Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima-START Diskusjonsoppgave om klimasårbarhet i kommunene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima-START Diskusjonsoppgave om klimasårbarhet i kommunene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima-START Diskusjonsoppgave om klimasårbarhet i kommunene

2 Hvilke virksomheter/områder skal vurderes? Virksomhet/område: ARK 1 I plenum eller i forkant: Klimaendringer vil berøre ulike sektorer og virksomheter ulikt. Første del av oppgaven er å definere hvilke sektorer/virksomheter, eventuelt geografiske område(r) som skal diskuteres. Sett opp en liste over virksomheter, evt geografiske område(r) som senere kan danne utgangspunkt for diskusjon i grupper.

3 Klimautfordringer Direkte og indirekte effekter, hendelser og gradvise endringer Hav  Havnivåstigning  Stormflo  Høy vannstand ved elveutløp  Forsuring  Endringer i artssammensetning  Erosjon som følge av havstigning Temperatur  Økt sommertemperatur  Økt vintertemperatur  Endret fryse-/tinesyklus  Smelting av isbreer  Tining av permafrost  Varmebølge  Ekstrem kulde  Skogbrann/vegetasjonsbrann Flom  Vårflom  Vinterflom  Isganger  Regnflom  Urban flom/overvann Skred  Snøskred  Jordskred/steinsprang  Leirskred  Erosjon Biofysiske forhold  Endringer i biologisk mangfold  Nye parasitter/bakterier  Lengre vekstsesong  Gjengroing av landskap Nedbør  Snømengde og -sesong  Regnmengde og -sesong  Forurensning av drikkevann  Isstormer (kombinasjon vind/underkjølt regn)  Tørke Vind  Endret hovedvindretning  Storm/orkan Andre  ________________________________ Hvilke hendelser eller utfordringer knyttet til vær og klima har kommunen opplevd tidligere? Hva kan tenkes kan inntreffe i framtiden? Velg ut klimautfordringer som er aktuelle for kommunen. Bruk egen kunnskap og suppler med informasjon på klimatilpasning.no. Det kan være hensiktsmessig å gjøre denne delen av oppgaven i forkant, slik at man ikke sitter i plenum og diskuterer hva som skal krysses av. Men bruk gjerne litt tid i plenum til å supplere slik at man har et felles utgangspunkt for diskusjonen. ARK 2

4 Vurdering ift. virksomheter/områder Sett opp en tabell tilsvarende den over. I øverste rad, skriv inn de effektene av klimaendringer som ble valgt ut i forrige bilde. I første kolonne, sett opp de virksomheter/områder som ble valgt ut i det første bildet. Del inn i grupper. Hver gruppe går gjennom én eller to virksomheter/områder, avhengig av hvor mange deltakere det er og hvor mange sektorer/virksomheter som er valgt ut. Gruppen setter kryss for de klimaeffektene som er relevante for denne virksomheten/området. Det kan være klimaeffekter som kan skape problemer eller gi ekstra belastninger for virksomheten/området, direkte eller indirekte – eller klimaeffekter som kan være positive. Resultatene fra gruppene kan samles i én tabell. Gruppene presenterer kort sine vurderinger i plenum. Dette kan brukes som utgangspunkt for diskusjon omkring kommunens klimasårbarhet – eller gå videre til neste bilde. Virksomhet/område: Effekter klimaendr.: ARK 3

5 Negative konsekvenser Mer Fortsett arbeidet i de samme gruppene. Hver gruppe tar for seg alle de klimaeffektene de har krysset av for sine virksomheter/områder. Vurder hvorvidt denne virksomheten/området i kommunen vil oppleve mer eller mindre av de valgte klimaeffektene og hvorvidt konsekvensene av disse vil være positive eller negative. Bruk tid til å diskutere hvordan hver enkelt av de valgte klimaeffektene kan plasseres langs de to aksene og plasser dem inn der gruppen mener de bør plasseres. Dette gir et utgangspunkt for å vurdere hvilke klimaeffekter som vil få størst konsekvenser for hver virksomhet/område. Mindre Positive konsekvenser ARK 4


Laste ned ppt "Klima-START Diskusjonsoppgave om klimasårbarhet i kommunene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google