Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettens utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettens utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettens utfordringer
President Børre Rognlien Hamar,

2 Pengestrømmer i norsk idrett Idrettspolitisk dokument
Innhold Pengestrømmer i norsk idrett Idrettspolitisk dokument

3 Hovedinntektsstrømmer til idrett 13.370 mill.

4 Spillemidler fordelt på hovedformål 1.534 mill.

5 Fordeling og bruk av spillemidler 556 mill. i 2010
Fordeling post 1-4

6 Ressursbruken i NIF, SF og IK fordelt på sentrale aktivitetsområder
Administrasjon og ledelse Toppidrett og talentutvikling Markeds- kostnader Arrangements- og aktivitets-administrasjon Barn, ungdom og breddeidrett Organisasjons- og kompetanseutvikling

7 Lokalidrettens inntektsstrømmer 8.780 mill.
medlemsinntekter dugnadsinntekter billettinntekter andre salgsinntekter

8 Anleggsutbyggingen Finansieringskilder Bruk på anleggstyper

9 Utvikling i viktige rammevilkår
Mva-kompensasjon Vare- og tjenestemoms

10 Idrettskretsenes inntekter
(Totalt 161 mill. basert på nøkkeltall fra 2009)

11 42,8 mill. Idrettsstyret og utvalg NIF administrasjon
NIF fagavdelinger 42,8 mill.

12 Idrettspolitisk dokument 2011 - 2015
Idrettspolitisk dokument tar opp hovedutfordringer for idretten og fastsetter NIFs overordnede mål fram mot 2015 Vedtatt på idrettstinget i mai

13 Idrettspolitisk dokument 2011 - 2015
Visjon Idrettsglede for alle ”Idrettsglede for alle er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har lykkes når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte glede preger hverdagen i idrettsalgene”

14 To hovedutfordringer i IPD
En åpen og inkluderende idrett Styrke ungdomsidretten Styrke toppidretten Sikre idrettens eierskap til arrangementene Langsiktig finansiering og rammevilkår Sikre idrettens langsiktige finansiering Sikre bedre rammer for finansiering av idrettsanlegg Sikre bedre vilkår for fortsatt frivillig innsats

15 Styrke ungdomsidretten
Mål: Norsk idrett skal utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ungdom, og sørge for at flere velger å være aktive innenfor organisert idrett Stikkord: Inkluderende og variert tilbud Utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner Ungt lederskap

16 Styrke toppidretten Mål:
Toppidretten, med dens funksjonsfriske og funksjonshemmede utøvere, skal videreutvikles for å kunne konkurrere i et internasjonalt miljø og opprettholde Norges posisjon som en ledende idrettsnasjon Stikkord: Videreutvikling av Olympiatoppen Styrke den toppidrettsfaglige forskningen Utøverne skal sikres et helhetlig trenings- og utdanningstilbud både sentralt, regionalt og lokalt

17 Sikre eierskap til arrangementene
Mål: Norsk idrett skal sørge for å ha kontroll med alle idrettsarrangement og rammene for fremtidig idrettsutøvelse i Norge Stikkord: Lovgrunnlag Fair play og verdigrunnlag Økonomi

18 Hovedutfordring 2 - Langsiktig finansiering og rammevilkår
Under hovedutfordring 2 står det blant annet: ”Det er store ulikheter i dekningen av idrettsanlegg mellom fylkene og kommunene, og kapasiteten er sprengt i mange befolkningstette områder. NIF vil derfor arbeide målrettet for god tilgang til idrettsanlegg uavhengig av hvor man bor. Finansiering av idrettsanlegg utgjør mange steder en begrensning i mulighetene for et bredt aktivitetstilbud i hele landet.”

19 Anleggstetthet NIF modell - Basert på data hentet fra KUDs rapport ”Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg Til høring – høringsfrist 15. mars 2010

20 Sikre idrettens langsiktige finansiering
Mål: Norsk idrett vil arbeide for gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjon og aktivitetsutvikling Stikkord: Overføringene i Hovedfordelingen fra staten til idrettsformål skal være minst 2,5 milliarder kroner i året Idrettens andel i tippenøkkelen endres fra 45.5 % til minst 64 % De kommunale og fylkeskommunale tilskuddene øker

21 Status finansiering Staten 1 925 mill Spillemidler 1 558 mill
Grasrotandel mill Mva komp mill Helsedep mill Kommunene mill Drift2 anlegg mill Støtte3 idrett mill Investering mill Kostra rapportering pr 24.6 Kostra funksjon 381 Kostra funksjon 380

22 Sikre bedre rammer for finansiering av idrettsanlegg
Mål: Norsk idrett vil arbeide for at staten skal bidra til et bredt aktivitetstilbud Stikkord: Tre viktige elementer - Finansiering av kostnadskrevende anlegg over statsbudsjettet - Stort etterslep på tildeling av spillemidler - Kompensasjon for mva kostnader på anleggsbygging (Innført i ,4 mill tilbakeført til idretten, søknader om 35 mill i år)

23 Utvikling i etterslep 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antall Søknader 1979 2159 2165 2100 2124 2029 2027 Søknadssum 1 849 2 021 2 339 2 398 2 609 2575 2 644 Disponible midler 491 508 551 563 852a 613 623 Etterslep 1 358 1 513 1 788 1 835 1 757 1 962 a) Inkludert 250 mill kroner i sysselsetingsmidler

24 Finansiering av anlegg
2025 spillemiddelsøknader i 2011 890 fra kommune/fylkeskommune 897 fra idretten 238 fra andre søkere Totalkostnad ca 14,8 mrd kroner Finansiering Kom/Fylkeskom 9,1 mrd Idretten 1,8 mrd Andre søkere 1,0 mrd Spillemidler 2,9 mrd Litt forenklet 65 % % - 20 % kommune – idrett - stat

25 Sikre bedre vilkår for fortsatt frivillig innsats
Mål: Norsk idrett vil at det offentlige skal anerkjenne verdien av det frivillige arbeidet og bidra til optimale rammebetingelser Stikkord: Den administrative hverdagen forenkles for frivilligheten Alle former for skatte- og avgiftsbelegging av frivillig innsats avvikles Rammen for vare- og tjenestemomskompensasjon trappes opp og rammen for refusjon ved bygging av idrettsanlegg økes Det foretas en gjennomgang av frivillighetens vilkår innenfor idrettsorganisasjonen

26 Skap idrettsglede Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Idrettens utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google