Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til endringer i verdipapirforskriftens bestemmelser om lydopptak Caroline Valmot Verdipapirseminaret 5. juni 2008 Høyres Hus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til endringer i verdipapirforskriftens bestemmelser om lydopptak Caroline Valmot Verdipapirseminaret 5. juni 2008 Høyres Hus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til endringer i verdipapirforskriftens bestemmelser om lydopptak Caroline Valmot Verdipapirseminaret 5. juni 2008 Høyres Hus

2 Oversikt •Kort oppsummering av dagens regelverk •Bakgrunnen for forslaget til endring •Kredittilsynets foreløpige forslag til nye regler •Personvern •Økonomiske og administrative konsekvenser

3 Dagens regelverk Verdipapirhandelloven § 10-17 § 10-17. Plikt til å foreta lydopptak Etter nærmere regler fastsatt av departementet plikter verdipapirforetak å: 1. foreta lydopptak i tilknytning til yting av investeringstjenester og tilknyttede tjenester, samt 2. oppbevare lydopptak og annen type dokumentasjon i tilknytning til slike tjenester.

4 Dagens regelverk Verdipapirforskriften § 10-31 § 10-31. Dokumentasjon vedrørende mottatte oppdrag (1) Verdipapirforetak skal etablere betryggende rutiner for lydopptak av samtlige ordrer og indikasjoner på ordrer om kjøp, salg eller tegning av finansielle instrumenter som er mottatt per telefon. Verdipapirforetak skal videre etablere betryggende rutiner for oppbevaring av dokumentasjon på mottatte ordre og indikasjoner på ordre gjennom øvrige kommunikasjonskanaler. (2) Verdipapirforetaket skal ikke utføre ordre mottatt per telefon dersom det ikke er foretatt lydopptak.

5 Bakgrunnen for Kredittilsynets endringsforslag Lydopptak er særlig viktig ved: 1.Kontroll med de generelle atferdsreglene i verdipapirhandelloven kapittel 3 2. Oppfølgning av reglene som skal sikre investorbeskyttelse En mer omfattende lydopptaksplikt antas å lede til: •at flere saker avdekkes •at det blir enklere å avslutte saker •en preventiv virkning

6 Bakgrunnen for Kredittilsynets endringsforslag Kredittilsynets erfaring viser store forskjeller mellom foretakene når det gjelder blant annet: •rutiner for å foreta lydopptak •rutiner for å gjenfinne lydopptak •tiden som benyttes for å besvare Kredittilsynets forespørsler

7 Bakgrunnen for Kredittilsynets endringsforslag Eksempel fra domstolene: -Oversikt over teletrafikk viser at megler og kunde veksler mellom mobiltelefon og tapet fasttelefon -Kunde ringer på meglerens mobil og ber han ringe tilbake på tapet linje og foreslå handel i en bestemt aksje, hvilket megler så gjør -Kunden handler i aksjen -Megler dømt for medvirkning til innsidehandel

8 Oversikt over det foreløpige endringsforslaget •Alle telefonsamtaler i tilknytning til yting av nærmere bestemte investeringstjenester skal tapes –Lydopptak av investeringstjenester nevnt i vphl. § 2-1 første ledd nr. 1 til 6 -Unntatt fra forslaget: -Multilateral handelsfasilitet, jf. vphl. § 2-1 (1) nr. 7 -Tilknyttede tjenester, jf. vphl. § 2-1 (2) -Virksomhet som har naturlig sammenheng med investeringstjenestevirksomheten, jf. vphl. § 10-2

9 Oversikt over det foreløpige endringsforslaget •Dokumentere all kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler i tilknytning til yting av investeringstjenester -Fax, e-post, sms, chat, Bloomberg, Reuters Messenger, etc. •Samtaler og annen dokumentasjon skal kunne gjenfinnes etter nærmere bestemte kriterier –Inngående og utgående telefonnummer –Kriterier for å gjenfinne kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler

10 Oversikt over det foreløpige endringsforslaget •Oppheve unntak for verdipapirforetak, herunder kredittinstitusjon og filial av slik kredittinstitusjon, med begrenset tjenestespekter, jf. vpf. §§ 1-3 første ledd og 1-4 første ledd –Unntatt i dag er: •verdipapirforetak med tillatelse til å kun yte investeringstjeneste som nevnt i vphl. § 2-1 første ledd nr. 1 (mottak og formidling) og nr. 5 (investeringsrådgivning), jf. vpf. § 1-3 første ledd •verdipapirforetak som er kredittinstitusjoner med tillatelse til å yte kun tjeneste nr. 1 og nr. 5, jf. vpf. § 1-4 første ledd, samt filial av slik kredittinstitusjon når filialen kun yter tjeneste nr. 1 og nr. 5, jf. vpf. § 1-4 første ledd andre punkt

11 Kort om personvernshensyn •Spørsmål om personvern i forhold til plikt til å foreta lydopptak •Lydopptak faller inn under personopplysningslovens rammer •Lydopptaksplikten gjelder ikke opptak av personlige samtaler •Kredittilsynet har gode rutiner og lang erfaring med behandling av sensitiv informasjon

12 Økonomiske og administrative konsekvenser •Flere foretak og ansatte omfattes •Flere samtaler og mer dokumentasjon omfattes •Implementering av opptaksfunksjon –Kostnadsoverslag fra en leverandør for etablering av system for lydopptak, samt installasjon: •8 brukere -> ca. kr. 100 000 •24 brukere -> ca. kr. 150 000

13 Takk for oppmerksomheten! Eventuelle spørsmål kan rettes til meg på: caroline.valmot@kredittilsynet.no eller 22 93 98 00 caroline.valmot@kredittilsynet.no


Laste ned ppt "Forslag til endringer i verdipapirforskriftens bestemmelser om lydopptak Caroline Valmot Verdipapirseminaret 5. juni 2008 Høyres Hus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google