Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Prosjekt sykestuefinansiering Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010- Alta.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Prosjekt sykestuefinansiering Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010- Alta."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Prosjekt sykestuefinansiering Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010- Alta

2 | Tema • Nasjonalt perspektiv • Formålet med ordningen • Forutsetninger for ordningen • Erfaringene så langt • Årsrapport 2009 • Ferske aktivitetstall for 1. tertial 2010 • Veien videre i prosjektet

3 | Nasjonal interesse Et prosjekt av nasjonal interesse- i flere dimensjoner o Samhandling mellom kommunehelsetjeneste og spesialist- helsetjeneste o Hvilke pasienter samhandles det om? o Etablering av samarbeidsavtaler o Finansieringsordning

4 | Formål • Bedre helsetjenester nært der folk bor. • Forsøksordning med aktivitetsbasert finansiering av sykestuene i Finnmark skal understøtte fornuftig bruk av sykestuene, til beste for pasientene

5 | Forutsetninger for ordningen • Definere hvilke pasienter som skal bruke sykestueplassene (tjenesteinnholdet) • System for dokumentasjon, registrering og rapportering av aktivitet • Kostnadskartlegging • Samarbeidsavtaler- faglige og økonomiske forpliktelser mellom partene, herunder finansieringsmodellen

6 | Fortsatt på vei God utvikling, men vi kan fortsatt bli bedre. o Bedre aktivitetsregistrering- alle skal bruke diagnosekodeverket ICD10 i 2010 o Finansieringsmodellen virker den understøttende på samarbeidsmodellen. Er det grunnlag for å justere i 2011? o Hvordan fungerer samhandlingen mellom de enkelte kommunen og spesialisthelsetjenesten- er modellen robust nok. o Er modellen aktuell utenfor Finnmark?

7 | Årsrapporten 2009 Prosjektet har gitt ut en årsrapport for 2009 (i april 2010). oBeskrivelse av prosjektet oPresentasjon av aktivitetsdata for 2009 Ligger på våre nettsider: http://www.helsedirektoratet.no/

8 | Aktivitet 2009

9 | Innlagt fra- 2009 Hjem Sykehus

10 | Utskrevet til Hjem Sykehus

11 | Aldersfordeling 70 år og eldre 50-70 år 30-50 år 0-30 år

12 |

13 | De 15 hyppigste diagnosekoder i 2009: • J189Uspesifisert lungebetennelse • J449Uspesifisert kronisk obstruktiv lungesykdom • R074Uspesifisert brystsmerte • F101Kronisk alkoholmisbruk • R104Magesmerter • R95Kronisk obstruktiv lungesykdom • N309Urinveisinfeksjon • C509Brystkreft uspesifisertI • 509Uspesifisert hjertesviktI • 209Uspesifisert angina pectoris (brystsmerter) • I64Hjerneslag • R55Synkope og kollaps • R81Lungebetennelse • C349Bronkie eller lunge uspesifisert • K01Smerter relatert til hjerte

14 | Kostnadsberegninger • Samarbeid med 4 kommuner; Alta, Nordkapp, Vadsø og Måsøy. • Driftskostnadene viser et gjennomsnitt på om lag 1,1 mill. kroner • Variasjon i kommunene hva gjelder andel legelønn, pleiekostnader og medikamentutgifter

15 | Finansieringsmodell • Enkel: basert på liggedøgn, dagopphold, diagnoser og utvalgte prosedyrer. • I 2009 og 2010: godt sikkerhetsnett som sørger for at kommunene får minst 90 pros og maks 110 pros av midlene knyttet til avtalt volum (85 pros) med Helse Finnmark. • Fokus har vært få på plass gode aktivitetsdata, og forankre samarbeidsmodellen. • Styringsgruppen må vurdere justeringer i 2011 basert på erfaringene så langt.

16 | Aktivitet 1. tertial 2010

17 | Hyppigste diagnosekoder 1. Tertial 2010

18 | Aktivitetsdata 1. tertial • Aldersfordelingen –som årsdata 2009 • Innskrevet fra 87 % fra hjemmet 9 % fra sykehus øvrig 4 % fra annen inst. • Utskrevet til 65 % til hjemmet 23 % til sykehus 10 % øvrig inst og 2 % død

19 | Innskrevet fra

20 | Utskrevet til

21 17.03.20 10 | Datakvalitet og kostnadsberegning | 21 Kostnadsberegning 2010 • Datagrunnlag fra 4 sykestuer fra 2009 • Følger samme mal som tidligere år • Omforent kostnadsgrunnlag • Rapporteringsfrister overholdt • Kvalitetssikringsmøte i Alta 20. mai • Fokus fremover: • Normering av legetid pr pasient • Skille ut dyre legemidler til sykestuepasienter

22 17.03.20 10 | Datakvalitet og kostnadsberegning | 22 Resultater • Gjennomsnittskostnad pr sykestueseng drøyt 1,1 mill • Kostnadsvariasjonen blir stadig mindre mellom de ulike kommunene • Gjennomsnittstall indikerer • En gjennomsnittspris pr seng pr døgn ca 3000 kr

23 | Nytt i 2010 • Registrering av bidiagnoser • Etablering av personidentifiserbart sykestueregister – Norsk pasientregister følger opp • Påbegynne arbeidet med å evaluere modellen


Laste ned ppt "| Prosjekt sykestuefinansiering Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010- Alta."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google