Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hilde.Schjerven@drmk.no Twitter: @HildeSchjerven Arbeidslivsfaget og «Baklengs planlegging» – lokalt læreplanarbeid og vurdering av kompetanse Oslo 29.november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hilde.Schjerven@drmk.no Twitter: @HildeSchjerven Arbeidslivsfaget og «Baklengs planlegging» – lokalt læreplanarbeid og vurdering av kompetanse Oslo 29.november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hilde.Schjerven@drmk.no Twitter: @HildeSchjerven
Arbeidslivsfaget og «Baklengs planlegging» – lokalt læreplanarbeid og vurdering av kompetanse Oslo 29.november 2013

2

3 Hilde Schjerven

4 Sjekk inn i arbeidslivsfaget
Når du skal være med å ta ansvar for elevenes læringsutbytte i Arbeidslivsfag, hvilke utfordringer vil du at de skal mestre når 3 år er over? Del og begrunn, 2 sammen «Baklengs planlegging» ·         Om lokalt arbeid med læreplaner i arbeidslivsfag ·         Om grunnleggende ferdigheter og vurdering (i praktiske fag) Hilde Marie Schjerven

5 Innhold «Baklengs planlegging»
Om lokalt arbeid med læreplaner i arbeidslivsfag Om grunnleggende ferdigheter og vurdering (i fag der man jobber mer i praksis enn i andre fag) Hvordan kan vi sikre at faget føles som meningsfullt og bidrar til mestringsfølelse for eleven?

6 - the black box De 5 store prinsippene Det å sørge for effektiv tilbakemelding til eleven Aktiv involvering av elevene i elevenes egen læreprosess Justering av undervisning som følge av resultatene fra vurderingen Erkjennelse av den store innflytelse vurdering har på motivasjon og selvtillit av studenter, Begge forhold har avgjørende innflytelse på læring Behovet elever har for å være i stand til å vurdere seg selv og forstå hvordan de skal forbedre seg 2009 – Norge fikk sin vurderingsforskrift Har fått store konsekvenser for hvordan vi planlegger, gjennomfører og vurderer opplæringen vår Underveisvurdering er, under gitte forutsetninger, det enkeltelement som har størst betydning for elevens læring. Egenvurdering er en del av underveisvurderingen. Forutsetninger: det er utarbeidet mål og kjennetegn på måloppnåelse som er tydelige for elev og lærer læreren gir elevene konkret hjelp til å forstå hvordan de kan arbeide for å forbedre seg

7 Handlinger som ikke får tilbakemeldinger er som "skrift i sand”.
Black og William (1998) Karakterer/symboler uten tilbakemeldinger gir ingen økt læring Karakterer/symboler med tilbakemeldinger gir i liten grad økt læringsutbytte Gode, informative tilbakemeldinger uten karakterer/symboler gir den største økningen i læringsutbytte Black and Wiliam 1998 Handlinger som ikke får tilbakemeldinger er som "skrift i sand”. Dewey Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem Får tilbakemeldinger som forteller dem kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Får råd om hvordan de kan forbedre seg Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Hilde Schjerven

8 Godt forberedte periodeplaner med læringsmål som etapper på veien mot å nå kompetansemål

9 Formålet Formål Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker krever dette høy kompetanse og gode grunnleggende ferdigheter. Arbeidslivsfag skal bidra til at elever på ungdomstrinnet kan tilegne seg grunnleggende kompetanse innenfor utvikling av tjenester og produkter i samfunnet. Gjennom arbeidet med faget skal elevene få kunnskap om krav som stilles til yrkesutøvelse og til yrkesutøvere, samt gis praktisk trening og innsikt i hvordan arbeidslivet fungerer. Opplæringen skal stimulere elevenes interesser og gi motivasjon, arbeidsglede og opplevelse av mestring gjennom arbeid med tjenester og produkter. Faget skal legge grunnlag for gode arbeidsvaner og fremme evne til samarbeid. Elevene skal lære begreper og arbeidsmetoder innenfor lærefagene og utvikle evne til god samhandling med mennesker og godt håndlag med verktøy og hjelpemidler. I faget skal eleven gjennomføre ulike og varierte i aktiviteter frem til ferdigstilt tjeneste eller produkt. Opplæringen skal tilby praktisk arbeid med oppgaver fra yrkesfaglige utdanningsprogram tilpasset ungdomstrinnet. Dette kan foregå i samarbeid med fagmiljøer lokalt eller regionalt og partene i arbeidslivet. Det skal videre legges til rette for å bruke varierte arbeidsformer med relevante materialer, redskaper og teknikker i et trygt arbeidsmiljø. Gjennom arbeid med tjenester og produkter skal faget bidra til å utvikle selvstendighet, samarbeid, serviceinnstilling, entreprenørskap og kreativitet. Grunnleggende ferdigheter med praktisk tilnærming - eget kompetansemål: Bruke relevante faguttrykk Eneste formålet som sier noe så tydelig om de grunnleggende ferdighetene. Vise til Edvard Befring Framtidens kompetanse!! Hva er egentlig kompetanse?

10 Baklengs planlegging Det er lurere å planlegge baklengs enn å sykle baklengs ;-) Lokalt læreplanarbeid - Tenke læringsutbytte når vi planlegger, gjennomfører og vurderer (Black & William ) Mennene bak Inside the black box Gordon Stobart: Focus on what we will be learning, rather than what we will be doing» High expectations Steg 1: Alltid starte med å finne ut hvilke kompetansemål du vil elevene skal jobbe mot å i perioden. Steg 2: Bestem hvordan elevene skal se bevis på læringen (og hvordan dette skal vurderes) Steg 3: Planlegge undervisningen med aktivitet og metodevalg Hilde Schjerven

11 PLANLEGGE FOR SLUTTEN Hva skal elevene lære?
Hvilke bilder / bevis skal vi ha på at læring har skjedd? Kriterier Delt forståelse med elevene PLANLEGGE FOR SLUTTEN UTBYTTEBEDØMMING OG DOKUMENTERING av oppnådd kompetanse på dette tidspunkt Hvem er elevene? Hva kan de fra før? Hva er de interesserte i? Hvordan liker de å lære? Hvilke valg-muligheter skal de få? Hvordan skal de få sette sitt personlige uttrykk på det de skal gjøre? Hva skal elevene lære? Kompetanse-mål, læringsmål, utbytte GJENNOMFØRING - Veiledning av eleven Planlegg for, se etter og jobb for en etappe på veien mot kompetansemålene = ønsket læringsutbytte . «The most important single factor influencing learning, is what the learner already knows. We have to find it… and teach accordingly» (D- Ausubel) Hvordan vil vi samle bevis på at læring skjer? Produkter? Framvisninger? Observasjoner? Samtaler? Selvrefleksjon? Hilde Schjerven

12 Kompetanse - definisjon
Kompetansemål: Målet for opplæringen er at eleven skal kunne Ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon Utføre arbeid i tråd med HMS-regler  Hovedområdet tjenester og produkter er knyttet til det praktiske arbeidet. Yrkesetikk og arbeidsmiljø er tettere knyttet opp mot de holdninger, ferdigheter og krav som bør være til stede i en arbeidssituasjon. Det er viktig at elevene får øve på dem i det praktiske arbeidet. Kompetanse er forstått som hva man gjør og får til i møte med utfordringene. Kompetanse er forstått som evne til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave. OECD/St.meld.30, Kultur for læring

13 Kvalitetskrav i «praktiske» fag
Praktiske ferdigheter Samarbeidsevner og sosiale ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Kunnskaper Holdninger Planleggingskompetanse Gjennomføringskompetanse Vurderingskompetanse osv….

14 Fra idé til ferdig produkt

15 Gode læringsmål / utfordringer:
Er forståelig for alle elevene Kan nås av alle Kan nås på ulike måter og til ulik grad av måloppnåelse Inneholder minst ett output-verb Inneholder kunnskaps-, holdnings- eller ferdighetselementer elevene skal kunne noe om. Kan være laget på bakgrunn av kompetansemål fra flere fag eller fra flere hovedområder i samme fag

16 Eksempler på læringsmål
Produkter: Jeg kan delta i produktutvikling, produsere og selge matpakker/konfekt/såpe kompostkasser/blomsterkasser/benker/Dvd-skap/modellhus Tjenester: Jeg kan planlegge og gjennomføre halloweenfest åpen datalab Sammen med medelever!

17 Kjennetegn på måloppnåelse
Jo tydeligere målet er, jo bedre vil elevene gjøre det (Clarke m.fl 2006) Innebærer to ting: 1. At vi må ha et mål elevene kan forstå, identifisere seg meg og noe så enkelt som: Klare å lese. 2. At vi må hjelpe elevene til å se hva det vil si å nå målet. 17

18 ASK og EMBLA Læringsmål må følges av kriterier eller «bilder» på hva det vil si å nå målet. Ask representerer læringsmålene, Embla de kriterier som vurdering av måloppnåelsen skjer etter. Bakgrunnen er at forskningen kan dokumentere at kjennskap til læringsmål og kriterier og en senere tilhørende drøfting av i hvilken grad læringsmål er nådd, fremmer elevenes læring (Black & William, 1998; Hattie, 2009)

19 Kriterier Det vi vil at skal være læringsutbyttet må også være det vi legger inn som kriterier Eks. samarbeid leseferdighet

20 Kjøp av stikksag

21 Kriterier - leseferdighet
Eksempel på kriterium: lese produktbeskrivelse Lav Middels Høy Leser produktbeskrivelsen høyt Leser produktbeskrivelsen og trekker ut hovedinnholdet Leser produktbeskrivelsen, gjengir innholdet og vurderer innholdet opp mot vårt behov Tenk på et læringsmål eller en utfordring du har gitt elevene dine i det siste . Hva var kriterier, «bilder», bevis på at målet er nådd? Ta for deg læringsmålet for kommende arbeidsperiode. Hva kan være kriterier som vil vise elevene hva som skal til for at målet er nådd? Hilde Schjerven

22 Hva trenger disse lese? En snekker? En barne- og omsorgsarbeider?
En frisør? Hva skjer om de leser dårlig? Snekker’n: Ritning Bygghandling Märkningar på tejp Skyltar Följesedel Utsättningar Lista vid porttelefon Tidrapport

23

24

25

26

27 Hvilke kompetansemål «treffer» vi her?
Planlegge og gjennomføre arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav Velge og begrunne valg av råvarer, materiell og tjenester Utnytte råvarer, materiell og tjenester Beregne kostnader knyttet til produksjon av tjenester, samtale om økonomiske forhold knyttet til arbeidsoppdraget og presentere dette for andre Ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr Bruke arbeidsteknikk og verktøy og utstyr tilpasset arbeidsoppgavene Bruke relevante faguttrykk Dokumentere og vurdere kvaliteten av eget arbeid også ved hjelp av digitale verktøy  Utføre arbeid i tråd med arbeidslivets normer og retningslinjer  Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon Utføre arbeid i tråd med HMS-regler  Yte service og gjøre rede for betydningen av service i arbeidslivet Kunnskapsministeren sa at kompetansemålene er uklare. Jeg er ikke enig i det, men vi må lage gode læringsmål for elevene.

28 4 viktige elementer i VURDERING FOR LÆRING Kamerat- Egen-vurdering
Tilbake-og framover-meldinger Egen-vurdering 4 viktige elementer i VURDERING FOR LÆRING Forståelses- kontroll – sjekk ut! Når periodeplanen er på plass, kan vi starte å vurdere elevene FOR læringsutbytte. Hjelpe dem til å se hva de kan og hva de skal lære Handler om våre tilbakemeldinger, men det handler også om ulike verktøy som vil hjelpe dem og oss å sjekke forståelse, om de henger med Vurdere seg selv og vurdere hverandre

29 Sluttvurdering Standpunktkarakter og lokalt gitt eksamen
Lokalt gitt eksamen er muntlig med praktisk tilsnitt.

30 Dagens 10000 kroners-spørsmål:
Hva er egentlig en karakter? Det er det som ligger «bak» symbolet som er viktig! Hilde Schjerven

31 Triangulering Observasjon, dialog, produkter Hilde Schjerven

32 Eksempler på sentrale kjennetegn på måloppnåelse i Arbeidslivsfag
Kriterier Karakteren 1-2 Karakteren 3-4 Karakteren 5-6 Å planlegge Eleven/jeg gjør enkle oppgaver etter instruksjon Eleven/jeg deltar i planlegging Eleven/jeg tar initiativ, kommer med ideer og er aktiv i planlegging Å bruke utstyr Eleven/jeg bruker enkelt utstyr med noe hjelp Eleven/jeg velger stort sett riktig utstyr og kan bruke det på riktig måte Eleven/jeg velger riktig utstyr og bruker det på korrekt måte. Hjelper andre. Å vise punktlighet Eleven/jeg er tilstede og deltar Eleven/jeg kommer til avtalt tid og arbeider som avtalt Eleven/jeg kommer til avtalt tid, arbeider og har med seg/meg utstyr som avtalt Å vurdere resultat Eleven/jeg gjenforteller det som skjedde Eleven/jeg forstår og kan forklare hva og hvorfor ting gikk bra og mindre bra Eleven/jeg viser vilje og evne til kritisk refleksjon, vurdering og analyse

33 Ta folk på fersk gjerning i å gjøre noe riktig!
BESTEMORS LOV: Ta folk på fersk gjerning i å gjøre noe riktig!

34 Eg kan Eg skriv ikkje fint, og eg les ikkje fort, Så meg er det lett nok å terge. Men gjeld det å springe av stad som ein hjort å dukke i elva å klatre… Jau, det kan eg greie, ja det går nok an om nokon vil seie dei trur at eg kan! Eg somlar og rotar, sit aldri i fred, eg får nok aldri ferdig ei lekse. Men gjeld det å lokka ei mor til å le, ein hund til å danse, ein blom til å vekse… Jau, det kan eg greie, ja det går nok an om nokon vil seie dei trur at eg kan! Eg greier mest aldri å fanga ein ball, eg spring nok, men stega er tunge. Men gjeld det å stella ein hest i ein stall, ein sjuk i ei seng og ein ørliten unge… Jau, det kan eg greie, ja det går nok an om nokon vil seie dei trur at eg kan! (Ingvar Moe) Hilde Schjerven


Laste ned ppt "Hilde.Schjerven@drmk.no Twitter: @HildeSchjerven Arbeidslivsfaget og «Baklengs planlegging» – lokalt læreplanarbeid og vurdering av kompetanse Oslo 29.november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google