Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håndtering av vold og trusler i et lederperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håndtering av vold og trusler i et lederperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndtering av vold og trusler i et lederperspektiv
Ledersamling Ole Greger Lillevik Førstelektor, Høgskolen i Narvik Spesialkonsulent RVTS Nord Ole Greger Lillevik

2 Lillevik O.G. 2009. Tiltak mot trusler og vold. Sykepleien, 62-64.
Lillevik O.G. & Øien L Kvaliteter ved hjelperen som kan bidra til å forebygge trusler og vold I klientarbeid. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 6, 13. Lillevik O.G. & Øien L Milhjøterapeutiskpraksis I forebygging av vold. Tidskrift for Psykisk helsearbeid Lillevik O.G. & Øien L Forebygger vold med miljøterapi. Sykepleien 101(08):74-77 Hansen L, Finnsrud A-M & Lillevik O.G Når kvinner blir hos menn som slår. Sykepleien (08):60-62 Lundestad E & Lillevik O.G Overtar voldsutsatte kvinners smerte. Sykepleien (14):56-58 Lillevik O.G Ikke glem relasjonen. Sykepleien (14):56-58 Øien L & Lillevik O.G (inn press) Prevention of aggressive behaviour and violence in childcare institutions. Social Work & Social Sciences Review 17 (1) Horn B., Hoff H. & Lillevik, O. G Selvrefleksjon i arbeid med vold. Fontene . Ole Greger Lillevik

3 Faksimile fra Aftenposten og VG Ole Greger Lillevik

4 Hvem har ansvar for at det arbeidet mot tusler og vold fungerer ?
Ole Greger Lillevik

5 Raskt utdrag fra de mest relevante paragrafene i arbeidsmiljøloven
AML §1-1: Målsetting full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger AML §3-1: Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ….kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen AML § 3-2: Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten … den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig AML §2-1: Arbeidsgivers plikter ….sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. AML §2-3: Arbeidstakers medvirkningsplikt AML § 4-1: Generelle krav til arbeidsmiljøet … (3) Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid AML §4-3: Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet …skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastinger som følge av kontakt med andre Ole Greger Lillevik

6 … Litt om brukerens aggresjon - og litt om avmakt som grunnleggende forståelsesramme
Ole Greger Lillevik

7 Avmakt springer ut av opplevd mangel på:
Forutsigbarhet Oversikt Kontroll Innflytelse Påvirkningsmuligheter Løsningsmuligheter Utveier Beskyttelse og trygghet Kontakt (det å bli sett, hørt, forstått) Ole Greger Lillevik

8 - også ansatte kan føle avmakt – en avmektig ansatt er en dårlig ansatt
Ole Greger Lillevik

9 … og ansattes avmakt kan springer ut av opplevd mangel på:
Forutsigbarhet Oversikt Kontroll Innflytelse Påvirkningsmuligheter Løsningsmuligheter Utveier Beskyttelse og trygghet Kontakt (det å bli sett, hørt, forstått) Ole Greger Lillevik

10 - Leders ansvar er å ta ansvar - og å lede, slik ta de ansattes avmakt reduseres
Ole Greger Lillevik

11 Trygge ansatte (opplevd utrygghet v.s. faktisk risiko
Kultur som nedtoner bruk av makt (avmaktsbevisst samhandling) Utvikling av felles forståelse og holdninger Arbeid med tiltaksplan mot vold Kommuniser nulltoleranse Helhetlig opplæring av ansatte Lag rutiner for oppfølging Finnes der en lakmustest på gode strukturer i organisasjonen? Tja..! Ole Greger Lillevik

12 Leder skal lede på en slik måte at ekene holdes stramme, slik at strukturene blir trygge og forutsigbare for de ansatte (og for brukergruppen) … og navet på smøres Ole Greger Lillevik

13 Tre grunnprinsipper i det forebyggende arbeidet
Bygg relasjon: Skap forutsigbare strukturer og et inkluderende terapeutisk miljø som fremmer utvikling av sosial kompetanse og evne til konflikthåndtering, både blant brukere og ansatte Vurder situasjonen: Vær oppmerksom på beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer. Vær særlig oppmerksom på risikoforhold, som avmakt og frustrasjon hos brukeren, tidligere voldsadferd og direkte og indirekte trusselsituasjoner Håndter aggresjon: Møt brukerens aggresjon med aggresjonsdempende kommunikasjon og avmaktsreduserende tiltak Ole Greger Lillevik

14 Oppfølging av utsatt og andre ansatte
Samme dag psykologisk førstehjelp samling av kollegiet Første uke Støttesamtaler med ansatte psykologisk debrifing De kommende uke og måneder langsiktige individuelle tiltak kollegastøtte Ole Greger Lillevik

15 Administrative oppgaver etter voldsepisoder
Rutiner for registrering og melding Rutiner for oppfølging av den ansatte Dokumentasjon etter bruk av tvang Vurder politianmeldelse Melding av skade (NAV/Forsikringsselskap) Håndtering av media Ole Greger Lillevik


Laste ned ppt "Håndtering av vold og trusler i et lederperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google