Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge Innovasjon i vareproduserende industri - hvilken rolle skal forskningen spille? Eirik Normann,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge Innovasjon i vareproduserende industri - hvilken rolle skal forskningen spille? Eirik Normann,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge Innovasjon i vareproduserende industri - hvilken rolle skal forskningen spille? Eirik Normann, fung. Divisjonsdirektør Divisjon for innovasjon, Norges forskningsråd P2005- konferansen 2006

2 Innovasjon i vareproduserende industri - hvilken rolle skal forskningen spille? En mulig strategi …og en annen Min vurdering: Meeeget stor!

3 Forskning og ny teknologi hoved- drivkraft for økonomisk utvikling En stor del av produktivitetsveksten i Norge skyldes FoU utført i utlandet Kan ikke bare satse på en ren imitasjon av teknologi og produkter utviklet av andre Vi må ha rask tilgang til kunnskaps-fronten og evne til å utnytte kunnskap og teknologi Egne forskningsinvesteringer gir oss innpass og forutsetninger for å kunne utnytte kunnskapen

4 Norsk innovasjonsevne relativt lav gitt høyt inntektsnivå Kilde: EU Innovation Scoreboard, 2004

5 Norge investerer klart mindre i FoU enn våre naboland FoU-investeringene i Norge er for lave – spesielt i næringslivet Det er spesielt norsk næringsliv som investerer mindre i FoU

6 Forskningsmeldingen: 3%-målet krever betydelig vekst i næringslivet Offentlig Næringslivet Behovet for økning Realvekst i offentlige forskningsbevilgninger på ca 6,5 mrd. kroner Utfordring: 24,5 mrd i vekst i næringslivet % FoU/ BNP

7 Lokomotivbedrifter trapper ned FoU i Norge… Spesiell grunn til bekymring relatert til investeringer i ”FoU lokomotiver” Dagens direkte virkemidler treffer ikke godt nok Under 200 ansatte Over 200 ansatte Samlet Egenutført FoU – endring 2001-2002 Støttekilde avgjørende for iverksettelse av FoU-prosjekt i TBLs FoU-tunge bedrifter* Skatte FUNN IN NFR

8 Vi ser samme mønster i mange bransjer Omsetning fra produkter utviklet siste tre år Omsetningsvekst 1996-2000 Totalkapital- rentabilitet (2000) Kilde: Senter for verdiskaping - Det regionale maritime Norge / Effekter av forskning (2002)

9 Bedrifter som investerer betydelig i FoU forventer kraftigere vekst Kilde: Norges næringslivsundersøkelser, juni 2004

10 Forskning lønner seg! Avkastningen av forskningsinvesteringer, i % Kilde: Oppsummering av anslag i 10 amerikanske studier, Zvi Griliches (1995)

11 Samarbeid mellom ulike aktører Leverandører Kunder Innenfor konsernet Forskningsinstitutter Universiteter og høgskoler Konsulenter Laboratorier/FoU-foretak Konkurrenter Har sam- arbeidet Var sam- arbeidet viktig? Kilde: SSB, 2003

12 Evalueringen viser høy avkastning i den brukerstyrte prosjektporteføljen 0,7 mrd. investert over statsbudsjettet 1996-2001 er med å skape bedriftsøkonomisk netto nåverdi (1) på 5,0 milliarder i næringslivet Mrd kroner 0,74 1,62 2,36 Invest. NFR Invest. bedrift Total invest. Total NNV (1) Netto nåverdi er beregnet verdi av prosjektet i dag etter at alle investeringer er trukket fra. Kilde: Møreforskning Antall prosjekt 300 76 5,0

13 Bedriftene har utbytte av prosjektene ut over økonomiske resultater Økonomisk verdi beregnet Økonomisk verdi ikke beregnet Økonomisk resultat Teknologisk resultat Samarbeid/ nettverks- bygging Kompetanse- bygging Forklaringsgrad for prosjektsuksess, alle prosjekter 2000-2004 27% 26% 13% 34% 100% 5,0 mrd

14 Forskningens rolle for innovasjon i vareproduserende industri Forskning er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, forutsetning for  Nødvendig innovativ produktutvikling/produktfornyelse/ tjeneste-utvikling  Opprettholdelse av konkurransekraft  Gjennom bedret produktivitet  Lønnsomme produkter  Nødvendig omstillinger  Sikre bedriften nødvendig kompetanse  Bidrag til omsetningsvekst  Sikre en posisjon nær, eller i, fronten av teknologisk utvikling  Bidrag til kunnskapsintensive arbeidsplasser med høy lønnsevne  Grunnlag for rekruttering av kompetent personell  Grunnlag for utnyttelse av annen forskning  Grunnlag for å påvirke nye standarder

15 Forskningsrådet har tilbud til vareproduserende industri utover SkatteFUNN Brukerstyrt innovasjons arena (BIA) Tilbud til de mest krevende. Fokus på brukerstyrte prosjekter, BIA har ikke tematisk eller bransjemessige prioriteringer. Hovedfokus er innovasjon i tråd med bedriftenes strategier Høyt forskningsinnhold og stort potensial for verdiskaping Prosjektene typisk nokså store og gjennomføres av et konsortium (bedrifter + FoU- miljø) Sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI) SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

16 Utfordring til kompetansemiljøene og oppfordring til bedriftene Hvordan skal det satses i kompetansemiljøene for å videreutvikle det som er bygget opp gjennom P2005? Hvordan vil næringslivet ”høste” fra den kunnskapen som er bygget opp? Hvordan skal samspillet mellom næringsliv/akademia best ivaretas og styrkes?

17 Vinnere skaper vi! For innovativ vare- produserende industri med ambisjoner er det neppe mange gode alternativer enn å opprettholde høyt fokus på forskning. Forskning vil spille en økende rolle for og understøtte innovasjon i vareproduserende industri. Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge Innovasjon i vareproduserende industri - hvilken rolle skal forskningen spille? Eirik Normann,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google