Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Statlig anleggspolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Statlig anleggspolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Statlig anleggspolitikk Avdelingsdirektør Ole Fredriksen 8. august 2013 - Orkdal 1

2 Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder • Meld. St. 26 (2011 – 2012) Den norske idrettsmodellen – 8. juni 2012 • Innst. 211 S (2012 – 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om den norske idrettsmodellen – 21. februar 2013 • Behandling i Stortinget – 7. mars 2013 8. august 2013 - Orkdal2

3 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Økonomisk grunnlag • Overskuddet fra Norsk Tipping • Spillemidler til idrettsformål • Endring i tippenøkkelen 38. august 2013 - Orkdal

4 En ny tippenøkkel • 64 prosent til idrettsformål • 18 prosent til kulturformål • 18 prosent til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner • Innføres gradvis etter beslutninger i det enkelte budsjettår 8. august 2013 - Orkdal4

5 Hovedfordelingen 2012 – post 1 til 3 8. august 2013 - Orkdal5 Post 1 Idrettsanlegg801 385 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene740 385 000 Post 1.2 Anleggspolitisk program40 000 000 Post 1.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet9 000 000 Post 1.4 Utstyr12 000 000 Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg16 965 000 Post 2.1 Nasjonalanlegg16 000 000 Post 2.2 Spesielle anlegg965 000 Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid21 050 000 Post 3.1 Idrettsforskning15 500 000 Post 3.2 Idrettsfaglig800 000 Post 3.3 Anleggsfaglig utvikling2 300 000 Post 3.4 Idrettsanleggsregisteret1 500 000 Post 3.5 Utviklingsarbeid i fylkeskommunene950 000

6 Hovedfordelingen 2012 – post 4 til 6 Post 4 Spesielle aktiviteter57 200 000 Post 4.1 Antidopingarbeid30 000 000 Post 4.2 Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag 13 200 000 Post 4.3 Friluftstiltak for barn og ungdom14 000 000 Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité580 000 000 Post 5.1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt120 000 000 Post 5.2 Grunnstøtte særforbund212 500 000 Post 5.3 Barn, ungdom og bredde134 500 000 Post 5.4 Toppidrett113 000 000 Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger164 000 000 Til sammen1 640 600 000 8. august 2013 - Orkdal6

7 Søknader idrettsanlegg 2013 Ordinære anlegg Endring fra 2012 Antall søknader 2222 + 5,1 % Samlet søknadssum 2906 mill. kroner+ 5,2 % Nærmiljøanlegg Antall søknader 732 + 6,1 % Samlet søknadssum 128 mill. kroner+ 2,3 % 8. august 2013 - Orkdal7

8 Fylkesvis fordeling - 2013 : Ordinære Nærmiljø- Nærmiljøanlegg, Sum til fylket anlegg anlegg forenklet ordning Østfold31 210 0001 497 000594 00033 301 000 Akershus61 806 0004 518 000 066 324 000 Oslo17 661 0001 172 000 018 833 000 Hedmark26 858 0001 378 000390 00028 626 000 Oppland31 276 0003 357 000382 00035 015 000 Buskerud34 005 0003 323 000556 00037 884 000 Vestfold28 568 0002 270 000506 00031 344 000 Telemark24 720 0003 313 000352 00028 385 000 Aust-Agder20 941 0002 189 000247 00023 377 000 Vest-Agder25 206 0002 036 000397 00027 639 000 Rogaland56 643 0006 391 000 062 034 000 Hordaland68 853 0004 626 000 073 479 000 Sogn og Fjordane27 719 0002 212 000247 00030 178 000 Møre og Romsdal42 189 0004 283 000562 00047 034 000 Sør-Trøndelag51 110 0002 112 000616 00053 838 000 Nord-Trøndelag38 835 0002 833 000302 00041 970 000 Nordland50 280 0001 917 000511 00052 708 000 Troms27 712 0002 963 000338 00031 013 000 Finnmark16 793 000 610 000 017 403 000 Sum: 682 385 00052 000 0006 000 000740 385 000 8. august 2013 - Orkdal8

9 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Målgruppe • Barn og ungdom • Barn 6 – 12 år • Ungdom 13 – 19 år • Personer med nedsatt funksjonsevne • Inaktive 8. august 2013 - Orkdal9

10 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Skisserte tiltak anlegg • Tilskudd til idrettsanlegg i kommunene vil være førsteprioritet for den statlige idrettspolitikken de nærmeste årene. • Kulturdepartementet vil justere tilskuddsatsen for prioriterte anleggstyper. Ved utvelgelse av priorterte anleggstyper vil det legges vekt på brukspotensial, flerbruksmuligheter, dekningsgrad og mangfold. • Anleggspolitisk program videreføres. • Satsingen på anleggsutbygging i storbyene, befolkningstette områder og pressområder, trappes opp. 108. august 2013 - Orkdal

11 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Skisserte tiltak anlegg, forts. • Tilskudd til utstyr tas ut av den særskilte programsatsingen og gjøres om til en permanent tilskuddsordning. • De overordede kriteriene for fordeling av spillemidler beholdes, men kriteriet anleggsfordeling forenkles. • Det ekstra tilskuddet til større interkommunale anlegg økes til inntil 30 prosent. • Tidsperioden et anlegg som har mottatt spillemidler skal være åpent for alminnelig idrettslig aktivitet reduseres til 30 år. 118. august 2013 - Orkdal

12 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Skisserte tiltak anlegg, forts. • Prinsippet om at alle idrettsanlegg som mottar spillemidler skal være utformet i tråd med universell utforming videreføres. • Hovedprinsippet om at spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eiere opprettholdes. • Det åpnes for at det på særskilte vilkår kan foretas langsiktig utleie av aktivitetsarealene i spillemiddelfinansierte idrettsanlegg til private, fortjenestebaserte barnehager. • Kravene til (estetikk) og miljøkvalitet for idrettsanlegg opprettholdes. 128. august 2013 - Orkdal

13 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Fordeling til fylkeskommunene/nærmiljøanlegg • Midler til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg slås sammen til én ramme • Fordeling mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg avgjøres av fylkeskommunen • Til nærmiljøanlegg kan det fortsatt søkes om tilskudd på 50% av tilskuddsberettigede kostnader • Laveste kostnad for tilskuddbrettigede nærmiljøanlegg settes til kr 50 000 138. august 2013 - Orkdal

14 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Om anleggspolitisk program i meldingen Videreføring: • Det ønskes en opptrapping av satsing på anleggsutbygging i storby- og pressområder. Det er behov for gjennomgang av ordningen. • Fortsatt bidrag til utbygging av kostnadskrevende anlegg. Behovet for justeringer vurderes. • Satsing på anlegg med stort brukspotensiale • Satsing på anlegg for ungdomsaktiviteter • Utstyrsordningen gjøres permanent og tas ut av anleggspolitisk program 148. august 2013 - Orkdal

15 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg • I 2010 opprettet regjeringen en ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. For 2013 er det bevilget 63,89 mill. kroner til ordningen. • Utviklingen i søknadsmengden viser at ordningen ivaretar et stort behov. I 2010 ble det til sammen utbetalt 14,3 mill. kroner fordelt på 53 anlegg. I 2011 ble det utbetalt 26,7 mill. kroner fordelt på 76 anlegg. • 175 søkere mottok til sammen drøyt 60 mill. kroner i kompensasjon i 2012. Søkerne mottok ca 90 % av godkjent søknadsbeløp. 8. august 2013 - Orkdal15

16 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg forts. • Kompensasjonsordningen omfatter idrettslag, stiftelser, selskaper og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. • Ordningen er enkel og ubyråkratisk. Som grunnlag for søknaden brukes samme regnskapsskjema og samme revisorrapport som benyttes for utbetaling av spillemidler til anlegget. • I 2013 foreligger søknader for 75 mil. kroner (brutto). Til fordeling ca 63 mill. kroner. Fordelingen er ikke klar fra Lotteritilsynet. 8. august 2013 - Orkdal16


Laste ned ppt "Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Statlig anleggspolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google