Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skattemessige forhold for små AS, februar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skattemessige forhold for små AS, februar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skattemessige forhold for små AS, februar 2013.
Ole Petter Songve, Forebygging

2 Aksjeselskap og aksjonær; to separate juridiske enheter.
Urmaker Urheim AS

3 Aksjeselskap en egen juridisk enhet
Risikoforhold blir helt annerledes enn i enkeltpersonsforetak. Mulighet for å ”spare overskudd i AS”. Mulig å foreta transaksjoner mellom AS og aksjonær; kjøp, salg, leie. Tap av lånte penger til AS; fradragsrett?

4 Sammenblanding av økonomi.
Du er på forretningsreise til Oslo. Her skjer blant annet følgende transaksjoner; 1) Du kjøper en dress til kr Betales med AS sitt bankkort. 2) Du går på teateret med samboer. Kr betales med AS sitt bankkort. 3) Du havner i baren på Grand Hotell Kr betales med AS sitt bankkort. 4) Du kjøper utstyr til selskapet. Du må betale kontant. Du betaler fra egen lommebok kr 5)Når du sjekker bankutskrift til AS etter at du er kommet hjem finner du varekjøp på kr uten underbilag.

5 Saldo mellomregningskonto
Bilag Dato Bank Saldo mellom-regningskonto Varekjøp Debet Kredit 1 5.11 3 000 2 1 000 3 2 000 4 5 4 000

6 Økonomistyring ved bruk av budsjetter
For næringsdrivende er det særdeles viktig å ha en god økonomistyring. For å ha styring anbefaler vi sterkt bruk av budsjetter. Særlig er likviditetsbudsjettet viktig.

7 Næringsoppgaven/ regnskapet inneholder tall uten mva.
Omsetning Netto uten merverdiavgift kr Merverdiavgift kr Sum kr Varekostnad kr kr kr

8 Lønn og arbeidsgiveravgift
Som ansatt tar du ut lønn fra selskapet Lønnsslipp hver måned Skattetrekk inn på egen skattetrekkskonto Innsending av terminoppgave til kemner annen hver måned (aga + skattetrekk) Innsending av lønns- og trekkoppgave

9 Viktige poster i næringsoppgaven
Næringsoppgaven for AS inneholder på side 2 en resultatoppstilling. Dvs. et oppsett over: Inntekter Kostnader

10 Fakturér så snart som mulig.

11 Kostnader; varer Det er kun kostnader for videresolgte varer som medtas i resultatet. En må foreta lagerkorreksjoner. Inngående beholdning kr 1 000 + kjøp kr -Utgående beholdning kr =Kostnad kr 9 000

12 Kjøp av varige og betydelige driftsmidler.
Dersom driftsmidlene både er varige og betydelige skal de avskrives. Varige = antatt levetid på minst 3 år. Betydelige = kostpris over kr Inngående verdi Avskriving 20 % Restverdi Kr Kr Kr Kr Kr

13 Leie av lokaler Dersom selskapet leier kontor av ”utenforstående” er dette uproblematisk. Dersom en leier av personer som har interessefellesskap med selskapet kan forholdet bli annerledes

14 Utleie av forretningskontor
Dersom selskapet ikke har annet kontor, kan kontoret være selskapets forretnings- kontor. Dersom kontoret brukes til forretnings-formål (kontorarbeid, møter m.v.) kan leiepris avtales. Dette forutsetter at kontoret er mulig å leie ut til kontorformål. Det relevante er; hva vil et eksternt selskap være villig til å betale i leie?

15 Leienivå Bergen, 2008. Topp standard.

16 Bruk av egen bil i næringsvirksomhet
Dette er et av områdene som ofte tas opp i rapporter i forbindelse med bokettersyn. Kjøring kan kreves med kr 4,05 (per km i 2013). For at km-godtgjørelse skal kunne utbetales uten forskuddstrekk og uten innbetaling av arbeidsgiveravgift, kreves en eksakt utfylt kjørebok.

17 Svært detaljerte krav i skattebetalingsforskriften
(6) Bilgodtgjørelse etter femte ledd skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som underskrives av arbeidstakeren. Reiseregningen skal minst ha følgende innhold: - arbeidstakerens navn og adresse og underskrift, - dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise, - formålet med reisen, - hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på, - fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer, - totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (eventuelt trippteller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise, og - navn på passasjer det kreves passasjertillegg for.

18 Elektroniske løsninger kan benyttes.

19 Aksjeselskapet eier bilen.

20 Fordelsbeskatning bruk av firmabil
Dersom firmabilen brukes privat, skal det fastsettes en privat fordel. Hvorvidt firmabilen brukes privat eller ikke er et spørsmål om hva som er mest sannsynlig, jf. ligningslovens § 8-1. Det mest sannsynlige faktum legges til grunn. Dersom bilen står plassert utenfor privat bolig og brukes til kjøring hjem arbeid, blir det fastsatt privat fordel.

21 Størrelsen på privat fordel.
Bil med nypris kr Fordel kr Listepris som ny kr Fordel ca kr Bilen på bildet ???

22 Reiseregninger Ved firmareise kan selskapet utbetale diett enten for faktiske utgifter eller etter sats (statsregulativet). Tilsvarende gjelder for losji. Må følge satser og legitimasjonskrav.

23 Representasjon Utgifter til representasjon er ikke fradragsberettiget, jf. skattelovens § 6-21 første punktum. Unntak: Enkel bevertning på eller nær arbeidsstedet i tilknytning til arbeidstiden er OK. Må aldri overstige et maksimal- belø beløp.

24 Betalingsproblemer i AS
Svært mange aksjeselskap kommer alt for sent ”på banen” når de har betalingsproblemer. Når du har en ansvarlig rolle i et AS er det særlig viktig at du har kontroll på de ansattes skattetrekk.

25 I forkant av konkurs Hvorfor får AS-et betalingsproblemer?
Hva gjør du når du ser at aksjeselskapet vil få betalingsproblemer? Er du ajour med regnskap? Solvent eller insolvent? Kan du legge frem dokumentasjon på at regninger kan betales etter hvert som de forfaller? eller Er aktiva større enn passiva?

26 Ikke ulovlig i seg selv å gå konkurs
Brudd på lovverket eller annen klanderverdig oppførsel kan lede til straff eller konkurs- karantene. Manglende betaling av forskuddstrekk er (i de aller fleste tilfeller) straffbart Husk og at du kan komme i erstatningsansvar som styreleder (og styremedlem) dersom du fortsetter å drive virksomhet når selskapet er insolvent.

27 Innkreving i skatteetaten
Ta kontakt ved betalingsproblemer. Men - det gis sjelden utsettelser til AS Skatteetaten er ingen långiver AS har begrenset ansvar – lån gir høy risiko for tap. likebehandling – like forretningsvilkår Skatteetaten er rask med innkreving.


Laste ned ppt "Skattemessige forhold for små AS, februar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google