Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Magne Hustavenes, sjef for helsefag Lovisenberg Diakonale Sykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Magne Hustavenes, sjef for helsefag Lovisenberg Diakonale Sykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgaveglidning og Kompetanseheving - Erfaringer fra Lovisenberg Diakonale Sykehus
Magne Hustavenes, sjef for helsefag Lovisenberg Diakonale Sykehus NSF tillitsvalgtkonferanse 14. juni 2012

2 Lærebog i sygepleie, Rikke Nissen

3 Lovisenberg Diakonale Sykehus
Eid av 2 Diakonissehuset Lovisenberg og Diakonova Non-profitbasert aksjeselskap Forutsigbare oppgaver gjennom avtale med Helse Sør-Øst Indremedisin, psykiatri og elektiv kirurgi Kr 1.3 mrd i omsetning Ca ansatte 3

4 Stolt sykepleiehistorie
Cathinka Guldberg Rikke Nissen

5 Verdier som preger sykehuset
Kvalitet omfatter faglig dyktighet, kreativitet, pionérånd og tverrfaglighet for å gi god og likeverdig behandling og omsorg. Nestekjærlighet skal styre våre handlinger. Vi skal møte pasienter, pårørende og kolleger med vennlighet og respekt, tjenestevilje og høflighet.

6 Hva er oppgaveglidning på LDS?
Ikke noe nytt Det skjer en konstant vurdering av behov, ressurser og kompetanse på alle nivå Hva er da nytt? En sentral satsing på problemstillingen Bevisstgjøring Støtte til lokal uvikling Overordnet oversikt i organisasjonen Erfaringsutveksling utover klinikker/enheter/avd , , side 6

7 Målet med oppaveglidning?
Bedre ressursutnyttelse Bedre og mer effektiv pasientbehandling Gi nye utfordringer for ansatte Utvikle bedre rammer for arbeid Å ha noe å strekke seg etter Skape økt trivsel på jobb Arbeid som noen oppfatter som rutine, kan en annen gruppe se som utfordrende , , side 7

8 Hva jobbglidning IKKE er?
Ingen snikinnføring av nye profesjoner Ikke sentralisering av makt Ikke overkjøring av linjefunksjonen , , side 8

9 Kompetanseutvikling Både et mål og et middel Mål: Økt pasientsikkerhet
Bedre kvalitet Motivasjon for arbeid Kommunisere kompetanse til andre Middel: Ny kunnskap – nye oppgaver Se nye muligheter , , side 9

10 Norge - fremover Antall eldre øker
I 2030 nesten dobbelt så mange over 80 år som i 2005 En tredobling av antall 90-åringer fra 2010 til 2050 Sammensatte lidelser – Innlagte over 75 har i gjennomsnitt 3 diagnoser , 25 % har 6 diagnoser eller flere Personalknapphet Stor mangel på sykepleiere (28 200) og helsefagarbeidere (56 800) (SSB, 2012) 4,8 yrkesaktive pr pensjonist i 2010 – prognosen er 2,5 i 2050 1 av 3 må velge utdanning innen helse i 2025, om vi skal møte behovet Forventningene til helsevesenet øker Kilder: Omsorgsplan SSB 2009/09 Arbeidsmarkedsrapport , , side 10

11 Drivere ved LDS Løse praktiske utfordringer
Pasientens tilbud skal ha tilsvarende eller bedre kvalitet Lokale løsninger på lokale utfordringer

12 Vi stiller oss følgene spørsmål:
Jobber jeg optimalt? Jobber vi optimalt? Får pasienten best mulig utredning og behandling? Er organisasjonen til hinder eller hjelp?

13

14 Atrieflimmerpoliklinikk
Bakgrunn: Uklar organisering av utredning Lange ventelister Mange telefonhenvendelser fra pasienter Lang tid før pasienter kommer til elektrokonvertering; mange behandlere involvert Mål: Hvordan få til bedre pasientflyt, pasienttilfredshet og bedre kvalitet?

15 Atrieflimmerpol forts.
Utviklet enhetlig utrednings- og behandlingsløp Sykepleier har et større ansvar for: å organisere pasientflyt telefonhenvendelser Symptomvurdering og medikamenter Tett samarbeid med kardiolog

16 Hvorfor fungerer det? Felles oppfatning av ufordringen
Felles mål for behandling på poliklinikken Baseres på tillit og samarbeid Opplæring, undervisning og veiledning Opplevd bedre ressursutnyttelse fra kardiolog og sykepleier

17 Artrieflimmerpol. forts
Erfaringer så langt: Kortere ventetid Bedre behandlingsflyt Raskere til elektrokonvertering Tett oppfølging, informasjon og veiledning fra sykepleierne Fornøyde: Pasienter Sykepleiere Kardiologer LMS kurs med tverrfaglig informasjon og undervisning, samt mulighet for å møte andre i samme situasjon

18 Sykepleien 7/2012

19 Skopisykepleier Bakgrunn: Ventelister til gastro, endo og coloskopier
Screening for tarmkreft Samarbeid med AHUS og Helsedirektoratet Egen diplomutdanning i Stockholm

20 Skopi forst. Erfaringer fra Sverige
Fordrer dedikerte gastroenterologer i starten Fordrer tett opplæring og oppfølging Resultat: Sykepleierne gjorde flere skopier enn legene Opplæringsprotokoll ble innført for LIS-legene Pasientene var mer tilfredse Sykepleier fikk opplærlingsansvar for nye leger

21 Skopi forts. Seminar høsten 2012
Fokus på erfaringene fra Stockholm Belyse fordeler og utfordringer Debatt Vurderer å rekruttere 1 eller 2 sykepleiere fra høsten, som kan begynne utdanningen høsten 2013

22 Andre satsninger Postoperative kontroller ved fysioterapeut
Kompetansehevingsprogram for portørtjenesten Kompetansehevingsprogram for kontoransatte Helsefagarbeiderlærlinger fra høsten 2012 Fagskoleutdanning i kreftomsorg Simuleringssenter , , side 22

23 Videre Forvalte de satsningene vi har startet
Stimulere og hjelpe nye ideer Nurse Practitioner Søke kunnskap om andres erfaringer Presentere våre erfaringer Samarbeid med eksterne aktører som NSF

24 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Magne Hustavenes, sjef for helsefag Lovisenberg Diakonale Sykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google