Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATENS SÆRAVTALER FOR REISER Svein-Erik Skamo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATENS SÆRAVTALER FOR REISER Svein-Erik Skamo"— Utskrift av presentasjonen:

1 STATENS SÆRAVTALER FOR REISER Svein-Erik Skamo

2 Si litt om hva som er nytt og hva som er endret av satser.
Satsene innenlands endres med virkning fra 1. mars hvert år Satsene utenlands endres med virkning fra 1. januar hvert år

3 § 2 Definisjoner Tjenestereise: pålagt og/eller godkjent reise av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragsgiver. Note 1– Reiser som utføres som en fast del av arbeidet og som inngår som faste rutinemessige oppdrag, er ikke tjenestereiser i denne særavtalens forstand, jf. egen særavtale for slike reiser.

4 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige tjenesteoppdrag
Gjelder reiseoppdrag som ikke er tjenestereiser. Merknad, punkt 1): Skal avtalen komme til anvendelse, må følgende tre kriterier for reisen være oppfylt samtidig: reisen må være rutinemessig, det må utføres ordinært arbeid og reisen krever ikke spesiell godkjenning. Ad 1: Reisen må være rutinemessig for den berørte arbeidstaker, og ha et visst omfang/hyppighet. Reisen må inngå i arbeidstakerens ordinære arbeidsoppgaver. Ad 2: Med ordinært arbeid menes at man utfører et rutinemessig arbeidsoppdrag som er nødvendig for å oppfylle de plikter som følger av arbeidsforholdet. Ad 3. For tjenestereiser kreves etter særavtale for reiser innenlands § 1 pkt 2 at «samtykke til å foreta reiser for statens regning skal innhentes før reisen finner sted». For de reiser som går inn under denne avtale, vil slikt samtykke ikke være nødvendig.  Det er nærmeste overordnede som avgjør det reisemønster som skal gjennomføres og med eventuelle avvik. Det er reisefraværets lengde som er avgjørende for kostgodtgjørelse. Der det ikke er mulig å kjøpe mat på arbeidsstedet, godtas det at mat kjøpes før eller etter oppdragets avslutning. Utgiftene må legitimeres ved regning eller sannsynliggjøres på annen måte.

5 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige tjenesteoppdrag forts.
Legitimert kostgodtgjørelse gis hvis avstand til ordinært tjenestested er minst 15 km Fra 6 timer til 9 timer: kr 105 Fra 9 timer til 12 timer: kr 175 Fra 12 timer: kr 270 Ved overnatting benyttes satsene i innenlandsavtalen.

6 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige tjenesteoppdrag forts.
Måltidstrekk: Når enkeltmåltider er dekket, dekkes ikke legitimerte utgifter etter a) og b). For reiser over 12 timer etter c) trekkes kr 175 for lunsj og kr for middag. Arbeidsgiver kan dekke legitimerte utgifter inntil kr 270- etter pkt c) Ingen trekk ut over kr 270

7 § 3 Generelt Hurtigste og billigste måte - totalvurdering
Plikt til å benytte rabattavtaler Utgangs- og endepunkt for reisen er normalt arbeidssted eller bopel. Reiseavstand: tid og kostnad Lokale rabattavtaler i egen virksomhet/etat Staten har ingen sentrale avtaler Avgjøres når samtykke gis

8 § 4 Rutegående transportmidler
Rutegående transportmidler dekkes uten krav om legitimasjon av utgifter Unntak: - rutefly - tog, 1. klasse - skip, beste klasse For disse må også forhåndssamtykke innhentes. Rabattordninger som virksomheten har, skal benyttes.

9 § 5 Ikke-rutegående transportmidler
Drosje, egen bil, leiebil Forhåndssamtykke - for det enkelte tilfelle - generelt

10 § 8 Dekning av andre utgifter
Ulegitimert: Parkometer, bom-, bro- og tunnelutgifter, piggdekkavgift, nødvendig oppbevaring av bagasje. Legitimert: Soveplass, plassbillett, parkeringsavgift, transport av bagasje, overvekt på fly, vask og rens av tøy, nødvendige telefonsamtaler etc, andre strengt tatt nødvendige utgifter. Tips: Nei. Kun ved representasjon, se Administrative bestemmelser i SPH pkt ( siste avsnitt) Maks 10 % eller kr 300,- MEN! innenfor rimelighetens grenser.

11 § 9 Kostgodtgjørelse Reiser under 15 km: normalt ingen kostgodtgjørelse Dagsreiser - reiser uten overnatting: - inntil 5 timer: legitimert kr 155 - mellom 5 og 9 timer: ulegitimert kr 175 - mellom 9 og 12 timer: ulegitimert kr 270 - utover 12 timer: ulegitimert kr 445

12 § 9 Kostgodtgjørelse – forts.
Kostgodtgjørelse ved overnatting reiser fra 12 timer: kr. 580 6 timer inn i nytt døgn gir nytt kostdøgn (kr. 580,-)

13 § 9 Kostgodtgjørelse – forts.
Måltidstrekk hvis måltider er dekket: - frokost 10% (kr 58) - lunsj 40 % (kr 232) - middag 50% (kr 290) Satsen for kost kan overskrides legitimert med 20 %. Måltidstrekk for dagsreiser: Lunsj kr 175, middag kr 222,50

14 § 10 Nattillegg Ulegitimert nattillegg kr. 400.
- minst 5 timer av natten utenfor hjemmet og overnatting må ikke skje i hjemmet. - natt: kl – 06.00 Ikke krav til dokumentasjon på hvor overnatting har funnet sted. Problematikk Alternativt tredelt løsning: På videregående kurs.

15 § 10 Nattillegg – forts. Utgifter til overnatting på hotell dekkes inntil kr ,- Utgifter utover dette kan dekkes der det er svært vanskelig å finne overnattingssted innenfor satsen OBS! satsen er uten frokost, i praksis betyr dette + kr 58,- der frokost er inkludert.

16 § 11 Dagopphold Nødvendig opphold på hotell dekkes der ventetid utgjør mer enn 6 timer. I praksis hvis utsjekking er kl og videre transport ikke kan skje før etter kl , kan hotellrommet dekkes hvis det ellers er nødvendig.

17 § 14 Kredittkort Arbeidsgiver kan dekke utgifter til kredittkort som omfattes av avtale med statlige virksomheter. Arbeidstaker kan ikke pålegges å skaffe seg kredittkort.

18 § 15 Reiseregning Rett til forskudd.
Ved kredittkort betalt av arbeidsgiver: inntil 25 % av det som totalt tilsvarer kost og nattillegg. Ved bruk av andre fremkomstmidler anbefaler vi å samle reiser over en periode før registrering i reiseregningen Se våre kommentar nr. 4 til § 7. Dette punktet omfatter andre fremkomstmidler, som for eksempel sykkel, hest, reinsdyr, traktor m.v. Ved gange er minsteavstand 5 km (tur/retur) for å få godtgjørelse. I forbindelse med valg av fremkomstmiddel skal alltid hensyn tas til avtalens hovedregel § 3 pkt. 1: «Reisen skal foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte…». Når det benyttes fremkomstmiddel som genererer få kilometer og små beløp pr. reise, bør man av administrasjons- og effektivitetshensyn samle flere reiser i en og samme reiseregning, for eksempel en felles regning pr uke eller pr. måned.

19 § 3 Generelt Hurtigste og billigste måte
Arbeidsgiver har ansvaret for å vurdere sikkerheten i forbindelse med oppdraget. Viktig i forbindelse med valg av hotell og reiserute Plikt til å benytte rabattavtaler Utgangs- og endepunkt for reisen er normalt arbeidssted eller bopel. Sikkerhet mer og mer viktig. Hotellets lokalitet Hotellets standard og sikkerhetstiltak Reisetrekning og reisemåte Fare for tyveri, ran og terror

20 § 4 Rutegående transportmidler og
§ 5 Ikke-rutegående transportmidler Tilsvarer samme bestemmelse som i innenlandsavtalen

21 § 7 Dekning av diverse utgifter
Legitimerte utgifter a) hotellopphold – legitimeringsplikten er absolutt. b) drosje c) parkeringsutgifter d) transport av bagasje e) andre transportutgifter f) flyplassavgift g) pass og visum h) vaksinasjon og medisiner i) provisjonsbetaling ved kjøp/salg av valuta j) telefonsamtaler/telefax k) private telefonsamtaler l) vask og rens av tøy m)andre strengt nødvendige utgifter Når det ikke er mulig å få kvittering etter pkt. b) – m), er legitimasjonsplikten ikke absolutt. TIPS. OK til servitører der hvor det ikke inngår serviceavgift. For eksempel USA: 10 % - 15 %. Må noteres og sannsynliggjøres på kvitteringen eller reiseregningen.

22 § 7 Dekning av diverse utgifter
Ulegitimerte utgifter: a) utgifter til nødvendig oppbevaring av bagasje b) mindre utlegg til bærere, pikkoloer o. l. c) parkometerutgifter, bom-, bro- og tunnelutgifter Det må redegjøres for årsaken til utgiftene på reiseregningen. TIPS. OK til servitører der hvor det ikke inngår serviceavgift. For eksempel USA: 10 % - 15 %. Må noteres og sannsynliggjøres på kvitteringen eller reiseregningen.

23 § 9 Natt Utgifter til overnatting dekkes etter regning
inntil de satser som gjelder for vedkommende land. Ved overnatting underveis dekkes oppholdet etter regning for oppholdsstedet. Når utgifter til overnatting overstiger nattsatsen, kan den i særskilte tilfeller overskrides. Det må da gis en begrunnelse.


Laste ned ppt "STATENS SÆRAVTALER FOR REISER Svein-Erik Skamo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google