Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende HMS-opplæring for alle ansatte i Unibuss konsernet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende HMS-opplæring for alle ansatte i Unibuss konsernet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende HMS-opplæring for alle ansatte i Unibuss konsernet
Oppdatert Unibuss

2 Lovpålagt HMS-opplæring
Arbeidsmiljøloven sier: For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for: At arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig At arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Unibuss

3 Ulykkes og helsefaren med ditt arbeide
Diskuter i gruppe og med instruktør: Hvilke ulykke- og helsefare kan være forbundet med ditt arbeide i Unibuss? Hvilke opplæring, øvelse og instruksjon er nødvendig for ditt arbeide i Unibuss? Unibuss

4 Lover og forskrifter for HMS-arbeidet
Lover og forskrifter skal hjelpe bedriften med å: Fremme forbedringsarbeidet innen arbeidsmiljø og sikkerhet Forebygge helseskade eller miljøforstyrrelse fra produkt eller forbrukertjenester Verne ytre miljø mot forurensning og sørge for bedre behandling av farlig avfall Diskuter: Hvilke lover og forskrifter for HMS-arbeidet gjelder for Unibuss? Skriv ut Lover og forskrifter for HMS-arbeidet- del ut til de ansatte. Unibuss

5 HMS-mål Unibuss

6 Myndighet og ansvar i bedriften
Det er administrerende direktør som har ansvaret for HMS-arbeidet i Unibuss. Det daglige HMS-arbeidet er delegert til de lokale driftssjefene samt kvalitets- og opplæringssjef. Øverste leder, dvs administrerende direktør har ansvaret for HMS i bedriften. Det daglige arbeidet med HMS er delegert til de lokale driftssjefene samt kvalitets- og opplæringsstab. Unibuss

7 Arbeidsgivers plikter
Arbeidsmiljøloven sier: Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. Unibuss

8 Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
Arbeidsmiljøloven sier: Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Unibuss

9 Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
Arbeidstaker skal: a) bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader, b) straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet, c) avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, Unibuss

10 Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, e) melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet, f) medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, g) delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. § 4-6 fjerde ledd. h) rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet. Unibuss

11 Verneombudets funksjoner og oppgaver
Et verneombud: Ivaretar arbeidstakernes interesser i forhold til HMS Medvirker til utarbeidelse av rutiner for HMS Deltar i etablerte rutiner for å ivareta medarbeidernes helse, miljø og sikkerhet Deltar under planleggingen og gjennomføringen av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet i verneområdet Har rett til å stanse farlig arbeid Skal samarbeide med ledelse, HMS-medarbeidere og bedriftshelsetjenesten Unibuss

12 Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) funksjoner og oppgaver
AMU skal behandle: Spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og den interne vernetjenesten Spørsmål om opplæring og instruksjon som har betydning for arbeidsmiljøet Planer som krever arbeidstilsynets samtykke Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet Etablere og vedlikeholde det systematiske HMS-arbeidet Helse- og velferdsmessige spørsmål - arbeidstidsordninger Unibuss

13 Bedriftshelsetjeneste (BHT)
Arbeidsgiver plikter å knytte BHT til virksomheten dersom risikoforholdene tilsier det. BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, AMU og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. BHT skal ha en fri og uavhengig stilling. Unibuss

14 Arbeidsoppgaver for bedriftshelsetjenesten
Bistår med å planlegge og gjennomføre forandringer i arbeid og arbeidsmiljø Bistår med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger Foreslår og arbeider for tiltak som kan forebygge helseskader Overvåker og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen Bistår med å tilpasse arbeidet for den enkelte Bistår med å gi informasjon og opplæring innenfor HMS Bistår med bedriftsinternt attføringsarbeid og sykefraværsarbeid Bistår i systematiske HMS-aktiviteter Unibuss

15 Intensjonsavtalen (IA)
Unibuss er en IA-bedrift. Målene til en IA-bedrift er å: Forebygge og redusere sykefravær Styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet Øke den reelle pensjonsalderen Unibuss

16 Sykefravær Ved sykefravær skal arbeidstakeren:
Tidligst mulig samarbeide med arbeidsgiveren om å finne løsninger som hindrer full sykemelding Delta i utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplan Være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid, hvis det ikke er mulig å utføre de vanlige arbeidsoppgavene Delta på bedriftsinterne tiltak som kan bidra til hel eller delvis tilbakeføring til arbeid Delta på dialogmøter Skriv ut brosjyre for oppfølging av sykefravær fra NAV Unibuss

17 Intranett For å komme deg inn på intranett, må du bruke følgende adresse: Unibuss

18 Hvordan bruker dere intranett?
- oppslag - nyheter Husk å logge ut når du er ferdig, særlig viktig på pc-ene på de enkelte stasjoner og hvilebrakker. Unibuss

19 Elektronisk styringssystem (EK)
Hvordan kommer vi inn i EK? Den ansatte må gå via link på intranettsiden. Unibuss

20 Hva finner vi i EK? I EK ligger alle styringsdokumentene til Unibuss. Det vil si prosedyrer, policyer, skjemaer, førerhåndbok osv. Den letteste måten å finne den informasjonen du trenger er å bruke søkefeltet øverst til venstre. Unibuss

21 Melding av HMS- og miljøavvik
HMS avvik er uheldige/farlige hendelser i bussen eller på arbeidsplassen. Alle skader eller nestenulykker skal registreres. Dette gjelder kun for de ansatte i Unibuss. Miljøavvik er utslipp/uhell til naturen. Unødig tomgangsskjøring, utslipp av drivstoff, brann eller andre uhell som skader naturen, skal registreres Unibuss

22 Melding av HMS- og miljøavvik i EK
Unibuss

23 Miljøsertifisering Unibuss sin visjon for kvalitet og miljø sier at vi skal være miljøsertifisert. Ruter # krever miljøsertifisering ved anbud. Unibuss

24 Hva er miljøsertifisering?
En virksomhet kan jobbe seriøst med miljø uten å være miljøsertifisert. Sertifisering etter ISO 14001, er en uavhengig tredjeparts erklæring om virksomhetens miljøarbeid. Sertifikatet gir tillit til at virksomheten jobber på en god måte. DNV (Det Norske Veritas) sertifiserer Unibuss hvert år. Unibuss

25 Miljøstyring i praksis (miljøpolicy og handlingsplan)
MILJØPOLICY – overordnet politikk. Veiviser. MILJØMÅL – langsiktige mål som hjelper oss å oppfylle miljøpolicy. MILJØDELMÅL – kortsiktige mål som hjelper oss å nå miljømålene. TILTAK – det vi gjør for å nå miljødelmålene. Forklar begrepene…. Policy Mål Delmål Tiltak Unibuss

26 Miljøpolicy Miljøpolicyen med handlingsplan blir oppdatert og utlevert hvert år. Her står det informasjon om hvilke aktiviteter Unibuss skal gjøre i løpet av året og hvilke mål vi har satt oss. Oppgave: Gå igjennom miljøpolicyen og se om det er noen punkter som påvirker din hverdag. Skriv ut miljøpolicyen Unibuss

27 Miljøaspekter Et miljøaspekt er en aktivitet, produkt eller tjeneste som kan innvirke på miljøet. Eksempler på miljøaspekter: Forbruk av diesel ved kjøring av buss Strømforbruk på anlegg Vannforbruk ved vask av buss Unibuss

28 Miljøaspekter I ISO er det et krav om at miljøaspekter skal identifiseres og vurderes. I Unibuss blir miljøaspektene oppdatert hvert 2. år. Ved endringer i driftsforhold eller myndighetskrav kan dette skje oftere. Gruppeoppgave: Åpne dokumentet miljøaspektregister i EK. Hvilke miljøaspekter er vesentlig i din avdeling? Unibuss

29 Kjemikalier I vår bransje er sjansen stor for at du kommer i kontakt med kjemikalier i arbeidstiden. Verksted og vaskeansatte får egne kurs i kjemikaliehåndtering. Diskuter: Hvilke kjemikalier kan du komme i kontakt med på jobben? Hvilke farer utsetter vi oss for ved å bruke disse kjemikaliene? Unibuss

30 Unibuss

31 Unibuss

32 Unibuss

33 Unibuss

34 Verneutstyr Du skal til enhver tid følge Unibuss sine krav til bruk av verneutstyr. Informasjon om kravene til de ulike kjemikaliene får du av din leder. Ved tvil, bruk kjemikaliehansker og sprutsikre vernebriller. Dette skal være tilgjengelig på din arbeidsplass. Unibuss

35 Policy mot mobbing, trakassering og diskriminering i Unibuss
Målet med ”Policy mot mobbing, trakassering og diskriminering i Unibuss” er å: sikre at ingen i Unibuss blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling sikre den enkeltes rett til å arbeide på en arbeidsplass fri for mobbing, trakassering og annen utilbørlig atferd sikre at vurdering av saker skjer raskt, forutsigbart og konsekvent sikre at angrep på, forfølgelse av eller gjengjeldelse mot enkeltpersoner som benytter sin rett til å klage ikke vil bli tolerert Skriv ut policy og lever ut til den ansatte. Unibuss

36 Lov om pliktmessig avhold
For en yrkessjåfør er det forbudt å drikke alkohol både i arbeidstiden og de 8 siste timer før tjenesten begynner Gjelder også hvis du bruker yrkesbil til å kjøre folk eller transportere gods utenom arbeidstida Oppgave: Er dere kjent med ruspolitikken til Unibuss? Skriv ut rusmiddelpolicy 11/02/2009 Side 36 Unibuss Unibuss

37 Mat og helse For å holde et jevnt blodsukkernivå og føle deg frisk og opplagt gjennom hele dagen er det viktig å spise ofte Frokost, gjerne korn eller grovt brød og melk Sunn medbrakt matpakke gjør det mulig for en sjåfør å spise hvor som helst Velg lett mat mens du arbeider så du unngår å bli trett Mellommåltider kan gjerne være frukt eller grønnsaker Drikk vann! 11/02/2009 Side 37 Unibuss Unibuss

38 11/02/2009 Side 38 Unibuss Unibuss

39 Aktiviteten kan gjerne deles opp i bolker i løpet av dagen.
Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor mye du forbruker gjennom aktivitet. Bruk minst 30 minutter hver dag til fysisk aktivitet tilsvarende hurtig gange. Aktiviteten kan gjerne deles opp i bolker i løpet av dagen. Begrens mengden mat og drikke med høyt energiinnhold og lite næring, som brus, godteri og snacks. 11/02/2009 Side 39 Unibuss Unibuss

40 Dokumentasjon av opplæringen
Alle ansatte skal skrive under på skjema for gjennomført HMS-opplæring. Underskriv skjema for gjennomført HMS opplæring. Unibuss


Laste ned ppt "Grunnleggende HMS-opplæring for alle ansatte i Unibuss konsernet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google