering v/advokat Erna M. Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av utredningen av forhold vedrørende ny felles parkeringsregulering v/advokat Erna M. Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av utredningen av forhold vedrørende ny felles parkeringsregulering v/advokat Erna M. Larsen

2 INNLEDNING Presentasjon | 2010 Bakgrunn for utredningen: bestilling fra Tromsø Parkering KF Hensikt: Få skissert løsninger som gjør den enkelte kommune i stand til å organisere sin virksomhet innenfor gjeldende regelverk på en slik måte at kommunen også kan drive næringsvirksomhet i konkurranse med private aktører I bestillingen var det et ønske at skisserte løsninger skulle ta hensyn til at det vil komme ny parkeringsforskrift

3 INNLEDNING Følgende er belyst:
Presentasjon | 2010 Følgende er belyst: Offentlig og privat parkeringshåndhevning og organisering Eiendomsforhold knyttet til parkeringshus Kan et heleid kommunalt aksjeselskap drifte et kommunalt parkeringshus? Forholdet til anskaffelsesreglene og støttereglene Forholdet til konkurransereglene Krav til innhold i vedtektene?

4 INNLEDNING Presentasjon | 2010 Konkurranseutsatt virksomhet – krav til uavhengighet og bruk av kommunalt ansatte Kryssubsidiering Ulike organisasjonsmodeller – fordeler og ulemper og bruk av disse opp mot utkast til ny forskrift

5 Generelt om offentlig og privat parkeringshåndhevning - organisering
Presentasjon | 2010 I utkast til ny forskrift ønskes klarere skille mellom enerettsområdet og annen avgiftsparkering dvs. mellom myndighets oppgaver og konkurranseutsatte oppgaver – får betydning for organisering av oppgavene Oppgaver innen enerettsområdet - I dag: Innenfor kommunen valg mellom kommunal enhet eller foretak (KF) eller utenfor i heleid AS – private kan ikke utføre slike oppgaver – påregnes at det fortsatt blir slik etter ny forskrift. Oppgaver som kan utføres av både kommune og private KS Omstilling og konkurranse

6 Generelt om offentlig og privat parkeringshåndhevning - organisering
Presentasjon | 2010 Utenfor enerettsområdet (konkurranseutsatt) Kommunale selvstyre gjelder – dvs. fritt bestemme organiseringen. Kan også samarbeide med andre kommuner og private. Mulige organisasjonsformer: Innenfor kommunen: Kommunal enhet eller KF Utenfor kommunen: AS, IKS eller § 27 samarbeid eller vertskommunemodell etter kl. § 28 a-k. Alternativt: legge oppgavene ut på anbud Konkurranseutsatte oppgaver er ikke beskyttet og kan drives av både offentlige og private. KS Omstilling og konkurranse

7 Krav til fremtidig organisering – utenfor enerettsområdet
Presentasjon | 2010 Utkast til ny forskrift – vil gripe inn i det kommunale selvstyret Begrense organisasjonsfriheten utenfor enerettsområdet Minimumskrav: ”eget foretak” ”Ledelsesmessig, personellmessig og fysisk adskilt fra kjernevirksomheten” Hva betyr dette?

8 Konsekvenser som følge av krav til organisering
Presentasjon | 2010 ”Eget foretak” – Oppgavene kan fortsatt utføres innenfor kommunen i et KF men: Utkast til ny forskrift tolkes slik at følgende vilkår må være oppfylt: Fysisk plassert et annet sted enn enerettsoppgaver evt. også fra annen kjernevirksomhet Foretaket må ha eget styret og daglig leder Øvrig personell må ikke være tilknyttet kjernevirksomheten Forutsatt at det ikke stilles krav i forskriften om eget rettsubjekt – kan fortsatt organiseres innenfor kommunen som KF. KS Omstilling og konkurranse

9 Konsekvenser som følge av krav til organisering
Presentasjon | 2010 Konkurranseutsatte oppgaver kan ikke organiseres som kommunal enhet Oppgavene kan ikke organiseres sammen med oppgaver innenfor enerettsområdet – jf ”utenfor kjernevirksomheten” . Gjelder selv om oppgavene ikke utføres på vegne av private. Eks. drift av parkeringshus Oppsummert: Konkurranseutsatte oppgaver må organiseres i eget foretak: KF eller AS. Det vil få arbeidsrettslige konsekvenser for ansatte som i dag utfører oppgaver både innenfor og utenfor enerettsområdet. Innskrenker kommunens bruk av ansatte.

10 EIENDOMSFORHOLD Kan og bør kommunen fortsatt eie parkeringshus?
Presentasjon | 2010 Kan og bør kommunen fortsatt eie parkeringshus? Kan og bør kommunen overlate driften til heleid AS?

11 EIENDOMSFORHOLD Presentasjon | 2010 Kommunen kan fortsatt eie parkeringshus og samtidig overlate driften til eget AS – ikke konflikt med anskaffelsesregelverket (egenregi) Ikke noe krav om at driften må konkurranseutsettes Eierskap kan utøves innad i kommunen eller gjennom eget rettsubjekt. Drift og eierskap bør skilles – hensyn til risiko Er parkeringshuset eid av kommunen selv – bør eierskapet beholdes her av kontrollhensyn, dokumentavgift, sikre verdiene mot evt konkurs

12 Nærmere om å overlate drift av kommunalt parkeringshus til heleid AS
Presentasjon | 2010 Heleid AS er et krav for å unngå konkurranseutsetting av oppgavene. Åpnes aksjeselskapet for private – må oppgaven ut på anbud Aksjeselskapet må hovedsakelig yte sin tjenester mot kommunen

13 Organisering av ulike parkeringsoppgaver i samme foretak
Presentasjon | 2010 Kan komme i konflikt med både støttereglene, anskaffelsesreglene og konkurransereglene Pr i dag kan både oppgaver innenfor og utenfor enerettsområdet og oppgaver på vegne av private utføres i samme foretak, men forutsetter: Tilstrekkelig regnskapsmessig skille for å hindre kryssubsidiering Ved anbudskonkurranser må alle kostnader være medtatt

14 Organisering av ulike parkeringsoppgaver i samme foretak
Presentasjon | 2010 Må etablere separate foretak dersom forannevnte vilkår ikke kan oppfylles. Overlates egenregioppgaver sammen med oppgaver på vegne av private til et heleid AS, må i tillegg kravene til egenregi være oppfylt. (krav om kontroll og krav til omsetning)

15 Organisering av ulike parkeringsoppgaver i samme foretak
Presentasjon | 2010 Etter utkast til ny forskrift vil det ikke være tillatt å utføre alle tre oppgavene i et foretak. Egenregioppgaver og oppgaver på vegne av private, kan fortsatt organiseres i samme foretak, forutsatt at forannevnte vilkår er oppfylt.

16 Konkurranseutsatt virksomhet – krav til uavhengighet
Presentasjon | 2010 Oppgaver innen egenregiområdet er ikke underlagt konkurranse – skal utføres av kommunen som rettsubjekt eller heleid rettsubjekt Egenregioppgaver kan utføres både innenfor kommunen og utenfor i eget heleid selskap

17 Konkurranseutsatt virksomhet – krav til uavhengighet
Presentasjon | 2010 Skal kommunen ta oppdrag på vegne av private, bør det opprettes et selskapsmessig skille mellom disse oppgavene og egenregioppgaver Hvorfor? Unngå kryssubsidiering Unngå mistanker om offentlig støtte Unngå tvil om egenregikravene er oppfylt Minimalisere risiko i et konkurranseutsatt marked Oppfylle krav til uavhengighet som er målet i ny forskrift

18 Konkurranseutsatt virksomhet – krav om uavhengighet til kommunalt ansatte
Presentasjon | 2010 Gjeldende forskrift har ingen begrensinger i bruk av ansatte Utkast til ny parkeringsforskrift stiller krav om uavhengighet – adskilt fra kjernevirksomheten Antagelig vil ansatte kunne brukes i styret Habilitetsregler vil gjelde eks aksl § 6-27

19 Hvor bør personell være ansatt?
Presentasjon | 2010 Personell bør være ansatt der oppgavene utføres. Personell som skal utføre enerettsoppgaver kan dersom forskriften vedtas, ikke ansettes eller leies inn i selskap/foretak som utfører oppgaver utenfor dette området Det enkelte foretak/selskap må ha et minimum av nøkkelpersoner for å unngå kryssubsidiering. Ved behov for innleie – bør hente personell utenfor parkeringsområdet

20 Generalforsamling Kan et KF styre opptre som generalforsamling?
Presentasjon | 2010 Kan et KF styre opptre som generalforsamling? Utøvelsen av eierskapet er en kommunal oppgave – Kommunestyret må utstede en fullmakt til den eller de som skal representere kommunen. Den eller de som skal møte må være underlagt kommunestyrets myndighet. KF oppfylles kravet og antas å kunne møte med fullmakt fra kommuestyret

21 Kryssubsidiering Presentasjon | 2010 Ulovlig kryssubsidiering foreligger når det overføres midler fra beskyttet virksomhet til konkurranseutsatt virksomhet. Det kan bety at en aktør kan presse ned egne priser En grunnleggende forutsetning for konkurranse er derfor å hindre dette. Dette er et mål med ny parkeringsforskrift Hvordan hindre ulovlig kryssubsidiering?

22 Kryssubsidiering Organisere den bydende enhet i egen økonomisk enhet.
Presentasjon | 2010 Organisere den bydende enhet i egen økonomisk enhet. Det beste er å foreta et selskapsmessig skille fremfor et regnskapsmessig skille. Enerettsoppgaver i kommunen Egenregioppgaver i kommunen eller eget selskap Oppgaver på vegne av private i eget selskap (AS)

23 Ulike organisasjonsmodeller
Presentasjon | 2010 Kommunal etat Kommunalt foretak (KF) etter kl kap 11 Aksjeselskap etter Lov om aksjeselskap nr 44/1997 Samarbeid med private – må skje via AS Samarbeid mellom kommuner – kan benytte IKS etter Lov om interkommunale selskaper nr 6/1999

24 Organisasjonsformenes egnethet innen parkeringsområdet – modeller
Presentasjon | 2010 Må se på formålet med eierskapet Vurdere ulempene og fordelene Eks. Oppgaver innen enerettsområdet er lovpålagt og må utføres av kommunen og bør ligge innenfor kommunen som kommunal enhet eller KF – godt egnet for myndighetsoppgaver

25 Organisasjonsmodeller - løsningsvalg
Presentasjon | 2010 Alle parkeringsoppgavene i samme foretak/selskap anbefales ikke – må skilles etter ny forskrift Egenregioppgaver kan organiseres både innenfor og utenfor kommunen som eget rettsubjekt – anbefales enten som KF eller AS Oppgaver på vegne av private - her anbefales AS Konkurranseutsatte oppgaver bør utføres i et AS

26 Andre alternativer modeller
Presentasjon | 2010 Hva med mor og datterselskaper? Problem i forhold til egenregioppgaver – neppe mulig å oppfylle kontrollkriteriet hvis det utøves gjennom et morselskap – ikke direkte eierskapsutøvelse Slik løsning anbefales derfor ikke. Kommunen må ha direkte eierskapskontroll over slike oppgaver

27 Presentasjon | 2010 TAKK FOR MEG


Laste ned ppt "Presentasjon av utredningen av forhold vedrørende ny felles parkeringsregulering v/advokat Erna M. Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google