Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om OfTP, Skogen Lund, fiktivfordelen, Erna og tariff14

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om OfTP, Skogen Lund, fiktivfordelen, Erna og tariff14"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om OfTP, Skogen Lund, fiktivfordelen, Erna og tariff14
Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon og LO i Oslo Oslo, 13. januar 2014

2 Vi vet hva disse damene mener om fiktivfordelen

3 Tøffere pensjonsklima også før R-skiftet
Første gang deler av pensjonsreformen gjennomføres i en tid hvor det hersker «krisestemning» Lave renter og lav aksjeavkastning gir høye premier Høy lønnsvekst gir også høyere premier Kombinasjonen lave renter og høy lønnsvekst uvanlig Den garanterte renta (beregningsrenta) er i flere omganger satt ned slik at premien har gått opp Arbeidsgivere med økt kostnads- og bunnlinjefokus, økt uvilje mot å ta risiko, økt uvilje mot ytelse og sluttlønn Unngå masseutstedelser av fripoliser i privat sektor. En fripolise er «ferdig betalt», livselskapene må stå risikoen for langt liv og lavere avkastning enn beregningsrenta

4 Rentenivået i Norge siden 1985
3-mndr. NIBOR 10 år stat

5 Pensjonsreformen så langt
Ny folketrygd: Allårsopptjening til pensjonsbeholdning, 17,1 pst av lønn < 7,1G, levealderjustering, nøytralt uttak fra 62 år, indeksering Privat AFP: Som ny FT, betinget rett, ingen opptjening etter 62 år Offentlig tjenestepensjon: Fortsatt ytelsespensjon med gamle opptjeningsregler, AFP som tidligpensjon år, levealder-justering og indeksering, kan kombinere arbeid og pensjon Lovforslag ny uføreordning i SPK ligger i Stortinert Yngre årskull (og grunnlovsvern), samordning, etterlatte gjenstår Ny uførepensjon i FT: 66 pst av «sluttlønn», maks grunnlag 6G Foretakspensjon og innskuddspensjon: Nøytralt uttak fra 62 år er gjennomført fra BLK forslått ny uførepensjon. Ny hybrid nylig vedtatt av Stortinget, opptjeningsprinsipper som i ny FT. Videreført ytelsespensjon skal utredes av BLK

6 Økt pensjon av å vente med uttak Ingen opptjening etter 62 år, dvs ren pensjoneringsaldereffekt

7 «Like godt å jobbe som å danse?»
Tidliguttak rammer sosialt skjevt Klar sammenheng mellom type yrke, bruk av AFP/tidliguttak og tidlig død Alleårsregelen og aktuariell avkorting rammer sosialt skjevt, og den rammer kvinner hardere enn menn Matematisk rettferdighet er ikke det samme som sosial rettferdighet Ytelsespensjon på bakgrunn av lønn og tjenestetid bygger på andre fordelingsprinsipper Evaluering fram til 2017

8 Greed is bad menn tatt ut FT år og jobber fullt ved siden av Var dette meningen med fleksibiliteten? Individuell tilpasning: Menn som tror de dør tidlig, tror de forvalter pengene best selv. Mild utgave av system hvor pensjonsbeholdningen utbetales «lump sum» Kollektiv tilpasning: All pensjon bør være livsvarig, sette grenser for fleksibiliteten, kun til nedtrapping av arbeidsinnsats? Stort overgangsproblem, 9 mrd ekstra i statsbudsjettet 2013, tas med i beregningen av budsjettets stramhet, pengene kunne vært brukt på noe annet Kan gi økt fattigdom blant de eldste eldre, og økte offentlige utgifter (bostøtte, betaling sykehjem mv.)

9 Uførepensjon i endring
Ny uføretrygd i FT fra 2015 som 66 pst sluttlønnsordning Forslag fra BLK om ny nettoordning for uførepensjon i privat tjenestepensjon fra 2015 Forslag i Stortinget om ny nettoordning for uførepensjon i SPK fra 2015 Samme forslag blir del av tariffoppgjøret i KS til våren

10 Ny uføretrygd i folketrygden fra 2015
66 pst av sluttlønn opp til 6 G ( kr), skatt som lønn Behovsprøvd barnetillegg 0,4 G videreføres, vurderes Ingen gradering etter sivilstand (unntatt minsteytelsen) Ikke forsørgertillegg (overgangsordning) Uføretrygden reguleres med lønnsveksten Trygd avkortes mot arbeidsinntekt over 0,4 G med kompensasjonsgraden Uføre som blir alderspensjonister i perioden (t.o.m kullet) har «halv» levealdersjustering. Skjermingen vurderes i Solberg-regjeringen allerede gått inn for full levealdersjustering.

11 BLK: Ny uførepensjon i TP-privat fra 2015
Rammelov, arbeidsgiver bestemmer om og hvor god Netto på toppen av uføretrygd fra FT, minste uføregrad 20 pst Maks: 10 pst 0-12 G, maks 66 pst 6-12 G Skatt som lønn Barnetillegg 0,1 G, maks 0,2 G, særmerknad fra arbeidstakersiden: samme som i OfTP: 6,6 pst av lønn Uførepensjonen reguleres med lønnsveksten Avkorting mot arbeid som i ny uføretrygd i FT Arbeidsgiversiden med en rekke særmerknader som går på kompensasjonsnivå, minste uføregrad mv.

12 Minst 5 pst for å nå samme kompensasjon etter skatt som i en «66 pst-ordning» i privat TP
Kilde: Unios notatserie nr 6/2013

13 Avkorting i uførepensjonen mot arbeidsinntekt
… skal følge kompensasjonsgraden Kilde: Unios notatserie nr 6/2013 Med 100 kroner i arbeidsinntekt ut over fribeløpet vil den uføre sitte igjen med: 29 kr før skatt og kr etter skatt

14 Ny uførepensjon i OfTP fra 2015
Netto på toppen av uføretrygd fra FT, skatt som lønn 3 pst opp til 6 G, 69 pst 6-12 G, pluss et fastbeløp på 0,25 G maksimert til 6 pst av pensjonsgrunnlaget. Lønn 3 G får kompensasjon = 75 pst før skatt Lønn 8 G får kompensasjon ,1 = 72,1 pst før skatt Tjenestetid fram til 67 år < 30 år gir avkorting Løpende uførepensjon lønnsreguleres Barnetillegget kuttes fra 6,6 til 4 pst av lønna, maks 3 barn, skatt som lønn, avkortes mot arbeidsinntekt Aldersgrensen for overgang til alderspensjon senkes fra 70 til 67 år.

15

16 Kompensasjonsgrader - II
KLP-tall viser et helt annet bilde, annen bestand enn i SPK gir store tap for mange kvinner med lav lønn/deltid/kort opptjening

17 Kompensasjonsgrader – III
Eks: ned fra 94,9 til 87,1 pst etter skatt, dvs. med kr per år

18 LO, Unio, YS og Ak på uføre-høring - I
Prop. 130: «Offentlig ansattes uføretrygd skal økes så mye at skatteomleggingen ikke fører til redusert kjøpekraft» Pri 1: Øke begrensningsparameteren fra 6 til 10 pst av lønna 6 pst ville rammet 55 pst av dagens uføre i kommuner og helseforetak. Inntekt < 4,17G (355 000) ville fått redusert fastbeløpet 10 pst reduserer skjæringspunktet til inntekter under 2,5G ( ) Pri 2: Øke 0,25 G til 0,3 G Store besparelser for offentlige arbeidsgivere Tidligere innbetalinger fra kommuner og sykehus for høye, 5 mrd frigjøres til arbeidsgivernes premiefond Arbeidsgivers uføreutgifter i KLP og SPK på lang sikt ned for de som har uførepensjon fra FT og opp for de som har arbeidsavklarings- penger eller ikke noe fra FT. Samlet ned om lag en tredel (kilde: KLP)

19 LO, Unio, YS og Ak på uføre-høring - II
Minste uføregrad 20 pst ren innstramming og tilpasning til privat sektor. Rammer bl.a. differansepensjoner, viktig for å opprettholde restarbeidsevnen og unngå terskelvirkninger Innstrammingen vil særlig ramme kvinner. KLP har i dag vel uføre med lavere uføregrad enn 20 pst Omregning til alderspensjon ved 67 år ok, men fortsatt medregning til 70 år. 10 pst av de uføre i KLPs fellesordning ville fått inntil 10 pst reduksjon i alderspensjonen av forslaget Ramme alle som har kortere tjenestetid enn 30 år. KLP har beregnet at en slik endring vil ramme snaut 10 pst i deres «bestand». De fleste som rammes er kvinner

20 Avkorting i uførepensjonen mot arbeidsinntekt
… skal følge kompensasjonsgraden Kilde: Unios notatserie nr 5/2013 Med 100 kroner i arbeidsinntekt ut over fribeløpet vil den uføre sitte igjen med: 27 kr før skatt og 19 kr etter skatt

21 Ny modell for alderspensjon og AFP?
Yrkesmønstrene i offentlig sektor: 2/3 har høyere utdanning (og kortere opptjening), 2/3 er kvinner (med kortere opptjening), halvparten i kommune/sykehus jobber deltid Gjennomsnittsalder lavere grad 27,5 år, høyere grad 30 år Alleårsregel passer ikke like bra, trenger andre opptjeningsregler Privat AFP gitt store tap, trenger andre uttaksregler for tidligpensjon, videreført AFP uten laj er en god ordning Ny modell må kompensere for god AFP, kort opptjening, sluttlønn høyere enn gjennomsnittslønn og 30 års krav til full opptjening. En umulig oppgave med allårsopptjening og fullt aktuarielle uttaksregler

22 Kritikken av 2009-oppgjøret skyter langt over mål
Avtalen er ”tilpasset”, bryter ikke med pensjonsreformens mål om økonomisk bærekraft og gode incentiver til å stå lenger i arbeid Indeksering og levealdersjusteringen full effekt fra 2011, individuell garanti sikrer opptjente rettigheter før 2011 fram til 1958-kullet Antall 63 åringer på AFP (KLP) gått ned med 15 pst fra 2010 til 2012 Klare incentiver til å stå lenger enn 67 år etter hvert som levealderjusteringen slår inn, ny avtale om pensjonistavlønning i KS Mulig å kombinere arbeid og pensjon fra 62 år gjennom delpensjon, flere gjør dette i offentlig sektor enn i privat sektor Videreført modell fortsatt bedre ved avgang før 67 år (65 år) Videreført AFP som tidligpensjonsordning tar vare på sliterne Videreført brutto krever nytt samordningsregelverk

23 Skogen Lund og Solberg må ikke få styre våre tjenestepensjonsordninger

24 for universitets- og høyskoleutdannede
Over medlemmer! Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Skatterevisorenes forening


Laste ned ppt "Om OfTP, Skogen Lund, fiktivfordelen, Erna og tariff14"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google