Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012

2 Vergemålsreformen Lovreform Ny vergemålslov
Representantordningen for enslige mindreårige asylsøker inn i utlendingsloven Forvaltningsreform Flytting av oppgavene fra kommunene til staten ved Fylkesmann Kvalitetsreform Profesjonalisering av vergemålsområdet Økt ressursinnsats Holdningsreform Fra ”å beslutte på vegne av andre» til ”å støtte andre i sine beslutninger” |

3 Målsettinger Sikre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som er under vergemål Profesjonalisere vergemålsforvaltningen Styrke arbeidet med veiledning, klage og tilsyn innenfor vergemålsområdet Sikre en enhetlig og nasjonal forvaltning av de finansielle midler som er under vergemålsmyndighetens forvaltning Styrke rettssikkerheten og profesjonalisere vergemålsbehandling for enslige mindreårige asylsøkere(EMA) Gjøre nødvendige tilpasninger i den norske lovgivningen for å kunne ratifisere FNs konvensjon om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne |

4 Organisering vergemålsreformen fra 1.9.2012
Samarbeidsutvalg LO Stat, LO kommune YS stat, YS kommune Unio Akademikerne Stat, Ak. Kommune KS, Oslo kommune Fylkesmennene FAD Prosjekteier JD, SIA v/Anne K Herse Prosjektleder Håvard Bekkelund/ Oddbjørn Vassli Referansegruppe FFO NFU Pensjonistforbundet Redd Barna FOFF Nettverket Prosjektgruppe leder SRF 18 ledere FM 1 FAD 2 JD (LOV og INN) SRF FM FM Info Opplæring Bank Data 18 FM

5 Planen Område 1. halvår 2012 2. halvår 2012 1. Halvår 2013 JD SRF FM
Prosjektledelse Lokal vergemåls-myndighet Sentral vergemåls-myndighet Personal Data Bank/finans Informasjon og opplæring Regelverk JD SRF FM SRF Avklare overføring Rekruttering JD Avklaring Gjennomføre Strategi og plan Gjennomføre Utlendingsloven Utl.forskrift Vergl.forskrift

6 Framdriftsplan Nordland
Vergemålsreformen

7 Andel overførte av mulige stillinger
Vergemålsreformen

8 Vergemålsapplikasjonen
Arkiv Verge Fylkesmannen www. vergemaal.no Saksbehandlingsløsning vergemål Statens sivilrettsforvaltning Andre interessenter Vergemålsportalen Vergemåls-registret Regnskaps-modulen Andre offentlige registre Bank

9 Vergemålsportalen Vergemålsreformen

10 Datafangstprosjektet

11 Bakgrunn Hente inn data om vergemål fra 429 (44) kommuner
Hjelpeverktøy/portal for avlevering av data og dokument fra kommune til ny saksbehandlingsløsning

12 Fylkesmannen sin rolle
Lede kommunene sitt arbeid med avlevering av data Konkrete oppgaver: Informere kommunene Avtale avlevering med kommunene Bistå/rettlede/lære opp kommunene Følge opp avleveringen Framskaffe forventet antall løpende saker per kommune

13 Kommunen sine oppgaver
Rydde og oppdatere vergemålsarkivet Overføre data og dokumenter i aktive saker til sentralt register (datafangstportalen) innen 1. mars 2013 Organisere vergemålsarkivet slik at Fylkesmannen kan innhente dokumenter ved behov etter 1. juli 2013 Arkivene er kommunens eiendom og skal håndteres etter arkivloven (deponering)

14 Datafangstportalen http://datafangstdemo.fylkesmannen.no/WizNy.aspx
Datafangst.fylkesmannen.no

15 Kritisk viktig At det ryddes opp i arkiver og saker der det er behov for det At den enkelte overformynder ikke får eneansvaret for å levere data At det gis merkantil bistand til overformynderiet At ansvaret er klart definert At vergene trygges på oppfølging og opplæring Kommunen har det organisatoriske og økonomiske ansvaret for overformynderiene

16 Økonomi Ressursramme på ca 235 mill. – engangskostnader på 48 mill. kroner Tilsvarende 169 stillinger til FM og 14 til SRF – totalt 183 103 mill. i reduserte overføringer til kommunene pr år – avklart gjennom konsultasjonsordningen med KS Uttrekk 2013 blir 38,5 mill. Kommunene beholder 13 mill. det første året til for- og etterarbeid |


Laste ned ppt "Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google