Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NLF Motorflyseksjonen Fagseminar 9-10 nov 2013 Risikoanalyse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NLF Motorflyseksjonen Fagseminar 9-10 nov 2013 Risikoanalyse"— Utskrift av presentasjonen:

1 NLF Motorflyseksjonen Fagseminar 9-10 nov 2013 Risikoanalyse

2 Risikoanalyse Behov for risikoanalyse Valg av metode
Risikoanalyse flygeoppvisninger -Innledning Bakgrunn Formål Referanser Beskrivelse av metode

3 Behov for risikoanalyse
PÅSTAND: Oppfølging og forbedring av operative prosedyrer (SOP) i den grad at disse eksisterer i klubbene idag foregår i beste fall gjennom erfaring fra ulykker og hendelser, eventuelt sporadiske observasjoner og tilbakemeldinger. Det foretas i liten eller ingen grad risikovurderinger med tanke på å forhindre ulykker og hendelser.

4 Valg av metode Innenfor feltet flygeoppvisninger har LT i flere år pålagt arrangører av større flystevner å utarbeide risikoanalyser NLF/Motorflyseksjonen ved Akrokomiteen har i denne sammenheng utarbeidet en standardisert metode/mal som kan brukes av arrangørene som et grunnlag og som må tilpassess lokale forhold I det påfølgende presenteres denne metoden/malen og den vil kunne omarbeides av SU komiteen til en mal for bruk ifm den operativ aktiviteten i klubbene

5 Risikoanalyse flygeoppvisninger Innledning-Bakgrunn
Planlegging og gjennomføring av flygeoppvisninger med sivil arrangør innenfor norsk område skal foretas i henhold til BSL D 4-3 ”Forskrift om flygeoppvisning”. Formålet med forskriften er å ivareta sikkerheten for omgivelsene, publikum og deltagere. Med hjemmel i forskriftens §4, annet ledd har Luftfartstilsynet de siste årene pålagt arrangørene ved større stevner å utarbeide risikoanalyser.

6 Risikoanalyse flygeoppvisninger Innledning-Formål
Formålet med utarbeidelse av en risikoanalyse for flygeoppvisninger er primært å bidra til å forhindre ulykker. Gjennom å identifisere, vurdere og eliminere eller redusere risikorelaterte faremomenter til et akseptabelt nivå, kan ulykker unngås.

7 Risikoanalyse flygeoppvisninger Innledning-Referanser
FAA System Safety Handbook, dated December 30, 2000 MIL-STD 882D, System Safety Program Requirements, February 10, 2000 UK CAA CAP 760, Giudance on the Conduct of Hazard Identification, Risk Assessment and the Production of Safety Cases, January 13, 2006

8 Beskrivelse av metode Innen luftfarten gir blant annet FAA System Safety Handbook, MIL-STD 882D og UK CAA CAP 760 begreper og metoder for risikoanalyse. Utarbeidelse av risikoanalyse og risikohåndtering for flygeoppvisning baserer seg på relevante utvalgte deler av metode og prosessbeskrivelse i disse tre dokumentene.

9 Beskrivelse av metode Fare er en tilstand, hendelse eller omstendighet som kan lede til eller bidra til en ikke-planlagt eller uønsket hendelse. Risiko er et uttrykk for resultatet av en uønsket hendelse sett i forhold til hendelsens alvorlighetsgrad og sannsynligheten for at den inntreffer. Gjennom risikoanalyse identifiseres farer, risikoer analyseres, prioriteres, tiltak vurderes, iverksettes og resultat evalueres.

10 Beskrivelse av metode Ut over å forklare metoden på norsk har en valgt å bruke begrepene og definisjonene på engelsk. De refererte modeller for risikoanalyse innen luftfarten er godt kjent innen fagmiljøet i engelskspråklig form og en unngår dermed unøyaktigheter gjennom oversettelse.

11 Beskrivelse av metode

12 Beskrivelse av metode

13 Beskrivelse av metode

14 Beskrivelse av metode Identifisere aktuelle faremomenter og konsekvenser (Hazard Identification: Identify Hazards and Consequences) Potensielle farer identifiseres gjennom både interne og eksterne kilder. I første omgang listes faremomentene i en ”Preliminary Hazard List” (PHL), for siden å grupperes etter funksjonell likhet for å analyseres. Før risikoanalyse starter, må resultat av angitte faremomenter angis som konsekvensen av den uønskede hendelse. Farefulle situasjoner bør typisk angi hvem, hva, hvor, når, hvorfor og hvordan. Dette gir et foreløpig resultat som uttrykker vilkår og konsekvenser som siden brukes under risikoanalysen.

15 Beskrivelse av metode Analysere faremomenter og identifisere risikofaktorer (Risk Analysis: Analyze Hazards and Identify Risks) Risikoanalyse er prosessen hvor faremomenter karakteriseres i forhold til alvorlighetsgrad og sannsynlighet. Dette kan enten være en kvalitativ eller kvantitativ analyse. En matrise for risikovurdering (Risk Assessment Matrix) brukes for å bestemme risikonivået som klassifiseres som lav, medium, alvorlig eller høy i henholdt til en angitt fargeskala.

16 Beskrivelse av metode Vurdering av risiko
(Consolidate and Prioritize Risks) Gjennom risikovurdering ses konsekvensen av hvert risikoelement som har vært gjenstand for analysering og sammenlignes opp mot akseptkriteria. Utvikle tiltak for å redusere risiko. Basert på en utarbeidet liste over prioriterte risiko gjennomgås hvert risikoelement og tiltak utvikles hvor en starter med det høyest prioriterte. Generelt vil risikoelementer enten kunne overføres, fjernes, aksepteres eller reduseres gjennom de foreslåtte tiltak. Evaluering og erfaringsoppbygging Etter gjennomført flystevne/flygeoppvisning gjennomføres en evaluering av risikohåndteringen slik at erfaring kan overføres til fremtidige flystevner

17 Veien fremover Hva ønsker klubbene?
Er det ønskelig at SU komiteen med basis i metode/mal fra flygeoppvisninger omarbeider dette til et standardisert grunnlag som kan brukes i klubbene? Klubbene må likevel selv få eierskap til risikoanalysen og tilpasse denne de lokale forhold. Kommentarer? 


Laste ned ppt "NLF Motorflyseksjonen Fagseminar 9-10 nov 2013 Risikoanalyse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google