Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstilsynets tilsynskampanje avløp i kommuner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstilsynets tilsynskampanje avløp i kommuner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstilsynets tilsynskampanje avløp i kommuner 2008 - 2011
HMS-konferanse Oslo

2 Hva kan avløpsarbeidere bli utsatt for
Litt definisjoner Hva kan avløpsarbeidere bli utsatt for Litt om biologisk og kjemisk helsefare Tilsynskampanjen

3 Avløpsanlegg Avløpsvann Definisjoner
Arbeid, henting, håndtering og transport av avløpsvann Avløpsvann Alt vann som har vært brukt, enten det har blitt forurenset eller ikke

4 Hva kan avløpsarbeidere bli utsatt for?
Smittestoffer og produkter av smittestoffer gjennom innånding, svelging og hudkontakt Gasser som følge av forurenset vann som kan føre til forgiftninger og eksplosjoner

5 Biologisk helsefare Arbeid med avløpsvann innebærer muligheten for å komme i kontakt med levende og døde mikroorganismer gjennom direkte kontakt med avløpsvann eller som bioaerosoler (svevepartikler) Kan føre til hodepine, tretthet, slimhinneirritasjoner, redusert lungefunksjon, kvalme, diaré og influensalignende symptomer Aktuelle mikroorganismer: hepatitt A, salmonella, legionella, clostridium, yersinia og E.coli Arbeidsgiver skal tilby trygge vaksiner, hepatitt A, polio og stivkrampe

6 Kjemisk helsefare Vanligste kloakkgasser: hydrogensulfid, metan, ammoniakk og karbondioksid Mengde og hvilke gasser som dannes kommer an på kjemisk og biologisk sammensetning av det organiske materialet, temperatur, surhetsgrad (pH), strømningshastighet, omrøring i massen Stillestående slamansamlinger

7 Giftig, fargeløs gass som er tyngre enn luft
Hydrogensulfid Giftig, fargeløs gass som er tyngre enn luft Lukt av råtne egg i lave konsentrasjoner Symptomer: Irritasjoner i slimhinnene i luftveier og øyne, trøtthet og hodepine. I høye konsentrasjoner vil gassen lamme luktesansen og kan gi øyeblikkelig død.

8 Målet med tilsynskampanjen
Vi ønsket at virksomhetene (kommunene) vurderte arbeidsplassene med hensyn på luftveisproblemer, forgiftning, hudeksponering og smittefare Tiltak for å redusere risiko

9 Tilsyn i avløp Ca. 200 kommuner 2008 – 2011
Meldt til rådmannen, skulle favne alle arbeidstakere i kommunene som er i kontakt med avløpsvann Renseanlegg Pumpestasjoner Grøfter Kummer Noen virksomheter septik/ høyttrykksspyling/ slambiler

10 Tilsyn Kontroll Reaksjon

11 Resultater fra 177 tilsyn 138 tilsyn med reaksjoner (pålegg om utbedringer) 686 pålegg har blitt gitt Ca. 5 pålegg i gjennomsnitt pr. virksomhet I tillegg er det gjort tilsyn i alle kommunene i Østfold og Akershus i et regionalt prosjekt i 2008

12 Kartlegging og risikovurdering
62 % av kommunene fikk pålegg Skaffe oversikt over farer på arbeidsplassen og vurdere disse Risiko = Sannsynlighet og konsekvens Substitusjon Kjemikalier Prosesser

13 Risikovurdering brukes i forbindelse med:
Valg av produkter Valg av prosesser Valg av arbeidsmetoder Valg av arbeidsutstyr Utforming av arbeidslokalene

14 Risikovurderingen gir grunnlag for:
Hvilke risikoreduserende tiltak som skal iverksettes Hvilke arbeidsinstrukser som skal gis Hvilke rutiner som er nødvendig med hensyn til: Beredskap og førstehjelp

15 Opplæring 57% av kommunene fikk pålegg
Alle som arbeider der hvor de kan komme i kontakt med smittestoffer og gasser/ kjemikalier skal få nødvendig opplæring slik at de i størst mulig grad kan unngå eksponering Opplæring om: Risikovurderingen Bruk av personlig verneutstyr Hygienekrav Bruk av stoffkartotek

16 Stoffkartotek 52% av kommunene fikk pålegg
Alle som arbeider med avløpsvann skal ha kunnskap om hvilke kjemikalier/farlige prosesser som man kan komme bort i Sikkerhetsdatablader for kjemikalier Informasjonsblad for stoffer som dannes i prosessene Endotoksiner Hydrogensulfid Metan karbondioksid

17 Bruk av bedriftshelsetjenesten
16 % av virksomhetene fikk pålegg Bedriftshelsetjenesten skal være godkjent av Arbeidstilsynet Skal bistå kommunen med informasjon om risikofaktorer i arbeidsmiljøet og til vurdering av arbeidsmiljøet Delta på vernerunder Yrkeshygieniske målinger/vurderinger Ergonomiske undersøkelser Psykososiale undersøkelser Målrettede helseundersøkelser av arbeidstakere

18 Ventilasjon 18 % av virksomhetene fikk pålegg Renseanlegg
Pumpestasjoner Kummer

19 Personlig verneutstyr
25% av virksomhetene fikk pålegg Gassmasker Partikkelfiltermasker P3 som beskytter mot bakterier og virus Vernebriller Hansker Sko Vernetøy Bruk av gassmålere

20 Tilrettelegging for personlig hygiene
43 % av virksomhetene fikk pålegg Oppretting av ren og skitten sone på arbeidsplassen Vaske hendene før og etter toalettbesøk og måltider (og røyking) Skifte sko og arbeidstøy før måltider Dusje etter arbeid før du setter deg i privatbilen Ikke reis i arbeidstøy til og fra jobb Mulighet for å vaske deg skal finnes i bilene (noen har biler som er delt inn i rene og skitne soner

21 Nye garderober, ren og skitten sone Nye rutiner arbeidstøy Nye biler
Nye sikkerhetsrutiner, jobbe to og to i pumpestasjonene Økt fokus på gassmålinger (hydrogensulfid, oksygen) Vaksiner (hepatitt A + B, stivkrampe, difteri, polio)

22 Oppsummering Kartlegging og risikovurdering 62 % Opplæring 57 %
Stoffkartotek % Bedriftshelsetjeneste 16 % Ventilasjon % Personlig verneutstyr 25 % Tilrettelegging for personlig hygiene 43 %


Laste ned ppt "Arbeidstilsynets tilsynskampanje avløp i kommuner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google