Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISO-sertifisering av Dagkirurgisk enhet - etablering og praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISO-sertifisering av Dagkirurgisk enhet - etablering og praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 ISO-sertifisering av Dagkirurgisk enhet - etablering og praksis
NORDAF, , Sidsel Tuft

2 Bakgrunn for ISO-sertifisering
Kvalitetsstrategien til Helse Øst 2005 – ”Helse Øst skal sørge for og bidra til at det etableres et helhetlig kvalitetssystem i tråd med ISO-standarden i hele eller deler av virksomheten” Standarden NS-EN ISO 9001:2000 – System for kvalitetsstyring er et ledelsessystem som veileder og styrer en organisasjon i forbindelse med kvalitet. ISO-standard 9001 er et virkemiddel til å sette internkontrollen (1994) i system. To avdelinger ved Aker Universitetssykehus skulle sertifiseres innen 2006. Dagkirurgisk enhet, Operasjonsavdelingen, Kirurgisk klinikk skulle være en av disse. Enheten opererer ca 2500 pasienter pr år innenfor disiplinene karkirurgi, ortopedi, urologi og gastrokirurgi. NORDAF, , Sidsel Tuft

3 NORDAF, , Sidsel Tuft

4 Arbeidet frem mot sertifisering
Arbeidsgruppe; tverrfaglig sammensatt gruppe: Prosjektleder, Driftsteam for enheten ( avdelingsoverleger i kirurgi og anestesi, sykepleieledere for operasjon og –anestesi) Oversykepleier med ansvar for fag - forskning - og utdanning, totalt 6 personer. Kartlegging av hva som fantes av prosedyrer, rutiner og dokumenter på alle områder og nivåer. Dette måtte vurderes opp mot hva standarden krever. I praksis brukes Elektronisk Kvalitetshåndbok med 23 emneområder som verktøy. NORDAF, , Sidsel Tuft

5 Kvalitetsmål for Dagkirurgisk enhet
Pasienttilfredshet: Mer enn 90 % av pasientene skal være fornøyd. Oppringningssamtale første postoperative dag registreres i SPSS og rapporteres. Ventetid fra gitt oppmøtetid til inn på operasjon bør ikke overskride 90 minutter. Registreres manuelt hver mnd. og rapporteres. Mindre enn 5% strykninger av totalt antall planlagte operasjonspasienter. Registreres hver mnd. manuelt ut i fra operasjonsprogram og rapporteres til driftsteam. HMS – sykefravær skal være mindre enn 6,5% NORDAF, , Sidsel Tuft

6 Resultatene er god praksis med trygge og fornøyde medarbeidere.
Etterlever ISO-standarden i praksis ved å følge prosedyrer og rutiner i kvalitetssystemet. Personalet har større kunnskap og eierforhold til systemene, samt større åpenhet til forbedringsarbeid, noe som fremkommer i medarbeiderundersøkelsen. Pasienten møter forutsigbarhet, kompetent personell og blir godt ivaretatt. Den gode praksisen gjør en forskjell både for pasient og personalet. Det er orden i eget hus…. NORDAF, , Sidsel Tuft

7 NORDAF, , Sidsel Tuft

8 Litteratur Norges Standardiseringsforbund, Norsk Standard NS – EN ISO 9001:2000, Oslo Arntzen E., Mikkelsen B: Internkontroll, sertifisering og akkreditering, Tidsskrift. Norsk Lægeforening 2005; 6 Standard Norge og Pronorm. System for kvalitetsstyring i helsetjenesten. Veiledning for bruk av NS – EN ISO 9001:2000. Pronorm 2007 Sosial – og helsedirektoratet (2004). Hvordan holde orden i eget hus. Internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Veileder. Oslo. NORDAF, , Sidsel Tuft


Laste ned ppt "ISO-sertifisering av Dagkirurgisk enhet - etablering og praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google