Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Steinar Nesse, DNV Consulting (Fagrådgiver til OED)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Steinar Nesse, DNV Consulting (Fagrådgiver til OED)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Steinar Nesse, DNV Consulting (Fagrådgiver til OED)
“Offshore Norges framtid” – Arbeidet med helårig petroleumsvirksomhet i Barentshavet Steinar Nesse, DNV Consulting (Fagrådgiver til OED)

2 Bakgrunn Mandat fra Sem-erklæringen:
Regjeringen vil: ”foreta en konsekvensutredning av helårig petroleumsaktivitet i de nordlige havområder fra Lofoten og nordover” Hovedutfordring å undersøke mulighetene for helårig petroleumsvirksomhet i området uten at dette skal gå på bekostning av annen virksomhet og naturmiljøet.

3 Bakgrunn forts. I påvente av ferdigstillelse og behandling av utredningen for Lofoten/Barentshavet åpnes ikke Barentshavet ytterligere for petroleumsvirksomhet. Ingen nye tildelinger Ingen åpning av nye områder

4 Organiseringen av arbeidet
OED samarbeider med Miljøverndepartementet og Fiskeridepartementet for å styre arbeidet med utredningen. kommentarene til høringsuttalelsene ble utarbeidet i samarbeid mellom de tre departementene Utredningen vil være et selvstendig dokument, men også være et bidrag til den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet som Sem-erklæringen legger opp til.

5 Kobling mot forvaltningsplanen

6 Forutsetninger Utredningen legger opp til et høyt ambisjonsnivå for å unngå konflikter med fiskeri og miljø. Dette innebærer blant annet: - Null utslipp til sjø (null utslipp av produsert vann, samt borekaks og slam fra boring ved normal drift). Innebærer betydelig skjerping av krav for drift. - Overtrålbare havbunnsinstallasjoner/rørledninger Årstidstilpasset virksomhet så langt dette er mulig

7 Forutsetninger forts. Utredningen skal også avdekke eventuelle kunnskapshull, slik at en kan vurdere igangsettelse av ytterligere tiltak. Oppfølging kan bl.a skje gjennom: Videre utrednings- og forskningsarbeider Spesielle vilkår ved eventuell tildeling av nye utvinningstillatelser og ved godkjenning av planer for utbygging og drift/anlegg og drift (PUD/PAD) Før eventuelle nye utbygginger må det fortsatt utarbeides feltspesifikk konsekvensutredning jf. petroleumsloven.

8 Prosess, tidsplan Utredningsprogram juni 2002
Høring juni-september 2002 Delutredninger sept 02- mai 03 Fagseminar april 2003 Rapport på høring juni 2003 Høring juni-sept 2003 Regjeringsbehandling “i løpet av 2003”

9 Scenarier Fordi det ikke er helårig petroleumsvirksomhet i utredningsområdet er det etablert aktivitetsscenarier Scenariene utarbeidet i henhold til kriterier fastsatt av Miljøverndepartementet Være representative for hele det geografiske utredningsområdet Inkludere lokaliteter som vurderes som potensielle konfliktområder med fiskeri- og miljøinteresser Hvor mulig, dekke funn eller områder med forventning om funn

10 Scenarier, forts.

11 ”…reserver”

12 ”…produksjon”

13 “Investeringer” (CAPEX, OPEX)

14 Nasjonale sysselsettingseffekter

15 Teknologiutfordringer
Oljedirektoratet har funnet at målsetningen om null utslipp til sjø av produsert vann og fra boring kan oppfylles ved hjelp av eksisterende teknologi samt av teknologi som er under utvikling. ”Dette er imidlertid kostnadskrevende tiltak, og det vil i noen tilfeller ikke nødvendigvis være de mest effektive løsninger sett fra et totalt miljømessig synspunkt”.

16 Miljø/fiskeriutfordringer
Normal drift: marginale virkninger Risiko for større oljeutslipp, med særlig vekt på rørledninger og skipstransport Beredskapseffektivitet som Nordsjøen, men mørke og lave temperaturer om vinteren en utfordring, samt responstid ift skipstrafikk


Laste ned ppt "Steinar Nesse, DNV Consulting (Fagrådgiver til OED)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google