Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig
Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 24. februar 2014

2 Solidaritet Før skulle vi være litt likere som pensjonister enn som lønnstakere Heretter vil forskjellene øke Påslagstanken legger mindre vekt på fordelingshensyn og mer vekt på effektivitetshensyn Aktuarielle prinsipper på kollisjonskurs med AFP som tidligpensjonsordning Sliterne i offentlig sektor vil tape

3 Avkorting ved tidliguttak rammer sosialt skjevt
Klar sammenheng mellom type yrke, bruk av AFP/tidliguttak og tidlig død Alleårsregel og aktuariell avkorting rammer sosialt skjevt, og den rammer kvinner hardere enn menn Matematisk rettferdighet er ikke det samme som sosial rettferdighet 60 pst av medianinntekt for hush. 2012: 10 pst av hush. under denne grensen (EUs fattigdomsgrense) Minstepensjon enslig kr

4 Yrkesmønstre i offentlig sektor
2/3 har høyere utdanning (og kortere opptjening) 2/3 er kvinner Halvparten i kommune/sykehus jobber deltid Gjennomsnittsalder lavere grad 27,5 år, høyere grad 30 år 2008-oppgjøret: Unio fikk henvisning i RMM til «yrkes-mønstrene i offentlig sektor». Viktig for 2009-oppgjøret, store forskjeller mellom offentlig og privat sektor Alleårsregel passer ikke like bra, trenger andre opptjeningsregler Privat AFP gitt store tap, trenger andre uttaksregler for tidligpensjon, videreført AFP uten laj er en god ordning

5 Født 1953 slutter å jobbe ved 62 år, pensjon fra ...
Brutto vs påslag (1) Inntekt 5 G Født 1953 slutter å jobbe ved 62 år, pensjon fra ... 62 år 65 år 67 år og livet ut Brutto 56,2 % 66,0 % 67,0 % Påslag 52,7 % 57,4 % Differanse 14 000 3,4 pp 35 000 8,6 pp 39 000 9,6 pp Forutsetninger: Yrkesstart 25 år, går av ved 62 år. Den videreførte bruttomodellen (brutto) sammenliknet med regjeringens kombinasjonsmodell (påslag). Det er forutsatt 37 år i folketrygden og 30 år i tjenestepensjonsordningen ved 62 år, gjennomsnittslønn kroner (5G) og 7 pst høyere sluttlønn. Samordningsfordel 0,25G kullet. To år tidligere yrkesstart, dvs ved 23 år: Påslagsmodellen ville gitt kroner mer i livsvarig pensjon (forutsatt uttak ved 62 år) Kilde: SPK

6 Brutto vs påslag (2) Inntekt 7G Født i 1986 slutter i jobb
ved 65 år, pensjon fra ... Født i 1986 slutter 67 år 65 år 67 år og livet ut 67 år Brutto 66,0 % 55,6 % Påslag 51,5 % 58,6 % Differanse 82 000 14,5 pp 23 000 4,1 pp -3,0 pp Forutsetninger: Yrkesstart 25 år, går av ved 65 og 67 år. Den videreførte bruttomodellen (brutto) sammenliknet med regjeringens kombinasjonsmodell (påslag). Det er forutsatt 37 år i folketrygden og 30 år i tjenestepensjonsordningen ved 62 år, gjennomsnittslønn kroner (7G) og 7 pst høyere sluttlønn. Samordningsfordel 0,25G kullet Kilde: SPK

7 Fugleperspektiv 62 AFP i offentlig sektor AFP i privat sektor
Egen tidligpensjonsordning med romslige kvalifikasjonskrav Ingen levealdersjustering Fortsatt opptjening i alderspensjonen til 65/67 år AFP i privat sektor Strenge kvalifikasjonskrav både til opptjening og medlemskap Betinget påslag til folketrygden og aktuariell utforming Hvis AFP-privat for kommunalt ansatte: pst av kvinnene ville ikke kvalifisere til fullt uttak ved 62 år (reduseres til 5 pst for 1965-kullet) Folketrygden alene ville frata pst av kvinnene i kommunal sektor muligheten til å gå ved 62 år til «evig tid»

8 Fleksibilitet fra 62 år offentlig sektor
Romslige kvalifikasjonskrav, særlig positivt for kvinner Kombinere del-AFP og deltid, reduserer ikke ap fra 67 år Antall 63 åringer på AFP (KLP) ned 15 pst fra 2010 til 2012 AFP-delpensjon reduserer ikke alderspensjonen fra 67 år AFP-delpensjon brukes i stor utstrekning, strekker yrkeskarrieren lenger enn den ellers ville blitt Ta ut FT ved 62 år og jobb videre? Er kr. ekstra i 5 år (62-66 år) bedre enn / mindre i 16 år (67-83 år)?

9 Fleksibilitet fra 62 år i privat sektor
Mange kvinner har ikke nok opptjening til uttak menn tatt ut FT år og jobber fullt ved siden av Var dette meningen med fleksibiliteten? Individuell tilpasning: Menn som tror de dør tidlig, tror de forvalter pengene best selv. Mild utgave av system hvor pensjonsbeholdningen utbetales «lump sum» Kollektiv tilpasning: All pensjon bør være livsvarig, sette grenser for fleksibiliteten, kun til nedtrapping av arbeidsinnsats Stort overgangsproblem, folketrygden økt med 9 mrd kr! Kan gi økt fattigdom blant de eldste eldre, og økte offentlige utgifter (bostøtte, betaling sykehjem mv.)

10 Tariffavtalen 2009: AFP og OfTP for ansatte i offentlig sektor ”videreføres med nødvendige tilpasninger” Pensjon i pst av sluttlønn Fra 67 år ”samordningsfordeler”, leve- aldersjustering og individuell garanti AFP 62-64/66 år, folketrygdberegnet pluss kr, vilkår som i HTA, ingen laj. 66 pst Kan komp. laj. ved å stå lenger etter 67 år, men maks 66 pst Bruttogarantien gir 66 pst av sluttlønn fra 65 år gitt 30 års opptjening (tjeneste-pensjonsberegnet AFP), ingen laj. 62 65 67 Alder

11 Tariffavtalen 2009: «Det avtales ikke endringer i gjeldende særaldersgrenser», «videreføres med nødvendige tilpasninger» Pensjon i pst av sluttlønn Fra 67 år ”samordningsfordeler”, leve- aldersjustering og individuell garanti 66 pst Bruttogarantien gir 66 pst av sluttlønn fra 57/60/62 år (hvis alder pluss tjenestetid er 85-år), gitt 30 års opptjening ved uttak, ingen levealdersjustering Kan komp. laj. ved å stå lenger etter 67 år, men maks 66 pst 57 65 67 Alder

12 Ny uførepensjon i OfTP fra 2015
Netto påslag til uføretrygd i FT, skatt som lønn, lønnsregulering, «tjenestetid» til 67 år (< 30 år gir avkorting) 3 pst opp til 6 G, 69 pst 6-12 G, pluss et fastbeløp på 0,25 G maksimert til 6 pst av pensjonsgrunnlaget (ikke nok for å kompenserer for skatteomlegging og samordningsfordeler) Barnetillegget kuttes fra 6,6 til 4 pst av lønna, maks 3 barn, skatt som lønn, avkortes mot arbeidsinntekt Overgang til alderspensjon senkes fra 70 til 67 år (rammer 10 pst, opp til 3 års tjenestetidstap/10 pst lavere alderspensjon) 20 pst uføregrad (differansepensjoner/terskelvirkninger) Virkning for kommunene: 5 mrd. kroner tilbakeføres premiefond, 1/3 lavere premie framover

13 Uopplyst OfTP-kritikk
Avtalen er ”tilpasset”, indeksering og laj fra 2011 Antall 63 åringer på AFP (KLP) gått ned med 15 pst fra , siste 5 år økt avgangsalder med ½ år Gode incentiver til å stå lenger enn 67 år etter hvert som laj slår inn Pensjonistavlønning i Staten og KS fra 67 år Kombinere arbeid og pensjon fra 62 år Mobilitetsproblemet overdrevet, mest kritisk internt i privat sektor Privat AFP ville gitt store tap, videreført AFP uten laj er en god ordning

14 Videreføring krever nye samordningsregler og sikring av grunnlovsvernet
Nye samordningsregler, enklere, ivareta profilen Sikre den samlede verdien av samordningsfordelene fra 2011 Den individuelle garantien gjelder til og med 1958-kullet Overgangsordning må sikre grunnlovsvernet av opptjente rettigheter i OfTP før 2011 Fikk «tilbud» om 4 års utfasing i desember 2012 1963-årgangen kan ha 25 års opptjening før 2011 Grunnlovsvernet må ivaretas uavhengig av modell

15 Hva vil Solberg-regjeringen?
Antakelig hybrid og allårsopptjening av tjenestepensjonsbeholdning og fullt aktuarielle regler Reguleringsspørsmålet viktig Eventuell ny modell må: Sikre « » Sikre alternativ til dagens AFP for offentlig ansatte Ta hensyn til de spesielle yrkesmønstrene i offentlig sektor Ta hensyn til at 2/3 av de ansatte i off. sektor er kvinner Kompensere for lang utdanning og kort opptjening Kompensere for sluttlønn høyere enn gjennomsnittslønn Kompensere for 30 års krav til full opptjening

16 for universitets- og høyskoleutdannede
Over medlemmer! Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Skatterevisorenes forening


Laste ned ppt "Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google