Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune
Hva gir vi tilskudd til?

2 Hvor finner jeg tilskuddsordningene?

3

4 Generelle kulturmidler
Tilskudd til kulturaktiviteter med et regionalt nedslagsfelt. Søknadsfrist: og Til fordeling i 2012: 1,8 mill. kroner Totalt søknadsbeløp i 2012: 4,6 mill. kroner Antall søknader i 2012: 103

5 Scenekunst i Sør-Østerdals- og Hamarregionen
Tilskudd til å heve det kunstneriske nivået på scenekunst-produksjoner og øke fagkompetansen til scenekunstgruppene. Søknadsfrist: og Til fordeling i 2012: kr Totalt omsøkt beløp i 2012: kr Antall søknader i 2012: 10

6 Den kulturelle skolesekken - utviklingsmidler
Tilskudd til produksjon eller formidling av forestilling, utstilling, eller annet formidlingsopplegg beregnet på elever i grunnskolen og/eller i videregående skole. Prosjektet skal ha et regionalt nedslagsfelt. Søknadsfrist: Til fordeling i 2012: Spillemidler: 1,1 mill. kroner Totalt omsøkt beløp i 2012: 2,6 mill. kroner Antall søknader i 2012: 29

7 Bibliotekmidler Tilskudd til bibliotek har som overordnet mål å koordinere og iverksette utviklingsarbeid som gir bedre bibliotektjenester til alle som bor i fylket. Tilskudd gis også til kompetanseheving av bibliotekansatte. Søknadsfrist prosjekter: 1.12 kompetanseheving: fortløpende Til fordeling i 2013: prosjekter og kompetanseheving: Tildelt for 2013 6 prosjekter på tilsammen Totalt omsøkt beløp søknader 2013: 7 prosjekter på tilsammen

8 Kulturprisen Kulturprisen skal være en stimulans og oppmuntring for kulturlivet i fylket. Frist for å nominere kandidater: Til utdeling i 2013: kr

9 Kunstnerstipend Arbeidsstipend og materialstipend kan tildeles profesjonelle kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Hedmark fylke. Søknadsfrist: Varierer Til fordeling i 2012: kr Totalt omsøkt beløp i 2012: 6,2 mill. kroner Antall søknader i 2012: 25

10 Idrettsstipend Stipend kan søkes av fylkets idrettsutøvere mellom 16 og 25 år. Søknadsfrist: Til fordeling i 2013: kr Antall søknader i 2013: 26

11 Mesterskapsstøtte Tilskudd til idrettslag som skal arrangere nasjonale eller internasjonale mesterskap. Det gis ikke støtte til deltagelse i slike mesterskap. Søknadsfrist: Til fordeling i 2013: kr Totalt omsøkt beløp i 2013: kroner Antall søknader i 2013: 16

12 Idrettsanlegg Tilskudd fra spillemidler til bygging av idretts- og nærmiljøanlegg. Søknadsfrist: Til fordeling i 2012: Spillemidler: 30 mill. kroner Totalt omsøkt beløp i 2012: 144 mill. kroner Antall søknader i 2012: 127 Ventetid (4-5 år ordinære, 1-2 år på nærmiljøanlegg)

13 Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg
Tilskudd til nærmiljøanlegg hvor kostnadene er kr eller mindre. Søknadsfrist: løpende Til fordeling i 2012: Spillemidler: kr Totalt omsøkt beløp i 2012: kr Antall søknader i 2012: 15 Ordningen er foreslått avsluttet fra 2014

14 Merking av turstier Frivillige lag og foreninger kan søke om midler til skilt og merking for å gjøre friluftslivet mer tilgjengelig. Søknadsfrist: 8. april 2013 Til fordeling i 2013: kr

15 Statlig sikrede friluftslivsområder
Tilskudd til å dekke ulike praktiske tiltak som følge av statlig sikring av viktige friluftsområder. Kommuner eller interkommunale friluftsråd kan søke. Søknadsfrist: Til fordeling i 2012: Miljøverndepartementet: kr Totalt omsøkt beløp i 2013: 0,8 mill. kroner Antall søknader i 2013: 2

16 Generelle friluftslivstiltak
Lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til friluftslivstiltak. Målet med ordningen er å medvirke til stimuleringstiltak og holdningsskapende arbeid for friluftsliv. Søknadsfrist: Til fordeling i 2012: Miljøverndepartementet: kr Totalt omsøkt beløp i 2013: 2,7 mill. kroner Antall søknader i 2013: 12

17 Kulturbygg Tilskudd fra spillemidler til nybygg, ombygging og modernisering av lokale eller regionale kulturbygg. Søknadsfrist: Til fordeling i 2012: Spillemidler: 4,9 mill. kroner Totalt omsøkt beløp i 2012: 16,8 mill. kroner Antall søknader i 2012: 23 Ny retningslinje fra 2014.

18 Barne- og ungdomsaktivitet
Tilskudd til fylkesledd av frivillige organisasjoner som driver med aktivitet for barn og ungdom. Det kan søkes om både aktivitetstilskudd og grunnstøtte. Søknadsfrist: Til fordeling i 2013: kr Fast fordelingsnøkkel Antall søknader i 2013: 17

19 Flerkulturell aktivitet og innvandrerorganisasjoner
Tilskudd til frivillig flerkulturell virksomhet i lokalsamfunn og driftstilskudd til lokale og regionale innvandrer-organisasjoner. Søknadsfrist: Til fordeling i 2012: Fra Barne-, likestillings og inkluderings-departementet: kr Totalt omsøkt beløp i 2012: kr Antall søknader i 2012: 20

20 Pensjonistforeninger
Fylkesledd av pensjonistforeninger på minst 50 medlemmer i minst 3 kommuner kan søke om driftsstøtte. Søknadsfrist: Til fordeling i 2012: kr Fast fordelingsnøkkel Antall søknader i 2012: 5

21 Funksjonshemmedes organisasjoner
Tilskuddet skal bidra til et godt aktivitetsnivå i profesjonelle organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hedmark. Målet er bl.a. å styrke de profesjonelle brukerorganisasjonene. Søknadsfrist: Til fordeling i 2012: kr Fast fordelingsnøkkel Antall søknader i 2012: 11

22 Voksenopplæring Tilskudd til studieforbund
VOFO lager et forslag om fordeling: Kr til VOFO Resten fordeles til studieforbundene etter fordelingsnøkkel Til fordeling i 2013: kr

23 Jubileer og markeringer 2013/2014
Tilskudd til prosjekter og arrangementer i tilknytning til ulike jubileer i 2012 og 2013 Éngangsutlysning (ikke fast ordning) Søknadsfrist: Til fordeling i 2013: 1 mill. kroner

24 Behandling av søknaden
Én til to uker etter at søknadsfristen har gått ut mottar alle søkerne et foreløpig svarbrev. Dette brevet angir når søkeren kan forvente et endelig svar på søknaden. Vanlig behandlingstid er fire til seks uker. Klage på avgjørelsen kan fremmes for Hedmark fylkeskommunes klagenemnd.

25 Betingelser for innvilget tilskudd
Hvis søknaden blir innvilget mottar søkeren et tilsagnsbrev. Dette brevet inneholder forutsetningene for å få utbetalt tilskuddet. Vanligvis ber fylkeskommunene om å bli profilert som bidragsyter, gjerne i form av en logo på benyttede trykksaker. Etter at tiltaket er gjennomført skal søker sende en skriftlig rapport og regnskap for tiltaket. Fristen for rapportering er 15. november. Først når fylkeskommunen har godkjent mottatt rapport og regnskap kan det innvilgede beløpet utbetales til søkerens konto.

26 Mesteparten av våre tilskuddsmidler kommer utenfra
Tall fra årsbudsjett 2012

27 Fylkeskommunalt finansierte tilskuddsordninger

28 Tilgjengelige midler ift. omsøkt beløp (uten idrettsanlegg)


Laste ned ppt "Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google