Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03/04/2017 Oslo, 19.oktober 2013 Pensjonskurs - for Hardanger avdeling Kathrine Hansen Fagsjef/Advokat nina.moglestue@n.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03/04/2017 Oslo, 19.oktober 2013 Pensjonskurs - for Hardanger avdeling Kathrine Hansen Fagsjef/Advokat nina.moglestue@n."— Utskrift av presentasjonen:

1 03/04/2017 Oslo, 19.oktober 2013 Pensjonskurs for Hardanger avdeling Kathrine Hansen Fagsjef/Advokat Levere ut foiler med en gang Ønske velkommen Presentasjon Hvem er tilstede? Privat sektor, tillitsvalgte Innhold for dagen (tid, pauser, lunsj, annet)

2 03/04/2017 Mål for dagen Kjenne til rettigheter og verktøy når bedriften ønsker å endre tjenestepensjonsordningene Tjenestepensjoner → Status Folketrygdens alderspensjon Sluttpakker og AFP – noen viktige momenter 03 April 2017

3 Pensjon – består av flere elementer
03/04/2017 Pensjon – består av flere elementer Fripoliser Pensjon er de pengene du skal leve av den dagen du slutter å jobbe. Sparepensjon AFP Tjenestepensjon Folketrygden De færreste har egen individuell pensjonssparing. Mange aktører er ute og anbefaler / gir tilbud om dette. Forholdet mellom feltene ikke nødvendigvis korrekt. Tidligere er det antydet at AFP utgjør 1/5 av summen av pensjon fra folketrygden og AFP. Tjenestepensjon veldig ulikt i de ulike bedrifter – alt fra gode ytelsespensjonsordninger til ”dårlige” (OTP) innskuddbaserte ordninger. I dag er tema tjenestepensjon og AFP. For å forstå prinsippene og de foreslåtte endringer i tjenestepensjon , må du ha noe innsikt i folketrygdens alderspensjon. Derfor tar vi med det vesentlige om det. 03 April 2017

4 03 April 2017

5 03 April 2017

6 Alderpensjon (Folketrygden)
03/04/2017 Alderpensjon (Folketrygden) Ligger i bunnen for å forstår prinsippene rundt tjenestepensjon og AFP Finnes både en gammel og en ny ordning (fra ). Noen ansatte omfattet av gammel ordning, noen ny ordning og noen både gammel og ny.

7 Privat sektor/offentlig sektor
I privat sektor - full fleksibilitet – jobbe og ta ut både folketrygdens alderspensjon – uten at pensjonen reduseres. 03 April 2017

8 Ny pensjonsordning i Folketrygden
03/04/2017 Ny pensjonsordning i Folketrygden Omfatter alle som er født i 1943 eller senere Følge arbeidslinjen – skal lønne seg å jobbe Fra besteårsregelen til alleårsregelen (13-75 år) Levealdersjustering (og delingstall) Omsorg for små barn medregnes Kombinere jobb og pensjon uten avkorting av pensjon Fleksibelt uttak av pensjon (fra 62 år og oppover) Alderspensjonen (under opptjening og utbetaling) reguleres hvert år Hensikten med den nye pensjonsreformen er at den skal være samfunnsmessig bærekraftig. Det betyr at man skal sikre fremtidig pensjon for fremtidige pensjonister. Nødvendig med et system som skal omfatte alle arbeidstakere og basert på at det skal lønne seg å jobbe. Fra du er 13 år har du anledning til å tjene opp pensjonspoeng i folketrygdordningen. Levealdersjustering ble innført. Det betyr at man tar hensyn til forventet levealder pr årskull. SSB beregner dette. Omsorg for små barn inntil seks år gir pensjonspoeng. Kan ta ut pensjon ved 62 år hvis god nok opptjening. Må minimum tilsi pensjon over garantipensjon (ca 2G) 03 April 2017

9 Opptjeningsregler - ny pensjonsordning
03/04/2017 Opptjeningsregler - ny pensjonsordning Alle år du er i arbeid eller mottar pensjonsgivende inntekt teller likt Opptjenes årlig med 18,1% av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G (85.245x7,1= ,-) Inntekt tilsvarende 4,5 G for ulønnet omsorgsarbeid (avhengig av årskull) (ftl §20-8) Inntekt tilsvarende 2,5 G for avtjent sivil verneplikt/ førstegangstjeneste (ftl §20-6) Verneplikt pensjonsgrunnlag for de født etter 1963 I og med at besteårsregelen (20 beste år) er borte etter nye opptjeningsregler, vil kombinasjon m deltidsjobb og fulljobb kunne medføre vesentlig dårligere pensjonsopptjening. Lineær opptjening: alle år teller like mye 03 April 2017

10 Opptjeningsregler – ny pensjonsordning
03/04/2017 Opptjeningsregler – ny pensjonsordning All inntekt i perioden fylte 13 år fram til fylte 75 år Merk: gjelder for de som i 2010 eller senere har fylt 13 år Ytelser fra folketrygden som teller med: dagpenger, omsorgsarbeid, fødselspermisjon, førstegangstjeneste Rettighetene bygges opp til en pensjonsbeholdning (ftl §20-4) som reguleres hvert år med lønnsveksten. De som ikke har opparbeidet tilstrekkelig pensjonsbeholdning, gis det garantipensjon (ftl §§20-3, 20-10, 20-11) Omsorgsarbeid minimum 6 mdr gir pensjonsopptjening på 4,5G.De som har omsorg for barn og mottar barnetrygd, kan få opptjening frem til barnet fyller 5 år og begynner i skole. Omsorgsarbeid på minimum 22 timer gir også opptjening. § 20-8. Pensjonsopptjening ved omsorgsarbeid        Et medlem som har utført omsorgsarbeid, får hvert kalenderår en pensjonsopptjening tilsvarende 18,1 prosent av et beløp på 4,5 ganger grunnbeløpet 1 i følgende tilfeller: a) Medlemmet har minst halve året hatt den daglige omsorgen for et barn som ikke har fylt seks år innen årets utgang. For barnets fødselsår opptjenes det samme beløpet selv om omsorgen har vart mindre enn et halvt år. Opptjening gis den som mottar barnetrygd for barnet etter barnetrygdloven, dersom ikke noe annet er bestemt i forskrift. b) Medlemmet har minst halve året utført omsorgsarbeid for en syk, en funksjonshemmet eller en eldre person som selv er medlem i eller mottar pensjon fra folketrygden. Omsorgsarbeidet må utgjøre minst 22 timer pr. uke. Dersom omsorgsarbeidet tar slutt på grunn av varig institusjonsopphold eller dødsfall, opptjenes det samme beløpet selv om omsorgsarbeidet avsluttes før halve året er gått. Det er forutsatt at det har vært pensjonsopptjening for omsorgsarbeidet i de tre umiddelbart foregående årene.        Det kan gis pensjonsopptjening etter første ledd fra og med det året vedkommende fyller 17 år, til og med det året vedkommende fyller 69 år. 03 April 2017

11 Levealdersjustering Vi lever lenger!
03/04/2017 Levealdersjustering Vi lever lenger! Regel i den nye pensjonsreformen som medfører at den årlige pensjonen justeres ned i takt med stigningen i forventet levealder. Må jobbe lenger for å opprettholde dagens pensjonsnivå Alderspensjon skal levealdersjusteres. Levealdersjustering vil si at den enkeltes pensjon justeres ved uttakstidspunktet for endringer i befolkningens levealder.        Alderspensjon skal være nøytral i forhold til uttaksalder. Nøytralt uttak vil si at forventet nåverdi av den enkeltes samlede pensjonsutbetalinger skal være uavhengig av uttaksalder.        Levealdersjustering og nøytralt uttak gjennomføres ved hjelp av forholdstall, se § 19-7. Levealdersjusteringen kommer til uttrykk gjennom endring i forholdstall fra et årskull til det neste for en gitt uttaksalder. Nøytralt uttak kommer til uttrykk gjennom forskjeller i forholdstall ved ulike uttaksaldre innen hvert årskull.        Det fastsettes forholdstall for hvert årskull fra og med 1943-kullet til og med 1962-kullet, som gjelder for uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år. Det fastsettes månedlige forholdstall, som gjelder for uttaksaldre mellom hele år. Det fastsettes felles forholdstall for kvinner og menn. Ved beregning av pensjon benyttes forholdstall for alderen ved inngangen til den måneden pensjonen tas ut fra. §  Levealdersjustering og nøytralt uttak        Alderspensjon skal levealdersjusteres. Levealdersjustering vil si at den enkeltes pensjon justeres ved uttakstidspunktet for endringer i befolkningens levealder.        Levealdersjustering og nøytralt uttak gjennomføres ved hjelp av delingstall, se §  Levealdersjusteringen kommer til uttrykk gjennom endring i delingstall fra et årskull til det neste for en gitt uttaksalder. Nøytralt uttak kommer til uttrykk gjennom forskjeller i delingstall ved ulike uttaksaldre innen hvert årskull.        Det fastsettes delingstall for hvert årskull fra og med 1954-kullet, som gjelder for uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år. Det fastsettes månedlige delingstall, som gjelder for uttaksaldre mellom hele år. Det fastsettes felles delingstall for kvinner og menn. Ved beregning av pensjon benyttes delingstall for alderen ved inngangen til den måneden pensjonen tas ut fra. 03 April 2017

12 03/04/2017 Delingstall Antall år forventet gjenværende levetid du har når du går av med pensjon. Beregning pr årskull (SSB) Brukes i den nye pensjonsordningen for å beregne den årlige pensjonen. Den opptjente pensjonsbeholdningen delt på delingstallet gir den årlige pensjonen. Basert på prinsippet om at det skal lønne seg å vente med uttak av pensjon. §  Fastsetting av delingstall        Delingstallene fastsettes endelig det året et årskull fyller 61 år.        Delingstallene fastsettes på bakgrunn av forventet gjenstående levetid på uttakstidspunktet beregnet ut fra gjennomsnittet av observerte dødelighetsrater for eldre årskull de siste ti årene forut for fastsettingstidspunktet. Ved fastsettingen tas det hensyn til dødelighet fram til uttakstidspunktet. Regulering etter § 20-18 inngår i beregningene. Som diskonteringsrente ved fastsetting av delingstallene brukes lønnsvekst, se § 20-18.        Månedlige delingstall fastsettes ved lineær interpolering mellom de to tilstøtende delingstallene for uttaksalder i hele år.        Delingstallene fastsettes med to desimaler. Merk: Når vi kommer til ytelsesbasert tjenestepensjon vil fastsetting av delingstall basert på forventet levealder være mer komplisert. Dette fordi ordningen er basert på en garanti om nivå på fremtidig pensjon livet ut. Vanskeligere å kalkulere dette ettersom populasjonens levealder endres og avviker fra hele befolkningen. Og må fastsettes år i forkant av utbetaling. 03 April 2017

13 Regulering av pensjon Opptjening og Utbetaling
03/04/2017 Regulering av pensjon Opptjening og Utbetaling Opptjening - reguleres med lønnsvekst Utbetaling - alderspensjon under utbetaling skal hvert år reguleres med lønnsveksten minus 0,75 %. Gjelder for alle født etter 1943 (for 2012 utgjorde dette en vekst på 3,67%) Opptjening: Skiller mellom gammel og ny ordning. Gammel opptjening reguleres m G regulering. Gjelder til og med årskull 1962 Ny ordning gjelder fra årskullene 1954 Overgangsordning mellom 1954 og 1962 03 April 2017

14 Pensjonens størrelse avhenger av:
03/04/2017 Pensjonens størrelse avhenger av: Fødselsår og gjennomsnittlig levealder i årskullet Inntektens størrelse gjennom hele livet Hvilken alder du velger å ta ut pensjonen 2. Og 3.kulepunkt er de områder der tillitsvalgte kan ha inflytelse. Bidra til mindre deltidsjobbing, faste ansettelser (ingen opptjening i tjenestepensjonsordningene ved ansettelse i mindre enn ett år), muligheter til å stå lenger i jobb (tilrettelegging med seniorpolitiske tiltak), være obs på fallgruber i nedbemanningssituasjoner. 03 April 2017

15 03/04/2017 Aldersgrenser: - arbeidsmiljølovens generelle grense - bedriftsinterne aldersgrenser Start med å si noe om at det er en ordning som bedriften har og er part i. Banklovkommisjonen – ennå ingen sikkerhet. Det er kun forslag. Mange utredninger Negotia svart på de viktigste høringene (banklovkommisjonens utredninger nr 26 og 27)

16 Aml. – 70 år – hovedregel Aldersgrenseloven – 70 år – hovedregel, hjemmel for lavare aldersgrense 03 April 2017

17 Opptjening alderspensjon/aldersgrenser
03/04/2017 Opptjening alderspensjon/aldersgrenser Mulighet for opptjening av alderspensjon – mellom 13 og 75 år (ftl 3-15), men hva skjer i praksis? Opphør av arbeidsforhold grunnet alder år (aml §15-13a) Lov om folketrygd § 2-3. Medlemskap på Svalbard, på Jan Mayen og i norske biland Et medlem i trygden som bosetter seg eller tar opphold på Svalbard, på Jan Mayen eller i et norsk biland, beholder medlemskapet. Lov om folketrygd § Pensjonsgivende inntekt Pensjonsgivende inntekt fastsettes for hvert kalenderår fra og med det året medlemmet fyller 13 år, til og med det året medlemmet fyller 75 år. Arbeidsmiljøloven § 15-13a. Opphør av arbeidsforhold grunnet alder (1) Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd. (2) Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker. (3) Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. (4) Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder. Gjensidigedommen 03 April 2017

18 Arbeidsmiljølovens generelle aldersgrense
Dersom det ikke foreligger noe annet grunnlag, vil aldersgrensen ifølge arbeidsmiljøloven være 70 år, jfr. aml. § a. Arbeidsforholdet kan da avsluttes når arbeidstaker fyller 70 år. AG kan ikke gå til oppsigelse av en AT bare pga alder før fylt 70 år. 03 April 2017

19 Bedriftsinterne aldersgrenser
Bedriftsinterne aldersgrenser på 67 år vanlig og mye praktisert Men, med pensjonsreformen vil mange kanskje ønske å stå utover 67 år - hva da? 03 April 2017

20 Loven åpner for aldersgrenser under 70 år.
Forutsetning for lavere aldersgrense, f.eks 67 år: Må følge av annet grunnlag (f.eks tariffavtale, ansettelsesavtale, personalhåndbok, pensjonsvedtekter) , være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende for de berørte (aldersdiskriminering er forbudt i utgangspunktet) 03 April 2017

21 «Gjensidigesaken» - lovlig unntak fra forbudet mot aldersdiskriminering?
Tingretten : Gjensidiges aldersgrense på 67 år i strid med diskrimineringsforbudet i aml. § 13-1.Kriteriet for å anvende unntaksbestemmelsen i § 13-3 annet ledd var ikke oppfylt. Lagmannsretten: Gjensidige frifunnet. Det forelå diskriminering, men den ordning Gjensidige praktiserte, falt inn under unntaksbestemmelsen i aml. §13-3 annet ledd. Høyesterett: Direkte diskriminering, men i samsvar med unntaksbestemmelsen i aml. § 13-3annet ledd. 03 April 2017

22 Bedriftsintern aldersgrense lovlig der:
Forutsetning lovlig praktisere bedriftsintern aldersgrense, må vurderes konkret: Er ordningen konsekvent praktisert? Allment kjent blant de ansatte? Tilfredsstillende pensjonsordning ( hva er det?) 03 April 2017

23 Skriftlig varsel før fratreden – aml. § 15-13a
(2) Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker. (3) Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. (4) Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder. 03 April 2017

24 Veien videre bedriftsinterne aldersgrenser?
Kommer det lovendring? Våren 2013 satt ned en referansegruppe - vil kunne komme endringer i adgangen til å ha bedriftsinterne aldersgrenser under 70 år. 03 April 2017

25 AFP i privat sektor (avtalefestet pensjon)
03/04/2017 AFP i privat sektor (avtalefestet pensjon)

26 03/04/2017 AFP – privat sektor Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) Vedtekter for fellesordningen for avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP) Tilskottsloven – nødvendig med lovregulering da staten finansierer 2/3 av AFP ordningen Fellesordningen for AFP reguleres av AFP–tilskottsloven og vedtekter godkjent av Arbeidsdepartementet. AFP-vedtektene endres over tid. Etablert med virkning fra Allerede endret flere ganger (senest des 2011). Det er styret i Fellesordningen som endrer på basis prinsipielle behov / t tilpasninger. Fellesordningen for AFP er en felles ordning for ny AFP i privat sektor. krever inn premier for ny AFP fra bedriftene som er tilsluttet ordningen og behandler søknader fra arbeidstakere om AFP. Etter at Fellesordningen har vurdert om arbeidstakerne har rett til AFP, sendes saken til NAV som foretar en siste vilkårsprøving, og beregner størrelse på pensjonen. også NAV som utbetaler pensjonen. Gammel AFP utfases i årene 2011 til 2015. 03 April 2017

27 Grunnleggende om AFP i privat sektor
03/04/2017 Grunnleggende om AFP i privat sektor AFP er et supplement og påslag på alderspensjonen Historisk – gi mulighet til verdig avgang etter et langt arbeidsliv I dag en «gullkantet» ordning som utgjør ca 1/5 av alderpensjonen Kan tas ut fra 62 år Mulig å kombinere jobb og pensjon Livsvarig utbetaling Intensjonen – videreføre arbeidslinjen ……….. men!! Mange fallgruver som kan medføre bortfall av AFP-rettigheter. Man må ha alderpensjon i bunnen, og ha rett til alderpensjon før man kan ta ut AFP. Derfor under dette kurset viktig å vite at selv om vi snakker om AFP, så er forutsetningen for rett til AFP at man har opparbeidet tilstrekkelig grunnlag for å rett til alderspensjon. Må minimum ta ut 20% alderspensjon (kan endres underveis). Må ikke slutte å jobbe selv om man tar ut AFP. (i gammel AFP-ordning kunne man ikke kombinere AFP og jobb. Men man kunne ta ut del-AFP) Arbeidslinjen – et viktig prinsipp, og forutsetning for en videre bærekraftig pensjon 03 April 2017

28 Opparbeiding av AFP-rettigheter
03/04/2017 Opparbeiding av AFP-rettigheter Ansiennitet før fylte 62 år (AFP-vedtekter § 3-4) Hovedregel omfattet av ordningen 7 av de siste 9 år Overgangsbestemmelser for årskull opp til 1954-kullet Ansienniteten følger individet og ikke bedriften Kan derfor ha jobbet ulike steder innen privat sektor Bedriften må ha tariffavtale ved søknad om AFP Sammenhengende ansatt og reell arbeidstaker i de 3 siste årene i bedrift tilsluttet Fellesordningen (AFP-vedtekter § 3-2(1). (kan ha avbrekk i til sammen 26 uker, § 3-2(2)) Minimum 20% stilling, §3-2(3) Inntekt > 1G (79 216,-) de to siste år før uttak G reguleres årlig med virkning fra 1.mai. Ansienniteten følger ikke bedriften , men individet: kan jobbe flere steder. Viktig at bedriften er omfattet av AFP på uttakstidspunktet. Ansiennitet kan være medbragt fra tidligere arbeidsforhold, men krever en «viss kontinuitet» (avbrekk inntil 26 uker i løpet av de siste 3 år før uttak) 03 April 2017

29 03/04/2017 AFP vedtekter § 3-4(1) Må ha jobbet minst 7 av de siste 9 år i bedrift omfattet av tariffavtale før fylte 62 år. Kan være i en eller flere bedrifter. Overgangsordninger for årskull, § 3-4 (4): 1944 – 1951: jobbet minimum 3 av de siste 5 år 1952: jobbet minimum 4 av de siste 6 år 1953: jobbet minimum 5 av de siste 7 år 1954: jobbet minimum 6 av de siste 8 år Ansiennitetsbestemmelsene kraftig skjerpet i den nye AFP-ordningen. I gammel ordning (t.o.m ) ordning måtte man være omfattet av ordningen 3 av de siste 5 år. Nå må man være omfattet lenger. I realiteten må alle som er 55 år og eldre være omfattet av en AFP-ordning for at man skal opparbeide AFP-rettigheter. Bakgrunnen for dette var at man skulle ha èn felles AFP-ordning for offentlig og privat. Ved oppgjøret for offentlig sektor (2009) klarte man ikke å fornye ordningen i offentlig sektor. 03 April 2017

30 03/04/2017 AFP vedtekter § 3-7 Hvis man mottar pensjon, ventelønn eller annen ytelse fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold uten motsvarende arbeidsplikt de siste 3 år før fylte 62 år, mister man retten til AFP. Stillingsreduksjon med opprettholdelse av samme lønn Pensjon: gjelder ikke uførepensjon Men kan ikke ta ut både uførepensjon og AFP. Hvis delufør må man velge før AFP uttak. Den årlige verdien av ytelsen er større enn 1,5G pr år 03 April 2017

31 Viktige hensyn – avhengig av alder
03/04/2017 Viktige hensyn – avhengig av alder – – Dersom det gis/ foreslås ulike tiltaks- , sluttpakker til eldre arbeidstakere, er det viktige hensyn: 62+: Gavepensjon/ sluttpakke/ sluttavtale. Sjekke opp om man fyller vilkår for å få alderpensjon og AFP. Det er ikke sikkert at man har god nok pensjonsbeholdning / opptjening når man er 62 år. Mange år med deltid eller lav inntekt, mange år utenfor arbeidslivet, ikke tilstrekkelig medlemsskap i folketrygdordningen (utenlandsbakgrunn / innvandring mm) 59-62 år: Ytelser de 3 siste år før fylte 62 år. Kan ikke ta imot sluttpakker større enn 1,5G pr år. Mister senere rett til AFP pga vedtektenes §3-7 (alternativt må bedriften kompensere AFP-ordningen – kostbart). 55-59 år: utfordring – AFP-vedtektenes §3-4: ansiennitetsvilkår får rett til AFP (7 av de siste 9 år). Dersom AFP i gml bedrift og begynner i ny bedrift med AFP, må oppholdet være mindre enn 26 uker (de siste tre år periode < 26 uker) for å opprettholde retten til AFP, vedtekter §3-2(2). Hvor lang tid har jeg på meg til å komme i nytt arbeid? 50+: bevissthet rundt egen arbeidssituasjon – mer sårbar fremover Frivillig fratreden – viktig stikkord her. 03 April 2017

32 Eksempel uttak pensjon og AFP
03/04/2017 Eksempel uttak pensjon og AFP Dette diagrammet er kun et eksempel på hvor stor del / hvor viktig AFP er for medlemmene. Dette er et eksempel på medlem som har opparbeidet full ansiennitet til å ta ut AFP. Han er 62 år (født des. 1949), bedt om serviceberegning hos NAV, full trygdetid (40 år), forholdstall for årskullet ved uttak 62 år 1,309 (basert på forventet levealder). Medlemmet er på gammel alderspensjon med opptjent pensjonspoeng 5,63 og ellers gamle opptjeningsregler (besteårsregelen) Eksemplet viser hvor stor del av pensjonen som er AFP pensjon. Derfor AFP veldig viktig for medlemmene, og nødvendig som bakteppe for tillitsvalgte. Å miste rettigheter til AFP, betyr store økonomiske tap. AFP utgjør ca 1/5 av pensjonsutbetalingen (da ikke regnet med tjenestepensjon). Alderspensjon fra folketrygden utgjør kr ,- pr år AFP mellom 62 og til og med 66 år utgjør ,- AFP fra 67 år utgjør ,- Beregninger viser at skjæringspunkt ved tidliguttak (62 år) er veldig sent (varierer, men over 80 år). Kan ta ut anselig beholdning, - gode argumenter: arves/ overføres/tilgodesees familiemedlemmer. Sykehjemskostnader reduseres mm) 03 April 2017

33 Inngåelse av sluttavtaler – tips!
03/04/2017 Inngåelse av sluttavtaler – tips! Må inneholde tekst om at avtalen kun kommer til anvendelse dersom søknad om AFP innvilges av Fellesordningen. Arbeidsfritak i oppsigelsestid - kun etter innvilget søknad om AFP Søknad om AFP kan sendes inntil 4 måneder i forkant av uttak. Avtaleinngåelse kan likevel skje tidligere, men må inneholde forbehold om innvilget AFP Fellesordningen må ha mottatt søknad før utløp av arbeidsforholdets ordinære oppsigelsestid (AFP-vedtekter §3-2(5)) Avtaler med sluttpakker /gavepensjon større enn 1,5G pr år og som inngås før fylte 62 år, må ha utbetalingsdato etter fylte 62 år. Konferer med Negotia i forbindelse med drøftinger i bedriften om sluttpakker og gavepensjoner. Ordinær oppsigelsestid = iht arbeidsavtalen. Avtalt fastsatt / avtalt i ifm fratreden eller annet opphør gjelder ikke. 03 April 2017

34 03/04/2017 Deltidsproblematikk Må minimum ha 20 % stilling for å opparbeide rettigheter til AFP I tillegg ikke ha inntekt fra annet sted som utgjør mer enn stillingen i bedrift der du har AFP. Generelt er deltid et likestillingsproblem Flest kvinner med deltid (frivillig eller ufrivillig) Rundt en tredjedel av lønnsgapet mellom kjønnene kan knyttes til barnefødsler. Etterslepet i lønn henger igjen gjennom hele arbeidslivet og toppes med en lavere pensjon i andre enden. Muligheten til å ta ut alderspensjon påvirkes dersom ikke tilstrekkelig opparbeidete rettigheter. 03 April 2017

35 Rett til redusert arbeidstid
Arbeidsmiljølovens §10-2(4): Arbeidstaker som har fylt 62år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid på visse vilkår. Vilkår at må kunne gjennomføres «uten vesentlig ulempe for virksomheten» Konkret vurdering – kan ikke gi avslag på generelt grunnlag Dersom avslag – husk frist fire uker fra avslaget ble gitt, til ta saken inn for Tvisteløsningsnemnda. Be om bistand tillitsvalgte og Negotia. 03 April 2017

36 Tjenestepensjon i privat sektor - dagens ordninger

37 Privat sektor/offentlig sektor
Privat sektor – innskuddspensjon, ytelsespensjon, OTP Offentig sektor – rett til pensjon tilsvarende minst 66 % av lønnen ved full opptjening (30 år) før levealdersjustering og samordning– ytelsesbasert bruttoordning. Egen garanti for årskullene født før 1959. 03 April 2017

38 Dagens tjenestepensjonsordninger
03/04/2017 Dagens tjenestepensjonsordninger PRIVAT SEKTOR Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Lov om innskuddspensjon (LOI) Lov om foretakspensjon (LOF) Bedriften kan være omfattet av en / flere ordninger. Kan ha «lukket» en ordning til å gjelde for noen ansatte, og at annen ordning gjelder for nyansatte, yngre medarbeidere osv. 03 April 2017

39 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
03/04/2017 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Etablert med virkning fra 2006 Lovregulert minstekrav Minimum 2 % innskudd av inntekt mellom 1 og 12 G Ingen krav om uførepensjon Ingen krav om etterlattepensjon Virkning fra Lovbestemt at alle bedrifter med mer enn en ansatt skal ha en tjenestepensjonsordning for de ansatte (der det er to ansatte eller fler.) Bakgrunn: mange bedrifter uten noen tjenestepensjon. 03 April 2017

40 Innskuddsbasert pensjon
03/04/2017 Innskuddsbasert pensjon Lov om innskuddspensjon (LOI) Innskudd av prosent av inntekt (inntil 5%(evt.8%)) «knekkpunkt» ved inntekt på 6G Avkastning på fond/aksjer påvirker fremtidig pensjon → Ansatte bærer risiko på fremtidig pensjonsytelse Pensjonsutbetaling over minimum 10 år der nivå er avhengig av avkastning, og minst til fylte 77 år. Kan inneholde uførepensjon Ved død kan beholdning overføres til etterlatte Pensjonsspareavtale (forsikringsavtale) ved fratreden. Knekkpunkt på 6% 03 April 2017

41 Ytelsesbasert tjenestepensjon
03/04/2017 Ytelsesbasert tjenestepensjon Lov om foretakspensjon (LOF) Sikrer fremtidig nivå på pensjonsytelse (eks 66% av inntekt) Full opptjening etter et visst antall år vanlig er 30 år Som hovedregel livsvarig utbetaling, men kan være tidsbegrenset Bedriften bærer risiko Løpende pensjonsutbetaling finansiert av bedriften med avtalte oppregulering Fripolise - forsikringsbevis som utstedes når du slutter Nivå på pensjon: summen av alderspensjon og ytelsespensjon skal netto utgjøre ca 66%. 03 April 2017

42 Ytelsesbasert pensjon/innskuddsbasert pensjon
Ytelsesbasert pensjon: Pensjonen er en forhåndsavtalt, definert andel av sluttlønn, f.eks 66 % De ansatte vet hva de får i pensjon , men bedriften vet ikke hva som må innbetales hvert år. Innskuddsbasert pensjon: Bedriften sparer et avtalt kronebeløp eller en avtalt prosentsats i forhold til den ansattes lønn. Bedriften vet hva som skal innbetales hvert år, men de ansatte vet ikke hva de får i pensjon. 03 April 2017

43 Oppgave Hva slags tjenestepensjonsordninger har dere?
Hvordan er innholdet i din ordning (%-satser, uføredekning, annet)? Hvordan ble ordningen etablert? Hvem er det som bestemmer over ordningen? Har endringer i pensjonsordningen vært tema hos dere? 03 April 2017

44 Tjenestepensjon - forslag til ny tjenestepensjonslov i privat sektor
03/04/2017 Tjenestepensjon - forslag til ny tjenestepensjonslov i privat sektor Start med å si noe om at det er en ordning som bedriften har og er part i. Banklovkommisjonen – ennå ingen sikkerhet. Det er kun forslag. Mange utredninger Negotia svart på de viktigste høringene (banklovkommisjonens utredninger nr 26 og 27)

45 Banklovkommisjonens innstillinger
03/04/2017 Banklovkommisjonens innstillinger NOU 2010: 6 – Pensjonslovene og folketrygdreformen I NOU 2012: 3 - Fripoliser og kapitalkrav NOU 2012:13 – Pensjonslovene og folketrygdreformen II Høringsfrist 1. oktober 2012 (Negotia har svart via YS) NOU 2013:3 - Pensjonslovene og folketrygdreformen III Høringsfrist 12.april 2013 (Negotia har svart via YS) Finanstilsynet – håndtering av levealdersrisiko Finanstilsynet – ny levealdersfremskriving (K2013) MÅL - ny lov om tjenestepensjon fra ? Inneholder forslag om ny lovtekst NOU 2010:6 Her fulgte det lovendringer. Blant annet uttak endret fra 67 år til 62 år (fleksibelt uttak) Banklovkommisjonens utredning III: Består representanter fra livselskap, SPK, KLP, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Leder Erling Selvig, omhandler overgangsordninger og hvordan håndtere utfordringer m fripoliser 03 April 2017

46 Prop. 199 L(2012-2013) Lov om tjenestepensjon
Nytt forslag til ny tjenestepensjon lagt frem basert på utredninger fra Banklovkommisjonen. Forslag om endret knekkpunkt innskuddsordningene Ytelsesordningene består foreløpig. Noen hovedpunkter ny tjenestepensjon: Innskudd maks 7 % lønn 0 – 12 G Mulighet tilleggsinnskudd på 18,1 % lønn 7,1 G og 12 G Pensjonsbeholdning (innskuddene + årlig avkastning/regulering) Høyere innskudd for kvinner enn menn – sikre like høye pensjoner I utgangspunktet livsvarige ytelser, kan avtales opphør ved 80 år 03 April 2017

47 Hvorfor ny tjenestepensjonsordning?
03/04/2017 Hvorfor ny tjenestepensjonsordning? Nødvendig å tilpasse tjenestepensjonsordningene til trygdereformens alderspensjon. Tilpasses at befolkningen lever lenger Kapitalkrav Økte krav om bedriftenes balanseføring Fripoliser – begrenser arbeidsmobilitet Tilpasning til folketrygden: Fleksibelt uttak 62 år Følge arbeidslinjen – det skal lønne seg å stå i jobb Levealdersjustering Folketrygdens alderspensjon har begrenset opptjening – kun inntil 7,1G (18,1% av inntekt) Man lever lenger: Hovedregel vil fortsatt være livsvarig tjenestepensjon (men også mulighet for begrenset tid) Utfordringer med populasjonen i gruppen som er i jobb vs hele befolkningen. Sikre opptjening av tilstrekkelig premiereserve K 2013 Kapitalkrav: Solvens I/II: forsikringsdirektiv ; forventes vesentlig skjerping av kapitalkrav for pensjonsinnretningene. Forventes høyere minstekrav til kapital og avsetninger. Dagens ytelsesordning innebærer stor kapitalrisiko, avkastningsrisiko og risiko for økt levealder at pensjonsinnretningens soliditet er truet. Økte krav balanseføring: Fremtidige pensjonsforpliktelser Underreservering av premie Begrenset mobilitet: Skifte av jobb svekker verdien av fremtidig pensjon Prøver å finne ordninger som bremser utstedelse av fripoliser. 03 April 2017

48 Vi lever lenger – særlig de yrkesaktive – konsekvenser tjenestepensjoner
En stor utfordring for tilpassing av ny tjenestepensjon Medfører store kostnader for livselskapene og bedriftene Levealdersjustering Konsekvens – de ansatte bærer risiko for fremtidig pensjon 03 April 2017

49 Hva videreføres? OTP – obligatorisk tjenestepensjon → uendret
03/04/2017 Hva videreføres? OTP – obligatorisk tjenestepensjon → uendret Innskuddsbasert tjenestepensjon → noen endringer Ytelsesbasert tjenestepensjon – består foreløpig Ny ordning Ennå usikkert!! 03 April 2017

50 Endringer i dagens innskuddspensjon
Kan fastsettes et tilleggsinnskudd i prosent av lønn mellom ,1 G og 12 G Ingen forslag om endring i maksimale innskuddssatser, eller om at betales inn innskudd av lønn inntil 1 G. 03 April 2017

51 Dagens næringsliv (www.dn.no) – 9.nov.2012
03/04/2017 Dagens næringsliv (www.dn.no) – 9.nov.2012 Mangeårig leder av Banklovkommisjonen, Erling Selvig. “Vil sette bom stopp for lukrativ pensjonsordning” 03 April 2017

52 Ytelsespensjon Består foreløpig. 03 April 2017

53 Ny modell - hybridmodell
03/04/2017 Ny modell - hybridmodell Maksinnskudd 7 % av lønn mellom 0 – 12 G. Mulighet tilleggsinnskudd på 18, 1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G, for å kompensere manglende pensjonopptjening folketrygden lønn over 7,1 G Livsvarig utbetaling når ikke annet er avtalt. Kan avtale tidsavgrenset (80 år), minimum 10 år. Regulering av pensjonsbeholdningen gjennom lønnsvekst eller faktisk avkastning. Standardmodell og grunnmodell: begge type «hybridmodeller» fordi man forsøker å ivareta prinsipper fra ny alderspensjon. Ikke lenger opptjening et visst antall år som tidligere ytelse Alderspensjon skal levealdersjusteres. Levealdersjustering vil si at den enkeltes pensjon justeres ved uttakstidspunktet for endringer i befolkningens levealder. Delingstall: Antall år forventet gjenværende levetid du har når du går av med pensjon. Beregning pr årskull (SSB) Brukes for å beregne den årlige pensjonen. Den opptjente pensjonsbeholdningen delt på delingstallet gir den årlige pensjonen. Basert på prinsippet om at det skal lønne seg å vente med uttak av pensjon. 03 April 2017

54 Tilskudd fra arbeidstakerne
03/04/2017 Tilskudd fra arbeidstakerne Det kan inngås en arbeidstakerfinansiert andel av pensjonsinnskuddet, maksimum halvparten av maks. årlig innskuddsgrense Skjer ved inngåelse av kollektiv avtale mellom bedrift og minst 2/3 av ansatte (evt arbeidstakerforening bestående av minimum 2/3 av de ansatte) Reservasjonsmulighet for ansatte Bindes opp ved nyansettelse 03 April 2017

55 Status nå Avvente Stortingsbehandling
03/04/2017 Status nå Avvente Stortingsbehandling Tidligst ikrafttreden 1.januar 2014. Utredning uføre- og etterlattepensjon Hva gjør arbeidsgiver i mellomtiden? Grunnlovsvern er i hensyn til forpliktelser og ikke penger som er opptjent. Dette betydning for de situasjoner der man ikke har betalt inn tilstrekkelig premie (grunnet forlenget levealder) Alle venter på hva som skjer……………… 03 April 2017

56 Tillitsvalgt – hva nå? 03/04/2017 Banklovkommisjonen Mange utredninger
Negotia svart på de viktigste høringene (banklovkommisjonens utredninger nr 26 og 27)

57 Kunnskap er viktig Veldig mye er uavklart for tiden
Gjenkjenne argumentasjon – avlive myter Hvilken «hatt» har vedkommende du får info av på? Pensjon er sentral del av den ansattes lønns- og arbeidsvilkår En god pensjonsordning er et godt rekrutteringsvirkemiddel 03 April 2017

58 Endringsadgang – viktig avklare
03/04/2017 Endringsadgang – viktig avklare Kan arbeidsgiver ensidig endre bestående pensjonsvilkår? Viktig å avklare hvorvidt ensidig endringsadgang eller ikke: finansieringen av ordningen ensidig etablert av bedriften el fremforhandlet/drøftet m de ansatte Lovmessige begrensninger ?, hva sier arbeidsavtalen, personalhåndbok? endret ensidig tidligere (utover rene lovpålagte endringer)? Er ordningen trukket inn i f. eks lønnsforhandlinger 03 April 2017

59 Saksbehandlingskrav ved endring
Styringsgruppe for pensjon i bedriften (LOF §2-4, LOI §2-6) når minst 15 eller flere medlemmer: « skal uttale seg om saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen. Regelverket skal behandles av styringsgruppen før det vedtas eller endres…» Krav om informasjon og drøftelser (AML §8, HA (NHO/YS) kap 9) Krav om styrebehandling (aksjeloven §§6-12, 6-14) 03 April 2017

60 Endring av tjenestepensjon?
1. Ståsted og hvilke behov har vi? 2. Hva slags ordninger har vi i dag? 3. Hvorfor behov endringer i dagens ordning? 4. Mulige alternative løsninger 5. Økonomiske konsekvenser 6. Standpunkt 7. Iverksettelse/kommunikasjon 03 April 2017

61 1. Ståsted og hvilke behov har vi?
Skal det drøftes eller forhandles – ? Utgangspunktet – endringsadgang. → men begrensninger dersom: Etablerte rettigheter for arbeidstakerne (kollektive- eller individuelle avtaler, del av lønnsforhandlinger, etableringen av ordningen mm) 03 April 2017

62 forts. 1. Ståsted og hvilke behov har vi?
Avklare tillitsvalgtes rolle i prosessen Dersom AG har forpliktet seg - hva har AG egentlig forpliktet seg til? Avtaler om at pensjonsytelsene skal være på et visst nivå (eks 66%) Kan bedriften ha bundet seg til å kun ha mulighet til å bytte til standardmodell hvis endring blir nødvendig? Innskudd med minimums- / maksimumssatser Løfte om «særlig god pensjonsordning» - Fokus Bank 03 April 2017

63 forts.1. Ståsted og hvilke behov har vi?
Opprette god dialog tidlig med AG uansett om drøftinger eller forhandlinger Avklare gangen videre - prosessen Alliere seg med andre fagforeninger i prosessen – sammen står vi sterkere hvis felles interesser 03 April 2017

64 forts. 1. Ståsted og hvilke behov har vi?
Kvaliteten og innholdet i pensjonsordningen viktig – ikke bare om det er en ytelsesbasert- eller innskuddsbasert ordning el: Størrelsen på de årlige pensjonsinnskuddene og beregnet pensjonsnivå i en ytelsesordning Risikodekninger ( uføredekning, ektefelle-/samboerpensjon, barnepensjon) utover kun alderspensjon ? Hensyn eldre/yngre arbeidstakere ulik lønn Hva med de som kommer dårligere ut med ny ordning – kompensere? AG behov forutsigbarhet kostnader – AT behov god og forutsigbar pensjon 03 April 2017

65 2. Hvilke ordninger er vi dekket av i dag?
Hva slags ordning har AG i dag – viktig finne ut som tillitsvalgt Hvem omfattes av ordningen Innhold i ytelsen – nivåer for dekning ? Beregne hva de ulike «delene av» pensjonen koster (ektefellepensjon mm) Når innholdet i dagens ytelser er kjent – enklere vite hvordan man kan innrette seg/besparelser Er det mulighet endre innenfor dagens ordning? 03 April 2017

66 3. Hvorfor er det behov endring i dagens ordninger?
Hvilken begrunnelse gir AG for behov endring? Økonomi Alle andre foretar endringer Banklovkommisjonen osv. Husk! Kan være mulig gjøre endringer innenfor bestående ordning. 03 April 2017

67 4. Alternative løsninger/muligheter
Hvilke alternativer er aktuelle? Se på forskjellene i ordningene Se på konsekvensene for AT ved de ulike ordningene 03 April 2017

68 5. Økonomiske konsekvenser
Gjøre økonomiske beregninger for AT for de ulike alternative ordningene – få kyndig hjelp av uavhengige fagpersoner til dette Sammenlign de ulike ordningene Hvilke parametre (forventet avkastning mm) legges til grunn for beregningene er viktige – får stor betydning for eventuell kompensasjon 03 April 2017

69 Beregninger og forutsetninger for beregningene
Foretatt flere beregninger Se på forutsetninger for beregninger Hva skjer med AFP i fremtiden mm? 03 April 2017

70 6. Standpunkt Når enige om innhold i ordningen – bekrefte enigheten/tallene Er det behov kompensere tap for enkelte? Dersom endre – ivareta AT med kort tid igjen pensjonsalder Befeste pensjonsordningen Kommunisere prosess og innhold ut til AT 03 April 2017

71 7. Iverksettelse/kommunikasjon
Avklare hvem gjør hva 03 April 2017

72 Endring av tjenestepensjon
Fra ytelse til innskudd: Hvis flere ordninger i bedriften – likeverdighet mellom pensjonsordningene i bedriften – forbud mot urimelig forskjellsbehandling Valgfrihet for medlemmer på ordningen Alder / uførhet – unntak Hvis avvikling av ordning, må alle ut Fripolise ved endring eller avvikling av ytelsesordning Obs! engangskostnad for arbeidsgiver ift administrasjonsreserve (betydelig kostnad som påløper ved endring) 03 April 2017

73 Utgangspunkt i lovforslaget
Ytelsespensjonene består foreløpig Et valg mellom: Innskuddspensjonsordning (LOI) OTP Ytelsespensjon Hybridmodell 03 April 2017

74 Valgmuligheter etter innføring av ny tjenestepensjonslov
Valg av pensjonsmodell(er) Ytelsespensjon, innskuddspensjon, OTP, hybridmodellen. Innskuddssatser på modellene? 03 April 2017

75 Hva kan Negotia bidra med?
Kurs, foredrag for grupper på forespørsel Rådgivning mot tillitsvalgte ved omlegging av pensjonsordninger mm Rådgivning mot enkeltpersoner Vi regner ikke på hva som lønner seg – få arbeidsgiver til å dekke kostnader til pensjonsrådgiver som foretar utregninger (typisk i nedbemanninger med sluttpakker opp mot ta ut pensjon)

76 Informasjonsstrømmen
Informasjonsstrømmen er stor Noen nyttige nettsteder: nettjenesten Din pensjon og


Laste ned ppt "03/04/2017 Oslo, 19.oktober 2013 Pensjonskurs - for Hardanger avdeling Kathrine Hansen Fagsjef/Advokat nina.moglestue@n."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google