Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling på dagsorden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling på dagsorden"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Samhandling på dagsorden
NOU 2005: 3 Berntutvalget (Harmonisering av lovverk) Rattsøutvalget (SATS/NAV) RHF-strategier for samhandling KS-utredning om samhandling Samhandlings-utvalget (Wisløff) Offentlig oppnevnt NOU-utvalg Ferdig januar 2005 En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

3 Samhandlingsutvalget Sammensetning
NOU 2005: 3 Nils Fredrik Wisløff leder Stein Are Agledal Erik Hillesund Hilde Lurås Eva Buschmann Rolf Windspoll Wenche Frogn Sellæg Daniel Haga Gry Kolås Tor Åm En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt Olav Slåttebrekk Sekretariatsleder

4 Samhandlingsutvalget Mandat
NOU 2005: 3 Beskrive dagens oppgavedeling og funksjon i helsetjenesten Analysere hvor det svikter i samhandlingen Vurdere, og evt. foreslå endringer i rammevilkår for samhandling, både organisatoriske, juridiske og økonomiske En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

5 Trender og utviklingstrekk
NOU 2005: 3 Demografi Forventninger Ressursbruk En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

6 Fremskrivning av folkemengde
NOU 2005: 3 En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

7 Liggetid og eldre En sammenhengende helsetjeneste
NOU 2005: 3 En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

8 Driftsutgifter i helsesektoren
NOU 2005: 3 En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt Kilde: SSB

9 En sammenhengende helsetjeneste
Hvordan er bildet i dag? NOU 2005: 3 Et godt fungerende helsevesen Samhandlingen kan bli bedre mellom nivåene innad i kommunen innad i spesialisthelsetjenesten Eksempler: Psykisk helsevern, rusomsorgen, syke eldre, personer med sammensatte og/eller kroniske lidelser En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

10 En sammenhengende helsetjeneste
Hvor svikter det? NOU 2005: 3 Politiske prioriteringer og rammebetingelser Ledelse, organisering og styring Helsepersonellets spesialisering Likeverdighet og gjensidige forpliktelser En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

11 Ulike typer pasientforløp
NOU 2005: 3 En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

12 Utvalgets strategier og tiltak
NOU 2005: 3 Ingen ny forvaltningsreform Forslag om en rekke endringer som i sum skal understøtte bedre samhandling Utvalget har foreslått en del mindre justeringer i flere lover og forskrifter En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

13 Utvalgets strategier og tiltak Tiltak på ulike nivåer
NOU 2005: 3 Rammebetingelser Tjenesteutøvere En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt Pasient

14 Forslag til tiltak (1): Pasientperspektivet
NOU 2005: 3 Økt brukerinnflytelse Pasientansvarlig lege Styrking av pasientopplæring og informasjon Utvidelse av pasientombudsordningen Helsetilsyn Organisering av brukermedvirkning Individuell plan En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

15 Nærmere om individuell plan
NOU 2005: 3 Kommunene skal være ansvarlig Plikt til å medvirke fra andre Harmonisere regelverket for somatikk og psykisk helsevern Plikt til å delta reguleres i helsepersonellloven Tas inn i regelverk for fylkeskommunale, statlige og private etater Nasjonal rapportering på bruken En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

16 Forslag til tiltak (2): Samhandling mellom tjenesteutøverne
NOU 2005: 3 Fastlegeordningen/legetjenesten Anbefaling om å utnytte de 7,5 timene Styrke samfunnsmedisinske arbeidet Innkorporeres i de 7,5 timene Anbefaler mer kombinerte stillinger Mulighet for styring på listelengde ved nye hjemler Forskriften bør inkludere funksjons- og kvalitetskrav Finansieringen og takstinnretning bør justeres En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

17 Forslag til tiltak (2): Samhandling mellom tjenesteutøverne
NOU 2005: 3 Ledelse, koordinering og IKT Ledelse Krav til resultater og rapportering på samhandlingsområdet i alle ledd En adresse for samhandling i kommuner og foretak Reguleres i avtalene IKT Støtte til pågående tiltak Behov for avklaring for hvordan informasjon kan deles Mer hensyn til samhandlingsbehovet En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

18 Forslag til tiltak (2): Samhandling mellom tjenesteutøverne
NOU 2005: 3 Likeverdighet og formaliserte avtaler Lest i en årlig melding fra et helseforetak: ”Styret har nå godkjent samarbeidsavtalene, og de sendes nå ut til kommunene for underskrift” Forslag om gjensidig plikt til å inngå avtaler Overordnet rammeavtale versus konkrete av Avtalen skal vedtas av kommunestyret selv og foretaksstyret selv Krav om gjensidige konsekvensutredninger En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

19 Forslag til tiltak (2): Samhandling mellom tjenesteutøverne
NOU 2005: 3 Kunnskapsutvikling, utdanning og opplæring Prioritering av ressurser til forskning på samhandlingområdet Pasientgrupper Samhandlingmetoder Behandlingsprogram Samhandling som del av grunn- videre- og etterutdanning Krav om deltakelse i ambulant virksomhet for godkjenning av spesialiteter Hospiteringsordninger og praksiskonsulentordningen En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

20 Forslag til tiltak (2): Samhandling mellom tjenesteutøverne
NOU 2005: 3 Veiledningsplikten Gjensidighet i plikten Virksomheten som ansvarlig Både i forhold til enkeltpasienter og generelle veiledningstiltak Ikke anledning til å ta vederlag En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

21 Forslag til tiltak (3): Organisatoriske og økonomiske rammebetingelser
NOU 2005: 3 Adgang til å etablere felles organisatoriske enheter interkommunale organer med myndighetsutøvelse Forsøk med nye organisasjonsformer felles tjenesteproduksjon første og andre linjen en samlet bestillerfunksjon for helsetjenester i kommunene Lokal forankring av spesialisthelsetjenesten Øremerket tilskudd til samhandling En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

22 Nærmere om øremerket tilskudd til samhandling
NOU 2005: 3 1 milliard kroner Avtalebasert finansiering av samarbeidsprosjekter Krav om formalisert avtale mellom kommune og foretak Via kommunene, krav om enighet En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

23 En sammenhengende helsetjeneste
Utfordringer videre NOU 2005: 3 Oppmerksomhet på samhandling i alle ledd Helseforetak og kommuner Ledelse på alle nivå Helsepersonell av alle kategorier Forskning og utdanning Media Brukerorganisasjonene En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis til helt

24


Laste ned ppt "Samhandling på dagsorden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google