Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etat for byggesak og private planer Bergen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etat for byggesak og private planer Bergen kommune
Skredfarekartlegging og håndtering av skredfare i byggesaker i Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Bergen kommune © Bergen kommune

2 © Bergen kommune RAS-OMRÅDE

3 © Bergen kommune

4 Nedbørsmengde 13 / 14 september 2005
på et døgn falt det 156,5 millimeter nedbør på 12 timer falt det 110,5 millimeter nedbør. normalt for hele september er 283 millimeter © Bergen kommune

5 - betydelige økonomiske skade - redusert tilgjengelighet til område
Skadehendelse - tap av menneske liv - personskade - skader på eiendommer - betydelige økonomiske skade - redusert tilgjengelighet til område © Bergen kommune

6 Etat for byggesak og private planers umiddelbare utfordringer
Hovedmål : få oversikt over områdene i kommunen som er utsatt for ras, skred og flom. Delmål 1. behandle alle bekymringsmeldingene fortløpende 2.  oppdatere alle ved etaten om problemstillingen 3. øke aktsomheten på tema før vedtak fattes © Bergen kommune

7 intern gjennomgang ved etaten av aktuelle
Hva gjorde etat for byggesak og private planer for å øke aktsomheten på tema før vedtak fattes intern gjennomgang ved etaten av aktuelle bestemmelser i plan- og bygningsloven for: - planlegging av ny bebyggelse - eksisterende bebyggelse - bygging i skredutsatte områder/ rutiner - hvem foretar skredfarevurdering © Bergen kommune

8 - spor etter tidligere skred, steinsprang og flom
Forts. hva gjorde etaten for å øke aktsomheten på tema før vedtak fattes engasjerte foretak med geologisk /geoteknisk kompetanse som gjennomførte et fagseminar for alle ved etaten og redegjorde for momenter/observasjonen man bør legge vekt på - spor etter tidligere skred, steinsprang og flom - erosjon i terrenget - vannveier - oppsprukket berg/løs stein (også i terrenget) - sprekker i jord/andre tegn på bevegelse jevnlig fagseminar om temaet © Bergen kommune

9 Bekymringsmeldinger etter skred ved Hatlestad mottok ca. 180 bekymringsmeldinger, dette gjaldt bla. a. utrasing murer, jordras/utglidning, steinsprang, flom/vannskader, bekkeinntak etter skred i Ålesund, mottok 170 bek.mld frem til årsskiftet, 70 henvendelser første måneden, dette gjaldt hovedsaklig steinsprang og sikringer av skjæringer © Bergen kommune

10 Forts. bekymringsmeldinger
mottas i hovedsak to typer bekymringsmeldinger, naturlig rasfare, rasfarlige murer/fyllinger kommunens geologer vurderer skredfare ved skredfare blir skredfarevurdering bestilt fra foretak med geologisk/geoteknisk kompetanse ved akutt skredfare blir grunneiere varslet og det vil bli igangsatt tiltak som sikring eller evakuering (av politi) © Bergen kommune

11 Forts. bekymringsmeldinger
- viser rapporten fra skredfarevurdering at det ikke er behov for tiltak, sendes rapporten allikevel til hjemmelshaver som en dokumentasjon på at med krav om utbedring ikke er nødvendig. - kommunen betaler for rapportene © Bergen kommune

12 Oppfølging i kommunen fremskyndet Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) ang. naturrisiko (skred, flom, vind, nedbør, høy vannstand) NGU kartla hele kommunen vedr.ras/steinsprang Storm weather center undersøkte nedbørsvariasjoner og intensitet i hele kommunen Meterologisk inst. undersøkte ekstremvind og bølge og ekstrem vannstand Powel undersøkte flomvannstand nivåer © Bergen kommune

13 Skredfarekartlegging
NGU startet høsten 2005 en skredfarekartlegging i utvalgt område Foretok videre kartlegging av hele kommunen i 2006 Utarbeidet helningskart med fargekoder, som brukes aktivt av kommunen i plan og byggesaker Rapporter fra skredfarekartlegging: https://www.bergen.kommune.no/tema/ros © Bergen kommune

14 Risiko og sårbarhetsanalyse
Helningskart med fargekoder for bruk i bygge og plansaker: © Bergen kommune

15 © Bergen kommune

16 © Bergen kommune NGU Rapport Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Delrapport 1.

17 Inndelt skråninger i fire klasser:
1. Bratte naturlige skråninger utsatt for steinsprang (>45º og >10 m høye). 2. Lavere naturlige skråninger og menneskeskapte skjæringer utsatt for steinsprang (>45º og <10 m høye) der hus ligger tett inntil. 3. Naturlige skråninger med fare for jordskred (27-45º). 4. Menneskeskapte skjæringer i løsmasser, samt fyllinger. © Bergen kommune

18 ROS II: Detaljundersøkelser skredfare
Mai 2008: Utlyst en åpen anbudskonkurranse vedrørende levering av konsulenttjenester for detaljundersøkelser (ROS II) til Bergen kommune Sweco Norge AS skal utføre arbeidet med detaljundersøkelsene, der det er tre deloppdrag: 93 enkeltlokaliteter Pilot I: Salhus Pilot II: Fjellsiden NGU er rådgiver for Bergen kommune i prosjektet. © Bergen kommune © Bergen kommune

19 Geotekniske undersøkelser
Undersøkelse av 93 geotekniske lokaliteter, utvalgte steder påpekt i ROS I Skåningsklasse 2 og 4 (under 10 m) Begrenset område Leveranse: Avdekke ustabile områder i fjell og løsmasser Geoteknisk vurdering av behovet for sikringstiltak Forslag til tiltak © Bergen kommune © Bergen kommune

20 © Bergen kommune © Bergen kommune

21 Pilotprosjekt Rasfarevurderinger av skråninger over 10 m (skråningsklasse 1 og 3) To områder: Salhus og Fjellsiden Leveranse: Dokumentasjon og diskusjon av metodikk Skredfarekart med grunnlag i Plan og bygningslov §68 med tekniske forskrifter, med skredfaregrenser med en årlig sannsynlighet på 1/1000. I tillegg skredfaregrenser med en årlig sannsynlighet på 1/333. Rapport med tekstbeskrivelse for hver pilotområde © Bergen kommune © Bergen kommune

22 Salhus 250 m i høydeforskjell Store deler av fjellsiden > 45º
Granittisk gneis, noe løsmasser Største fare for steinsprang, jordskred i noen områder © Bergen kommune © Bergen kommune

23 © Bergen kommune © Bergen kommune

24 Fjellsiden Tett bebygd, i skråninger og rett under skråninger >45º
Grønnskifer i sør, gneis i nord (sprekker opp i store blokker) Varierende dekke med løsmasser og fyllinger Fare for steinsprang og løsmasseskred © Bergen kommune © Bergen kommune

25 © Bergen kommune © Bergen kommune

26 Oppmerksomhetskriterier
tomter nær bergskrenter (under/over) tomter nær skråninger/fyllinger med helning større enn 25 grader (+ bekker og vannsig). tomter som krever store fyllinger, murer, skjæringer. graving i løsmasse / kvalitet på løsmasser tomter på flater hvor det kan være aktuelt å fylle på myr eller bløte jordarter / fylling i sjø/vann tomter nær og om lag på samme nivå som flomvannsnivå i elvene /bekker. © Bergen kommune

27 Byggesaksbehandling i potensielt skredområde
Mottar vi en byggesøknad i et område vi er usikker på er trygt å bygge men hvor forholdene ellers tilsier at tillatelse kan gis skal vi kun gi rammetillatelsen på vilkår. Vilkåret som settes er at før det gis igangsettingstillatelse skal det foretas skredfarevurdering av byggeområde. Skredfarevurderingen skal foretas av et foretak med geologisk/geoteknisk kompetanse for å undersøke om tiltaket kan gjennomføres som omsøkt og beskrive hvilke sikringstiltak som må gjennomføres dersom konklusjonen medfører at sikringstiltak må foretas. Rapporten fra skredfarevurderingen sendes til kommunen og betales av utbygger. © Bergen kommune

28 Byggesaksbehandling i potensielt skredområde
Dersom rapporten konkluderer med at sikring må foretas skal det kun gis igangsettingstillatelse for skredsikringsarbeid og eventuelt grunnarbeidet.  Før det gis igangsettingstillatelse for det øvrige byggearbeidet skal beskrevne sikringstiltakene være ferdig gjennomført og kontrollert at et foretak med geologisk/geoteknisk kompetanse. Dokumentasjon for gjennomført kontroll skal foreligge kommunen før igangsettingstillatelse for resten av tiltaket. © Bergen kommune


Laste ned ppt "Etat for byggesak og private planer Bergen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google