Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strateginotat for Norges forskningsråd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strateginotat for Norges forskningsråd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strateginotat for Norges forskningsråd
Vilje til forskning Strateginotat for Norges forskningsråd

2 Utgangspunkt Opptrappingsplan Omstilling
Næringslivet satser lite på forskning Kvalitetsheving Bedre rammevilkår

3 Forskningsrådets oppgaver/mandat
Forskningspolitisk rådgiver Finansiør Møteplass/ nettverksbygger

4 Sentrale offentlige styrende dokumenter
St.meld. nr 39 (1998–99) Forskning ved et tidsskille St.meld. nr 27 (2000–01) Gjør din plikt – krev din rett. Kvalitetsreform for høyere utdanning NOU 2000:7 Ny giv for nyskaping (Hervik-utvalgets innstilling)

5 Forskningsrådets visjon: Forskning som drivende kraft
Forskning gir økt erkjennelse Forskning gir dypere innsikt i mennesket, natur, samfunn og teknologi

6 Forskningsrådets visjon: Forskning som drivende kraft
Forskning gir muligheter for: en mer bærekraftig utvikling et mer levende demokrati ny teknologi et mer konkurransedyktig næringsliv høyere kvalitet og effektivitet i offentlig forvaltning og tjenesteyting styrket evne til å mestre fremtidens utfordringer Forskning gir økt erkjennelse Forskning gir dypere innsikt i mennesket, natur, samfunn og teknologi

7 Forskningsrådets ambisjon (1)
Bidra til at Norge utvikles som en anerkjent forskningsnasjon der forskningsbasert erkjennelse er høyt verdsatt som en viktig del av kulturen Landet skal gi vesentlige bidrag til den internasjonale kulturutviklingen og være ledende innenfor marin forskning miljø- og klimaforskning petroleumsforskning

8 Forskningsrådets ambisjon (2)
Et FoU-intensivt næringsliv med høy verdiskaping som er ledende innenfor oppdrett er langt fremme når det gjelder IKT, bioteknologi og nanoteknologi En offentlig sektor som satser offensivt på bruk av FoU for å sikre demokrati, kultur, helse og innovasjon

9 Oppbygging av strategien
Innledning Mål og strategier Mål I Forskning av høy kvalitet Mål II Et godt forskningssystem Mål III Økt forskningsbasert verdiskaping og fornyelse Mål IV En fremtidsrettet forskningspolitikk Mål V Et offensivt Forskningsråd Langtidsbudsjett

10 Forskning av høy kvalitet
Mål I Forskning av høy kvalitet Behov for et kvalitetsløft i norsk forskning - både i forskningsinstitusjonene og i næringslivet Utfordringer... Strategi... Forskningsrådet vil...

11 Forskning av høy kvalitet
Mål I Forskning av høy kvalitet Resultatmål 1 Innen utløpet av 2010 Betydelig økt antall norske forskere på internasjonalt toppnivå sammenlignet med 2003 Indikatorer...

12 Forskning av høy kvalitet
Mål I Forskning av høy kvalitet Resultatmål 2 Innen utløpet av 2010 Etablert ledende, næringsrelevant FoU-kompetanse på områdene: oppdrett – bioteknologi – petroleum – materialteknologi – IKT og produktivitet/ markedsføring/logistikk/kompetanseledelse Indikatorer…

13 Forskning av høy kvalitet
Mål I Forskning av høy kvalitet Strategi Bedre rammebetingelser Konkurranse og åpenhet Økt samspill Tettere internasjonale bånd

14 Et godt forskningssystem
Mål II Et godt forskningssystem Behov for skarpere strategier, bedre ledelse og mer samarbeid i forskningssystemet Strukturen i forskningssystemet må tilpasses dagens utfordringer Tilstrekkelig rekruttering er en hovedoppgave Utfordringer... Strategi... Forskningsrådet vil…

15 Et godt forskningssystem
Mål II Et godt forskningssystem Resultatmål 3 Innen utløpet av 2010 Vesentlig styrket konkurranseevne i det norske forskningssystemet Indikatorer...

16 Et godt forskningssystem
Mål II Et godt forskningssystem Resultatmål 4 Innen utløpet av 2010 (i forhold til 2003) Økt antall ansatte under 40 år med 50 prosent Økt kvinneandel til over 40 prosent Økt årlige antall doktorgrader innenfor naturvitenskap og teknologi med 30 prosent Indikatorer...

17 Et godt forskningssystem
Mål II Et godt forskningssystem Strategi Mer samarbeid og mobilitet Løpende vurdering av strukturen og samarbeidet i forskningssystemet Gjøre forskeryrket tiltrekkende

18 Økt forskningsbasert verdiskaping og fornyelse
Mål III Økt forskningsbasert verdiskaping og fornyelse Styrke verdiskapingen i norsk næringsliv, fornye offentlig sektor, og sørge for en utvikling som er mer bærekraftig Forskning er en vesentlig forutsetning Et mer kunnskapsintensivt næringsliv, en mer effektiv offentlig forvaltning Bringe forskningens resultater ut i samfunnet Prioritere områder som har størst betydning og største muligheter Utfordringer... Strategi... Forskningsrådet vil...

19 Økt forskningsbasert verdiskaping og fornyelse
Mål III Økt forskningsbasert verdiskaping og fornyelse Resultatmål 5 Innen utløpet av 2010 Vesentlig styrket forskningsbasert verdiskaping i næringslivet og offentlig sektor Indikatorer...

20 Økt forskningsbasert verdiskaping og fornyelse
Mål III Økt forskningsbasert verdiskaping og fornyelse Resultatmål 6 Innen utløpet av 2010 Økt bidrag fra forskningens resultater i samfunnsdebatten i forhold til i dag Økt bruk av forskningens resultater i politikkutformingen i forhold til i dag Indikatorer...

21 Økt forskningsbasert verdiskaping og fornyelse
Mål III Økt forskningsbasert verdiskaping og fornyelse Strategi En god balanse mellom disiplinutvikling og bruk av kompetanse Videreutvikling av skatteincentivene og økte bevilgninger til næringslivsforskning Mer forskning som bedrer tjenesteproduksjonen i det offentlige Spre forskningsresultatene i samfunnet

22 En fremtidsrettet forskningspolitikk
Mål IV En fremtidsrettet forskningspolitikk En mer helhetlig forskningspolitikk En moderne innovasjonspolitikk En økning i forskningsinnsatsen Utfordringer... Strategi... Forskningsrådet vil...

23 En fremtidsrettet forskningspolitikk
Mål IV En fremtidsrettet forskningspolitikk Resultatmål 7 Innen utløpet av 2005 Økte årlige investeringer i FoU til gjennomsnittlig OECD-nivå Indikatorer...

24 En fremtidsrettet forskningspolitikk
Mål IV En fremtidsrettet forskningspolitikk Resultatmål 8 Innen 2005 Etablert en mer helhetlig forskningspolitikk og en moderne innovasjonspolitikk Indikatorer…

25 En fremtidsrettet forskningspolitikk
Mål IV En fremtidsrettet forskningspolitikk Strategi Større fokus på innovasjonspolitikken Et utvidet mandat for Utdannings- og forskningsdepartementet Økt internasjonalisering Forskning i takt med befolkningen

26 Et offensivt Forskningsråd
Mål V Et offensivt Forskningsråd Bedre service, større åpenhet, høyere kvalitet og større effektivitet Særlig prioritet: Styrke forskningspolitisk rådgivning og evne til å arbeide på tvers av fag- og sektorgrenser Kvalitetsløft i norsk forskning - både i forskningsinstitusjonene og i næringslivet Utfordringer... Strategi... Forskningsrådet vil...

27 Et offensivt Forskningsråd
Mål V Et offensivt Forskningsråd Resultatmål 9 Innen utløpet av 2006 Forskningsrådet profilert som en høyt respektert forskningspolitisk rådgiver Indikatorer...

28 Et offensivt Forskningsråd
Mål V Et offensivt Forskningsråd Resultatmål 10 Innen utløpet av 2004 Vesentlig forbedret samarbeid på tvers av fag-, sektor- og områdegrenser Indikatorer...

29 Et offensivt Forskningsråd
Mål V Et offensivt Forskningsråd Strategi En tydeligere aktør når det gjelder disiplinutviklingen og innovasjon Bedre rådgivning til departementene En mer åpen og brukervennlig organisasjon Større bevilgninger Lavere organisatoriske barrierer Store programmer

30 Langtidsbudsjettet: Vekstbehov
9 mrd kroner 2002-kroner

31 Fordeling av vekst 2002 - 2005 Forskningsrådet 2,5 mrd kroner
Næringslivet 4,5 mrd kroner UoH-sektoren 2 mrd kroner

32 Strategipunkter av særlig relevans for forskningsinstitusjonene (1)
Økt kvalitet framstår som den største utfordringen for hele forskningssystemet Forskningsrådet vil bidra til at universitetene får økte budsjetter i årene fremover Forskningsrådet vil gi støtte til arbeidet med å bedre forskernes arbeids- og lønnsvilkår

33 Strategipunkter av særlig relevans for forskningsinstitusjonene (2)
Forskningsrådet vil fortsatt ha et tungt engasjement når det gjelder disiplinutviklingen Sentre for fremragende forskning vil bli etablert Tiltak for å gi spesielt gode vilkår til de mest lovende unge forskere vil bli iverksatt

34 Strategipunkter av særlig relevans for forskningsinstitusjonene (3)
Det vil bli lagt opp til færre, men større bevilgninger for å fremme kvalitet og tverrfaglighet Samspillet og strukturen i forsknings-systemet vil bli gjennomgått Søknadsbehandlingen vil bli gjort enklere ved overgang til elektronisk saksbehandling

35 Strategipunkter av særlig relevans for forskningsinstitusjonene (4)
Søknadsbehandlingen vil bli mer åpen og det vil bli gitt bedre tilbakemelding ved avslag Det vil bli lagt økt vekt på bruk av evalueringer

36 Strategipunkter av særlig relevans for næringslivet (1)
Økt innovasjonstakt i næringslivet er en hovedutfordring for norsk økonomi Økt FoU-innsats er viktig for å få til innovasjon Skattereglene for næringslivets FoU i tråd med Hervikutvalgets innstilling

37 Strategipunkter av særlig relevans for næringslivet (2)
En betydelig økning i bevilgningene til forskning av særlig betydning for næringslivet Kompetansefelt vil bli etablert, der universitets-, institutt- og næringslivs-forskningen bli sett under ett og koplet sammen på en måte næringslivet trenger

38 Strategipunkter av særlig relevans for næringslivet (3)
Støtte til internasjonalt FoU-samarbeid og til utvikling av regionale nettverk som fremmer FoU-basert verdiskaping Bedre veiledningen ved søknadsbehandling og redusert søknadsbehandlingstid Kriteriene for tildeling vil bli åpnere og enklere

39 Strategipunkter av særlig relevans for næringslivet (4)
Forskningsrådet vil øke sin innsats når det gjelder innovasjonspolitikken generelt Samarbeidet med SND og Eksportrådet vil bli videreutviklet slik at næringslivet møter et godt koordinert virkemiddelapparat

40 Strategipunkter av særlig relevans for myndigheter og offentlig sektor (1)
Største utfordringer: Samordning av forsknings- og innovasjonspolitikken Økt innovasjonsevne Dette krever: Økt satsing på forskning Politisk vilje til å arbeide systematisk med å fremme innovasjon innenfor alle samfunnsområder

41 Strategipunkter – Myndigheter og offentlig sektor (2)
Stort forskningsprogram for fornyelse i offentlig sektor der prosjektene har potensial til å føre til konkrete forbedringer i løpet av 5-10 år UFD får en mer sentral koordinerende rolle i forskningspolitikken NHDs ansvar og myndighet når det gjelder innovasjonspolitikken blir klargjort og styrket

42 Strategipunkter – Myndigheter og offentlig sektor (3)
Styrke det faglige grunnlaget for innovasjonspolitikken Styrke arbeidet med å gi departementene forskningspolitiske råd Arbeide for mer langsiktige forsknings-bevilgninger og mindre øremerkinger Økte forskningsbudsjetter for å styrke kvalitet og effektivitet i flere sektorer, ikke minst helsevesenet

43 Perspektivene framover – utfordringer
Forskningen blir mer integrert i samfunnet Forskningen blir mer avhengig av omgivelsene Forskningsprosessene går stadig raskere Forskningen blir mer internasjonal

44 Perspektivene framover – norske utfordringer
Ubrukte forskningstalenter Den fremtidige verdiskapingen En bedre offentlig sektor Svakheter i forskningssystemet En fragmentert forskningspolitikk


Laste ned ppt "Strateginotat for Norges forskningsråd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google