Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERKOMMUNAL ARBEIDSGIVERKONTROLLEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERKOMMUNAL ARBEIDSGIVERKONTROLLEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERKOMMUNAL ARBEIDSGIVERKONTROLLEN
KURS 2007 INTERKOMMUNAL ARBEIDSGIVERKONTROLLEN Ønske velkommen Presentasjon Utlendiger i Norge

2 TEMA Utenlandske arbeidstakere i Norge Arbeidsgivers plikter
Forhold til utenlandske selskap Tema som vi skal gå nærmere innpå. Med hovedvekt på utenlandske arbeidstakere og hvordan arbeidsgiver må forholde seg. Husk alle virksomheter fra utland som tar oppdrag i Norge skal registrere seg i enhetsregisteret. Utlendiger i Norge

3 REGELVERKET Skatteloven Skattebetalingsloven Skatteavtaler
Forskuddtrekk § 5 Bestemmelser i nordisk trekkavtale Henvisning : Vi skal komme nærmere inn på . Ligger ved for at dere skal kunne gå tilbake for å se hva vi henviser til. Nordisk trekkavtale = Avtale mellom Norge, Sverige , Danmark, Finland, Færøyene og Island som regulerer i hvilket land arbeidsgiveren plikter å innbetale forskuddstrekk når en arbeidstaker som er bosatt i en nordisk stat, utfører arbeid i en annen nordisk stat eller på denne stats kontinentalsokkel. Adgangen til å kreve gjennomført forskuddstrekk er søkt lagt til den stat som mest sannsynlig vil kunne skattlegge inntekten etter skatteavtalen. Trekkavtalen inneholder også bestemmelser om overføring av forskuddstrekk fra en stat til en annen stat når sistnevnte stat tilkommer beskatningsretten. Utlendiger i Norge

4 REGELVERKET Ligningsloven Folketrygdloven Rapporteringsplikt § 6-10
Innberetningsplikt § 6-2 Folketrygdloven Arbeidsgiveravgiften | 23-2 Fritak for arbeidsgiveravgift EØS- avtalens trygdeforordninger Sosialtrygdavtaler, sosialkonvensjoner Kun reglene i forhold til norske myndigheter som vi berører. Vær klar over at norske arbeidsgivere også kan få plikter ovenfor myndighetene i bostedslandet ( eks arbeidsgiveravgift og annet ) Utlendiger i Norge

5 Oversikt Arbeid- oppholdstillatelser Skatteplikt ved arbeid i Norge
Arbeidsgiverplikt Trekkplikt Innberetningsplikt Avgiftsplikt Dekning av merutgifter trekkplikt Skatte-plikt. Dekning.av … Viser underliggende emner som vil omtales. Innbe-retting Utlendiger i Norge

6 Definisjoner Norsk arbeidsgiver Utenlandsk arbeidsgiver
1 Driver varig næring her Arbeidsgiver som skattemessig hjemmehører i Norge 2 Arbeidsgiver som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge Dette er ikke NUF. Dette er selskap som har kontorsted og vanlig drift i utlandet. Utlendiger i Norge

7 Definisjoner Innleid arbeidstaker
En arbeidstaker som stilles til disposisjon for å utføre arbeid i en annens virksomhet og hvor utleieren ikke har ansvar for og ikke bærer risiko for arbeidsresultatet. Oppdragsgiveren / innleier har den overordnede ledelsen, instruksjonsmyndighet og bærer risiko for resultatet. Dette er vanlige arbeidstakere som er ansatt i en virksomhet og blir leiet ut til en annen. Innleieren har da normalt ikke ansvaret for utbetaling av lønn med de plikter som derav følger.( vil være solidaransvar ). Utlendiger i Norge

8 Formaliteter Arbeid- oppholdstillatelse.
Dokument som gir rett til å arbeide i Norge for utenlandske stasborgere. Søkes ved politiet i oppholdskommunen eller ved nærmeste norske utenriksstasjon i hjemlandet. Kriterier for å få oppholdstillatelse med rett til arbeid. Foreligge arbeidskontrakt eller konkret tilbud om arbeid i Norge. Heter egentlig oppholdstillatelse med rett til arbeid. Arbeidstillatelse Kan søkes fra den Norske ambassade i hjemlandet, men en kan også søke fra Norge. Problemet da blir at personer arbeider før arbeidstillatelsen er godkjent: Personer fra EØS land kan arbeide 3 mnd før arbeidstillatelse. Skattekort i Norge utstedes kun når gyldig arbeidstillatelse fremlegges.!! Før dette har de heller ikke D-Nummer. Kriterier: Hovedprinsipp – fulltidsstilling. Kan være stilling hos flere arbeidsgivere som til sammen gir hel stillingstid. Da arbeidstillatelse og skattekort kan komme sent og trekkplikta pålegges fra første dag skal 50% trekkes. Når dette er utført kan det korrigeres i samme inntektsår etter foreskrift av 23.des nr 9835. Utlendiger i Norge

9 Nordiske Land Statsborgere fri bosetting og arbeide i Norge.
Spesielt for nordiske land : kan fritt bosette seg og arbeide der en vil. Plikt til å melde flytting. Ingen særskilte tillatelser må innhentes. Må melde flytting For å bli registret i folkeregisteret må man oppholde seg minst i 6 måneder. Utlendiger i Norge

10 EU/ EØS – Land ( ikke Norden)
Kan oppholde seg inntil 3 måneder før det søkes om tillatelse. Kan altså begynne å arbeide med engang og jobbe inntil 3 måneder før tillatelse søkes. EU / EØS borgerer som ikke arbeider i Norge kan oppholde seg i Norge i inntil 6 måneder uten oppholdstillatelse dersom de er arbeidssøkende. Arbeidssøkende – må være registrert ved NAV Som nevnt på utlandsk arbeidskraft deles inn i tre grupper. Fra Norden trenger de bare skattekort da med D- nummer første tiden. Utlendinger fra EØS land kan arbeide være her i tre måneder før oppholdstillatelse med arbeidsrett. og kan søke skattekort med D_nummer når de kommer. OBS: OBSHusk trekkplikta er der fra første dag. Fra andre land må de ha arbeids og oppholdstillatelse før de kan få skattekort og derav begynne å arbeide. Utlendiger i Norge

11 EU/ EØS – Land Utenlandsk borgere i arbeide i Norge som pendler minst en gang i uka trenger ikke oppholdstillatelse med rett til arbeid selv om arbeidsperioden overstiger 3 måneder. Utenlandske borgere på sokkel kan pendle sjeldnere ( turnus). Sokkelarbeid – kan følge turnus opplegg ( reise hjem i fri perioder ) og trenger ikke da oppholds tillatelse med rett til arbeid. Utlendiger i Norge

12 Eksempel 1 EU/ EØS borger jobber i Norge dager pr måned, reiser ikke ut av landet  må da søke oppholdstillatelse etter 3 måneder. Utlendiger i Norge

13 Eksempel 2 EU/ EØS borger oppholder seg i Norge uten å være i arbeid, i 3 måneder eventuelt 6 måneder som registrert arbeidssøker. Krav om at man reiser fra Norge etter 3 / (6) måneder. Men ikke noe krav om hvor lenge man skal være ute av Norge. Kan deretter ha nye 3 (6 ) måneder i opphold uten å ha søkt oppholdstillatelse med rett til arbeid. Opphold (3/ (6) mnd her – man er da ikke i arbeide. Man kan reise inn igjen til Norge når man vil og oppholde seg. Utlendiger i Norge

14 Unntak – overgangsordning fra 01.05.2004
For borgere fra åtte EU- land Estland,Latvia,Litauen,Polen,Slovakia, Slovenia,Tsjekkia og Ungarn. Romania og Bulgaria ble medlemmer fra Disse MÅ ha oppholdstillatelse med rett til å ta arbeid før de kan begynne å arbeide. Gjelder ikke personer som har hatt lovlig opphold i Norge de siste 12 måneder før overgangsordningen trådte i kraft. Gjelder til fra Over samme overgangsordninger inntil videre. Overgangsreglene regulerer adgangen til å ta arbeid i Norge. Gjelder bare personer som på egenhånd søker arbeid i Norge. Søke på ordinær vis som tidligere nevnt Gjelder IKKE : personer som er ansatt hos utenlandske firmaer (innleide må allikevel ha oppholdstill. etter 3 månder dersom de ikke pendler ukentlig ) næringsdrivende studenter Utlendiger i Norge

15 Søknad om oppholdstillatelse med rett til arbeid
Hos politi Utenriksstasjoner i hjemlandet Søknadsskjema med bilde Ansettelsesbevis eller arbeidsavtale Skjema ” Ansettelsesbevis for EØS/ EFTA – Borgere ”( underskrevet) Vise pass Det må foreligge konkret tilbud om stilling , 100 % (Kan være flere arbeidsgiver for å fylle 100%) Lønns og arbeidsvilkår som for nordmenn. Arbeidsgiver kan hjelpe med å søke, Dersom arbeidsgiver søker på vegne av arbeidstaker skal det vedlegges fullmakt. Utlendiger i Norge

16 Utenfor EU/EØS Må ha oppoppholdstillatelse med rett til arbeid.
Må ha oppholdstillatelse med rett til arbeid FØR de kan begynne å arbeide !! Alle nødvendige papir være ordnet på forhand! Alle som har fått opphold/ arb. tillatelse skal i utgangspunkt selv kunne dokumenter sin status. EØS- borgere får tilsendt EØS- kort og kopi av vedtaket. De som kommer under overgangsreglene får ikke EØS kort , men kun kopi av vedtaket. Alle som har begrenset adgang til arbeid , eksempel studenter,au pair, barn under 18 år har tillatelsen med begrensingene anmerket i passet samt kopi av selve vedtaket. De som ikke kan dokumentere sin tillatels ->der oppfordres det til å kontakte servicetelefon hos politiet. Opplysninger om tillatelser finnes og på deres nettside: Utlendiger i Norge

17 SKATTEPLIKTEN Skatteloven av 26.03.1999 nr 14.
regulerer skatteplikten til Norge Skatteplikt hjemles i skatteloven. For en som er arbeidsgiver og/eller innleier/oppdragsgiver er det VIKTIG å vite om arbeidstaker er fullt eller begrenset skatteplikt til Norge ved arbeid i Norge. Viktig grunnet : – skattetrekkansvar - Solidaransvar Utlendiger i Norge

18 Skattelovens bestemmelser
Full skatteplikt som bosatt Sktl § 2-1 ledd 1 og 2 Begrenset skatteplikt Sktl § 2-3 ledd 1 bokstav d. Arbeidsinnleie Sktl § 2-3 ledd 2. Styregodtgjørelse Sktl. § 2-3, ledd 1 bokstav e. Inntekt fra sokkel ( petroleumsloven §, jf §2) Lovens bestemmelser ved utført arbeid i Norge eller på norsk sokkel Petroleumsloven §1 Skatt fra 1 dag. ( begrenset til lønnsinntekter fra herværende kilder i tjeneste forhold). Loven sier i korte trekk at personer som kommer inn i riket er skattepliktig etter opphold i Norge mer enn 183 dager i løpet av en hvilken som helst 12 mnd. periode. Opphold i Norge mer enn 270 dager i løpet av hvilken som helst 36 mnd. periode. Som tidligere sagt så inntrer trekkplikten med det samme en person begynner å arbeide. Det betyr i korte trekk at skattekortet egentlig ikke betyr at personen er skattepliktig. Utlendiger i Norge

19 Skattemessig bosatt Skatteplikt til Norge for all inntekt og
formue opptjent i Norge eller utlandet. Skatteavtaler avgjør hvor en person er bosatt. Skatteavtalen går foran norsk intern lov. Samme lønnsinntekt er skattepliktig til begge land etter internrett  konflikt Skatteavtalen er ingen selvstendig hjemmel for skatteplikt. Dvs. Har vi ikke intern hjemmel for beskatning i Norge er skatteavtalen uaktuell å vurdere. En person kan være skattemessig bosatt både i Norge og hjemlandet etter intern rett. Skatteavtalen – hensikt å unngå dobbelbeskatning – kan kun lempe på skatteplikt. Dette betyr at har vi formue eller inntekt i utlande gis det fradrag i norsk skatt inntil det beløpet vi er beskattet for, for det samme i Norge. Utlendiger i Norge

20 Eksempel 1 Opphold i Norge fra 1 mai i 2007, overstiger 183 dager den 30 oktober 2007. Skattemessig bosatt fra Opphold i Norge fra 1 oktober 2006, overstiger 183 dager den 1.april Skattemessig bosatt fra eks. del 2: i 2006 vil kunne være begrenset skattepliktig dersom vilkårene som tilsier det er til stede. Kommer tilbake til vilkår. Utlendiger i Norge

21 Eksempel 2 Overstiger 270 dager – 36 mnd periode.
Februar – juni = 120 dager Mai – august = 92 dager Juni – august = 61 dager Skattemessig bosatt fra og med Sum 273 dager – Skattemessig bosatt hele det året ( fra ) der 270 dagene blir overgått. Utlendiger i Norge

22 Skattemessig bosatt - opphør
Midlertidig opphold i utlandet opphever ikke skattemessig bosettelse i Norge. Tre kriterier må være oppfylt må sannsynliggjøre at man har under 61 dager i Norge i inntekstsåret. Har tatt fast opphold i utlandet Personen eller nærstående ikke disponerer bolig i Norge Opphør av skatteplikt ikke så helt enkelt og ikke nødvendigvis med en gang en flytter. Opphør fra det inntekståret alle tre kriterier er oppfylt. Personer som har vært bosatt i Norge i 10 år eller mer.. Først i 4 inntektsår etter utflytting opphørt. Utlendiger i Norge

23 Begrenset skatteplikt
Skatteplikt til Norge for enkelte typer inntekt og formue opptjent i Norge,eks : arbeidsinntekt i Norge fast eiendom i Norge Her kommer 183 dagers regelen inn. De første 183 dagene kan en allikevel være skattepliktig for lønn og eiendom i Norge uten å bli skattepliktig for formue. Begrenset skatteplikt til Norge : Skatteplikt til Norge kun for enkelte typer inntekter og formue: Arbeidsinntekt opptjent i Norge - fast eiendom i Norge aksjeutbytte fra norsk selskap. Må levere selvangivelse ved arbeidsinntekt i Norge eller ved fast eiendom i Norge .. Og det er da tre vilkår som skal være oppfylte for at man kan anses som begrenset skattepliktig Utlendiger i Norge

24 Begrenset skatteplikt
Tre vilkår må være oppfylt samtidig Får lønn fra kilder i Norge Får godtgjørelse for personlig arbeid utført i Norge Arbeider i annens tjeneste, tjeneste forhold i Norge Arbeider en for norsk arbeidsgiver i norge er man skattepliktig for lønn. Lønn fra kilde i Norge er Norsk arbeidsgiver Utenlandsk arbeidsgiver som har fast driftsted i Norge Innfris ikke det ene eksempelvis vil ikke det være skatteplikt; eksempelvis arbeidstakeren jobber for norsk arbeidsgiver utenfor Norge- i sitt hjemland eller annet land. Utlendiger i Norge

25 Begrenset skatteplikt , forts
Personlig arbeid/lønnsmottaker Tjenesteforhold Offentlig/privat Stiller egen arbeidskraft til disposisjon Utøver ikke næring Avgrenset mot kortvarig engasjement som etter ligningspraksis ikke anses som tjenesteforhold ( eks gjesteleser). Ikke engasjert til konkret jobb – betyr fritt valg i hva som opplegg/ hva som foreleses.. Kortvarig = 1-2 dager. Virkning i begrenset skatteplikt: Utbetalinger før ankomst Norge og etterbetalinger( utbet etter utflytting) innvunnet under oppholdet skal periodiseres til selve oppholdstidspunkt. Dette for at utenlandske arbeidere bare har minste og klassefradrag for de dagene de oppholder seg i Norge. Utlendiger i Norge

26 Arbeidsinnleie Sktl §2-3 ledd 2.
Skatteplikt selv om vilkår om ”kilder i Norge” ikke er oppfylt . Skatteloven § , hjemmel for beskatning. gjelder selv om lønnen utbetales fra utenlands arbeidsgiver. gjelder selv om lønnen ikke betales i Norge Det er dette mange gjemmer seg bak, fordi lønna utbetales fra en person i utlandet. Personer som stilles til rådighet for andre Hvorvidt innleie – konkret vurdering.Reel daglig ansvar Disponere /råderett /ansvar på arbeidsplass Hvem eier arbeidsredskap- materiell etc.Hvem bestemmer antall arbeidstakere osv. Ingen av momentene avgjørende alene. Utlendiger i Norge

27 Styregodtgjørelse, lønn til daglig leder mm.
Sktl § 2-3,ledd1 bokstav e. Styremedlemmer bosatt i utlandet er skattepliktig til Norge av godtgjørelser for verv i norske selskap og innretninger. Selvstendig hjemmel (sktl § 2-3)for godtgjørelsen. Selskapets hjemme - hørendhet som bestemmer hvor det skal beskattes. Gjelder og vederlag til adm. direktør, daglig leder,bedriftssamlinger og eks. kontrollkomiteer. Gjelder både om arbeidet er utført i Norge og om det er utført i utlandet, altså selv om styremøte lagt til utlandet vil godtgjørelsen være skattepliktig i Norge( også da trekkplikt, kommer tilbake til ) Utlendiger i Norge

28 SKATTEAVTALER Skatteavtaler med ca 80 land Oversikt ved Odin
Forhindre dobbelbeskatning Hindre skatteunndragelse Løse tvilstilfeller Skatteavtalene kan kun begrense skatteplikten, ikke utvide den. Hovedregelen er at bostedslandet har eksklusiv beskatningsrett til de fleste inntekter og formue. Formål med avtalene er å forhindre dobbelbeskatning og diskriminering av skatteyter Samt å utveksle opplysning mellom landene forutsetter at både hjemlandet og arbeidsstat ( Norge ) har rett til å beskatte samme inntektet etter internretten i hvert av landene. Utlendiger i Norge

29 Skatteavtaler Styrer ikke trygdeavgift, AGA,
skattetrekk innberetning eller selvangivelsesplikt. Det er de interne lovverk som er bestemmende og hjemler grunnlag for AGA, trygderettighet m.m. Skatteavtalene avklarer imidlertid forholdene dersom en arbeidstaker kan anses å ha rettigheter i begge land og / eller er skattepliktig til to land. Utlendiger i Norge

30 Skatteavtaler - bostedsbegrep
Art. 4 i Den Nordiske Skatteavtalen(NSA) regulere i hvilket land vedkommende skal anses bosatt og definerer bosted : ” enhver person som i henhold til lovgivning i denne stat er skattpliktig på grunnlag av domisil ,bopel el” Det blir ofte sett til Den Nordiske skattavtale, både fordi den i det alt vesentligste bygger på OECDs mønsteravtale og fordi den fremstår som representativ for de fleste av de avtalene Norge har inngått med industri- stater, selv om den er inngått mellom flere enn to stater. men artiklene kan variere noe til de ulike land og en må se på avtalene til vedkommendes hjemland Utlendiger i Norge

31 Skatteavtalen - Lønnsarbeid
Hovedregel- bostedsstat tillagt beskatningsrett, men lønnsinntekten KAN skattlegges i det andre landet dersom arbeidet er utført der, se NSA art. 15 Den nordiske skatteavtalen (NSA) brukes her som eksempel art- 15 – beskriver stort sett lønnsområdet i de fleste skatteavtaler. Art- 15 – medtatt som ett eget vedlegg. Utlendiger i Norge

32 UNNTAK - fra beskatning i arbeidsland.
VILKÅR Opphold i Norge ( arbeidsland) overstiger ikke 183 dager i løpet av 12 mnd. periode. Lønn er ikke betalt av eller på vegna av arbeidsgiver bosatt (hjemmeværende) i arbeidslandet etter arbeidslandets definisjoner Lønn skal ikke være belastet fast driftsted som arbeidsgiver ( utenlandske ) har arbeidslandet (Norge) Ikke være innleie av arbeidskraft til norsk oppdragsgiver. ALLE vilkår oppfylt – eksklusiv beskatningsrett til bostedslandet Når kan det være unntak for beskatning i arbeidsland ? Har da fire vilkår som da skal være oppfylt!! 1 Ref. til NSA- Nordisk skatteavtale OBS - Periode kan i andre avtaler være begrenset til hvert skatteår/-inntektsår Dette er der virksomheten driver i annet land og arbeidstaker arbeider der. Utlendiger i Norge

33 Eksempel Danske Andor Ravi er ansatt i virksomhet
hjemmehørende i Danmark. Norsk selskap har engasjert det danske firma for ett spesielt oppdrag. Andor skal til Norge for å arbeide i dette prosjekt. Arbeidsperiode ( fysisk opphold ) Lønn betales fra den danske arbeidsgiver. Belastes ikke fast driftsted i Norge og det er ikke arbeidsinnleie. Perioder i Norge. Tar ikke stilling til forholdet arbeidsinnleie eller ikke . Følger kun forutsetning at det ikke er arbeidsleie i vurdering av de to første spørsmål = 31d = 28 d = 14 d --- til sammen 73 d Utlendiger i Norge

34 Eksempel, forts Har Andor skattemessig bosted?
Hvor skal skatt betales ? Hva om det foreligger arbeidsinnleie ? Nei under 183 d, da ikke hjemmel etter sktl. § 2-1 Kan det være begrenset skattepliktig jf sktl 2-3 ?? Vi må da se på vilkårene om de blir oppfylt Lønn for personlig arbeid – ja Lønn fra kilder i Norge – nei fra Danmark ( dermed brudd på vilkår ) og det vil ikke være begrenset skatteplikt heller. 3 Dersom arbeidsinnleie. Sktl § ledd. ( Norge har hjemmel etter internrett) må se på skatteavtalen. Brudd på vilkår 4 ( unntak – fra beskatning i arbeidsland ). Dvs Norge får beskatningsrett . Dansk arbeidsgiver har innberetningsplikt – solidaransvar følger. Utlendiger i Norge

35 ARBEIDSGIVERS PLIKTER
Ved ansettelse: - AA registeret - innhente skattekort - forskuddstrekk - avgiftsplikt Oppdatering ved endringer Samme regler som ved ansettelse av nordmenn, registrer i AA innen syv dager.Arbeidsgiver plikter å påse at arbeidstaker har gyldig oppholds/ arbeidstillatelse i riket. ( Har en EØS borgere vært 3 månder i landet før start av arbeid ( ikke vært ute av Norge ) SKAL arb.taker ha. opph/ arb tillatelse med engang. Ansettelse av arb.taker uten gyldig tillatelser kan medføre straffeansvar jfr. Utlendingsloven § 47, ledd 2 bokstav a. Visse unntak kommer tilbake til. Utlendiger i Norge

36 Innrapporteringsplikt til SFU
Ved innleie/ på oppdrag : Rapporteringsplikt til SFU av utenlandske statsborgere betydelig utvidet i 2004, gjelder all virksomheter Spesielle regler der formell arbeidsgiver er utenlandsk og norsk oppdragsgiver har de reelle arbeidsgiverfunksjonene: - trekkplikt påligger også norsk oppdragsgiver ( solidaransvar) Eks. – leier gjennom ManPower Eks. – bonde har fra avløserlag innleid utenlandsk avløser – > skal i begge tilfeller innrapportere. Ved ansettelse skal personer inn i AA registeret. Innleid arbeidskraft som er utenlandske statsborgere innmeldes til SFU. Dette gjelder både arbeidstakere og næringsdrivende. Det er svært vanskelig å se ut hvem som er Norsk eller fra utlandet ut SFU – Sentralskattekontoret for utenlands- saker Gjelder ikke norske statsborgere Vise til brosjyre fra SFU Avløserlaget skal og rapportere oppdraget til SFU innleier utbetaler lønn - skal foreligge skattekort Utlendiger i Norge

37 SOLIDARANSVAR Utlendiger i Norge
Trekkplikt på ligger også norsk oppdragsgiver ved arbeidsinnleie. Noe som betyr at trekk- og avgiftskrav kan gjøres gjeldene overfor andre som har hovedansvaret. Solidaransvaret etter Skattebetalingsloven ( § 3 annet ledd) gjelder kun ved innleie av arbeidskraft. Kan inngå avtale som fratar solidaransvar – MÅ godkjennes av skatteoppkrever. Solidaransvaret går svært langt. Tenk dere et stort Byggeprosjekt som Colorling. Der var en hovedentrepenør. Som hadde sine underentrepenører osv. Solidaransvaret går helt til bunn. Uansett hvor mange ledd der er. Dette henger da også sammen med innrapporteringsplikta. Som også går helt til tops. Utlendiger i Norge

38 Skattekort lokalt likningskontor
Skattemessig bosatt i Norge lokalt likningskontor Skattemessig bosatt i utlandet og arbeider i Norge. Sentralskattekontoret for utenlandssaker, SFU utsteder for arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge for utenlandsk arbeidsgiver som er registrert i kontorkommune 2312 SFU Alle skal ha skattekort. skal ha skattekort i Norge på vanlig måte, også om arbeidsgiver er utenlandsk. Skattekort vil innholde D- nummer Utlendiger i Norge

39 Skattekort med D- nummer
Lov av § 4 om folkeregistrering og Forskrift av D-nummer gis blant annet når: vedkommende er skatte- og avgiftspliktig i Norge av inntekt som opptjenes her. Omfattes av norsk trygde lovgivning Eier fast eiendom i Norge Fås ved henvendelse til folkeregisteret D-nummer rekvireres av folkeregisteret i Personregisteret som administreres av Oslo Likningskontor og folkeregister. Gjelder personer som ikke oppfyller vilkårene for å få fødselsnummer - gis i stedet D-nummer for identifikasjon. Når person ikke er skattemessig bosatt men vedkommende er skatte- eller avgiftspliktig av inntekt som opptjenes i Norge . HUSK oppdatering: når det skjer endringer vedrørende arbeidstaker, Her må dere merke dere at går en person over fra D nr til personnummer i løpet av året så er det personnummer som skal benyttes på lønns og trekkoppgaven. Husk også å endre AA- registeret Utlendiger i Norge

40 Skattekort forts. Skattekort til arbeidstakere fra land som kommer innunder overgangsreglene og land utenfor EØS vil inneholde opplysninger om når arbeidstillatelse løper ut. - utløpsdato = datoen som gjaldt ved utskrivelse. - skattekortet kan likevel brukes utover denne dato hvis det kan godtgjøres at arbeidstillatelsen er forlenget i ettertid. Dette er nytt fra år Skattekort skal oppbevares sammen med kopi av gyldig arbeidstillatelse. Når arbeidstillatelsen er gått ut er også skattekortet gått ut. Fornying av arbeidstillatelsen må derfor skje før denne dato. Utlendiger i Norge

41 Dokumentasjon for å få skattekort.
EØS – borgere arbeidstillatelse ved arbeidsopphold over 3 Måneder Gyldig / godkjent ID – dokument Ikke EØS- borgere Pass, opphold -/ arbeidstillatelse Nordiske borgere kopi av gyldig pass EØS- borgere . (ikke krav om oppholdstillatelse med rett til arbeid dersom opphold under 3 mnd) arbeidsopphold over 3 mnder må ha arbeidstillatelse Gyldig pass eller annen godkjent ID ( eks nye førerkort). IKKE EØS – Pass og oppholdstillatelse med rett til arbeid Utlendiger i Norge

42 Tabellkort/ Klasse 1 Trekktabeller Klasse 2 7100 7200 7150 7250 7300
Trygdeavgift 10,5 mnd trekk 7150 7250 Trygdeavgift 12 mnd trekk Utskrevet SFU 7300 7400 Som vanlig med 10% standardfradrag 7350 7450 12 mnd trekk M/10% 7170 7270 10,5 mnd trekk uten trydeavgift 7160 7260 Uten Trygdeavgift 12 mnd trekk Utskrevet SFU 7550 7650 Som vanlig med 10% standardfradrag uten trygdeavgift 7500 7600 Uten trygdeavgift Skattekort som står merket uten trygdeavgift skrives ikke ut, men tabellen kan benyttes dersom fritak fra trygdeavgift fra norsk trygd foreligger. Alle skattekort blir skrevet ut med en del 2. Utlendiger i Norge

43 TREKKPLIKT Hovedregel, Arbeidsgiver skal av
eget tiltak foreta forskuddstrekk jf sktbl §§ 4 og 5, jf §1 Sktbl § 4 – plikter å foreta forskuddstrekke etter reglene i kapittel II . Sktbl § 5 utdyper hva det skal tas forskuddtrekk i bla. Godtgjørelse for arbeid eller oppdrag – herunder drikkepenger - når arbeidet eller oppdraget ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. med mer.Unnlatelse av å foreta pliktig forskuddstrekk og innsendelse av oppgjør , vil medføre økonomisk ansvar for arbeidsgiver – se skattebetalingsloven §49 og mulig straffeansvar Sktbl. § 50-51 Utlendiger i Norge

44 Forskuddstrekk Gjelder blant annet ved : Full skatteplikt som bosatt
Begrenset skatteplikt i lønn med mer. Skatteplikt ved arbeidsinnleie Skatteplikt for styrerhonorar o.l. Skatteplikt for utlendinger på norsk sokkel jf petroleumsloven Skatteplikt for utlendinger av inntekt ved arbeid om bord på skip mv. Foiler gir en viss oversikt og -- utgangspunkt alltid trekkplikt. Forskuddstrekk gjennomføres som vanlig ved at arbg. beregner trekkbeløpet og holder dette tilbake i oppgjøret .Grunnlag for beregning av trekkbeløpet omfatter all former for lønn og kontante godtgjørelser, inklusive utenlandstillegg, standby tillegg ( også LØNN for en ikke – tjenestegjørende periode tilbrakt i utlandet (eks under. fri periode .) relatert til arbeid utført i Norge eller på norsk kontinentalsokkel ), feriepenger og bonuser. Naturalytelser medregnes i trekkgrunnlaget. Dersom avtale med arbeidstaker om en ” nettolønnsordning ” under arbeidsoppholdet i Norge, MÅ det foretas en omregning fra ” nettolønn ” til ”bruttolønn ” for å finne fram til trekkgrunnlaget. Utlendiger i Norge

45 Forskuddstrekk, forts. Både norsk og utenlandsk arbeidsgivere som
har arbeidstakere i Norge eller på norsk kontinentalsokkel plikter å foreta forskuddstrekk. Plikten til foreta forskuddstrekk vurderes alltid ut fra intern-retten i skattelovgivningen Styrehonorar til utlendinger er trekkpliktig, - skattekort må innhentes Styrehonorar til utlending, egen hjemmel jf Sktl. §2 –3. Ledd 1 bokstav e OBS – selskapet ansvarlig for skatten hvis styremedlem ikke betaler skbtl. §37.nr 5 Jf Sktbl.§ eventuelt 50%. Snakk her om dager i norge og bruk av skattekort . Dagtabell,uketabell og månedstabell. Enkelte programmer takler ikke dette. Utlendiger i Norge

46 Norsk arbeidsgiver Lønn til utlending for arbeid i Norge eller på Norsk sokkel Dersom lønn - alltid trekkplikt Periode frem til skattekort – 50% Dersom lønn fra norsk arbeidsgiver foreligger alltid trekkplikt. Spesielle regler ved arbeidsinnleie, dvs. hvis formell arbeidsgiver er utenlandsk, og norsk oppdragsgiver har reelle arbeidsgiverfunksjonene: Sktbtl § 3 annet ledd : ” Solidaransvar” Trekkplikt på ligger også norsk oppdragsgiver ved arbeidsinnleie. Noe som betyr at trekk- og avgiftskrav kan gjøres gjeldene overfor andre som har hovedansvaret. Solidaransvaret etter Skattebetalingsloven ( § 3 annet ledd) gjelder kun ved innleie av arbeidskraft. Kan inngå avtale som fratar solidaransvar – MÅ godkjennes av skatteoppkrever. Utlendiger i Norge

47 UNNTAK fra trekkplikt kun;
Følgende unntak: Utenlandske artister som lignes etter artistskatteloven Godtgjørelse utenfor tjenesteforhold til utenlandsk person. Godtgjørelse hvor ligningskontoret har gitt vedtak om fritak jf forskrift av 10. Oktober 1956. I henhold til artist skatteloven av , kommer nærmere inn på denne , ( under 183/ 270 dager ). F. Eks. utenlandske foredragsholdere som oppholder seg i Norge i kort tid ( 1-2 d) og som selv står for utarbeidelse og gjennomføring av foredraget. LK.- Vedtaket om fritak for forskuddstrekk for en bestemt arbeidstaker fordi det er forsvarlig grunn til å regne med at inntekten ikke skal skattlegges i Norge. Her må vedtaket ligge som dokumentasjon. Forskrift om fritaking for forskuddstrek visseytelser som skal skattlegges i Norge eller i utlandet. Utlendiger i Norge

48 Utenlandsk arbeidsgiver
Lønn til utlending for arbeid i Norge eller på Norsk sokkel I utgangspunkt som for nordmenn – full trekkplikt dersom skatteplikt til Norge. Spesielle regler ved innleie av arbeidskraft – Skbtl § 3, ledd 2. Utenlandsk arbeidsgiver skal registrere seg ved SFU hvis virksomheten ikke driver varig virksomhet i Norge. Registrering i Enhetsregisteret Enten innleid – ( skattemessig bosatt ), eller etter 183 dager. Enhetsregisteret – for tildeling av organisasjonsnummer. Nr – brukes ved all rapportering til skattemyndigehetene. Skbtl§ 3 ,ledd2 – solidaransvar Utlendiger i Norge

49 INNBERETTNINGSPLIKT Hovedregelen, Ligningsloven §6-2
Forskrift av nr 932, lønnsoppgaveplikt til personer skattemessig bosatt i utlandet. Ligningsloven § 6-2 : den som selv eller gjennom andre har utbetalt eller ytet fordel som nevnt i dette nr. skal ukrevet levere oppgave over alt som i siste inntektsår er ytet til enkelte mottaker: Norsk arbeidsgiver skal levere terminoppgaver – årsoppgaver/ innberette kun i den kommunen hvor han / hun ( virksomhet ) har sitt hovedkontor. ( kontorkommune). Utenlandske arbeidsgiver , ( dvs som ikke er bosatt eller hjemmeværende i Norge ) blir registrert med kontorkommune SFU (Sentralskattekontoret for Utenlandssaker ) Slal levere terminoppgaver ; oppgjørslister for forskuddstrekk til kommune 2312 ved Rogaland Skattefurtkontor. Ved utfylling av terminoppgaver skal det foretas en kommunevis spesifikasjon av forskuddstrekket. Innberetningsplikten gjelder uavhengig av om mottaker er skattepliktig til Norge eller ikke. Plikten gjelder og for utenlandske arbeidsgivere. Innberetningsplikten er ikke knyttet til skatteplikten. Utlendiger i Norge

50 Innberetning, forts De ordinære innberetningskodene skal brukes, men kodene kan brukes uten angivelse av ”A” dersom fritatt for norske trygd. Innberetning til arbeidsgivers kontorkommune Er vedkommende fritatt norsk trygd brukes kode 129 / 137 på lønn og naturalytelser. Utlendiger i Norge

51 Hovedregelen Folketrygdloven § 23-2, nr 1
ARBEIDSGIVERAVGIFT Hovedregelen Folketrygdloven § 23-2, nr 1 Hovedregel: arbeidsgiver skal betale AGA av lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som han plikter å innberette. Plikten til arbeidsgiveravgift av lønn og godtgjørelser for arbeid avhenger i utgangspunkt av innberetningsplikten etter hovedregelen. All ” lønn” for arbeid i Norge eller på norsk kontinentalsokkel skal uansett innberettes og dermed svares arbeidsgiveravgift av- gjelder selv om lønnen utbetales fra utlandet. Utlendiger i Norge

52 Unntak – arbeidsgiveravgift
Unntak kun som følge av Trygdeavtaler: I henhold til EØS – avtalens trygdeforordning ( EØF – 1408 /71) hovedregel er trygdet i bostedslandet eller Lønn til arbeidstakere som ikke er medlem av folketrygden : arbeidsgiveravgift skal likevel beregnes fordi det foreligger innberettningsplikt. Fritak for avgift med grunnlag i innberetningsplikten er uaktuelt Plikt til arbeidsgiveravgift kan imidlertid begrenses eller unntas i henhold til EØS- avtalen eller trygdeavtaler inngått med de enkelte land. 2 – sosialkonvensjoner – Norge har bl.annet trygdeavtaler med Canad, USA , Sveits , Kroatia,Slovenia, Tyrkia. Personer som er bosatt i Norge er pliktig medlem i folketrygden jf. Ftrl. § 2-1 Som bosatt regnes den som har opphold i Norge som har vart i 12 måneder eller har et opphold som er – MENT å være så lenge( dette etter trygdlovens definisjon). FRA 1 dag hvis hensikt er å være lenge.!! Personer som ikke er bosatt I Norge vil bli trygdet ” pliktig medlem ” dersom vedkommende er arbeidstaker i Norge eller på N- Sokkel ( frtl 2-2 ). ” Pliktig medlem” som arbeidstaker forutsetter ingen nedre grense for omfanget eller varighet av arbeid. Det er nok at vedkommende arbeider i annens tjeneste i en eller noen få dager. Trygdeplikten gjelder uten hensyn til arbeidstakers statsborgerskap eller arbeidsgivers tilhørendhet/ nasjonalitet. Medlemskap som arbeidstaker varer inntil 1 måned etter arbeidsforholdet er avsluttet, forutsatt at vedkommende fortsatt oppholder seg i Norge . Gjelder ikke EØS – borgere – disse er fortsatt medlem inntil 1 mnd. selv om de er i annet EØS land, forutsatt at de i l.a. denne tid ikke kommer i arbeid i annet land. Utenlandske arbeidstakere på sokkel ( ikke bosatt ) også pliktig trygdet i Norge, uansett arbeidsgiver tilhørende -het. Utlendiger i Norge

53 Fritak fra norsk trygd. Hovedregelen er trygd til Norge grunnet arbeid her . I henhold til trygdeavtaler eller EØS avtalen - kan fritas. Må levere blankett E 101 fra utenlandske Trygdemyndigheter. Obs –om en er fritatt for trygd / avgifter til Norge for arbeidstaker – kan en som arbeidsgiver ha plikt til sosiale avgifter for arbeidstaker til hjemlandet for mottaker!! Dette må arbeidsgiver selv opp mot mottakers hjemland utrede. For at arbeidsgiver skal kunne unnlate å foreta AGA beregning , skal en gyldig form for dokumentasjon foreligge !! VIKTIG med rask levering av E 10! Annen bekreftelse fordi fritak gjelder først når norsk trygdeyndighet har mottatt attesten/ bekreftelsen. viktig at Likningskontor får bekreftelse fordi skattekort skal utskrives uten trygdeavgift. Utlendiger i Norge

54 Attest / bekreftelse levers til:
Norsk trygdemyndighet i arbeidsgivers Kontorkommune. Dersom unnlate AGA : - ALLTID foreligge papir for dette Utlendiger i Norge

55 ARBEIDSGIVERAVGIFT Skattekort 7300,7400,7350,7450,7550, 7650, 7500 og 7600. Gir rett til 10% standardfradrag. Arbeidsgiveravgift på utgifter som er på reiseregning. % kort = arbeidsgiveravgift på utgiftsgodtgjørelser. Snakk om penderutgifter innen norge. 10% utlandingstradrag Standardfradragsreglene endret fra og med Maxbeløp ,-. Begrenset til 2 først innleverte selvangivelser. Utlendiger i Norge

56 Arbeidspendling mellom utlandet og bolig i Norge Skatteloven § 6-13.
UTGIFTSDEKNING Arbeidspendling mellom utlandet og bolig i Norge Skatteloven § 6-13. Norske Vurdering av pendler Arbeidsgiver kan på visse vilkår dekke nødvendige merutgifter til kost, losji og reise ved besøk i hjemmet skattefritt for pendlere. Dag-pendling = skattepliktig Utlendiger i Norge

57 Pendler Regulert i FSFIN forskrift av 19 november 1999.nr 1158,
EØS – pendlerforskrift. Skille mellom personer bosatt - innenfor EU/ EØS - utenfor EU/ EØS Det er forskjell om arbeidstakere kommer fra land innenfor EØS eller land som ikke er medlem i EØS. Pendler fra utlandet - kan og være ”pendler innenfor Norge” men kan ikke kreve begge typer - Må velge enten pendler til hjemlandet – eller pendler i Norge. Utlendiger i Norge

58 Hvem er pendler? Sivilstand og boligtype avgjør pendlerstatus, også for utlendinger. Familiependler der barn og ektefelle bor Enslig pendler selvstendig bolig Dokumentasjon kan kreves fremlagt i notarialbekreftet kopi oversatt til norsk. Fam : bosatt der barn og ektefelle bor, - kan og være nærstående som man forsørger og som bor i arbeidstakers bolig i utlandet ( eks søsken), MÅ dokumentere familie- tilknytning med vigsel eller dåpsattest. Må dokumentere felles bostedsadresse i hjemlandet Singel: Ikke selvstendig bolig i Norge  Pendlerstatus Selvstendig bolig  ikke pendlerstatus. ( brakke rigg – uselvstendig . Selvstendig - Mer enn 30 kvadratmeter, tilgjengelig over 1 år. Dersom flere personer i samme leilighet skal det tillegges 20 kvm. Pr pers. Må dokumentere bostedsadresse i hjemlandet Må sannsynliggjøre standard på utenlandsk bolig Utlendiger i Norge

59 Pendler,forts Bosatt innfor EU/ EØS
Pendlerstaturs på lik linje med nordmenn - ikke med standardfradrag Bosatt utenfor EU/ EØS Skattemessig bosatt i Norge sktl § 2-1 ledd 1 - anses ikke som pendler Begrenset skatteplikt – (ikke skt. messig bosatt) sktl.§ 2-3. Ledd 1, d -> kan anses som pendler. Både de som regnes som bosatt i Norge og de som er begrenset skattepliktig til Norge ( EØS – pendlerforskrift) Betyr: kan dekke merutgifter til kost, losji og besøksreiser uten forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift innenfor norsk regelverk når arbeidstaker har pendlerstatus, MEN – kan ikke få samtidig standard fradrag. standardfradrag hensyn tatt i skattekortet ( eller høyere) blir arbeidsgivers dekning av pendlerutgifter skattepliktig og skal være AGA på også da. Bortsett fra 1 og siste reise i f eks. vikariat.. Spesielle regler for sokkelarbeidere- kommer tilbake til 2. Utenfor – ( skattemessig bosatt) Arbeidsgivers dekking – skattepliktig - Har krav på standardfradrag Utenfor- og begrenset skatteplikt. ( under 183 dager) – pendler dersom familie og bostedsforholdene tilsier det. Har ikke krav på fradrag for merutgifter dersom vedkommende krever standardfradrag Arbeidsgiversdekning er skattefri under forutsetning av at standardfradraget ikke er tatt hensyn til i vedkommendes skattkort Utlendiger i Norge

60 Utgiftsdekning Aktuelle merutgifter for utenlandske pendler kost ( naturalytelse, etter regning eller satser ) losji (naturalytelse, etter regning eller satser ) besøksreise (naturalytelse, etter regning eller satser ) Diett – innen statens regulativ eller SkD `s forskuddssatser avhengig av hvordan arbeidstaker bor ( sats 169,261, 460) Frikost som naturalytelse for 2007 utgjør følgende : fritt opphold ( kost og losji) 99 Fri kost , alle måltider 71 Fri kost to måltider 55 Fri kost ett måltid 37 Fritt losji kr 28 Skattepliktig kostbesparelse i hjemmet vil utløses. Utlendiger i Norge

61 Utgiftsdekning - kost Kostbesparelsen skal gjenspeile verdien av spart kost i hjemmet for pendler som ikke blir beskattet for kost på arbeidsstedet. Skal beregnes ved følgende tilfeller: Pendler skattefri kost innberettes i kode 143- A med kr 71 pr døgn Pendler skattefri kost etter regning Hvis det gis trekk – avgiftsfri godtgjørelser til dekning av småuttgifter ( bruspenger) skal småutgiftene i kode 620 ( forutsetter skattekort uten standardfradrag ). Kostbesparelse utløses ikke for fri kost på sokkel Utlendiger i Norge

62 Utgiftsdekning - losji
Refusjon etter regning Fri bolig på arbeidsstedet Fritt losji Orginalbilag vedlegges arbeidsgivers regnskap Fri bolig – LK fastsetter verdien , skal innberettes losji – innberettes med sats kr 28,- Natt- tillegg kan ikke gis – kun på tjenestereise. Utlendiger i Norge

63 Utgiftsdekning - besøkereise
Ulegitimert godtgjørelse Bilgodtgjørelse trekk – avgiftsfritt med kr 1,40 pr km inntil km kr 0,70 pr km utover km Trekkfritak - reiseregning / kjøreoppgave Besøkereise til hjemmet; ( pendler reise- ikke yrkesreise). Trekkfritak forutsetter at det leverse reiseregning / kjøreoppgave Som viser : hvilke reiser ( til.- fra) , dato for hver reise, kjørelengde for reise. Utlendiger i Norge

64 Utgiftsdekning - besøkereise
Refusjon etter regning Arbeidsgiver betaler reisen direkte Refusjon: originalbilag , billettstammer ; reisebeskrivelse vedlegges arbeidsgivers regnskap Arbeidsgiver betaler direkte : fri reise. Utlendiger i Norge

65 Dekning av kost på besøkereise til hjemmet.
Ulegitimert godtgjørelse Pendlerreise uten overnatting. trekk og avgiftsfritt med kr 75 ,- hver vei hvis besøkreisen har en varighet på 6 timer eller mer. Pendlerreise med overnatting. Trekk og avgiftsfritt innen statens regulativ eller SKD`s Forskuddssatser avhengig av hvordan arbeidstaker bor Refusjon etter regning Forskuddsatser 169, 261, 460. Pr d.d. Refusjon etter regning : originalbilag vedlegges, gjelder både med og uten overnatting. Utlendiger i Norge

66 Utgiftsdekning - innberetning
Avhengig av pendlerens skattekort. Dersom benyttet skattekort ikke tar hensyn til standardfradrag skal arbeidsgiversdekning innberettes ved følgende koder Dersom standardfradrag ikke er hensyntatt i skattekort og vilkår ellers for å få dekket merkostnader er tilstede, benyttes koder som er uten A. Utlendiger i Norge

67 Utgiftsdekning - innberetning, forts. ( Ikke standardfradrag )
Fri kost kode 525 Refusjon kost kode 525 Ulegitimert godtgjørelse kost kode 628 Frikost på sokkel kode 119-A / 527 –A Fri losji kode 525 Fri bolig kode 526 Refusjon losjiutgift etter regning kode 525 Ulegitimert godtgjøring losji kode 628 Det er da spesielle koder for sokkelarbeidere, der vil frikost være grunnlag for avgift . De spesielle reglene for sokkelarbeidere tas ikke opp i denne omgang. For de som har behov for mer informasjon vedrørende sokkel arbeidere, ber vi om at det tas kontakt til Kemnerkontoret eller Likningskontoret. Utlendiger i Norge

68 Utgiftsdekning - innberetning, forts. (ikke standardfradrag )
Fri besøkereise kode 724 Refusjon, besøkereise etter regning kode 724 Ulegitimert godtgjørelse til besøkereise kode 725 Fortsatt uten hensyn til standardfradrag. Utlendiger i Norge

69 Utgiftsdekning - innberetning, forts.
Dersom arbeidstaker skattekort tar hensyn til standardfradrag. Benyttes følgende koder : Hva er standardfradrag ? Utlendiger i Norge

70 Utgiftsdekning - innberetning, forts.
Fri kost kode 112-A / 137 Refusjon kost kode A /156 Ulegitimert godtgjørelse kost kode A /156 Fri losji kode 112-A / 137 Fri bolig kode 121-A / 121 Refusjon losjiutgift etter regning kode 156-A / 156 Ulegitimert godtgjøring losji kode 156-A /156 Utlendiger i Norge

71 Utgiftsdekning - innberetning, forts.
Fri besøkereise kode 112-A/137 Refusjon, besøkereise etter regning kode 156-A/ 56 Ulegitimert godtgjørelse til besøkereise kode 156-A/ 56 Utlendiger i Norge

72 Utlendiger i Norge

73 Utlendiger i Norge


Laste ned ppt "INTERKOMMUNAL ARBEIDSGIVERKONTROLLEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google