Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i NIFs lov og regelverk som har betydning for klubbene Arne Mathisen ass. gen.sekr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i NIFs lov og regelverk som har betydning for klubbene Arne Mathisen ass. gen.sekr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i NIFs lov og regelverk som har betydning for klubbene Arne Mathisen ass. gen.sekr.

2 Tema Nytt i NIFs lov, kapittel 2 Nye Regnskaps- og revisjonsbestemmelser Ny lovnorm for klubber tilslutte NIF

3 NIFs lov Kapittel 2 Kapittel 2: Fellesbestemmelser for samtlige organisasjonsledd § 2-1 Virkeområde. Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for alle organisasjonsledd tilsluttet NIF. Dette gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt med i det enkelte organisasjons- ledds eget regelverk.

4 § 2-4 Kjønnsfordeling Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte, samt medlemmer til styre, råd og utvalg i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge kjønn.

5 § 2-4 Kjønnsfordeling Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

6 § 2-4 Kjønnsfordeling Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Idrettsstyret har vedtatt retningslinjer for dispensasjon fra § 2-4

7 Retningslinjer for dispensasjon Organisasjonsleddet plikter å gjøre det som er mulig for å tilfredsstille § 2-4. Dispensasjon skal kun gis dersom det foreligger særlige forhold. Ved behandling av dispensasjonssøknader bør blant annet følgende vurderes: –Hvilke tiltak som er gjort for å oppfylle bestemmelsen. –Er det tidligere søkt om og/eller innvilget dispensasjon. –Kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Dersom det før ordinært/ekstraordinært årsmøte/ting blir klart for valgkomiteen eller det organ som er ansvarlig for oppnevningen at det må søkes dispensasjon, skal dette gjøres før det aktuelle årsmøtet/tinget avholdes.

8 Retningslinjer for dispensasjon Søknader om dispensasjon for klubber behandles av Idrettskretsene. Det gis dispensasjon kun for en valgperiode av gangen. Ved manglende oppfyllelse av bestemmelsen ved valg skal styret innen 1 måned innkalle til nytt årsmøte. Idrettskretsen kan pålegge klubben å innkalle til nytt årsmøte / ny oppnevning.

9 § 2-5 om valgbarhet For å ha stemmerett og være valgbar må man: – være fylt 15 år og har oppfylt medlemsforpliktelsene –ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt –ha vært medlem i minst 1 måned –Ansatte i org.leddet kan ikke velges til verv eller som representant

10 § 2-5 om valgbarhet (nytt) Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

11 Retningslinjer for dispensasjon fra § 2-5 Idrettsstyret har vedtatt retningslinjer med utfyllende bestemmelser og bestemmelser om dispensasjon fra § 2-5.

12 § 2-17 om regnskap og revisjon Alle organisasjonsledd er regnskaps- og revisjonspliktige. Små organisasjonsledd skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Med små organisasjonsledd menes særkretser, idrettsråd, idrettslag og bedriftsidrettslag med en årlig omsetning på mindre enn fem millioner kroner. Øvrige organisasjonsledd defineres som store, og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven. Store organisasjonsledd skal også følge revisjonsbestemmelsene i revisorloven, herunder engasjere en registrert eller statsautorisert revisor på årsmøte/ting.

13 § 2-19 Driftsbudsjett På ordinært årsmøte skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

14 § 2-20 Lån og garantier mv Organisasjonsledd kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Disposisjoner av betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet/tinget. Årsmøte/ting bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

15 Regnskaps- og revisjonsbestemmelser Nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF ble vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 med virkning fra og med regnskapsåret 2008.

16 Skatt og merverdiavgift for frivillige organisasjoner Skatteetaten har utgitt to veiledningshefter: –Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner –Merverdiavgift – for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner. www.skatteetaten.no se under Bibliotek – Publikasjoner – Brosjyrer og bøkerwww.skatteetaten.no

17 Ny lovnorm for klubber Idrettsstyret har vedtatt ny Basis-lovnorm for idrettslag (28.11.2007) Klubbene anmodes om og det anbefales at klubbene oppdaterer sine lover til å bli i henhold til den nye lovnormen. Idrettsstyret har ikke fastsatt noen frist for oppdatering av loven.

18 Hvor finner man de nye lovene? Alle lover og bestemmelser fra NIF er tilgjengelig på web’en på adresse: –www.idrett.no > Lover og reglerwww.idrett.no –www.nlf.no (Lovnorm for klubber)www.nlf.no Se også ”Idrettens lovportal” – lenke fra www.idrett.no og www.nlf.no www.idrett.nowww.nlf.no

19 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Endringer i NIFs lov og regelverk som har betydning for klubbene Arne Mathisen ass. gen.sekr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google