Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geir Arnulf 17. februar 2010 Forskningsmeldingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geir Arnulf 17. februar 2010 Forskningsmeldingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Geir Arnulf 17. februar 2010 Forskningsmeldingen

2 2 Kunnskapsdepartementet Ut av vekstmålets skygge 3 prosentmålet ikke egnet som kortsiktig styringsinstrument i forskningspolitikken Opprettholdes som en langsiktig målestokk for forskningen Erstattes av forskningspolitiske målsetninger

3 3 Kunnskapsdepartementet OECD 2008: Det norske innovasjonssystemet fyller i hovedsak kravene til internasjonal ’best practice’. Gjennomgangen argumenterer for at økt innovasjonsevne krever økte investeringer i FoU, men legger også vekt på at norsk politikk må omsette disse behovene til konkrete, mobiliserende og troverdige mål.

4 4 Kunnskapsdepartementet Bedre helse og helsetjenester Velferd og forskningsbasert profesjonsutøvelse Kunnskapsbasert næringsliv i hele landet Et velfungerende forskningssystem Høy kvalitet i forskningen Effektiv utnyttelse av resultater og ressurser Internasjonalisering av forskningen Globale utfordringer Næringsrelevant forskning på strategiske områder Fra innsats til resultat og kvalitet

5 5 Kunnskapsdepartementet Mål: Norsk forskningspolitikk skal bidra til et velfungerende forskningssystem. Et velfungerende forskningssystem handler bl.a. om: –Kapasitet: finansiering (omfang), forskerårsverk, rekruttering. –Offentlig finansiering (innretning), organisering og styring. Et velfungerende forskningssystem I

6 6 Kunnskapsdepartementet Tydelige mål i forskningspolitikken. Mer systematisk oppfølging av ressurser og resultater. Analyser av status for måloppnåelse og vurderinger knyttet til om målene er fornuftige, om innsatsen er rimelig og om virkemidlene er godt utformet og effektive. Bredt sett av indikatorer og metoder (krevende). Kunnskapsbasert, konstruktiv dialog. EKSPERTUTVALGET. Et velfungerende forskningssystem II

7 7 Kunnskapsdepartementet Rekruttering og forskerutdanning: Videreføre innsatsen for å få flere avlagte doktorgrader med vekt på MNT-fag og medisin. Kvaliteten i doktorgradsutdanningen må sikres og andelen som avlegger doktorgrad innen seks år etter påbegynt utdanning forutsettes å øke i alle fag (tallfesting – sterkest ’gap’ hum/sam). Et velfungerende forskningssystem III

8 8 Kunnskapsdepartementet Avlagte doktorgrader per mill innb. i Norden

9 9 Kunnskapsdepartementet Mål: Norsk forskningspolitikk skal bidra til høy kvalitet i forskningen. –Det er et mål at norsk forskning skal skåre høyt i internasjonale sammenligninger av bibliometriske indikatorer for publisering og sitering. –Det er et mål at andelen publikasjonspoeng på nivå 2 opprettholdes i årene som kommer. –Det er et mål at norsk forskning har hatt framgang (dokumentert gjennom Forskningsrådets fagevalueringer ’generasjon 2’). –Det er et mål at norsk forskning skal ha høyere uttelling i det europeiske grunnforskningsrådets utlysninger. –Andelen kvinner i høyere vitenskapelige stillinger, særlig innen MNT-fagene skal øke. Høy kvalitet i forskningen I

10 10 Kunnskapsdepartementet Utstyr og infrastruktur som forutsetning for kvalitet –Opprustning og ny finansieringsmekanisme (fondet) –Klarere prioriteringer og tydeligere ansvar –Effektiv bruk (fra investering til drift) –Styrke kunnskapsgrunnlaget Høy kvalitet i forskningen II

11 11 Kunnskapsdepartementet ”Grunnforskningens vilkår”: Sterk vekst i offentlige bevilgninger vs opplevd forverring –Grunnbudsjett – ekstern finansiering –Lønn – drift –Bredde og spiss: balanse mellom sentersatsinger og enkeltforskeres vilkår –Tid til forskning Handlingsromgruppens rapport 25.2. Høy kvalitet i forskningen III

12 12 Kunnskapsdepartementet Mål: Norsk forskning skal bidra til høy grad av internasjonalisering av forskningen. –Det er et mål at andelen norske artikler med internasjonalt samforfatterskap fortsatt skal øke. –Prioriterer samarbeid med EU, Nord- Amerika, store asiatiske land ++ –Det er et mål at utenlandsk finansiering av norsk forskning fortsatt skal øke. Internasjonalisering av forskningen I

13 13 Kunnskapsdepartementet Deltakelsen i EUs rammeprogram og utviklingen av Det europeiske forskningsområdet (ERA) er en hovedprioritering for internasjonaliseringen av norsk forskning. Det skal utvikles nasjonale mål og strategier for norsk deltakelse – og virkemidler og insentiver som fremmer økt deltagelse og utbytte. Internasjonalisering av forskningen II

14 14 Kunnskapsdepartementet Mål: Norsk forskning(spolitikk) skal bidra til effektiv utnyttelse av forskningsresultatene og forskningsressursene. –Det må være en god sammenheng mellom de ressursene som tilføres forskningen og de resultatene som kommer ut av den. –Forskningsresultatene må tilgjengeliggjøres og forskningsressursene må forvaltes effektivt. –Gjennom publisering, kommersialisering og annen samfunnskontakt skal forskningsresultatene bidra til verdiskaping, løse konkrete samfunnsutfordringer, utvikle nye produkter og videreutvikle forskningen og den forskningsbaserte undervisningen. Effektiv utnyttelse av resultater og ressurser I

15 15 Kunnskapsdepartementet Målformuleringer: norske vitenskapelige artikler skal siteres på høyde med andre nordiske land og godt over verdensgjennomsnittet. øke åpent tilgjengelige vitenskaplige artikler. økt tilgjengelighet til forskningsdata. kommersialisering fra norske universiteter og høgskoler, helseforetak og forsknings- institutter minst skal være på nivå med sammenliknbare land. utvikle mer robuste indikatorer på området. Effektiv utnyttelse av resultater og ressurser II

16 16 Kunnskapsdepartementet Mål: Norsk forskningspolitikk skal bidra til et kunnskapsbasert næringsliv i hele landet. Kunnskapsbasert næringsliv i hele landet I

17 17 Kunnskapsdepartementet Næringslivets forskningsinnsats kan bl.a. måles langs følgende dimensjoner: –Samlede forskningsinvesteringer i næringslivet. –Andel foretak med forskningsaktiviteter innenfor ulike næringer og foretaksstørrelser over tid. –Indikatorer som måler samarbeid mellom ulike aktører og etablering av immaterielle verdier. –Indikatorer som viser at foretak øker sin strategiske bruk av forskning gjennom mindre variasjon i årlig innsats og gjennom produkters og prosessers livssyklus. Det skal arbeides videre med å utvikle indikatorer og analyser som forbedrer vår forståelse … Kunnskapsbasert næringsliv i hele landet II


Laste ned ppt "Geir Arnulf 17. februar 2010 Forskningsmeldingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google