Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING"— Utskrift av presentasjonen:

1 UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING

2 ET EKSEMPEL TANGEN – DEN NYE BYDELEN I KRISTIANSAND

3 PROSJEKTOMRÅDE LUND KVADRATUREN TANGEN ODDERØYA VÅGSBYGD

4 REGULERINGSPLAN Utomhusplanen er utarbeidet i hht. reguleringsplan for Tangen fra 2004 Reguleringsplan for Tangen fastlegger de overordnede grepene for utvikling av området, også universell utforming Det kan bygges m2 boliger og m2 næring og skole, til sammen m2 Utbyggingsperiode: 2006 – 2012 ?

5 HOVEDPLAN

6 PLANPROSESS UTOMHUSPLAN
Detaljplanene for Tangen er blitt utarbeidet i nært samarbeid med Rådet for funksjonshemmede Arbeidsmøtene har pågått fra oppstart til ferdigstillelse av planene Det ble gjennomført et seminar i regi av Rådet for funksjonshemmede Deltakerne ble sendt ut i bybildet i rullestoler og med briller og blindestokk Målet var at de prosjekterende og utbygger skulle forstå hvordan det er å være funksjonshemmet i Kristiansand

7 PLANPROSESS UTOMHUSPLAN
Utomhusplan for Tangen ble politisk godkjent av byutviklingsstyret i Kristiansand kommune i to faser Første fase: Byutviklingsstyret godkjente utomhusplan for Tangen i 2006 Byutviklingsstyrets vedtak ble lagt til grunn for det videre planarbeidet med andre fase av utomhusplan samt designhåndbok Andre fase: Byutviklingsstyret godkjente utomhusplan og designhåndbok i 2007

8 PLANPROSESS UTOMHUSPLAN
I fase 2 ble det utarbeidet detaljplaner av utomhusarealene og en designhåndbok for de offentlige arealene på Tangen I arbeidet med detaljutformingen har hovedfokus vært: Å UTFORME EN NY BYDEL MED UNIVERSELL UTFORMING SOM EN FØRENDE PREMISS I FORMGIVINGEN Utforming og materialbruk for funksjonshemmede er en integrert del av designet og ikke spesialtilpassede løsninger

9 DESIGNHÅNDBOKA Designhåndboka skal bidra til at de offentlige arealer i bydelen fremstår med gode estetiske løsninger som bygger på en helhetlig plan for hele området. Designhåndboka vil være et redskap for den enkelte utbygger til å se hvordan de kan tilpasse sine anlegg til det helhetlige formingsuttrykket som er valgt for de offentlige arealene. Designhåndboka vil også være et redskap for Kristiansand kommune til å vurdere om planer og byggeprosjekter er i tråd med de valg som er gjort for de offentlige arealene.

10 UNIVERSELT FOKUS Tilgjengelighet handler i storgrad om detaljer.
De generelle kvalitetene innenfor et hvert planområdet skal utvikles slik at de dekker behovet for alle brukere.

11 UNIVERSELLE TILTAK Trygge og logiske forbindelseslinjer
Stigningsforhold maks 1:20 Slette og stødige dekker Minimalt lengde- og tverrfall God jevn belysning som ikke blender Gangarealer uten løse innretninger Soner for plassering av innretninger som skilt, benker, sykkelstativ, trær, søppelstativ Gangfelt med nedsenket kantstein Planter som ikke er allergifremkallende

12 PLANENS HOVEDSTRUKTUR
Det skal være lett å orientere seg på Tangen. Det er et mål at veier, promenade, gangsoner og gatetun skal fremstå med et tydelig hierarki av klart definerte overganger og systemer som forenkler orienteringen på stedet.

13 LEDESONER Det er valgt ledesoner som orienteringsprinsipp for blinde og synshemmede. Med ledesoner menes at det etableres et gangareal mellom to avgrensninger i form av en kontraststein Kontraststeinen i dette prosjektet er hovedsakelig to til tre striper med svart smågatestein

14 LEDESONER Ledesonene er lagt på en logisk måte med lange rettstrekk
Der det er plassert master eller trær langs fortauskant, er det etablert en egen ledesone min 75 cm fra hindringen

15 PROMENADEN Regulert til gågate/promenade
Belegget i promenaden er granittheller Gjennom promenaden er det en sammenhengende ledesone med avgreininger til hver av tverrgatene. Bredden på ledesonen er 90 cm i hele promenaden Uteservering i promenaden skal gjøres på gatenivå. Aktivitetsområdet for lek i promenaden framstår som ”øyer” i granittdekket.

16 BYSTRANDA Bystranda er planlagt videreført i samme uttrykk som eksisterende betong-konstruksjon Strandsonen vil få god tilgjengelighet fra den nye promenaden Mot sjøen etableres det nye lange trapper, slik at det vil være lettere å komme ned til vannet Det blir også bygget en ny rampe ned i sjøen med universell utforming I overgang mellom promenade og rampe er det en platekantstein som varselindikator

17 TANGEN PARK Ytterst på Tangen skal det anlegges et parkareal på ca. 12 da Arealet skal opparbeides med en stor gresslette og tilrettelegges for fri lek, samt et stort klatrenett Mot sjøen og elva er det ekstra sikring av kanten mot storm og flom Det skal etableres en asfaltert gangvei langs ytterkanten av Tangen park. Veien skal ha samme prinsipp for avgrensning som øvrige ledesoner

18 GATETUN I gatetunene blir det en kombinasjon av lek, opphold, parkering og kjøring Dekket i gatetunene har asfalt med striper av granitt og smågatestein Biltrafikk er med unntak av HC-parkering begrenset til den østre halvdel av hvert gatetun I møbleringssonen blir alt av innretninger som sykkelstativ, benker, lysmaster, skilt, trær og annen vegetasjon plassert Mellom bygningene og møbleringssonen blir det en ledesone som skal være fri for innretninger

19 GANGAKSE Parallelt med promenaden, gjennom fremtidige kvartaler i nord-sydlig retning er det regulert inn et offentlig areal som er 6 meter bredt I denne sonen ligger det en gangakse som binder kvartalene sammen Gangaksen er opparbeidet med asfalt i en bredde på 3 meter

20 LANGS OTRA Langs elvepromenaden er det bygd utkraginger ut over Otra
Plassene er spennende steder å stoppe for folk som ferdes langs elvepromenaden

21 Illustrasjon: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS

22 BEVISST DESIGN OG HÅNDVERKSMESSIGE SOLIDE LØSNINGER I PLAN- OG ANLEGGSFASEN GIR UNIVERSELL UTFORMING

23 www.gronnstrek.no www.ramboll.no


Laste ned ppt "UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google