Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”NÅR GÅR TOGET?” Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”NÅR GÅR TOGET?” Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”NÅR GÅR TOGET?” Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby

2 Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14 t eller mer pr uke gir rettigheter -> 2% betales av arbeidstaker (ca 17-18% av arbeidsgiver) -> om lag 40% av KLP-medlemmer har særaldersgrenser -> pensjoner reguleres i takt med folketrygden -> overføringsavtale sikrer pensjonen ved skifte av arbgiver -> samordning med folketrygden (alderspensjon fra 67 år) -> økt levealder ble før kompensert av arbeidsgiver (og avkastning på fond) AFP i off sektor -> gjelder fra 62-65/67 år -> dagens folketrygdberegnede uførepensjon + kr 20.400,- -> lave krav for å komme med, god lavlønnsprofil

3 AFP 62-64 i dag:

4 Off bruttopensjon -profil:

5

6 FOLKETRYGDTRAPPA

7 Kravene fra alle på arbeidstakersiden i off sektor i 2009: a) Nivå ved fratreden 62 år må være om lag som i dag. b) Ikke vanskeligere å kvalifisere til hel AFP- pensjon ved 62 år enn i dag. c) Bruttogaranti ved fratreden 65 år; pensjon minst 66 % av sluttlønn (max 12G) for alle med min 30 års opptjening i TP. d) ”Samordningsfordelene” videreføres (ca øk nivå og fordeling). e) Off tp for alle ned til 20% stilling (fra 14 t/uke -> 37,3% i dag) f) Overføringsavtalen videreføres g) Særaldersgrenser sikres og videreføres h) Uføre- og etterlattepensjon sikres og videreføres i) Grunnlovsvern, jf §§ 97 og 105 j) Evaluering 2017

8 Resultatet •Dagens Off tp videreført med levealdersjustering og svekket regulering av løpende pensjoner mv fra 1.1.2011 •Dagens AFP 62-65/67 videreført, dvs dagens folketrygds uførepensjon + 20.400,- med lavt toleransebeløp mot annen inntekt (ingen levealdersjust da den varer max 5 år) •Garantitillegg til og med 1958-kullet •Avkorting som i dag mot annen inntekt •Brutto 66% fra 65 forutsetter ny folketrygd fra 67 (kan ikke ta ut folketrygd før 67) •Arbeid utover 67 år kan kompensere for levealdersjusteringen, men bare opp til 66% •Regler fastsatt for ”gammel” folketrygdopptjening med overgang for kullene1954-1962, uklart vedr beholdningsopptjening i folketrygd •Utreder særaldersgrensene •Uføre- og etterlattepensjon ikke avklart

9 Tilbudt Kombialternativ •Lagt ved skissen •Bruttogaranti for mange (med 20 års opptjening med mer) uten levealdersjustering •Kollektiv bruttoklausul; utløser forhandlingsrett på parametre mv, men utløser ikke individuell rett til pensjonsytelse •Fleksibelt uttak fra 62 år, ingen avkorting av pensjon mot annen inntekt •Seniortillegg livsvarig fra 65 til de som går av 62-64 og som jobber lite på ¼ G •Nyansatte opptjening fra første krone, samordning ulike stillinger hos flere arbeidsgivere •Ulønnet omsorgsperm og evu-perm gir pensjonsopptjening •Påslagsmodell 0,42% opp til 7,1 G, og 1,77% 7,1G-12G •Org og finansiering av AFP -> samordning utredes •Uføre-, etterlattepensjon og særaldersgrense-system utredes i felleskap og behandles i 2010-oppgjøret ved uenighet •Evaluering og forhandlingsrett på AFP-parametre og Off tp parametre i 2017

10

11 Bruttogarantien nå... Å rskull195319581959196319731983 Forholds tall 67 1,0551,0881,0941,1201,1831,243 Pensjon sniv å 62,5 %60,6 %60,3 %58,9 %55,8 %53,1 % Etter garanti 66 % 60,3 %58,9 %55,8 %53,1 % 66 % - alder 67 68,5697071

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Hvordan beregne samlet pensjon? Uten samordningsfordeler Brutto tjenestepensjon66 % - folketrygd50 %50 % =Netto tjenestepensjon16 % Med samordningsfordeler Brutto tjenestepensjon66 % - samordningsfradrag folketrygd45 % =Netto tjenestepensjon21 %21 % Faktisk utbetalt71 % 20

21 Hovedbilde – samordning (KLP) •Samordningsfordeler bidrar til samlet høy kompensasjonsgrad, og særlig ved deltid •Med økende stillingsprosent og/eller lønn går kompensasjonsgraden i folketrygden ned og betydningen av tjenestepensjon øker •Ved høy lønn blir samordningsfordelene mindre 21

22 Samordningsfordelenes verdi - KLP 2010 Beregningene basert på alderspensjonister i KLPs bestand født i 1940, 1941, 1942 og første halvår 1943 Basert på fullstendige og oppdaterte data fra NAV om faktisk folketrygd (grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg) for disse årskullene Tall for Fellesordningene omfatter Fellesordningen for kommuner og bedrifter, Fellesordningen for fylkeskommuner og Fellesordningen for statlige helseforetak mv. 22

23 Samordningsfordeler – verdi på makronivå 23 I % av brutto tjenestepensjon

24 Samordningsfordeler – verdi på makronivå 24 Gjennomsnitt per person i antall G

25 AD, mars 2012: ”Det overordnede fokuset i tilpassingen av offentlig tjenestepensjon til ny folketrygd, både for alderspensjon og uføre, bør være hva de totale kompensasjonsgradene skal bli, ikke hvilke samordningsfordeler regelverket gir i dag.” ”For personer med full tjenestetid, full trygdetid, som alltid har arbeidet fulltid og som har hatt relativt jevn inntekt over livsløpet, gir samordnings­regelverket relativt oversiktlige resultater.” ”For personer uten fulle yrkes­karrierer, som arbeider deltid, og med ujevn inntekt har dette notatet illustrert at samspillet mellom de ulike samordningsreglene kan gi relativt uforutsigbare og lite hensiktsmessige resultater.” ”Det bør ikke være et mål for tilpassingen til ny folketrygd at alle disse samspilleffektene skal videreføres.”

26

27 3 hovedutfordringer for våre medlemmer framover: - Ytelser oppnås, jf KLP, mest pga samordningsfordeler som har svakt grunnlovsvern (de levealdersjusteres) pga lav lønn, deltid med mer. Ingen samordning i privat sektor. - Ny folketrygd for dårlig fra 62 år; over 60% fyller ikke vilkårene for å gå av... Privat AFP retter opp noe, men langt fra nok. Vår største innvending til privat AFP, og dette bør ordnes! - Tilfredsstillende ytelsesnivå pr nå i off AFP og off TP, men ingen insentiver til å stå lenger i tjenestepensjonsordningen; dog opp til 66%. Kan teknisk løses i samordningsreglene (INGEN politisk vilje her?) eller annen modell (hvor er kreativiteten?). (Masse små-snacks som etterhvert kommer for en dag...)

28 Ved hovedoppgjøret i KS 2012, ble følgende tatt inn i protokollen fra meklingen, pkt V, c): c) Pensjon 1.Dersom en av partene krever det, skal det føres forhandlinger om pensjonsbestemmelsene i HTA kapittel 2, samt vedtekter for AFP og tjenestepensjon ved mellomårsoppgjøret i 2013. 2. Krav om nye forhandlinger kan kun knyttes direkte til endringer som følge av nye uføreregler i folketrygden og Statens pensjonskasse samt endret pensjonistbeskatning i den forbindelse. TARIFF-VEIEN 2013 ?  TIDLIGST 2014 ANDRE PENSJONSSPØRSMÅL  PRIVAT SEKTOR?

29 Våre mål i 2013 (?): 1. Uføre – opprettholde kjøpekraft (ftrygd 66%-lønnsskatt) 2. Samordning med mer (vi har ikke dårlig tid..!) a) Nivå ved fratreden 62 år må være om lag som i dag. b) Ikke vesentlig vanskeligere å kvalifisere til hel AFP- pensjon ved 62 år enn i dag. c) pensjon minst 66 % av lønn (max 12G) for 30 års opptjening. d) ”samordningsfordelene” videreføres (ca nivå og fordeling). Dilemmaer framover; Opptjening og uttelling for lavtlønte og deltidsansatte Etterlatte, barnepensjon, særaldersgrense => Ingen hellige kuer, men klare interesser/medlemmer


Laste ned ppt "”NÅR GÅR TOGET?” Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google