Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 1 Susanne Nordbakke (TØI) Lisa Hansson (VTI) Bilens rolle for bevegelseshemmedes mobilitet og velferd. Muligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 1 Susanne Nordbakke (TØI) Lisa Hansson (VTI) Bilens rolle for bevegelseshemmedes mobilitet og velferd. Muligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 1 Susanne Nordbakke (TØI) Lisa Hansson (VTI) Bilens rolle for bevegelseshemmedes mobilitet og velferd. Muligheter og barrierer. Presentasjon på Biseks sluttkonferanse, 2. des. 2009, Stockholm.

2 Bakgrunn  Litteraturstudie finansiert av BISEK: Få studier som omhandler bilens rolle for ”yngre” funksjonshemmedes mobilitet (Nordbakke 2006)  Noen studier av funksjonshemmedes bruk av kollektivtransport  En del studier om problemer med å bevege seg utendørs og med å bruke kollektivtransport.  De fleste studier behandler eldre og funksjonshemmedes under ett.  Behov for studier av reisevaner og bilbruk blant funksjonshemmede i yrkesaktiv alder 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 2

3 Problemstillinger  Er det en sammenheng mellom bevegelseseshemmeds bilbruk, mobilitet og velferd?  Objektivt mål: Deltakelse på ulike velferdsareaner (faktiske og tilfredshet med reiser/reiser som ikke blir gjort)  Subjektivt mål: Opplevelse/vurdering av bilens betydning for tilværelsen:  Sammenlikne de med og uten mulighet til å kjøre bil  Sammenlikne med fordeler/ulemper ved andre transportformer  Kan vi identifisere ulike barrierer for bilbruk blant bevegelseshemmede? 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 3

4 Metode 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 4 Enquet/spørreundersøkelse Fokusgruppeintervjuer Muligheter (mobilitet og velferd) Studie av forskrifter Barrierer (psykologiske, kulturelle, byråkratiske, politiske?) Grunnlag for utforming av tiltak: Hvilke og for hvem?

5 Fokusgruppeintervjuene - velferd Bilens betydning for mobilitet:  En viktig forutsetning for å delta på ulike arenaer som gir velferd (sosiale og økonomiske) Kvaliteter ved bilen (i seg selv) utover mobilitet/transport  Kjører selv – uavhengighet (frihet fra)  Kjører selv – kontroll over tilværelsen (frihet til og trygghet)  Kjøre selv – opphevelse av stigma som funksjonshemmet  Kjøre bil – glede i seg selv Viktige elementer for selvfølelse og livskvalitet 04.07.2014 Side 5 © Transportøkonomisk institutt

6 Färdtjänst – ulemper 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 6 Gjelder uavhengig av førerkort/ikke førerkort og hvor mye man kjører bil

7 Färdtjänst – fordeler 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 7 De som sjelden eller aldri kjører bil selv, er generelt mer positive til Färdtjänst enn de som kjører mye bil selv

8 Bruk av en gitt transportform minst én gang i uka (%) 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 8 Personer med førerkort: • 59 prosent daglig bil som fører • 6 prosent daglig färdtjänst • 10 prosent daglig bil som passasjer Personer uten førerkort: • 18 prosent daglig färdstjänst • 18 prosent daglig passasjer i bil

9 Bilens betydning – faktiske reiser  Betydningen av bil som fører for deltakelse i arbeid gjelder også når man kontrollerer for andre bakenforliggende faktorer 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 9

10 Bilens betydning – tilfredshet med reiser  Spesielt typiske fritidsreiser som ikke blir dekket  Har ikke et klart ”formål” – vanskeligere å få dekket igjennom färdtjänst  Bil som fører har også betydning når kontrollerer for andre faktorer 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 10

11 Barrierer for bilbruk - intervjustudien  Økonomi – den viktigste faktoren?  Informasjon  Mest informasjon gjennom venner/bekjente og organisasjoner  Ikke sentralisert hvor man kan søke  Bevegelseshemmede siden fødsel/tidlig barndom besitter størst kunnskap  Akutt bevegelseshemmede får mer informasjon enn de som har fått en snikende bevegelseshemming gjennom sykdom  Orker ikke den byråkratiske prosessen  Usikkerhet i forhold til hvordan sykdommen utvikler seg  For mange har fått p-tillatelse/for få p-plasser (også falske p-tillatelser i omløp) 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 11

12 Barrierer for bilbruk - enqueten 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 12 Årsaker til at man ikke har bilAndel (%) Vet ikke hvor jeg skal få informasjon om støtte til bil/spesialtilpasset bil36 Annet33 Jeg/vi har fått avslag om støtte til bil/spesialtilpasset bil30 Det er for dyrt å kjøpe25 Det er for få parkeringsmuligheter der jeg har behov for det23 Det er for dyrt å bruke bil7 Jeg har ikke førerkort/ingen i husholdningen har førerkort5 Søkeprosessen til støtte til bil/spesialtilpasset bil er for komplisert og/eller for lang.4 Jeg/vi har ikke behov for bil. Mine/våre transportbehov blir dekket på annen måte.1 Tabell X. Oversikt over den eller de viktigste årsakene til at husholdet ikke har bil. Flere kryss mulig. Kun de som ikke har tilgang til bil i husholdet og som har svart på spørsmålet. N=151.

13 Barrierer for bilbruk (egen studie av forskrifter for bidrag og støtte)  Byråkratiske:  En søknad – flere aktører  Tidsforskjeller i lengden på støtte  Forutsetter at man vet hvordan livet ser ut om 9 år (støtte til bil)  Politisk – personen skal være samfunnsnyttig  Må være i yrkesaktiv alder, dvs. under 65 år  Hvis ikke er i arbeid, skole eller rehabilitering – støtte fram til man er 50 år  Bare støtte hvis studier varer i 6 mnd eller mer  Bare støtte til lavinntektsgrupper, under 160 000  Politisk – tak for hvor mye som kan deles ut hvert år 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 13

14 Transportmidler man skulle brukt mer av  ”Oftere bil som passasjer”:  70 prosent av de uten førerkort  42 prosent av de med førerkort  Ellers likt mellom de med og uten førerkort 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 14

15 Konklusjoner  Bilen (privatbil og Färdtjänst) er viktig for deltakelse på ulike velferdsareaner.  Tilgang til bil og førerkort/kjøre selv er av betydning for deltakelse i arbeidslivet, men har spesiell betydning for hvor tilfreds man er med deltakelse på ulike fritidsaktiviteter  Privatbilen har kvaliteter i seg selv (utover det å komme seg fram) som også bidrar til økt livskvalitet, spesielt som fører.  Färdstjänst, et viktig supplement for de som kjører bil selv 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 15

16 Konklusjoner (fortsetter)  De det er aktuelt for, ønsker å kjøre mer - barrierer for at disse kan gjøre det.  De som ikke kan kjøre selv ønsker å sitte på mer i privatbil – barrierer for at de kan gjøre det.  Også barrierer for mer bruk av färdtjänst – tross ønske både blant de med og uten førekort  Spesielt stort ønske om å kunne bruke mer kollektivtransport. En del av de samme ”frihetene” som privatbilen innehar (sammenliknet med Färdtjänst)  Generelt ønske om å kunne bruke alle transportmidler mer og velge etter behov. 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 16

17 Bil og velferd (de som kjører)  ”Bilen – den er mine ben” (ung mann, fødsel, kjører bil)  ”Min største frykt er å ikke kunne sette seg inn i bilen!” (eldre mann, voksen, kjører bil)  Spørsmål: Livet uten bil? ”Man ville mistet sin frihet og trygghet. Den må alltid være ved min side” (eldre kvinne, voksen, kjører bil) 04.07.2014 Side 17 © Transportøkonomisk institutt

18 Takk for oppmerksomheten! 04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 18


Laste ned ppt "04.07.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 1 Susanne Nordbakke (TØI) Lisa Hansson (VTI) Bilens rolle for bevegelseshemmedes mobilitet og velferd. Muligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google