Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ekstraordinær Generalforsamling i Nordic Petroleum ASA, 01.11.06 Presentasjon av selskapets status av Leif Tore Rønning, styrets formann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ekstraordinær Generalforsamling i Nordic Petroleum ASA, 01.11.06 Presentasjon av selskapets status av Leif Tore Rønning, styrets formann."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ekstraordinær Generalforsamling i Nordic Petroleum ASA, 01.11.06 Presentasjon av selskapets status av Leif Tore Rønning, styrets formann

2 Innholdsfortegnelse  Organisasjon  Status Alberta, Canada  Status Svalbard  Status Grønland  Selskapets videre strategi  IR  Mulige utfordringer for selskapet

3 Organisasjon (i)  Status  Asbjørn Skotte har fratrådt som daglig leder i NOPE + datterselskaper.  Administrasjonsavtalen med Skottes advokatkontor ønskes sagt opp.  Bakgrunnen for Skottes avgang er ønsket om å la andra få ansvar for videreutviklingen av selskapet.  NOPE har hatt utfordring ift selskapets organisasjon, som er blitt aksentuert pga daglig leders avgang.  Behov  Selskapets organisasjonsbehov vil bero på hvilken strategisk videreutvikling en ser for seg av selskapet.  Selskapet må formelt ha en daglig leder, ref ASA loven  På kort sikt har selskapet også behov for en person med petroleumsgeologisk kompetanse til å bistå selskapet  Selskapet trenger også et minimum av administrasjonsstøtte.  Løsning  I en første fase inngås en strategisk samarbeidsavtale med Acona Geoservices AS hvor daglig leder der, Stig-Morten Knutsen, stilles til rådighet for NOPE som en prosjektleder.  Det ansettes også en administrasjonssekretær.

4 Organisasjon (ii) Styret Konstituert daglig leder (Skal nomineres) Administrasjons sekretær Prosjektleder Stig-Morten Knutsen AconaGeoServices AS Ressursnettverk

5 Organisasjon (iii)  Prosjektleders oppgaver i ”fase 1”:  Gjennomgang av selskapets geologiske informasjon  Vurdering av selskapets prospekter i prioritert rekkefølge, herunder geologisk, teknisk, økonomisk  Vurderinger ift eventuelle reserve rapportering  Utarbeide utviklingsstrategi for prospektene  CV- Stig-Morten Knutsen  Nå daglig leder i Acona GeoServices AS  Kommer fra stilling i Norsk Hydro Canada Oil & Gas Inc. som Vice President Exploration i Calgary  18 års erfaring fra olje og gass industrien i forskjellige funksjoner

6 Status Alberta, Canada (i)  Selskapet er som kjent i ferd med å inngå avtaler som vil gi eksklusive rettigheter til exploration og production på land tilhørende Piikani Nation i Alberta, Canada.  Det arbeides med å inngå to avtaler; (i) en exploraton & production lisens fra Indian Oil & Gas på Piikani land og; (ii) en avtale vedrørende tilgang til exploration & production på crown land som Piikani har krav på fra den canadiske stat.  Lisensen i Piikani Nation omfatter i første omgang ca 15800 acres fordelt på 3 forskjellige adskilte områder innen Piikani Nation. Det er p.t. vanskelig å si noe om hvor de 10.300 acres uspesifiserte ”crown land” vil kunne ligge.  Det foreligger etter selskapets oppfatning ingen nye forhold som skulle tilsi at avtalene ikke vil bli inngått. NOPE vil oppdatere markedet så snart det foreligger ny relevant informasjon.

7 Status Alberta, Canada (ii)  Den omkringliggende firkant på området R27-28W4/T6-8 markerer Piikani land 147. Block 1 ligger på Piikani land 147 a  De utvalgte områder på Piikani land er merket med Block 1, Block 2 og Block 3  De uthevede linjene på Block 2 i kartet markerer seismiske linjer som er tilgjengelige for kjøp. Tolkning av dette materialet vil antagelig kunne gi et bedre bilde av områdets prospektivitet.  Sirkel direkte tilstøtende øst for Piikani land markerer områder som nylig er solgt, antagelig til andre oljeselskap.  Den mindre sirkel øst for den store sirkel markerer en produserende brønn.

8 Status Svalbard (i) Fredet Funnpunkter Utmål

9 Status Svalbard (ii)  Utmål:  Blåhuken (utmål inne i VanMijenfjorden)  Marianne (utmål offshore vest for VanMijenfjorden)  Gloria – fortsatt utmålsforretning frem til 15.02.07 (mulig utmål offshore vest for VanMijenfjorden)  Funnpunkter:  Billefjorden  Sassenfjorden  Fredede områder:  Hopen (utmål øy syd for Spitsbergen)  Bellsund (funnpunkt offshore vest for VanMijenfjorden)  Miljøutfordringer:  Naturreservater på Svalbard kan gi utfordringer ved utbygging. Det vil uansett stilles strenge miljøkrav.  Den norske forvaltningsplanen for nordområdene (for inneværende stortingsperiode) gjelder ikke direkte på Svalbard (ref ”I områdene ved iskanten og polarfronten skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet). Problemstillingen vil antagelig uansett kun gjøre seg gjeldende offshore

10 Status Svalbard (iii)  Utmål i og rundt VanMijenfjorden på Svalbard:  Utmålene i og utenfor vanMijenfjorden har geologisk sammenheng.  En nærmere analyse av Blåhuken vil antagelig være avgjørende for eventuell videre utvikling av utmål vest av fjorden.  NOPE vil i første omgang se nærmere på Blåhuken  Blåhuken fremstår i utgangspunktet som et interessant prospekt på grunn av den kjerneboring som er gjort på Ishøgda i nærheten.  Funnpunkter i Billefjorden og Sassenfjorden  Det fremstår som naturlig at en eventuell utvikling av disse områdene kommer i prioritet etter Blåhuken og VanMijenfjorden  Områdene er i større utstrekning enn VanMijenfjorden omkranset av naturreservater. Russerne har imidlertid drevet exploration virksomhet i Billefjorden ved Pyramiden.  Det vil konkluderes på dette etter gjennomgang av prosjektleder

11 Status Svalbard (iv)  Erstatningskrav mot den norske stat for fredning av Hopen  Prosesskrift er utvekslet for tingretten  Saken er i ferd med å bli berammet.  Det er kun anlagt fastsettelsessøksmål  Krav om erstatning vil måtte fremmes separat  Det vil gå lang tid før det eventuelt kommer kontantstrøm fra søksmålet  Erstatningskrav mot den norske stat for fredning av Bellsund  På Bellsund hadde selskapet kun et funnpunkt  Utmål ble søkt men ikke gitt pga forutgående utvidelsen av Sør-Spitsbergen naturreservat ved overgang fra 4 til 12 mil sone  Krav om erstatning er fremmet for Miljøverndepartementet  Svar er ikke mottatt fra departementet, og søksmål er enda ikke tatt ut  Sak er antagelig mer usikker enn ift Hopen. Dette vil bli vurdert.

12 Status Grønland (i)  Selskapet har en prospecting lisens på Disko/Nuussuaq området på vest Grønland. Selskapet har en tilsvarende lisens på Nørd Øst Grønland, som ikke er benyttet  Selskapet har gjennom flere ekspedisjoner opparbeidet seg en god del kunnskap om Disko/Nuussuaq området på Grønland:  Omr å det Disko/Nuussuaq er et lovende prospekteringsomr å de med p å viste modne sediment æ re bergarter som kan innholde hydrokarboner. Problemet er at vulkanske bergarter gj ø r det sv æ rt vanskelig å samle inn seismiske data og dermed å dokumentere et strukturelt bilde av undergrunnen.  Steinpr ø vene fra sommerens ekspedisjon er i ferd med å bli sendt til analyse. Form å let med disse har imidlertid v æ rt å kunne arbeide videre med et eventuelt seismisk program.  Videreutvikling  Tilknyttet prosjektleder vil gjøre en analyse av prospektet.  Selskapets eksisterende lisens på Disko/Nuussuaq omfatter p.t. ikke exploration og production  Dersom prospektet fremstår som interessant vil videreutviklingsmuligheter bli forfulgt.

13 Selskapets videre strategi  Strategisk gjennomgang av portefølje  Tilknyttet prosjektleder vil foreta en analyse av selskapets portefølje  Basert på dette vil utviklingsmuligheter bli vurdert  Sannsynligheten for å kunne inngå farm out avtaler vil også bli grundig vurdert.  Finansiell rapportering  Selskapet legger opp til periodisk rapportering av eventuelle P1, P2 og P3 reserver  Alberta, Canada – Piikani land  Det fremstår som naturlig å gå til innkjøp av ytterligere seismikk for deler av området innen Piikani Nation for å analysere denne.  Prosjektleder vil være involvert i dette arbeidet

14 Investor Relations (i)  Selskapet er underlagt avtale med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS vedrørende informasjonsgivning  Selskapet har plikt til å rapportere følgende (§3):  Selskapet skal gjennom meldingssystemet viderebringe enhver opplysning om Selskapet og dets aksjer - eller øvrige finansielle instrumenter - som må anses å være av vesentlig betydning for en riktig prisvurdering av aksjene i Selskapet.  Uavhengig av kravet i første ledd, skal Selskapet alltid viderebringe årsrapporter og delårsrapporter med regnskapstall.  Selskapet er videre forpliktet til å formidle alle beslutninger fattet i styret, generalforsamling eller annet organ, vedrørende;  - utbytte - fusjon/fisjon - aksjekapitalforhøyelse/nedsettelse - utstedelse av tegningsretter - opptak av konvertibelt lån - opptak av ansvarlig lånekapital  Det skal i henhold til denne avtale også anses som Selskapets plikt å likebehandle sine aksjonærer med hensyn til informasjon som nevnt i første til tredje ledd, samt formidle til meldingssystemet den samme informasjon som formidles til aksjonærene.  Rapportering skal tidsmessig skje (§5):  Plikten til å formidle informasjon vedrørende forhold som nevnt i § 3 første til tredje ledd inntrer straks Selskapet har kunnskap om det angjeldende forhold. Det samme gjelder beslutning som nevnt i avtalens § 3 tredje ledd.  Informasjon omfattet av § 3 første til tredje ledd skal ikke gis andre, herunder offentliggjøres, før den er lagt inn i og formidlet gjennom meldingssystemet.  Uavhengig av § 5 første og annet ledd, kan Selskapet utsette offentliggjøring av opplysninger som nevnt i § 3 for ikke å skade sine legitime interesser, forutsatt at allmennheten ikke villedes av utsettelsen og opplysningene behandles konfidensielt. Børsforskriften § 5-3 vil forøvrig komme til anvendelse så langt den passer.

15 Investor Relations (ii)  Periodisk rapportering  NOPE vil på periodisk basis søke å gi mer fyllestgjørende rapportering om selskapets virksomhet.  Reserve rapportering  NOPE ønsker på periodisk basis å gi markedet informasjon om Proven, Probable og Possible reserves (P1, P2, og P3).  En slik rapportering krever at selskapet legger opp prosesser i tråd med retningslinjer for ”Society for Petroleum Engineers” og relevant regnskapslovgivning.  En slik rapportering krever dessuten kontinuerlig oppdatering og revurdering av prospektporteføljen etter hvert som ny informasjon kommer til.  Finansiell rapportering  NOPE vil naturligvis være påpasselig med å oppfylle sine informasjonsplikter ift Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS.

16 Mulige utfordringer for selskapet  Geografisk eksponering  Er den geografiske eksponering tilstrekkelig vid?  Profil på eventuelle olje & gass ressurser  Alle eventuelle ressurser er veldig tidlig i utviklingsfasen  Kontantstrøm ligger langt frem i tid  Strategisk posisjonering  P.t. lisensselskap  Hvilke posisjonering skal en ha - emerging junior E&P?  Kompetanse for videreutvikling av selskapet  Selskapet har p.t for liten kompetanse til betydelig strategisk videreutvikling  Posisjonering i kapitalmarkedet  NOPE må konkurrere i markedet om kapital til prosjekter  Må posisjonere seg for å kunne gjøre dette på effektiv måte


Laste ned ppt "Ekstraordinær Generalforsamling i Nordic Petroleum ASA, 01.11.06 Presentasjon av selskapets status av Leif Tore Rønning, styrets formann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google